ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 27 noiembrie 2001 (*actualizată*)privind regimul accizelor(actualizată până la data de 16 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenta.  +  Capitolul 1 Accize  +  Secţiunea 1 Sfera de aplicare  +  Articolul 1Accizele reprezintă taxe speciale de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din ţara şi din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanţa de urgenta.  +  Articolul 2Se datorează accize pentru: a) alcool, distilate, băuturi alcoolice; b) produse din tutun; c) uleiuri minerale; d) alte produse şi grupe de produse prevăzute în anexa nr. 2.-------------Litera a) a art. 2 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Secţiunea a 2-a Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice-------------Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 3 (1) Grupa <> cuprinde: a) alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate; b) vinuri; c) bere; d) băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul; e) produse intermediare. (2) La prezenta clasificare se raportează orice alta prevedere cuprinsă în alte acte normative în vigoare.--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Alineatul (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 4 (1) Subgrupa "alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate" cuprinde următoarele categorii de produse, care au o concentraţie alcoolică în volum ce depăşeşte 1,2%: a) alcool etilic; b) distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolă; c) băuturi alcoolice distilate; d) alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinat. (2) Băuturile alcoolice distilate cuprind: băuturile alcoolice distilate care au în conţinutul lor alcool etilic de origine agricolă; rachiurile obţinute din vin şi din subproduse rezultate din fabricarea vinului; tuica şi rachiurile din fructe. (3) Alcoolul etilic cuprinde: alcoolul etilic rafinat, alcoolul etilic brut, alcoolul etilic tehnic şi alcoolul etilic denaturat. (4) Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obţinut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, urmată de distilare şi de rafinare, având concentraţia alcoolică minima de 95,5% în volum. (5) Alcoolul etilic brut este alcoolul etilic obţinut prin fermentarea alcoolică şi distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, având concentraţia alcoolică mai mica de 95,5% în volum. Comercializarea alcoolului etilic brut de către agenţii economici producători, precum şi utilizarea acestuia la obţinerea băuturilor alcoolice de orice fel sunt interzise. (6) Alcoolul etilic tehnic este alcoolul rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de rafinare a alcoolului etilic brut - în proporţie de maximum 10% din cantitatea totală de alcool etilic obţinută -, care datorită compoziţiei sale nu poate fi utilizat în industria alimentara. (7) Alcoolul etilic denaturat este alcoolul etilic rafinat care este denaturat prin introducerea unor substanţe specifice fiecărei destinaţii, alta decât consumul alimentar, astfel încât sa nu poată fi utilizat la obţinerea băuturilor alcoolice. (8) Încadrarea tipurilor de alcool şi de băuturi alcoolice distilate în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.  +  Articolul 5 (1) Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completa sau parţială, a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi ori nezdrobiţi, sau a mustului de struguri. (2) In subgrupa "vinuri" sunt cuprinse: vinurile linistite, vinurile spumoase şi vinurile speciale. (3) Vinurile linistite sunt vinuri de masa şi vinuri de calitate, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase şi vinurilor speciale. (4) Vinurile linistite cuprind vinurile cu o concentraţie alcoolică dobandita de minimum 8,5% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de maximum 18% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în aceste produse finite sa rezulte în întregime din fermentare. (5) Musturile în fermentare sau oprite din fermentare, cu o concentraţie alcoolică de peste 1,2% în volum, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi vinurile linistite. (6) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor linistite sunt incluse şi vinurile care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune de maximum 1 bar la temperatura de 20°C. (7) Vinurile spumoase sunt vinurile cu conţinut în dioxid de carbon de origine exogena, care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20°C şi care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în produsul finit sa rezulte în întregime din fermentare. (8) In categoria "vinurilor spumoase" se includ şi vinurile spumante şi sampania. Vinurile spumante şi sampania sunt vinurile cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obţinute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum şi care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20°C. (9) In categoria vinurilor speciale sunt cuprinse vinurile petiante şi vinurile perlante. (10) Vinurile petiante sunt produsele cu un conţinut în dioxid de carbon de origine endogenă, care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar şi 2,5 bari la o temperatura de 20°C, cu o concentraţie alcoolică dobandita de minimum 7% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de minimum 9% în volum, dar care nu depăşeşte 12% în volum. (11) Vinurile perlante sunt produsele cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total sau parţial exogena, care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar şi 2,5 bari la o temperatura de 20°C, cu o concentraţie alcoolică dobandita de minimum 7% în volum şi o concentraţie alcoolică totală de minimum 9% în volum, dar care nu depăşeşte 12% în volum. (12) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor speciale sunt incluse şi vinurile care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 2,5 şi 3 bari la o temperatura de 20°C.  +  Articolul 6 (1) Berea este produsul realizat prin fermentarea alcoolică aeroba a unor musturi obţinute din malt, cereale, hamei şi apa. (2) In aceasta categorie sunt cuprinse toate sortimentele de bere obţinute potrivit prevederilor alin. (1), cu o concentraţie alcoolică în volum mai mare de 0,5%, dar care sa nu depăşească 10%. (3) Pentru berea produsă de micii producători independenţi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală anuala care nu depăşeşte 200 mii hl se aplica accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplica şi pentru berea importata de la micii producători independenţi cu o capacitate nominală anuala care nu depăşeşte 200 mii hl. (4) Fiecare agent economic producător de bere are obligaţia sa depună la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, pana la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine. (5) Beneficiază de nivelul redus al accizelor numai agenţii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt agenţi economici producători de bere care din punct de vedere juridic şi economic sunt independenţi fata de orice alt agent economic producător de bere, utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere, folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui agent economic producător de bere. (6) In situaţia în care un agent economic producător de bere care beneficiază de nivelul redus al accizelor îşi măreşte capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi capacităţi sau prin extinderea celor existente, acesta va înştiinţa în scris organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe despre modificările produse, va calcula şi va vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noii capacităţi de producţie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcţiune a acesteia.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 7In subgrupa "băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul" sunt cuprinse băuturile fermentate - cidru de mere, cidru de pere, hidromel şi altele asemenea -, amestecurile de băuturi fermentate, precum şi amestecurile de băuturi fermentate cu băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în alta parte, care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum, cu condiţia ca alcoolul conţinut în produs sa rezulte în întregime din fermentare.  +  Articolul 8 (1) Prin produse intermediare se înţelege toate produsele care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum, dar nu depăşeşte 22% în volum, şi care nu sunt acoperite de prevederile art. 5, 6 şi 7. (2) Se considera produs intermediar şi orice băutura fermentată menţionată la art. 7, care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 5,5% în volum şi care nu rezulta în întregime din fermentare.  +  Articolul 9Produsele care nu se regăsesc la art. 5, 7 şi 8 şi care au o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 22% în volum sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 4.  +  Articolul 10 (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în secţiunea a 2-a sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc sau importa astfel de produse. (2) De asemenea, plătitori de accize sunt: a) agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care cumpăra de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanţa de urgenta, pentru prelucrare si/sau comercializare; b) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, care sunt:- produse acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor si, după caz, persoanelor fizice;- produse consumate pentru reclama şi publicitate;- produse înstrăinate sub orice forma, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea. (3) Pentru alcoolul etilic rafinat şi distilatele de origine agricolă, provenite din ţara sau din import, utilizate ca materie prima în obţinerea băuturilor alcoolice distilate, acciza se plăteşte o singura data de către agentul economic producător sau importator de astfel de materii prime. (4) Pentru alcoolul etilic rafinat şi distilatele de origine agricolă, provenite din producţie proprie, introduse în prelucrare pentru obţinerea băuturilor alcoolice distilate, în sistem integrat, acciza se plăteşte o singura data pentru produsele finale rezultate din prelucrare. (5) Pentru băuturile alcoolice distilate produse în ţara exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, achiziţionate direct de la agenţii economici producători interni sau provenite din import, nu se datorează accize.  +  Articolul 11Pentru produsele prevăzute în secţiunea a 2-a accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în suma fixa pe unitatea de măsura şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 12 (1) In cazul produselor prevăzute în secţiunea a 2-a, provenite din import sau din ţara, utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor, altele decât băuturile alcoolice distilate produse exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, agenţii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite în vama sau la achiziţionarea de pe piaţa interna a materiei prime. (2) Deducerea se face pe răspunderea agenţilor economici în raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv, în limita normelor de consum, pentru obţinerea produselor finale supuse accizelor şi livrate în fiecare luna calendaristică. Limitele normelor de consum în funcţie de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele aprobate de organul de conducere al agentului economic. (3) Deducerea este condiţionată de existenta următoarelor documente justificative care atesta provenienta legală a cantităţilor utilizate ca materie prima: a) în cazul achiziţionării materiei prime direct de pe piaţa externa: licenţa de import sau documentul care atesta autorizarea comercializării în calitate de agent economic importator, declaraţia vamală de import, factura externa şi dovada plăţii accizelor în vama; b) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici producători interni: o copie de pe documentul care atesta autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic producător, factura fiscală în care acciza sa fie evidenţiată separat şi dovada plăţii acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plata confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis; c) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici importatori: o copie de pe documentul care atesta autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic importator, o copie de pe declaraţia vamală de import, factura fiscală care sa ateste provenienta materiei prime şi în care acciza sa fie evidenţiată separat, precum şi dovada plăţii acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plata confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis. (4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achiziţionate de pe piaţa interna şi utilizate ca materie prima pentru obţinerea produselor prevăzute la secţiunea a 2-a agenţii economici vor proceda astfel: a) vor evidenţia în jurnalul privind cumpărările de materii prime, supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, toate intrările de produse utilizate ca materie prima şi accizele aferente acestora; b) vor evidenţia în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5, toate livrările de produse şi accizele aferente acestora. (5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, rezultate din prelucrare, vor fi întocmite pentru fiecare luna calendaristică, pe baza documentelor de evidenta operativă, şi vor fi prezentate în termen de 5 zile de la expirarea lunii organului fiscal teritorial, în vederea înregistrării şi vizarii de către acesta. (6) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, nevizate de către organul fiscal teritorial, nu constituie documente justificative pentru deducerea prevăzută de lege. (7) Nu se accepta deducerea decât pentru accizele aferente materiilor prime achiziţionate direct de la agenţii economici producători interni sau importatori. (8) Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.Scutiri  +  Articolul 13Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza de comision.Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate direct sau prin agenţi economici comisionari de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse; b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acorda cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat; c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim; d) alcoolul etilic rafinat utilizat în producţia de medicamente; e) alcool etilic, distilate de origine agricolă, vinuri şi băuturi fermentate, utilizate în producţia de oţet alimentar; f) alcoolul etilic rafinat utilizat în industria cosmetica; g) alcoolul etilic rafinat utilizat pentru producerea de arome alimentare pentru alimente sau băuturi nealcoolice care au o concentraţie alcoolică ce nu depăşeşte 1,2%; h) alcoolul etilic tehnic - în limita cantităţii maxime stabilite la art. 4 alin. (6).--------------Literele b) şi e) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 14 (1) Pentru produsele prevăzute la art. 13 lit. d)-g) scutirea de la plata accizelor se acorda pe baza documentelor justificative care atesta provenienta legală a alcoolului etilic rafinat, plata efectivă a accizelor aferente şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţa de urgenta, astfel: a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat; b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziţionarea alcoolului etilic rafinat. (2) In situaţia agenţilor economici producători de alcool, care lucrează în sistem integrat, scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 13 lit. e) se acorda direct pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile utilizate expres cu aceste destinaţii.  +  Articolul 15Toate produsele prevăzute în secţiunea a 2-a, exportate şi ulterior reintroduse în ţara, urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.Faptul generator  +  Articolul 16.Faptul generator al accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării, pentru produsele din producţia interna; b) data achiziţionării marcajelor, pentru produsele ce intra sub incidenta sistemului de marcare şi care urmează sa fie importate; c) data înregistrării declaraţiei vamale de import, pentru produsele importate, altele decât cele supuse sistemului de marcare; d) data cumpărării, înscrisă în borderoul de achiziţie şi în documentul de recepţie a produselor supuse accizelor, pentru agenţii economici achizitori prevăzuţi la art. 10 alin. (2) lit. a); e) data acordării produselor ca dividende sau ca plata în natura, data la care au fost consumate pentru reclama şi publicitate si, respectiv, data la care au fost înstrăinate ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).Regimul documentelor fiscale  +  Articolul 17 (1) Pentru toate livrările şi transferurile de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă, efectuate de către agenţii economici producători interni şi importatori, precum şi pentru toate livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro se vor utiliza în mod obligatoriu facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii, după caz. (2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tiparesc de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscriptiona, după caz, cuvintele: "Alcool", "Alcool sanitar", "Distilat" sau "Băuturi alcoolice". In cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer". (4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora. (5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat sa comercializeze alcool, alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice, conform prevederilor legale. (6) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cat şi a cumpărătorului de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail. (8) Fiecare transport de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). In lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienta ilicită. (9) Facturarea vinurilor şi a berii, precum şi transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenţii economici producători, importatori sau comercianţi, conform prevederilor legale care reglementează formularele cu regim special privind activitatea financiară şi contabila.-------------Alin. (9) al art. 17 a fost introdus de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Secţiunea a 3-a Accize pentru produse din tutun  +  Articolul 18 (1) In grupa "produse din tutun" se includ: a) tigaretele; b) tigarile şi tigarile de foi; c) tutunul destinat fumatului. (2) Tigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi şi diametre diferite, umpluti cu tutun tăiat, sosat si/sau aromatizat. (3) Tigarile şi tigarile de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conţin tutun natural integral şi au invelis exterior din hârtie de tutun natural. (4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod faramitat, bătut sau presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industriala. In aceasta categorie se includ: tutunul pentru pipa, tutunul destinat rularii în tigarete, tutunul de prizat şi tutunul de mestecat. (5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin macinat, de culoare galbena pana la brun, aromata sau nearomata. (6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, indulcit cu miere sau cu sirop.  +  Articolul 19 (1) Pentru produsele din tutun plătitori de accize sunt agenţii economici, persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care produc sau care importa astfel de produse. (2) Agenţii economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru toate cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, după cum urmează: a) produse acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor si, după caz, persoanelor fizice; b) produse consumate pentru reclama şi publicitate; c) produse înstrăinate sub orice forma, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea.  +  Articolul 20 (1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta şi de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciza specifica stabilită pe 1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuală aplicată asupra preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate. (2) Cuantumul accizei specifice şi cel al accizei procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producător intern sau importator şi vor fi notificate Ministerului Finanţelor Publice. (4) Înregistrarea de către Ministerul Finanţelor Publice a preţurilor astfel stabilite se va face pe baza declaraţiei scrise a fiecărui agent economic în cauza, modelul-tip al acesteia fiind prezentat în anexa nr. 8. (5) Declaraţia se va întocmi de agentul economic în cauza, în doua exemplare, din care un exemplar va fi depus la Ministerul Finanţelor Publice, iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, va rămâne la agentul economic. (6) Declaraţia va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica preţurile maxime şi va fi depusa la Ministerul Finanţelor Publice cu minimum 2 zile înainte de data practicării acestor preţuri. (7) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, va fi publicată, prin grija agentului economic producător sau importator, în doua cotidiene de mare tiraj. (8) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, agenţii economici producători interni sau importatori au obligaţia sa redeclare preţurile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiaşi model de declaraţie şi cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (6) şi (7). (9) După primirea declaraţiilor privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul Ministerul Finanţelor Publice va transmite copii de pe acestea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Garzii financiare şi Direcţiei Generale a Vamilor. (10) Este interzisă comercializarea tigaretelor de către orice agent economic autorizat sa comercializeze astfel de produse la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare. (11) Agenţii economici autorizaţi sa comercializeze tigarete sunt obligaţi sa afişeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializează. (12) Comercializarea sortimentelor de tigarete ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate şi date publicităţii de agenţii economici producători sau importatori este interzisă.  +  Articolul 21 (1) Pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice stabilite pe unitatea de măsura şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru tutunul provenit din producţia interna sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala a produselor din tutun, accizele se datorează şi se calculează o singura data, respectiv la data efectuării livrării produselor rezultate din prelucrare. (3) Utilizarea tutunului ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala a produselor din tutun va fi justificată prin: a) licenţa de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni de produse din tutun; b) contractele încheiate direct între agenţii economici producători interni sau importatori de tutun cu agenţii economici producători interni de produse din tutun.Scutiri  +  Articolul 22Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza de comision.Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenţi economici comisionari, de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse; b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acorda cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat; c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.