ORDIN nr. 753 din 8 august 2003privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 753 din 8 august 2003
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 699 din 4 august 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003  În temeiul prevederilor:- Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;- Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea intaririi disciplinei financiare şi a creşterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative;- Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;- Hotărârii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 2, 11 şi 13 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi 78 bis din 6 februarie 2003, se modifica şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Eugeniu Turlea  +  Anexa 1. Articolul 4 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se asigura în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere indicatorii specifici spitalelor, care sunt:- număr de personal existent conform structurii spitalelor;- număr de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru anul 2003;- nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 208/2003;- număr de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza nivelului optim al gradului de utilizare a paturilor, pe tipuri de spital;- durata optima de spitalizare conform anexei nr. 6 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată;- număr de externari sau, după caz, număr de externari raportate şi validate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate;- indice de complexitate a cazurilor, furnizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate;- număr de servicii medicale spitaliceşti acordate pentru patologie care nu necesita internare, efectuate pacientilor în regim ambulatoriu, estimate;- cost mediu/bolnav externat;- cost mediu cu medicamentele/bolnav externat."2. Articolul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat între casele de asigurări de sănătate şi spital se compune din: a) suma pentru servicii medicale spitaliceşti pe bază de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pentru:- serviciile medicale spitaliceşti, inclusiv valoarea actelor adiţionale încheiate pentru anul 2003, până la definitivarea contractelor;- serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru patologia care nu necesita internare şi care sunt efectuate pacientilor în regim ambulatoriu. Suma se stabileşte prin înmulţirea numărului de servicii medicale estimat cu tariful pe tip de serviciu negociat, care nu poate fi mai mare decât cel stabilit în anexa nr. 1 la ordin; b) suma pentru cofinantarea instalării şi întreţinerii aparaturii medicale de înaltă performanta achizitionata din credite externe, stabilită în limita sumelor aprobate prin acte normative, finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitaliceasca pentru anul 2003; c) sume angajate dar neachitate până la data de 31 decembrie 2002 şi plătite conform Hotărârii Guvernului nr. 80/2003; d) suma pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi formată din:- suma corespunzătoare încadrării personalului prevăzut să îşi desfăşoare activitatea în aceste structuri, ţinându-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adauga contribuţiile ce revin ca obligaţie de plată spitalului;- suma reprezentând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a acestor structuri, stabilită ca o cota-parte din cheltuielile totale de întreţinere şi funcţionare ale spitalului; e) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, calculată pe baza numărului de investigaţii paraclinice contractate şi a tarifelor negociate în limita tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, se finanţează din fondul pentru servicii medicale paraclinice; numărul serviciilor care se contractează se stabileşte ţinând cont de criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 4 la acelaşi ordin.Sumele menţionate la lit. b), c), d) şi e) sunt prevăzute în acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti şi fac parte din bugetul de venituri şi cheltuieli contractat cu unităţile spitaliceşti, potrivit legii. (2) Modelul contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut la anexa nr. 11 la ordin va cuprinde date privind:- bugetul pentru anul 2003 stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli;- indicatorii specifici pentru serviciile medicale acordate;- numărul de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile. (3) Unităţile spitaliceşti vor încheia contracte distincte pentru sumele aferente medicamentelor şi materialelor sanitare specifice acordate prin programele naţionale."3. După articolul 5 din anexa nr. 2 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1 . - Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în unităţile medico-sociale se compune din: a) cheltuielile de personal pentru medici şi asistenţi medicali la nivelul realizat, conform statului de plată, în limita sumelor prevăzute în contractul încheiat cu casele de asigurări de sănătate; b) contravaloarea consumului de medicamente prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind condiţiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a materialelor sanitare utilizate.Modelul de contract utilizat este contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti adaptat."4. Prima teza a literei a) şi literele d), e), f), g), h) şi i) ale articolului 7 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"a) plata serviciilor medicale se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi se decontează în funcţie de numărul de cazuri externate realizat în limita numărului de cazuri contractat şi de durata optima de spitalizare;................................................................ d) decontarea sumelor prevăzute la lit. a), b) şi c) se face lunar, avându-se în vedere indicatorii specifici realizaţi şi execuţia lunară a bugetului de venituri şi cheltuieli contractat; e) suma pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se decontează pe baza numărului de investigaţii realizat în limita numărului contractat şi a tarifelor negociate din fondul alocat asistenţei medicale de specialitate pentru specialitatile paraclinice. Depăşirea numărului de investigaţii contractat se accepta la decontare numai pentru cazurile care au fost declarate ca urgenta medicală de către medicii de specialitate care le-au recomandat; f) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi - se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plată, la nivelul contractat pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, în limita sumelor prevăzute în actul adiţional; g) suma pentru cofinantarea instalării şi întreţinerii aparaturii de înaltă performanta achiziţionate din credite externe se decontează pentru lucrările realizate, pe baza documentelor justificative, în limita sumelor prevăzute în actul adiţional; h) suma reprezentând arieratele înregistrate la finele anului 2002 se decontează conform actelor normative în vigoare; i) spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară, cu excepţia investigatiilor paraclinice efectuate în centrele de referinţa."5. Literele j) şi k) ale articolului 7 din anexa nr. 2 se abroga.6. Articolul 8 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În unităţile medico-sociale, casele de asigurări de sănătate decontează: a) cheltuielile de personal pentru medici şi asistenţi medicali la nivelul realizat, conform statului de plată, în limita sumelor prevăzute în contractul încheiat cu casele de asigurări de sănătate; b) contravaloarea consumului de medicamente prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 şi a materialelor sanitare utilizate. Decontarea se face în baza facturii şi a unui decont de cheltuieli, întocmite de unităţile medico-sociale."7. Alineatul (1) al articolului 15 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Suma anuală prevăzută în bugetul stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli din contractul de furnizare de servicii medicale se repartizează pe trimestre şi pe luni pe baza numărului negociat de cazuri externate trimestrial sau a numărului negociat de cazuri contractate."8. Articolul 27 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Furnizarea de servicii medicale de recuperare a sănătăţii se asigura în baza contractelor încheiate de sanatorii, inclusiv cele balneare, şi preventorii cu casele de asigurări de sănătate, avându-se în vedere indicatorii specifici, astfel:- număr de personal existent conform structurii sanatoriilor, inclusiv cele balneare, şi preventoriilor;- număr de paturi stabilit structurii unităţii de recuperare prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru anul 2003;- nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 208/2003;- număr de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza nivelului optim al gradului de utilizare a paturilor;- durata de spitalizare;- cost mediu/bolnav externat;- cost mediu cu medicamentele/bolnav externat.Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare încheiat de casele de asigurări de sănătate cu sanatoriile, inclusiv cele balneare, şi preventoriile este repartizata sub forma de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli.Valoarea contractului, suportată de casele de asigurări de sănătate, este suma negociata diminuată corespunzător cu contribuţia personală a asiguraţilor.Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă 25-30% din tariful/zi de spitalizare, în funcţie de tipul de asistenţa balneara şi de durata tratamentului:
  Tipul de asistenţă balnearăDurata*)Contribuţia asiguratului
    1.Asistenţă balneară terapeutică (cu trimitere medicală)18-21 de zile30% din tariful/zi de spitalizare
    2.Asistenţă balneară de recuperare medicală (cu trimitere medicală)21-30 de zile25% din tariful/zi de spitalizare
  ----------- Notă *) Duratele de spitalizare mai mari de 21, respectiv 30 de zile, se suporta în întregime de către asiguraţi. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale şi pentru durate mai mici de 18, respectiv 21 de zile, conform aceloraşi procente. Contribuţia asiguratului se încasează de către sanatorii, care eliberează chitanţa fiscală pentru aceasta contribuţie, şi reprezintă venit propriu al unităţii sanitare. (2) Modelul contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare prevăzut în anexa nr. 13 la ordin va cuprinde date privind:- bugetul pentru anul 2003 stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli;- indicatorii specifici pentru serviciile medicale acordate;- numărul de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile."9. Articolul 28 din anexa nr. 2 se abroga.10. Articolul 29 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Decontarea serviciilor medicale de recuperare efectuate în sanatorii, inclusiv cele balneare, precum şi în preventorii se face lunar de către casele de asigurări de sănătate în raport cu numărul de zile de spitalizare efectiv realizat şi cu tariful pe zi de spitalizare prevăzut în anexa nr. 7b) la ordin, diminuat în cazul sanatoriilor balneare cu contribuţia asiguratului conform prevederilor art. 27, avându-se în vedere indicatorii specifici realizaţi şi execuţia lunară a bugetului de venituri şi cheltuieli contractat."11. Articolul 30 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Pentru spitalele de recuperare şi secţiile/compartimentele de recuperare din cadrul unor spitale, contractarea şi decontarea serviciilor medicale de recuperare acordate se fac în condiţiile stabilite la cap. I din prezenta anexa."12. Modelele contractelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 13 se vor adapta conform modificărilor de mai sus.----------