ORDONANŢĂ nr. 11 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă**)(actualizată până la data de 21 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 august 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, se desfăşoară cu respectarea standardelor şi a normelor naţionale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, precum şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie repartizarea responsabilităţilor şi stabilirea surselor financiare destinate sustinerii şi realizării activităţilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, precum şi depozitarea definitivă a acestora, pe durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv în perioada dezafectarii acestora, în condiţii care să asigure securitatea nucleara şi protecţia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, în prezent şi în viitor, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru depozitarea definitivă şi gestionarea în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cat şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. (2) Prezenta ordonanţă nu se aplică deşeurilor care conţin prin natura lor doar materiale radioactive naturale şi care nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepţia cazului în care acestea nu constituie o sursa închisă, sau sunt declarate de către titularii de autorizaţie drept deşeuri radioactive.  +  Articolul 4La baza gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitarii definitive, stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării numai a proceselor şi metodelor de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive astfel încât să se asigure nivelul acceptabil de protecţie împotriva radiatiilor ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediu, inclusiv considerarea posibilelor efecte transfrontaliere; b) principiul «generatorul de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive plăteşte»; c) principiul responsabilităţii generatorului de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare; e) principiul menţinerii celui mai scăzut nivel privind activitatea şi volumul combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive generate.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: a) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizata pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea sau probabilitatea expunerii persoanelor ori numărul de persoane expuse; c) gestionarea combustibilului nuclear uzat - toate activităţile legate de manipularea combustibilului, inclusiv controlul efluenţilor rezultaţi, stocarea intermediara şi/sau depozitarea definitivă; d) gestionarea deşeurilor radioactive - toate activităţile, inclusiv cele de dezafectare, legate de manipularea, pretratarea, tratarea, condiţionarea, stocarea intermediara şi/sau depozitarea definitivă, transportul şi controlul efluenţilor rezultaţi; e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extracţia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate; f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost îndepărtat definitiv din acesta; g) deşeuri radioactive - materiale radioactive sub forma gazoasa, lichidă sau solida, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin ori sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare; h) controlul efluenţilor - eliberarea planificata şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionarii normale a instalaţiilor; i) stocare intermediara - păstrarea combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie ce asigura izolarea, controlul şi monitorizarea acestora şi care ulterior pot fi tratate în vederea depozitarii definitive sau pot fi direct depozitate definitiv; j) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie nucleara adecvată; k) instalatie nucleara - 1. orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;2. orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;3. orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare; instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara; l) surse - emitator de radiatii ionizante şi orice material radioactiv; m) durata de viaţa utila - timpul în care instalatia de gestionare a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive este folosită în scopul pentru care a fost proiectata; în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, înseamnă timpul calculat din momentul depozitarii combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia; n) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă - finalizarea tuturor operaţiunilor subsecvente depozitarii definitive a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive care cuprind şi ultimele lucrări ori alte acţiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranţa instalaţiei; o) dezafectare - toate etapele care conduc la scoaterea definitivă din funcţiune a unei instalaţii nucleare, alta decât instalatia de depozitare definitivă; aceste etape cuprind şi procesele de decontaminare şi demontare a instalaţiei; p) generator de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive - persoana juridică ce desfăşoară activităţi din care rezultă deşeuri radioactive; r) instalatie radiologica - generatorul de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau conţine materiale radioactive şi generează deşeuri radioactive; s) strategie naţionala - documentul pe baza căruia se realizează gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul II Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 6Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gestiona combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive generate, în vederea depozitarii definitive a acestora pe toată durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv în timpul dezafectarii acestora.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 7 (1) Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea definitivă a acestora se fac în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung. (2) Strategia naţionala este componenta a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear. (3) Deşeurile radioactive pot fi clasificate după nivelul activităţii şi după durata de viaţa. (4) Stabilirea limitelor privind tipurile de deşeuri se face prin ordin comun al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru deşeuri Radioactive.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 8Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea definitivă a acestora se fac de autoritatea naţionala competenţa în domeniu.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, este Agenţia Naţionala pentru deşeuri Radioactive, denumita în continuare ANDRAD. (2) ANDRAD este persoana juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu sediul în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, judeţul Argeş.