-------------Litera b) a art. 22 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 23Produsele din tutun exportate şi ulterior reintroduse în ţara urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.Faptul generator  +  Articolul 24Faptul generator al accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia interna; b) data achiziţionării marcajelor - pentru produsele din tutun ce urmează sa fie importate; c) data acordării produselor ca dividende sau ca plata în natura, data la care au fost consumate pentru reclama şi publicitate si, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 19 alin. (2).Regimul documentelor fiscale  +  Articolul 25 (1) Toate livrările de tigarete efectuate de agenţii economici producători interni şi importatori vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale speciale. Transferurile de tigarete între gestiuni se vor efectua pe baza de avize de însoţire a mărfii, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila. (2) Modelul facturii fiscale speciale utilizate de către agenţii economici producători interni şi importatori de tigarete este prezentat în anexa nr. 9. Facturile fiscale speciale au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tiparesc de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. (3) Facturile fiscale speciale vor fi distribuite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza solicitării acestora. (4) Necesarul de facturi fiscale speciale va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale, în calitate de agent economic autorizat sa comercializeze tigarete, conform prevederilor legale. (5) Orice noua comanda de facturi fiscale speciale va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (6) Agenţii economici producători interni şi importatori de tigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice pentru formularele cu regim special, fără a mai utiliza formularele pretiparite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. Agenţii economici în cauza vor solicita direct Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A. o plaja de serii şi de numere. (7) Pe fiecare factura fiscală specială emitentul acesteia va înscrie atât calitatea furnizorului, cat şi a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en detail. (8) Facturarea produselor din tutun, altele decât tigaretele, şi transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenţii economici producători interni şi importatori de astfel de produse, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila. (9) Fiecare transport de tigarete şi de produse din tutun, cu excepţia transferurilor de produse din tutun între gestiuni, efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi însoţit, în mod obligatoriu, de factura fiscală. In lipsa acesteia se considera ca marfa are provenienta ilicită. (10) Trecerea tigaretelor şi produselor din tutun ale agentului economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii mărfurilor respective către comercianţii en detail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind însoţitorul transportului.  +  Secţiunea a 4-a Accize pentru uleiuri minerale  +  Articolul 26 (1) In accepţia prezentei ordonanţe de urgenta, prin uleiuri minerale se înţelege următoarele produse: a) gudron de huila, de lignit sau de turba şi alte gudroane minerale; b) benzoli, toluoli, xiloli, uleiuri de creozot; c) uleiuri brute din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase; d) uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; e) gaz de sonda şi alte hidrocarburi gazoase; f) vaselina, parafina, alte tipuri de ceara minerala şi produse similare; g) cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase; h) amestecuri bituminoase; i) hidrocarburi aciclice; j) hidrocarburi ciclice:- benzen, toluen, xilen şi amestecuri ale acestora în orice proporţii;- amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului şi xilenului;- concentrate şi extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de producţie a cocsului metalurgic; k) preparate lubrifiante; l) preparate antidetonante şi aditivi preparati pentru uleiuri minerale; m) alchilbenzeni în amestec şi alchil-naftaline în amestec. (2) Uleiurile minerale pentru care se datorează accize sunt: a) benzine cu plumb; b) benzine fără plumb; c) motorine; d) petrol turboreactor; e) alte uleiuri medii şi grele utilizate drept combustibil pentru încălzit; f) gaze petroliere lichefiate (propan, butani, simpli sau în amestec); g) hidrocarburi ciclice:- benzen, toluen, xilen şi amestecuri ale acestora în orice proporţii;- amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului şi xilenului;- concentrate şi extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de producţie a cocsului metalurgic; h) uleiuri pentru motoare auto. (3) Încadrarea produselor în categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu. (4) Uleiurile minerale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), sunt supuse unei accize dacă sunt utilizate sau sunt puse în vânzare drept combustibil sau carburant. Nivelul accizei va fi fixat, după destinaţie, la nivelul prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenta pentru combustibil sau pentru benzina cu plumb. (5) Pe lângă produsele menţionate la alin. (1) orice produs utilizat sau pus în vânzare drept carburant ori component pentru a creste volumul final al carburanţilor este impozitat drept carburant. Nivelul accizei va fi cel prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenta pentru benzina cu plumb. (6) Vânzarea de către un agent economic producător a produselor prevăzute la alin. (2) către o rafinarie, în vederea prelucrării sau etilarii, se face la preţuri fără accize. In aceasta situaţie accizele se datorează bugetului de stat o singura data de către rafinaria prelucratoare, la livrarea produselor finale rezultate din prelucrare sau etilare. (7) Produsele pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenta, se datorează impozit, indiferent de provenienta lor, respectiv din ţara sau din import, nu intra sub incidenta accizelor.-------------Alin. (7) al art. 26 a fost introdus de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Litera j) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de LEGEA nr. 247 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.Litera g) a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de LEGEA nr. 247 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.  +  Articolul 27 (1) Pentru uleiuri minerale accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în suma fixa pe unitatea de măsura şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Plătitori de accize pentru uleiurile minerale sunt agenţii economici producători, procesatori sau importatori de astfel de produse. (3) Agenţii economici producători sau procesatori sunt plătitori de accize pentru toate cantităţile de uleiuri minerale obţinute, inclusiv pentru cele rezultate din operaţiuni de procesare a ţiţeiului sau a altor materii prime, operaţiuni efectuate în baza contractelor încheiate între agentul economic prestator şi beneficiarul prestaţiei.(3^1) Operaţiunea de procesare a ţiţeiului şi a uleiurilor minerale se efectuează numai în rafinării sau în unităţi specializate avizate de Ministerul Industriei şi Resurselor. (4) La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plati agentului economic procesator tariful de procesare plus o suma egala cu valoarea accizelor aferente cantităţilor preluate. (5) Produsele obţinute în sistem de procesare pot fi preluate de către beneficiar fără plata accizelor către procesator, numai atunci când: a) beneficiarul prestaţiei este o rafinarie. In acest caz rafinaria beneficiara datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piaţa interna a produselor finale rezultate din operaţiunea de procesare; b) beneficiarul prestaţiei este un agent economic, altul decât o rafinarie, care garantează valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse rezultate în sistem de procesare, care urmează sa fie preluate, conform contractelor încheiate între procesator şi beneficiarul prestaţiei. In acest sens agentul economic respectiv depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe scrisori de garanţie bancară în favoarea Ministerului Finanţelor Publice. Scrisorile de garanţie bancară admise vor fi emise de bănci comerciale şi vor avea o valabilitate cu 30 de zile mai mare decât valabilitatea contractului încheiat între agentul economic procesator şi beneficiarul prestaţiei. In vederea preluării cantităţilor de produse rezultate din procesare agentul economic beneficiar va depune procesatorului