HOTĂRÎRE Nr. 128 din 30 martie 1994privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizica şi morala a elevilor şi studenţilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 8 aprilie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În incinta unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi locurile de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, se interzice comercializarea ori expunerea spre vînzare a băuturilor alcoolice, a tipariturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen. În spaţiile prevăzute la alin. 1 - cu excepţia celor afectate învăţământului superior - se interzice, de asemenea, şi comercializarea ori expunerea spre vînzare a tigarilor şi a celorlalte produse din tutun.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică şi agenţilor economici care deservesc bufetele de incinta sau asigura aprovizionarea elevilor şi studenţilor cu produse de panificatie şi băuturi răcoritoare, având, în acest scop, acceptul de funcţionare din partea conducerilor unităţilor de învăţământ respective.  +  Articolul 3Este interzisă perturbarea, în orice mod şi fără drept, a activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ, al căminelor şi al locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi.  +  Articolul 4În cazuri justificate, la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ, organele de poliţie vor interveni pentru îndepărtarea din zona unităţilor respective a persoanelor care desfăşoară activităţi ilicite sau care pun în pericol accesul liber al elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi al personalului administrativ în aceste unităţi ori care perturba desfăşurarea programului de învăţământ şi a activităţilor extraşcolare.  +  Articolul 5Încălcarea prevederilor art. 1, 2 şi 3 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei, încălcarea prevederilor art. 1 şi 2; b) cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei, încălcarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 5 se constata, iar amenda se aplică de către primari, comisarii Gărzii financiare, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de interne,Doru Ioan Taracila----------------