ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002 - (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor(actualizată până la data de 05 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 05 august 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Salarizarea magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de caracterul justiţiei de putere în stat, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru magistraţi de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată stabilirea salarizarii se face avându-se în vedere rolul, răspunderea şi complexitatea activităţii, pregătirea şi competenţa profesională a magistraţilor.  +  Articolul 2 (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a magistraţilor. (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizaţiilor lunare ce corespund coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 1 şi valorii de referinţa sectoriala stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul 2 Salarizarea magistraţilor  +  Articolul 3 (1) Magistraţii au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie de încadrare bruta lunară, stabilită pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi parchetelor şi cu vechimea în magistratura. (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte indemnizaţia de încadrare bruta lunară a magistraţilor sunt prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1. (3) Magistraţii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienţi de multiplicare corespunzatori fiecărei etape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Magistraţii beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justiţie sau de personal asimilat magistraţilor, de o majorare a indemnizaţiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizaţia bruta, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (2) Indemnizaţia majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcţiile prevăzute la alin. (1) şi constituie indemnizaţia de încadrare bruta lunară. (3) Indemnizaţia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 5Magistraţii care poseda titlul ştiinţific de <> sau <> beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 6Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete din mediul rural beneficiază de indemnizaţii de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileşte în funcţie de gradul de izolare a localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 7 (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară corespunzătoare funcţiei şi vechimii în magistratura, precum şi de celelalte drepturi reglementate de lege. (2) La încetarea activităţii magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Promovarea magistraţilor în funcţii de execuţie se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Promovarea pe loc în funcţii de execuţie, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bine" în ultimii patru ani, precum şi vechimea în magistratura prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileşte pentru judecători de ministrul justiţiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei instanţe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum şi de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.  +  Articolul 9Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt salarizaţi cu indemnizaţii de încadrare brute lunare în aceleaşi condiţii ca şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, beneficiind de coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu funcţiile pe care le exercita.  +  Articolul 10 (1) Magistraţii care sunt delegaţi sau detasati în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţe sau parchete inferioare îşi păstrează indemnizaţia de încadrare bruta lunară şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea se face la instanţe sau parchete de nivel superior, magistraţii beneficiază de indemnizaţia de încadrare bruta lunară şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanţe sau, după caz, parchete. (2) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta funcţie se suporta de instituţia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 11 (1) Judecătorii care compun completele specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară. (2) Pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie sporul de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, prevăzut la alin. (1), se acordă procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, procurorilor şi specialiştilor de înaltă calificare din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi procurorilor care participa la şedinţele de judecată ale completelor specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie. (3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 12Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, specialiştii de înaltă calificare din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie se salarizeaza în raport cu vechimea în magistratura sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.  +  Articolul 13Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale magistraţilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 14Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul 3 Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor consultanţi  +  Articolul 15 (1) Magistraţii consultanţi numiţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt remuneraţi cu indemnizaţia corespunzătoare nivelurilor de salarizare prevăzute, după caz, la nr. crt. 28-32 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în funcţii juridice. (2) Magistraţii consultanţi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 şi 30.  +  Articolul 16În cazul în care magistraţii consultanţi sunt numiţi sau funcţionează ori sunt delegaţi la instanţe care au sediul în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul, aceştia beneficiază de cheltuieli de transport, diurna şi cazare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare.  +  Capitolul 4 Alte drepturi ale magistraţilor  +  Articolul 17 (1) Magistraţii care sunt detasati sau delegaţi în alta localitate beneficiază de diurna de 2% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplaseaza pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru fiecare noapte de cazare. (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul când autoturismul aparţine instituţiei. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detaşării. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice.  +  Articolul 18Magistraţii, indiferent de funcţia pe care o deţin, detasati în funcţii de director general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiază pe durata detaşării de indemnizaţia de încadrare bruta lunară de judecător sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanţa de judecată sau parchetul de la care provin, la care se adauga indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de conducere în care sunt detasati, precum şi de drepturile prevăzute în legile speciale.  +  Articolul 19Magistraţii numiţi temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizaţia bruta lunară prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.  +  Articolul 20Activitatea profesională a magistraţilor şi a personalului de specialitate salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se evalueaza anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justiţiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 21 (1) Pentru activitatea desfăşurată, magistraţii şi personalul de specialitate, salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de un premiu anual egal cu indemnizaţia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizaţia de încadrare bruta din ultima luna de activitate. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 22În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 23Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 24Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aproba prin ordin, după caz, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25 (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, mutati în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru ei şi membrii familiilor lor, precum şi pentru bunurile din gospodărie; b) plata unei indemnizaţii egale cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară la data mutării efective în alta localitate; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi magistraţilor numiţi în funcţii după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instanţa din alta localitate decât cea în care au funcţionat ca magistraţi stagiari. (3) Mutarea în alta localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 26 (1) Magistraţii care nu beneficiază de locuinta proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinta de către autorităţile administraţiei publice locale sau locuinta de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natura salariala şi nu se impozitează. (2) Magistraţii care nu beneficiază de locuinta în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acordă compensarea chiriei în condiţiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi, iar magistraţii efectuează deplasarea cu autoturismul, aceştia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. (3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impozitează. (4) Locuintele de serviciu nu pot fi vândute magistraţilor şi nici altor categorii de personal. (5) Magistraţii care au înstrăinat o locuinta proprietate personală după data numirii în funcţie nu beneficiază de prevederile alin. (1)-(3).  +  Articolul 27 (1) Magistraţii, precum şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Magistraţii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau sotia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. (3) Condiţiile de acordare gratuita a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Aceste drepturi nu se impozitează.  +  Articolul 28În perioada concediului de odihnă magistraţii, precum şi celălalt personal prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanţi la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara unde îşi petrec concediul se face cu autoturismul.  +  Articolul 29 (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca magistraţi sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decât cea de domiciliu beneficiază de o indemnizaţie de instalare egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei în care urmează să fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acordă şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei. (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi egala cu doua indemnizaţii de încadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept să se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se înscriu în carnetul de muncă şi se acordă o singură dată în timpul activităţii. (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie şi se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.  +  Articolul 30 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, la instanţele judecătoreşti şi parchete, se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aproba de ministrul justiţiei sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel puţin 70% din activitate se desfăşoară în aceste condiţii.  +  Articolul 31 (1) Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, trimişi în străinătate, invitaţi pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice. (2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice. (3) Pentru magistraţi cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 32 (1) Magistraţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârşirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară avută la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia o singură dată de o compensaţie egala cu de cinci ori aceeaşi indemnizaţie bruta. (2) Magistraţii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate, şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizaţia de încadrare bruta avută în ultima luna de activitate, de o compensaţie egala cu de trei ori aceeaşi indemnizaţie bruta, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (3) Urmaşii magistraţilor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): soţul/sotia supravietuitoare, copiii minori şi copiii majori aflaţi la studii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, beneficiază, pe perioada cat îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unica egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară pe care au avut-o magistraţii respectivi la data decesului.  +  Articolul 33 (1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizaţiei de încadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.  +  Articolul 34Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi de drepturile stabilite în mod expres pentru aceştia prin alte acte normative speciale.-------------Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se considera ca îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia în care sunt încadraţi.  +  Articolul 36 (1) Magistraţii militari de la instanţele şi parchetele militare, precum şi din Direcţia instanţelor militare din Ministerul Justiţiei şi Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi de drepturile reglementate de legislaţia aplicabilă personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale. (2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.  +  Articolul 37 (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat. (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pentru Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal şi statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 38Drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru magistraţi se acordă şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 39 (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizaţi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii şi, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului-şef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru funcţiile similare din cadrul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Preşedinţii colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizeaza la nivelul vicepreşedinţilor curţilor de apel. (3) Magistraţii-asistenţi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curţilor de apel. (4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 4.  +  Articolul 40În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie vor emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 41Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexarilor acordate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 42 (1) Magistraţii şi celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestaţie, în termen de 5 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz. Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile. (2) Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârile acestei instanţe sunt irevocabile.  +  Articolul 43Prin derogare de la dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor Curţii Supreme de Justiţie.--------------Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 44Referirile la "salariul de baza" al magistraţilor şi al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare bruta lunară".  +  Articolul 45Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Curţii de Conturi, precum şi bugetelor altor instituţii al căror personal beneficiază de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 45^1Ministrul justiţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit legii.--------------Art. 45^1 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 46Magistraţii şi celălalt personal salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă nu beneficiază de prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 342/2002.  +  Articolul 47Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 48Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie 2003.  +  Articolul 49Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, faţă de nivelul din luna decembrie 2002 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, faţă de nivelul din luna septembrie 2003.  +  Articolul 50 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 1^1, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 177.  +  Anexa 1                      INDEMNIZAŢIILE    magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă    Curtea Suprema de Justiţie, curţilor de apel, tribunalelor,    judecătoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instanţe,    precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat    magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992, pentru organizarea    judecătorească, republicată, cu modificările şi                 completările ulterioare    CAPITOLUL A       Coeficienţii de multiplicare pentru indemnizaţiile magistraţilor                             Valoarea de referinţa sectoriala = 1.833.754 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul crt. Funcţia studiilor de multiplicare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie           ────────────────────────────────────────────────  1. Procuror general S 17,500  2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200  3. Adjunct al procurorului general, procuror     general al Parchetului Naţional Anticoruptie S 17,000  4. Procuror consilier al procurorului general,     procuror general adjunct al Parchetului S 16,000     Naţional Anticoruptie  5. Procuror şef secţie S 15,750  6. Procuror şef secţie adjunct S 15,500  7. Procuror inspector-şef S 15,250  8. Procuror inspector S 15,000  9. Procuror şef serviciu S 14,500 10. Procuror şef birou S 14,000 11. Procuror S 13,750             Curţi de apel, parchete de pe lângă curţile de apel             ──────────────────────────────────────────────────── 12. Preşedinte, procuror general S 15,500 13. Vicepreşedinte, procuror general adjunct S 15,000 14. Judecător inspector, procuror inspector S 14,000 15. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 14,000 16. Procuror şef serviciu S 13,500 17. Procuror şef birou S 13,250 18. Judecător, procuror S 13,000              Tribunale, parchete de pe lângă tribunale              ────────────────────────────────────────── 19. Preşedinte, prim-procuror S 14,500 20. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 14,000 21. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 13,500 22. Procuror şef birou S 13,000 23. Judecător, procuror, peste 6 ani vechime     în magistratura S 12,500 24. Judecător, procuror 4-6 ani vechime în     magistratura S 12,000            Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii            ───────────────────────────────────────────── 25. Preşedinte, prim-procuror S 13,500 26. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 13,000 27. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 12,500 28. Judecător, procuror, peste 4 ani vechime     în magistratura S 11,500 29. Judecător, procuror, 2-4 ani vechime     în magistratura S 11,000                                Magistraţi stagiari                                ──────────────────── 30. Judecător, procuror 1-2 ani S 7,500 31. Judecător, procuror 6 luni-1 an S 6,000 32. Judecător, procuror 0-6 luni S 4,500 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Vechimea în magistratura şi condiţiile de numire în funcţiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Coeficienţii de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 şi 24-23 se acordă la împlinirea vechimii prevăzute de prezenta anexa în cadrul instanţelor sau parchetelor de acelaşi nivel. Trecerea în funcţii de magistrat de la o instanţa sau parchet inferior la o instanţa sau parchet de nivel superior şi acordarea indemnizaţiei corespunzătoare se fac pe bază de examen, în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. La instanţele şi parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 şi 25-27 se majorează cu 0,200.Instanţele şi parchetele la care se aplică prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.Capitolul B Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţieişi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilorpotrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din Parchetulde pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, din Centrul de Pregătire şiPerfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar deSpecialitate, a specialiştilor cu înaltă calificare din Parchetul NaţionalAnticoruptie şi a personalului de specialitate din Institutul Naţionalde Criminologie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Salarizarea crt. Funcţia studiilor asimilată ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Secretar general, director general,     consilier al ministrului justiţiei S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                                  prevăzut                                                           la cap. A nr. crt. 4  2. Director la direcţii de specialitate     juridică, secretar general adjunct, S Coeficientul     directorul Institutului Naţional al de multiplicare     Magistraturii, directorul Institutului prevăzut la cap. A     Naţional de Criminologie, directorul nr. crt. 5     Centrului de Pregătire şi Perfecţionare     a Grefierilor şi a Celuilalt Personal     Auxiliar de Specialitate  3. Director adjunct la direcţii de specialitate S Coeficientul     juridică, director adjunct al Institutului de multiplicare     Naţional al Magistraturii, director adjunct prevăzut la cap. A     al Institutului Naţional de Criminologie, nr. crt. 6     director adjunct al Centrului de Pregătire şi     Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt     Personal Auxiliar de Specialitate  4. Inspector general judecătoresc şef*) S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 7  5. Inspector general judecătoresc, inspector S Coeficientul     general notarial, inspector de multiplicare     general penitenciare prevăzut la cap. A                                                               nr. crt. 8  6. Şef serviciu de specialitate juridică S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 9  7. Şef birou de specialitate juridică S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 10  8. Consilieri de specialitate juridică, S Coeficientul     personal de instruire de specialitate de multiplicare     juridică la Institutul Naţional al prevăzut la cap. A     Magistraturii şi Centrul de Pregătire nr.crt. 11, 18, 23,     şi Perfecţionare a Grefierilor şi a 24, 28-32,     Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, în raport     personal de specialitate la Institutul cu vechimea     Naţional de Criminologie în magistratura                                                            prevăzută                                                            de Legea                                                            pentru organizarea                                                            judecătorească                                                            nr. 92/1992,                                                            republicată,                                                            cu modificările                                                            şi completările                                                            ulterioare, sau,                                                            după caz,                                                            în specialitate  9. Specialişti cu înaltă calificare din S Coeficientul     Parchetul Naţional Anticoruptie de multiplicare                                                          prevăzut la cap. A                                                            nr. crt. 18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Adjunctul inspectorului general judecătoresc şef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micşorat cu 0,100.  +  Anexa 2                           INDEMNIZAŢIILE            membrilor Consiliului Superior al Magistraturii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Indemnizaţia în procente      Funcţia din indemnizaţia de încadrare                                           a judecătorului de la Curtea Suprema                                                         de Justiţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii de şedinţa (ministrul justiţiei 55% şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie). ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────