o copie de pe aceste scrisori de garanţie, vizata de organul fiscal. In acest caz beneficiarul prestaţiei datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piaţa interna a produselor finale rezultate din operaţiunea de procesare. In situaţia în care pana în ultima zi a lunii, pentru luna precedenta, agenţii economici în cauza nu prezintă organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe ordinul de plata vizat de banca sau de trezorerie pentru accizele plătite în termenul prevăzut de lege, scrisoarea de garanţie va fi executată la simpla solicitare a Ministerului Finanţelor Publice, fără îndeplinirea altor formalităţi. (6) Pentru uleiurile minerale de natura celor pentru care se datorează accize, aduse din import în vederea procesarii în baza contractelor încheiate între agentul economic procesator şi agentul economic importator, acciza se plăteşte în momentul întocmirii formalităţilor de vamuire. Pentru produsele rezultate din procesare agenţii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru aceste produse accizele plătite în vama, aferente cantităţii de materie prima introduse în prelucrare. La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plati agentului economic procesator tariful de procesare, precum şi diferenţa de accize astfel calculată, aferentă cantităţilor preluate. Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate. (7) Rafinariile pot procesa benzinele de prima distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termica, de piroliza şi orice alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime numai în cazul în care aceste produse provin direct de la rafinării sau de la agenţi economici importatori, însoţite de certificate de origine a produsului. (8) Toate operaţiunile privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum şi orice alte operaţiuni legate de obţinerea uleiurilor minerale pot fi efectuate numai de agenţii economici producători sau procesatori de astfel de produse, care sunt înregistraţi în aceasta calitate şi care au prevăzută în statut activitatea de producţie sau de procesare. (9) Agenţii economici care prelucreaza produsele prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziţionate fie prin operaţiuni proprii de import, fie direct de la agenţii economici importatori, vor deduce, pe baza de documente justificative, din valoarea accizelor aferente produselor finale facturate valoarea accizelor efectiv plătite fie în vama, fie la achiziţionarea produselor de la agentul economic importator. Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate. (10) In cazul produselor prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziţionate de rafinării direct de la rezerva de stat sau de la rezerva de mobilizare, din a căror prelucrare rezulta alte uleiuri minerale, agenţii economici procesatori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele efectiv plătite la achiziţionarea produselor introduse în prelucrare. (11) Agenţii economici plătitori datorează la bugetul de stat accize şi pentru cantităţile de uleiuri minerale folosite pentru consumul propriu, altul decât cel utilizat în scop tehnologic pentru realizarea altor produse, în limita normelor de consum admise. (12) Produsele rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevăzute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenta, nu se datorează accize, se vor comercializa de către agenţii economici producători sau de către agenţii economici beneficiari ai produselor rezultate din operaţiuni de procesare, potrivit contractelor încheiate cu procesatorii, direct către utilizatorii finali sau direct către comercianţii angro care vand aceste produse în starea în care au fost achiziţionate, fără a le supune altor procese de prelucrare ori procesare.-------------Alin. (12) al art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Alin. (3^1) al art. 27 a fost introdus de ORDONANŢA nr. 3 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 17 ianuarie 2003.Scutiri  +  Articolul 28Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza de comision.Sunt scutite de asemenea:a(1) produsele exportate de o rafinarie care le-a obţinut în calitate de beneficiar al unui contract de prestări de servicii încheiat cu o alta rafinarie procesatoare;a(2) produsele rezultate din operaţiuni de procesare a unor materii prime provenite din import, în cazul în care sunt exportate direct de agentul economic care a efectuat importul materiei prime; b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acorda cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat; c) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim; d) produsele de la rezerva de stat şi de la rezerva de mobilizare, acordate cu titlu gratuit sub forma de ajutor umanitar, în baza prevederilor actelor normative emise în acest sens; e) combustibilii pentru încălzit, achiziţionaţi direct de la producători, direct din import ori de la agenţii economici importatori, pe baza de contracte, de către spitale, sanatorii, cămine de bătrâni şi cămine de copii, utilizaţi pentru consum propriu; f) combustibilii pentru încălzit, utilizaţi de persoane fizice pentru consumul casnic; g) combustibilii pentru încălzit achiziţionate direct de la producători, pe baza de contracte, de către agenţii economici pentru consum tehnologic propriu sau pentru producerea de agent termic şi apa calda pentru populaţie; h) benzina de aviaţie şi petrolul turboreactor, utilizate drept carburant în aviaţie; i) produsele destinate a fi utilizate tehnic şi consumate pentru exploatarea navelor de transport maritim internaţional; j) produsele achiziţionate direct de la producători sau importatori, pe baza de contracte ori direct din operaţiuni de import, de către agenţii economici, pentru utilizarea în scop industrial.-------------Literele b), e) şi j) ale art. 28 au fost modificate de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 29 (1) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit. a 2 ), g) şi j) scutirea de la plata accizelor se acorda pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţa de urgenta, astfel: a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate la bugetul de stat; b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziţionarea produselor respective. (2) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit. e) şi f) scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea produselor respective direct de la producători, pe baza documentelor justificative, şi numai pentru cantităţile utilizate cu destinaţiile expres menţionate în prezenta ordonanţa de urgenta. (3) Condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la art. 28 lit. h) şi i) vor fi stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenta.  +  Articolul 30Produsele exportate şi ulterior reintroduse în ţara urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.Faptul generator  +  Articolul 31Faptul generator al accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia interna; b) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru produsele importate; c) data întocmirii documentului de trecere în consum - pentru produsele folosite pentru consumul propriu.Regimul documentelor fiscale  +  Articolul 32 (1) Pentru toate livrările şi transferurile de produse prevăzute la art. 26 alin. (2), efectuate de către agenţi economici producători interni, procesatori, importatori şi comercianţi în sistem angro de astfel de produse, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii. (2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tiparesc de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala"-S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscriptiona cuvintele "Uleiuri minerale". In cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer". (4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala"-S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării acestora. (5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii. (6) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cat şi a beneficiarului, precum şi destinaţia uleiurilor minerale livrate. (8) Fiecare transport de uleiuri minerale va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). In lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienta ilicită.