ORDONANTA nr. 16 din 24 ianuarie 2002 - (*actualizată*)privind contractele de parteneriat public-privat(actualizată până la data de 18 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003; LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea proiectării, finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) bun public şi bun privat - bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care alcătuiesc, conform legii, domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezultă un bun public; bunul public poate fi realizat şi prin intermediul unei companii de proiect; c) investitor privat - orice persoană juridică sau o asociaţie de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă sa întreprindă una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public pe cont propriu şi în baza principiilor comerciale; d) companie de proiect - societate comercială rezidenţă în România, constituită de investitorul privat şi autoritatea publică prin unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea acesteia, funcţionând în baza legii, având drept unic scop proiectarea, finanţarea, construcţia, exploatarea, întreţinerea şi transferul bunului public rezultat în baza unui proiect de parteneriat public-privat; e) contract de parteneriat public-privat - actul juridic care statuează drepturile şi obligaţiile autorităţii publice şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinata, dar nu mai mare de 49 de ani; f) tarif de utilizare - suma plătită de fiecare utilizator de bun public pentru accesul la acel bun public şi la serviciile oferite de compania de proiect; g) autoritate publică centrala - Guvernul României, reprezentat de unul ori mai multe ministere, direct sau prin unităţile aflate în subordinea, respectiv sub autoritatea acestora, autorităţi sau instituţii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional; h) autoritatea administraţiei publice locale - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.Termenii "autoritate publică centrala" şi "autoritate a administraţiei publice locale" se utilizează sub denumirea comuna de autoritate publică şi aceasta se interpretează potrivit competentelor şi atribuţiilor legale aferente tipului bunului public.h^1) document atasat scrisorii de intenţie - documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intenţie; documentul atasat scrisorii de intenţie cuprinde toate informaţiile şi documentele solicitate de autoritatea publică prin anunţul de intenţie, care atesta eligibilitatea şi capacitatea investitorului de a realiza proiectul; i) acord de proiect - actul juridic încheiat între autoritatea publică şi investitor în vederea definirii parteneriatului dintre părţi pe durata pregătirii unui proiect public-privat.-----------Literele a), b), e) şi h) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Litera h^1 a art. 2 a fost introdusă de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Literele b), d) şi g) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Literele b), d), g) şi h^1) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Capitolul 2 Iniţierea proiectului  +  Articolul 3 (1) Iniţiativa unui proiect public-privat aparţine autorităţii publice. (2) Pentru iniţierea proiectului public-privat, autoritatea publică întocmeşte un studiu de prefezabilitate. (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate cad în sarcina iniţiatorului.----------Alin. 2 al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 4Autoritatea publică este obligată sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenţia de a iniţia un proiect în condiţii de parteneriat public-privat.-----------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 5 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intentiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie însoţite de documentul atasat scrisorii de intenţie, din partea investitorilor interesaţi. (2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selectiona cele mai bune scrisori de intenţie, exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori. (3) În cazul în care nu au fost depuse scrisori de intenţie în termenul prevăzut la alin. (1), proiectul poate fi reluat numai prin iniţierea unei noi proceduri complete.------------Alin. (1) şi (2) ale art. 5 au fost modificate de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 6 (1) După încheierea selecţiei documentelor ataşate şi a scrisorilor de intenţie exprimate, autoritatea publică încheie câte un acord de proiect, în termen de 15 zile, cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4. (2) Acordul de proiect trebuie să definească precis obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi, precum şi modalităţile de stingere reciprocă a obligaţiilor. Forma şi conţinutul acordului de proiect se stabilesc prin norme metodologice. (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza clauzelor acordului de proiect şi a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numeşte prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialişti care să analizeze toate aspectele generale economico-financiare şi juridice ale proiectului.(3^1) În paralel cu analiza scrisorilor şi a documentelor ataşate depuse de investitori, autoritatea publică elaborează studiul de fezabilitate a proiectului.(3^2) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusiva a autorităţii publice. (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autorităţii publice rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului şi propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selecţionaţi, pe baza studiului de fezabilitate. (5) Pe parcursul negocierilor membrii numiţi în comisia de negociere nu pot fi revocaţi sau înlocuiţi.------------Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 6 au fost introduse de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Capitolul 3 Contractul de parteneriat public-privat------------Titlul cap. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnicoeconomici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. (2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. (3) Autoritatea publică este obligată sa analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi sa transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finala a unui contract de parteneriat public-privat cu investitorul cel mai bine clasat. (5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de parteneriat public-privat, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecţionaţi, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (6) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obliga autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (7) În cazul în care părţile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea şi negocierea termenilor şi a clauzelor contractului de parteneriat public-privat. (8) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului în negociere.-----------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 9În vederea elaborării şi negocierii contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publică numeşte, conform art. 6 alin. (3)-(5), o comisie de negociere.-----------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 10 (1) Contractul de parteneriat public-privat în forma negociata este supus spre aprobare Guvernului sau autorităţii publice locale, potrivit competentei şi atribuţiilor legale aferente categoriei bunului public în cauza. (2) Autoritatea publică poate delega atribuţiile sale în negocierea, semnarea şi realizarea unui contract de parteneriat public-privat unităţilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.-----------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 11 (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul proiectului se transfera, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare, exploatabile şi libere de orice sarcina sau obligaţie. (2) Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului şi terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau să se constituie în garanţii pentru terţi.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către autoritatea publică, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale, în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. (2) Pentru proiectele de parteneriat public-privat, terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, şi terenurile expropriate, potrivit prevederilor alin. (2), trec gratuit în administrarea investitorului sau a companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz.(3^1) Dreptul de uzufruct asupra instalaţiilor, clădirilor, inclusiv a clădirilor nefinalizate, precum şi a dotărilor aferente proiectului de parteneriat public-privat, proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite investitorului sau companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii publice locale, după caz.(3^2) Bunurile prevăzute la alin. (3^1) şi/sau dreptul de uzufruct asupra acestora pot constitui, pe perioada existenţei acesteia, aport în natura, în cazul infiintarii unei companii de proiect având scopul prevăzut la art. 2 lit. d). (4) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se percep taxe sau impozite.------------Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 12 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 13 (1) Proiectelor de parteneriat public-privat le sunt aplicabile prevederile legale privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie. (2) Contractarea proiectelor de parteneriat public-privat nu intra sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. (3) În cazul în care pentru finanţarea proiectelor de parteneriat public-privat intervin fonduri rambursabile şi nerambursabile provenite ca urmare a: a) unui tratat sau a unui acord internaţional ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri străini; b) unui tratat, acord internaţional sau a altor asemenea documente referitoare la staţionarea de trupe; c) unor contracte de împrumut sau de finanţare încheiate de autoritatea publică cu organisme financiare internaţionale sau alţi donatori/creditori,procedurilor pregătirii proiectului, selecţiei investitorilor, negocierilor condiţiilor de realizare a proiectului le sunt aplicabile reglementările specifice ale acelor finanţatori.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 14În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autoritatea publică centrala va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma şi conţinutul studiilor de fezabilitate, forma şi conţinutul documentului atasat, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilităţii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, forma şi conţinutul acordului şi ale contractului de proiect, precum şi definirea matricei de repartiţie a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.-----------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------