DECIZIE Nr. 126*) din 16 noiembrie 1994
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995    Notă *) A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 35 din 28 martie 1995, publicată în continuare. Viorel Mihai Ciobanu - preşedinteIoan Muraru - judecătorVictor Dan Zlatescu - judecătorRaul Petrescu - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ridicată de recurentul Juvara Cristache în Dosarul nr. 1.885/1993 al Tribunalului Vaslui. Dezbaterile au avut loc în şedinţa din 2 noiembrie 1994, în lipsa părţilor legal citate şi în prezenta procurorului, şi au fost consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea Constituţională, având nevoie de timp pentru a delibera, a aminat pronunţarea pentru data de 9 noiembrie 1994 şi apoi pentru 16 noiembrie 1994. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 12 aprilie 1994, pronunţată în Dosarul nr. 1.885/1993, Tribunalul Vaslui a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ridicată de recurentul Juvara Cristache. În motivarea excepţiei se arata ca, cei ce devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990 nu au calitatea de proprietari şi deci sunt incalcate dispoziţiile art. 41 din Constituţie, care garantează dreptul de proprietate. Exprimindu-şi opinia, Tribunalul Vaslui opineaza ca dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 nu sunt neconstituţionale, deoarece însăşi Constituţia, în art. 41 alin. (1), garantind dreptul de proprietate, prevede că limitele şi conţinutul acestui drept sunt stabilite de lege, între acestea înscriindu-se şi art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. În vederea soluţionării excepţiei, s-au solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputaţilor, Senatului şi Guvernului. Guvernul, în punctul de vedere exprimat, apreciază ca dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 sunt constituţionale şi susţine, în esenta, ca Legea fondului funciar instituie un drept de creanta în favoarea fostului proprietar prin aceea ca îi consacra calitatea de acţionar la societatea comercială în al carei patrimoniu se regaseste terenul respectiv, iar nu un drept real asupra terenului. Se arata, de asemenea, ca art. 41 alin. (1) din Constituţie ocroteşte un drept existent, nu vocaţia la dobindirea unui astfel de drept, iar Constituţia nu cuprinde dispoziţii privind reparaţii integrale faţă de foştii proprietari. Camera Deputaţilor şi Senatul nu şi-au exprimat punctele de vedere. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,analizînd încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, susţinerile recurentului Juvara Cristache exprimate în notele scrise depuse la dosar la data de 1 noiembrie 1994, prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 raportate la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie, precum şi prevederile Legii nr. 47/1992, constata: Potrivit art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 "Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, şi care se afla în administrarea unităţilor agricole de stat, devin la cerere acţionari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990 din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane". Analizînd criticile de neconstituţionalitate ale art. 36 din Legea nr. 18/1991 prin prisma art. 41 alin. (1) din Constituţie conform căruia "Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege", rezultă ca textul constituţional garantează dreptul de proprietate numai în măsura în care el exista în patrimoniul unui subiect de drept. Dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 privesc terenurile agricole al căror proprietar este statul, iar modul de constituire a acestui drept de proprietate, chiar dacă ar fi neconstitutional potrivit prevederilor Constituţiei din 1991, nu poate fi stins ca efect al intrării în vigoare a acestuia, deoarece legea pe baza căreia el s-a constituit a fost adoptată în temeiul altui regim constituţional. Acest drept de proprietate al statului se poate exercita în prezent numai cu respectarea prevederilor constituţionale referitoare la regimul juridic al proprietăţii, care deci nu priveşte existenta dreptului. Revenind la speta, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 prevede că "Repararea daunelor suferite anterior intrării în vigoare a Constituţiei din 1991 se reglementează prin lege". O astfel de lege este Legea nr. 18/1991, care, în art. 36, stabileşte ca forma de despăgubire pentru persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, şi care se afla în administrarea unităţilor de stat, posibilitatea sa devină, la cerere, acţionari la societăţile comerciale, înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, din unităţile agricole de stat. O alta forma de reparare a pagubelor suferite anterior intrării în vigoare a Constituţiei din 1991 este cea prevăzută de art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, în conformitate cu care "Persoanele fizice, cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, pot opta în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru calitatea de locator, în condiţiile legii". Alineatul ultim al acestui articol stabileşte ca, după expirarea perioadei minime de arendare, locatorul poate exploata terenurile în mod liber, în calitate de proprietar. Rezultă ca art. 36 din Legea nr. 18/1991 nu încalcă prevederile art. 41 alin. (1) din Constituţie privind protecţia proprietăţii private, ale carei limite şi conţinut se stabilesc însă prin lege. Faţa de cele arătate, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 urmează a fi respinsă. În consecinţa, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi art. 25 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 ridicată de Juvara Cristache, domiciliat în Bucureşti, str. Masina de Pîine nr. 6, bl. 3I, sc. A, ap. 1, sectorul 2, în Dosarul nr. 1.885/1993 al Tribunalului Vaslui. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din 16 noiembrie 1994. PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Viorel Mihai CiobanuMagistrat-asistent,Gabriela Dragomirescu-------------------