--------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Secţiunea a 5-a Accize pentru alte produse şi grupe de produse  +  Articolul 33Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele şi grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 34 (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 3, sunt agenţii economici, persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care produc, importa şi comercializează astfel de produse. Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 2 plătitori de accize sunt agenţii economici importatori. (2) Agenţii economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru cantităţile de produse importate sau obţinute din producţia proprie, după cum urmează: a) produse acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor si, după caz, persoanelor fizice; b) produse consumate pentru reclama şi publicitate; c) produse înstrăinate sub orice forma, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în oricare alt scop decât comercializarea. (3) Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţara autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv rulate.  +  Articolul 35Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi sa retina şi sa vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenta, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 34 alin. (3).  +  Articolul 36Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 2 asupra bazei de impozitare, care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv; b) pentru produsele din import - valoarea în vama, stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz; c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neinregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici contravaloarea ce se cuvine deponentului; d) pentru bunurile amanetate de către persoanele fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puţin accizele.  +  Articolul 37Pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datorează o singura data şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităţilor importate.Scutiri  +  Articolul 38Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenţi economici comisionari, de către producătorii care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse; b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acorda cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat. Nu intra sub incidenta acestor prevederi bunurile ce se regăsesc la pct. 7 din anexa nr. 2, atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în condiţiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import pe durata contractului de leasing; c) bunurile din import provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate instituţiilor de învăţământ şi de cultura, ministerelor şi altor organe ale administraţiei publice de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate; d) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.--------------Litera b) a art. 38 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 39 (1) Agenţii economici exportatori de cafea prajita, obţinută prin operaţiuni proprii de prajire a cafelei verzi importate direct de aceştia, pot solicita organelor fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vama, aferente numai cantităţilor de cafea verde utilizate ca materie prima pentru cafeaua exportată. (2) Restituirea se efectuează: a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite şi taxe datorate la bugetul de stat; b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite în momentul întocmirii formalităţilor de vamuire pentru cafeaua verde.  +  Articolul 40Produsele exportate şi ulterior reintroduse în ţara urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.Faptul generator  +  Articolul 41Faptul generator al accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia interna; b) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru produsele importate; c) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 36 lit. c) şi d); d) data acordării produselor ca dividende sau ca plata în natura, data la care au fost consumate pentru reclama şi publicitate si, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 34 alin. (2).Regimul documentelor fiscale  +  Articolul 42 (1) Pentru toate livrările sau transferurile de cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii. (2) Facturile fiscale speciale şi avizele speciale de însoţire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale şi se tiparesc de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. (3) Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se va inscriptiona cuvântul "Cafea". In cazul transferurilor de cafea, de cafea cu inlocuitori şi de cafea solubila, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubila, între gestiunile aceluiaşi agent economic, avizele de însoţire a mărfii vor avea inscripţionat în plus şi cuvântul "transfer". (4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării acestora. (5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat sa comercializeze cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, conform prevederilor legale. (6) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cat şi a cumpărătorului de cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv de amestecuri cu cafea solubila, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail. (8) Fiecare transport de cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv de amestecuri cu cafea solubila, va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). In lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienta ilicită. (9) Trecerea cantităţilor de cafea ale unui agent economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii acestora către comercianţii en detail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, iar însoţitorul transportului fiind considerat mandatarul furnizorului. (10) Agenţii economici producători sau importatori, care comercializează cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, cu obligativitatea respectării prevederilor alin. (3), fără a mai utiliza formulare pretiparite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. Agenţii economici în cauza vor solicita prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o plaja de serii şi de numere de la Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A.  +  Capitolul 2 Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna  +  Articolul 43 (1) Pentru ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna agenţii economici autorizaţi potrivit legii datorează la bugetul de stat impozit în momentul livrării acestora. (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 3, asupra cantităţilor livrate.  +  Articolul 44Sunt scutite de la plata acestor impozite cantităţile de ţiţei şi de gaze naturale din producţia interna, exportate direct de agenţii economici producători.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune  +  Articolul 45 (1) Accizele şi impozitele prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenta se plătesc în lei. (2) Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate la bugetul de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenta în echivalent euro pe unitatea de măsura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a fiecărui trimestru. Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor şi al impozitelor reglementate de prezenta ordonanţa de urgenta, pe toată durata trimestrului următor.  +  Articolul 46Agenţii economici plătitori de accize şi de alte impozite reglementate prin prezenta ordonanţa de urgenta sunt obligaţi sa se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispoziţiilor legale privind înregistrarea fiscală.  +  Articolul 47 (1) Agenţii economici plătitori au obligaţia sa calculeze accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, sa le evidenţieze distinct în factura şi sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului şi vărsarea integrala a sumelor datorate. Agenţilor economici importatori le revine obligaţia evidenţierii distincte a accizelor în facturi numai în cazul în care produsele supuse accizelor, provenite din operaţiuni de import, urmează sa fie utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor. (2) Plătitorii au obligaţia sa ţină evidenta accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenta.-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 48In toate situaţiile prevăzute de lege deducerea, compensarea sau restituirea accizelor este condiţionată de existenta documentelor fiscale completate cu date reale şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în materie.  +  Articolul 49 (1) Agenţii economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacţii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării sa reconstituie pe baza evidentelor contabile accizele aferente acestor tranzacţii. (2) In situaţia nereconstituirii obligaţiilor fiscale de către agentul economic, organul fiscal va stabili suma acestora prin estimare, înmulţind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale.  +  Articolul 50Plătitorii de accize şi de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna au obligaţia sa declare lunar la organul fiscal teritorial la care sunt luaţi în evidenta ca plătitor de taxe şi impozite sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu şi sa depună anual deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, conform dispoziţiilor legale privind declararea obligaţiilor de plata la bugetul de stat.  +  Articolul 51 (1) Plata accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna se efectuează lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pe baza declaraţiei privind obligaţiile de plata la bugetul de stat. (2) Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 52 (1) Decontările între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor, în calitate de furnizori, şi agenţii economici cumpărători ai acestor produse se vor face integral numai prin unităţi bancare. (2) Prevederile alin. (1) se aplica decontărilor între agenţii economici producători, importatori şi comercianţi în sistem angro, inclusiv celor aferente produselor livrate în regim de scutire de accize. (3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1): a) livrările de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligaţiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale; b) decontările între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse impozitului, potrivit prevederilor cap. II, în calitate de furnizori, şi agenţii economici cumpărători de astfel de produse; c) compensările efectuate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plata, aprobată şi modificată prin Legea nr. 211/2001. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 52 au fost introduse de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 53Neachitarea în termen a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna de către plătitorii stabiliţi prin prezenta ordonanţa de urgenta generează plata de majorări de întârziere, precum şi de penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale în materie.  +  Articolul 54Controlul asupra modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale aparatului teritorial al acestuia.  +  Articolul 55Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice prin care se stabilesc sau se constata, după caz, obligaţii de plata privind accizele sau impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna constituie titluri executorii în condiţiile stabilite de prevederile legale în materie.  +  Articolul 56 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) producţia şi comercializarea de alcool tehnic obţinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetala, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinat; b) comercializarea alcoolului brut de către agenţii economici, precum şi utilizarea acestuia la obţinerea băuturilor alcoolice de orice fel; c) achiziţionarea alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor de origine agricolă din alte surse decât de la agenţii economici producători interni sau importatori legal autorizaţi; d) nedeclararea de către micii producători de bere a modificării capacităţilor de producţie; e) neînscrierea în facturile fiscale a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate pentru produsele pentru care se stabilesc preţuri maxime de vânzare; f) comercializarea la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preţuri; g) comercializarea produselor care nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori; h) procesarea benzinelor de prima distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termica, de piroliza şi a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului, provenite de la alţi agenţi economici decât agenţii economici importatori sau producători interni; i) comercializarea produselor rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, de natura uleiurilor minerale accizabile, pentru care nu se datorează accize, de către agenţii economici producători, procesatori sau importatori, către alţi beneficiari decât utilizatorii finali; j) efectuarea de operaţiuni privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum şi orice alte operaţiuni legate de obţinerea uleiurilor minerale, de către orice persoana fizica sau juridică, neautorizata ori neinregistrata ca agent economic producător sau procesator de astfel de produse; k) practicarea de către agenţii economici producători sau importatori a unor preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau de importul produselor vândute, la care se adauga acciza şi taxa pe valoarea adăugată; l) neînscrierea distinctă a valorii accizelor în facturile emise de agenţii economici producători şi importatori, precum şi neînscrierea impozitului la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna în facturile emise de agenţii economici producători; m) neutilizarea documentelor fiscale speciale; n) nesolicitarea plajelor de serii şi numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii; o) neînscrierea în facturile fiscale speciale a calităţii furnizorului şi a cumpărătorului de produse supuse accizelor, precum şi a destinaţiei produselor, în cazul în care legea prevede acest lucru; p) neefectuarea prin unităţi bancare a decontărilor între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor şi agenţii economici cumpărători de astfel de produse; q) deţinerea de către agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor a unor cantităţi de astfel de produse, a căror provenienta nu poate fi dovedită cu documente legal întocmite. (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:- cu amenda între 1.000.000.000 lei şi 5.000.000.000 lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, cele de la lit. a) şi b), în plus confiscarea utilajelor şi a instalaţiilor pentru cele prevăzute la lit. a);- cu amenda între 1.000.000.000 lei şi 3.000.000.000 lei şi confiscarea produselor astfel achiziţionate, cea de la lit. c);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cea de la lit. d);- cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, cele de la lit. e) şi n);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele de la lit. f), l) şi o);- cu amenda de 50.000.000 lei şi confiscarea stocului de produse în cauza, cea de la lit. g);- cu amenda de la 2.000.000.000 lei la 3.000.000.000 lei şi confiscarea produselor obţinute, cea de la lit. h);- cu amenda de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. i);- cu amenda de la 2.000.000.000 lei la 5.000.000.000 lei, confiscarea produselor rezultate şi a veniturilor obţinute din vânzarea acestor produse, cea de la lit. j);- cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. k);- cu amenda de la 1.500.