ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000 - (*actualizată*)privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului(actualizată până la data de 06 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 august 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 225 din 30 aprilie 2001; LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002; LEGEA nr. 151 din 14 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare Autoritatea pentru Privatizare, ca instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Fondului Proprietăţii de Stat, care se desfiinţează. (2) Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 martie 2002.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societăţile comerciale din portofoliul propriu, implementeaza şi monitorizează strategiile sectoriale de dezvoltare şi restructurare pentru aceste societăţi comerciale, precum şi pentru cele privatizate şi urmăreşte eficienta economică a acestora. (2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exercita, în principal, următoarele atribuţii: a) administrarea ca acţionar, cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate, a societăţilor comerciale aflate în portofoliul propriu, la care statul deţine acţiuni; b) vânzarea către sectorul privat sau către agenţii economici la care participarea statului nu depăşeşte 33%, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acţiuni deţinute de stat în societăţile comerciale; c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv în cazul celor încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, precum şi supravegherea societăţilor comerciale în cauza în ceea ce priveşte gradul de realizare a performantelor economice şi financiare asumate prin contractul de privatizare, în cazul nerespectării acestora făcându-se apel la soluţii legale: cale amiabila, arbitraj, instanţe; d) restructurarea societăţilor comerciale şi acordarea asistenţei financiare necesare în vederea retehnologizării şi modernizării acestora; e) acorda ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, asistenţa privind procesul de privatizare;e^1) punerea în aplicare, urmărirea şi monitorizarea realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare şi restructurare a societăţilor comerciale din portofoliul propriu şi a celor privatizate; f) alte atribuţii prevăzute de lege.-----------------Art. 2 a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Litera e^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 151 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003.Litera e^1) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de LEGEA nr. 151 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003.  +  Articolul 2^1Obligaţiile specifice ale societăţilor comerciale din portofoliul propriu, care au fost privatizate, privind furnizarea de informaţii în vederea asigurării monitorizarii vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.-----------------Art. 2^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Art. 2^1 a fost modificat de LEGEA nr. 151 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea pentru Privatizare este condusă de un preşedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru. Preşedintele, respectiv vicepreşedinţii sunt asimilaţi, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu funcţia de ministru şi, respectiv, secretar de stat. (2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcţionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice. (3) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general şi ale Consiliului Interministerial, precum şi reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare, ce va fi elaborat şi supus spre aprobare Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare atribuţiile fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat vor fi îndeplinite de preşedinte, vicepreşedinţi şi de secretarul general ai Autorităţii pentru Privatizare.-------------------Alin. (2), (3) şi (4) au fost modificate de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001.Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 4Patrimoniul şi personalul Fondului Proprietăţii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existenta, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se considera transferat în interes de serviciu.-------------------Art.4 a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001.  +  Articolul 5 (1) În baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 2000, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fostul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoţit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat Guvernului de către Autoritatea pentru Privatizare. (2) Descărcarea de gestiune a fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat şi a cenzorilor va fi data de Curtea de Conturi.-------------------Alin. (1) a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001.  +  Articolul 6 (1) Pe data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 269/2000*) privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se abroga. (2) În toate actele normative în care apare sintagma Fondul Proprietăţii de Stat aceasta se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------------Alin. (2) a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 4 mai 2001.-------------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 269/2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 23 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 24 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu--------