ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 27 februarie 2003 - (*actualizată*)privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat(actualizată până la data de 01 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 01 august 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003; ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţilor comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, denumite în continuare societăţi, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societăţii, aprobat de instituţia publică implicata în privatizare.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 2 (1) Persoanele disponibilizate în perioada 1 martie - 30 iunie 2003 ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor prevăzute la art. 1 beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.(1^1) Persoanele disponibilizate în perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) În situaţia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societăţilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plati compensatorii, acestea se acordă lunar, până la sfârşitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncă, dacă concedierea colectivă s-a făcut în perioada de valabilitate a acestuia.*) (5) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizarii colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (6) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (4) plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului lunar de completare se suspenda şi se va relua în lunile în care aceste plati compensatorii nu se acordă. (7) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit legii.------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2003.------------*) A se vedea şi art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003, care prevede:"Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-menţionat şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la articolul "Indemnizaţii de şomaj."------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 4 (1) Suma acordată la momentul disponibilizarii, precum şi venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (3) Venitul de completare şi, respectiv, plăţile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unităţile miniere, au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plati compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 4 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 6Lista societăţilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de instituţia publică implicata.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 7 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată încheiate până la 1 ianuarie 2003. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare acordat în condiţiile art. 2. (3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reincadreaza în munca în societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii. (4) Persoanele care se încadrează în munca la alte societăţi comerciale decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1).  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 9Persoanele disponibilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu au dreptul la plati compensatorii acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 312/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Pentru plata consumului de energie electrica şi gaze naturale aferent lunii decembrie 2002, facturat şi neachitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi societăţilor din portofoliul sau aflate în proces de privatizare. (2) Împrumuturile se acordă din veniturile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, altele decât veniturile din privatizare. (3) Societăţile care beneficiază de împrumuturile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003, pentru societăţile comerciale: Societatea Comercială <> - S.A. Hunedoara, Societatea Comercială <> - S.A. Braşov, Societatea Comercială <> - S.A. Braşov şi Societatea Comercială <> - S.A. Campulung.------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 iunie 2003.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003.  +  Articolul 11În funcţie de situaţia economico-financiară şi de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială creanţele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, izvorâte din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10, inclusiv creanţele neexigibile, pot fi stinse în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"c) scutirea la plata a dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare eliberate de creditorii bugetari."2. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins: "(6) Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) îşi pierd valabilitatea şi în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Pentru societăţile comerciale care au semnat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni după data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2002 şi pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plata s-au comunicat societăţilor după data de 1 decembrie 2002 sau se comunică în anul 2003, obligaţiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi până la data de 31 decembrie 2002, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se vor achită în 90 de zile de la data semnării ordinului comun."3. Alineatul (6^2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(6^2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, datorate şi calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la data intrării în vigoare a ordinului comun al creditorilor bugetari şi al instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, se achită conform prevederilor legale în vigoare."4. Articolul 19 se abroga.  +  Articolul 13La solicitarea instituţiei publice implicate Guvernul poate aproba pentru societăţile privatizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă extinderea înlesnirilor la plata prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare datorate şi neachitate de către acestea la data de 31 decembrie 2002. Obligaţiile bugetare ale societăţilor comerciale care se privatizează nu pot fi stinse prin compensări care implica terţe părţi.  +  Articolul 14 (1) Creanţele furnizorilor de utilităţi reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societăţile comerciale care se privatizează, se convertesc total sau parţial în acţiuni, iar majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, calculate şi neachitate furnizorilor de utilităţi, se anulează. În situaţia în care sumele nu se convertesc integral, diferenţa se eşalonează pe o perioadă de până la 5 ani. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate în termen de 5 zile de la aprobarea conversiei, pe bază de protocol, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (3) Suma încasată de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se distribuie proporţional cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare dintre creditori din pachetul comun, în termen de 10 zile de la încasare. (4) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se regularizează în cursul anului pe seama capitalurilor proprii. (5) Furnizorii de utilităţi sunt scutiţi de la plata taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele aferente creanţelor convertite în acţiuni. (6) Pentru societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor a avut loc până la data de 28 decembrie 2002 se aplică prevederile art. 19 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate. (7) Societăţile comerciale aflate în procedura de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele care se privatizează şi care beneficiază de prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (8) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor din societăţile comerciale furnizoare de utilităţi, precum şi cele care se privatizează, care intra sub incidenţa prevederilor alin. (1), au obligaţia sa aprobe conversia creanţelor în acţiuni şi, respectiv, majorarea capitalului social. Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se convoacă în termen de doua zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (7) şi se ţin în 5 zile lucrătoare de la convocare. (9) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorii de utilităţi la societăţile comerciale care se privatizează reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise.  +  Articolul 15Se scutesc de la plata penalităţile pentru întârziere datorate şi neachitate de Societatea Comercială "Republica" - S.A. Bucureşti către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, cu obligaţia restituirii mărfurilor împrumutate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 16După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul Autorităţii pentruPrivatizare şi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 8.──────────────────