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 10 (1) Patrimoniul ANDRAD se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin hotărâre a Guvernului. (2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie. (3) Consiliul de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 11ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 12ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din operarea reactoarelor nucleare de putere şi/sau de cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, cat şi a deşeurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea definitivă a acestora.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 13Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se aproba în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează din veniturile constituite în conformitate cu art. 17. (2) În anul 2003 cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează conform alin. (1) şi, în completare, din împrumuturi fără dobânda, acordate conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectului sau de activitate ANDRAD are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia naţionala şi o transmite spre aprobare Agenţiei Nucleare;-----------Litera a) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. b) elaborează şi transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei naţionale, Planul anual de activităţi, denumit în continuare PAA, şi sursele de finanţare aferente privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;-----------Litera b) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.b^1) asigura înfiinţarea depozitelor naţionale pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; depozitele naţionale înfiinţate vor fi în patrimoniul şi în gestionarea ANDRAD;-----------Litera b^1) a art. 15 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. c) asigura constituirea şi actualizarea anuală a unei baze de date naţionale privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;-----------Litera c) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat şi ale deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;-----------Litera d) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. e) întocmeşte anual un inventar la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, generate, în vederea elaborării PAA; f) elaborează proceduri şi norme tehnice specifice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;-----------Litera f) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;-----------Litera g) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;-----------Litera h) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. i) asigura direct sau prin terţi protecţia fizica a depozite-lor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;-----------Litera i) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. j) colaborează cu autorităţile naţionale cu competente în domeniul nuclear; k) cooperează cu instituţii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.-----------Litera k) a art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 16Bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli al ANDRAD cuprinde categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor prevăzute în PAA, precum şi cele privind funcţionarea agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor.  +  Articolul 17Finanţarea activităţii ANDRAD este asigurata din veniturile constituite din: a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor; b) donaţii, sponsorizări şi asistenţa financiară acordată de persoane fizice sau juridice, publice ori private, şi de organizaţii internaţionale; c) alte surse de finanţare aprobate de Guvern.-----------Litera c) a art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 18Veniturile constituite în conformitate cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care propune anual sumele necesare pentru finanţarea activităţilor cuprinse în PAA, privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 19Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Capitolul III Responsabilităţile titularilor de autorizaţii nucleare  +  Articolul 20Titularii de autorizaţie nucleara vor raporta anual, până la data de 1 decembrie, la ANDRAD cantităţile şi tipurile de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive, generate în anul în curs şi cele prognozate a fi generate în anul următor, în vederea actualizării bazei de date privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 21Răspunderea directa pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, până la depozitarea definitivă a acestora, revine titularilor de autorizaţie, pe toată durata de viaţa utila, inclusiv în timpul dezafectarii instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 22Titularii de autorizaţie au obligaţia de a finanta activităţile proprii de colectare, sortare, tratare, condiţionare, stocare intermediara şi transport în vederea depozitarii definitive a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 23Titularii de autorizaţie au obligaţia, după caz, de a finanta activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 24Titularii de autorizaţie au obligaţia de a susţine prin contribuţii directe anuale finanţarea activităţii ANDRAD conform prevederilor art. 17 lit. a), ale căror cuantumuri sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive revine noului titular autorizaţie, care va prelua şi cheltuielile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea definitivă, în anul curent.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 26În cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul de autorizaţie, atribuţiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive sunt exercitate de ANDRAD până la stabilirea noului titular de autorizaţie.  +  Articolul 27Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 28Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitarii definitive este interzis şi se sancţionează conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 29Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;-----------Litera d) a art. 29 a fost abrogată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 30Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ANDRAD, în baza controalelor efectuate la generatorii de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 31Contravenţiilor prevăzute la art. 29 li se aplică şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participa, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.  +  Articolul 33În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre constituirea patrimoniului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANDRAD.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 34În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor prezenta Guvernului, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleara şi a termenului de plată a acestora.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetăriipentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 11.-------------