HOTĂRÂRE nr. 864 din 17 iulie 2003 - (*actualizată*)privind unele măsuri de reglementare a pieţei graului şi exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secara, orz şi porumb destinate furajarii animalelor(actualizată până la data de 20 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 30 iulie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 14 octombrie 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul de grâu pentru panificatie, corespunzător poziţiei tarifare ex 1001.90.99, până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.-------------Art. 1 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003.  +  Articolul 3 (1) Temporar, până la data de 1 iulie 2004, se suspenda exportul de grâu corespunzător poziţiei tarifare 10.01 - grâu şi meslin din Tariful vamal de import al României. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru contractele de export încheiate în baza contractelor de prefinantare a recoltei sau în situaţia încasării în avans a contravalorii exportului de grâu, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, exportul este permis numai pe baza avizului scris al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (3) Procedurile şi documentele necesare pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (2) vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 864.  +  Anexa LISTAcuprinzând poziţiile tarifare, denumirea produselorşi perioada de aplicare---------------Anexa a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003.--------------