ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 aprilie 2003 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare(actualizată până la data de 25 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 272 din 23 iunie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directa a ministrului integrării europene, cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană. (2) Corpul consilierilor de integrare prevăzut la alin. (1) se organizează în limita unui număr total de 500 de posturi.  +  Articolul 2 (1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadraţi absolvenţi de universităţi din ţara şi/sau din străinătate, cu diplome acordate sau echivalate, în condiţiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul în cadrul căruia îşi vor desfăşura activitatea. (2) Încadrarea specialiştilor se realizează de către Ministerul Integrării Europene, pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii, organizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, pe baza criteriilor stabilite împreună cu ministerul interesat. (3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene şi a Secretariatului General al Guvernului. (4) Consilierii de integrare îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri coordonate de miniştri. Atribuţiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene şi al ministrului pe lângă care sunt repartizaţi.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 3 (1) Consilierii de integrare sunt salariaţi cu contract individual de muncă. Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcţia de consilier diplomatic. Salariile de baza pot fi majorate cu până la 50%, în funcţie de experienţa, specializări postuniversitare, titluri ştiinţifice şi alte criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 272 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003. (2) Cuantumul drepturilor salariale ale persoanelor încadrate în Corpul consilierilor de integrare prevăzut la art. 1 se stabileşte prin ordin al ministrului integrării europene, fără a depăşi nivelul salariului de baza prevăzut de lege pentru secretarul general din minister. (3) Drepturile de delegare în ţara şi în străinătate, stabilite în condiţiile legii, pentru consilierii de integrare se suporta din bugetele instituţiilor publice în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară efectiv activitatea.  +  Articolul 4 (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suplimenteaza cu 500 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Integrării Europene. (2) În anul 2003 cheltuielile de personal aprobate Ministerului Integrării Europene se completează cu sume alocate cu aceasta destinaţie din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Integrării Europene sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe alineate, aprobate pentru anul 2003, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 19.-------------