ORDONANŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare(actualizată până la data de 15 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Promovarea şi utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv paşnice constituie prioritati naţionale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabilă a societăţii. Activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară cu respectarea standardelor de securitate nucleara în vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare a personalului de exploatare, populaţiei, proprietăţii şi a mediului.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleara, prin stimularea cercetării, dezvoltării şi utilizării aplicatiilor nucleare în scopuri paşnice.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 3Activităţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt următoarele: a) cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare; b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu pentru obţinerea concentratului tehnic; d) conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu; e) producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv ale combustibilului nuclear, apei grele şi tritiului; f) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporară şi definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; g) evidenta şi controlul materialelor nucleare şi radioactive, instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României; h) protecţia fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice; i) managementul calităţii, securitatea nucleara, protecţia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii; j) managementul accidentului nuclear şi/sau urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în afară unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv pregătirea şi specializarea permanenta a personalului implicat; k) informarea şi educarea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media privind desfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice; l) cercetarea ştiinţifică în scopul aplicării tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială; m) elaborarea reglementărilor la nivel naţional în domeniul nuclear; n) dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţionala privind proiectele şi/sau programele nucleare; o) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica; p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, după caz, transportul, tranzitul, importul şi exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise şi închise.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor nucleare  +  Articolul 4Activităţile prevăzute la art. 3 sunt activităţi de interes naţional şi pot fi desfăşurate numai în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 5Amplasarea, construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Capitolul III Planul nuclear naţional  +  Articolul 6În România activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară conform Planului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune.  +  Articolul 6^1În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear şi monitorizarii implementării PNN se înfiinţează Agenţia Nucleara prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 7Agenţia Nucleara, denumita în continuare AN, elaborează Strategia de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de acţiune şi PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 8 (1) PNN este instrumentul prin care statul realizează politica generală pe termen lung în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare şi a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii. (2) PNN cuprinde politicile şi obiectivele referitoare la promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 9Strategia energetica nucleara se elaborează de Ministerul Industriei şi Resurselor şi este componenta a Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune, aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Implementarea PNN se face pe baza unor programe sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Programele sectoriale privind dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în diverse domenii ale economiei şi vieţii sociale sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Capitolul IV Coordonarea naţionala şi cooperarea internaţionala  +  Articolul 11 (1) AN coordonează promovarea activităţilor nucleare în România, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN. (2) AN asigura stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional prin colaborarea cu Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, denumita în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear. (3) AN promovează participarea agenţilor economici din domeniul nuclear la activităţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfăşoară sub egida AIEA.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Capitolul V Controlul activităţilor nucleare  +  Articolul 12Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare CNCAN, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, este autoritatea naţionala competenţa în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare desfăşurate în România.  +  Articolul 13Pentru asigurarea controlului materialelor nucleare şi radioactive sau al combustibilului nuclear, în cazul în care agentul economic deţinător este în stare de faliment declarata, Guvernul poate decide, în condiţiile prezentei ordonanţe, transferul acestora la un agent economic român autorizat de CNCAN.  +  Articolul 14CNCAN acorda autorizaţii titularilor de instalaţii nucleare în urma verificării calităţii de "proprietar", "utilizator" sau "operator", după caz, a acestora şi face menţiuni în acest sens în cuprinsul autorizaţiei.  +  Capitolul VI Agenţia Nucleara-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 15AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţa tehnica de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 16AN are următoarele atribuţii: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN şi monitorizarea implementării acestora pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare; b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung; c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice; d) monitorizarea implementării activităţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii; e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica; f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare; h) analizarea actelor normative care reglementează domeniul nuclear şi propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente de ordin legislativ; i) avizarea documentaţiilor şi urmărirea investiţiilor privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare; j) urmărirea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandările internaţionale în domeniul nuclear; k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale; l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear; m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear; n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrica de origine nucleara, de combustibil nuclear şi de apa grea.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 17 (1) Patrimoniul iniţial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) AN este condusă de un consiliu de administraţie, ai cărui membri sunt reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniul nuclear. (3) Preşedintele AN este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 17^1AN îşi desfăşoară activitatea potrivit structurii organizatorice şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 17^2Bugetul de venituri şi cheltuieli al AN se aproba în condiţiile legii.-------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 17^3Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţează de la bugetul de stat.-------------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 17^4Cheltuielile curente şi de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.-------------Art. 17^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 18Pentru executarea unor activităţi de specialitate, AN poate angaja experţi din cadrul ministerelor sau al institutelor naţionale cu responsabilităţi în domeniul nuclear.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003.  +  Capitolul VII Sursele de finanţare privind promovarea activităţilor din domeniul nuclear  +  Articolul 19Promovarea activităţilor din domeniul nuclear se face pe baza surselor de finanţare rezultate din: a) fonduri de la bugetul de stat; b) fonduri din activităţi de producţie şi servicii în domeniul nuclear; c) fonduri atrase de la agenţii economici cu capital de stat, mixt sau privat; d) fonduri provenite din cooperări în cadrul proiectelor şi/sau programelor internaţionale; e) alte fonduri constituite conform legii.  +  Articolul 20Ministerele, precum şi agenţii economici, care au responsabilităţi sau desfăşoară activităţi specifice în domeniu, vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea activităţilor nucleare.  +  Articolul 21Ministerul Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în bugetul anual propriu fonduri pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea şi utilizarea energiei nucleare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 321 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003. (2) Consiliul interministerial pentru energie atomică îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat la Ministerul Educaţieişi Cercetării pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 7.