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel comercializate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea de la lit. m);- cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor pentru care decontarea s-a făcut contrar prevederilor legale, cea de la lit. p);- cu amenda de la 3.000.000.000 lei la 5.000.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse astfel deţinute, cea de la lit. q). (3) Abrogat. (4) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenta pot fi actualizate anual, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (5) Fapta de a nu înregistra sau de a înregistra eronat operaţiunile supuse accizelor sau impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, cu intenţia vădită de a diminua aceste obligaţii fata de bugetul de stat, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. (6) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta se fac de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, împuternicit în acest scop. (7) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenta li se aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 56 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Alin. (3) al art. 56 a fost abrogat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Alin. (7) al art. 56 a fost abrogat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 57 (1) Urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenta, se efectuează conform reglementărilor legale în materie. (2) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a produselor care intra sub incidenta regimului accizelor.-------------Alin. (2) al art. 57 a fost introdus de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 58Soluţionarea contestaţiilor asupra sumelor constatate, privind accizele, respectiv impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, şi a altor măsuri aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor Publice se face conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 59Soluţiile privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul accizelor vor fi supuse analizei şi aprobării Comisiei centrale fiscale, constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 60 (1) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării Guvernului. (2) Poziţiile şi codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective. (3) Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a produselor din Tariful vamal de import al României, poziţiile şi codurile tarifare ale produselor supuse accizelor se vor actualiza prin ordin al ministrului finanţelor publice.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost introdus de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenta.  +  Articolul 62 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga prevederile art. 1-27 şi ale art. 43-50 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000*) privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000**) privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 8 noiembrie 2000, ale art. 6 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.--------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.--------------NOTA 1:*) Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 618 din 13 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 noiembrie 2002.**) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 89 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.--------------NOTA 2:Prevederile alin. (2) al art. 62 referitoare la abrogarea art. 1-27 şi ale art. 43-50 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2000 nu-si mai găsesc aplicabilitatea, ca urmare a dispoziţiilor cuprinse în Nota nr. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1LISTAcuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea produsului U.M. Acciza crt. sau a grupei de produse (echivalent                                                                    euro/U.M.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Alcool, distilate, băuturi alcoolice 1. Alcool etilic, distilate de origine agricolă    şi băuturi alcoolice distilate    1.1. Alcool etilic hl alcool pur*1) 150,00    1.2. Distilate de origine agricolă: distilate    din cereale, hl alcool pur 150,00    distilat de vin, distilate din fructe si    orice alte distilate de origine agricolă    1.3. Băuturi alcoolice distilate hl alcool pur 150,00    1.4. Alte produse destinate industriei    alimentare sau consumului, care conţin hl alcool pur 150,00    alcool etilic rafinat 2. Vinuri    2.1. Vinuri linistite hl/1 grad alcoolic*2) 0,30    din care:       2.1.1. Vinuri din hibrizi producători       direcţi - H.P.D. hl/1 grad alcoolic 2,10    2.2. Vinuri spumoase hl/1 grad alcoolic 2,80    2.3. Vinuri speciale hl/1 grad alcoolic 2,80 3. Bere hl/1 grad Plato*3) 0,55    din care:    3.1. Bere produsă de producătorii    independenţi cu o capacitate de hl/1 grad Plato 0,53    producţie anuala mai mare    de 100 mii hl şi pana la 200 mii    hl inclusiv    3.2. Bere produsă de producătorii hl/1 grad Plato 0,50    independenţi cu o capacitate de producţie    anuala mai mare de 50 mii hl şi pana la    100 mii hl inclusiv    3.3 Bere produsă de producătorii independenţi hl/1 grad Plato 0,47    cu o capacitate de producţie anuala de pana    la 50 mii hl inclusiv 4. Băuturi fermentate, altele decât berea hl/1 grad alcoolic 2,35    şi vinul 5. Produse intermediare hl/1 grad alcoolic 2,35    B. Produse din tutun 6. Tigarete 1.000 tigarete 4,47+                                                                          32%*4) 7. Tigari şi tigari de foi 1.000 bucăţi 8,00 8. Tutun destinat fumatului kg 16,00    din care:    8.1. Tutun destinat rularii în tigarete kg 11,00    C. Uleiuri minerale 9. Benzine cu plumb tona 404,0010. Benzine fără plumb tona 347,0011. Motorine tona 221,0012. Petrol turboreactor tona 404,0013. Alte uleiuri medii şi grele, utilizate tona 221,00    drept combustibili pentru încălzit    din care:    13.1. Pacura tona -14. Gaze petroliere lichefiate, din care:    14.1. Utilizate drept carburant tona 100    14.2. Utilizate drept combustibil pentru    încălzit tona 100    14.3. Utilizate în consum casnic*5) tona -15. Hidrocarburi ciclice: tona 404,00    - benzen, toluen, xileni şi amestecuri ale    acestora în orice proporţii    - amestecuri de izomeri ai benzenului,    toluenului şi xilenului    - concentrate şi extracte aromatice, inclusiv    cele rezultate din procesul de producţie a    cocsului metalurgic16. Uleiuri pentru motoare auto tona 50,0017. Cocs de petrol tona -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate data de produs alcoolic.*2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.*3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.*4) Cota procentuală se aplica asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.*5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.-------------Poziţiile nr. 1, 3, 9 şi 10 ale anexei nr. 1 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 24 aprilie 2002, respinsă de LEGEA nr. 524 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Anexa nr. 1 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Capul de tabel şi litera C din anexa nr. 1 au fost modificate de ORDONANŢA nr. 3 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 17 ianuarie 2003.Punctul 15 al anexei 1 a fost modificat de LEGEA nr. 247 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003.  +  Anexa 2LISTAcuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alteproduse şi grupe de produse din import şi din ţara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea produsului Acciza Accizacrt. sau a grupei de produse (%) (echivalent                                                                  euro/U.M.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cafea verde - 850/tona 2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu    inlocuitori - 1.250/tona 3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu    cafea solubila - 5,00/kg 4. Confecţii din blănuri naturale (cu    excepţia celor de iepure, oaie, capra) 40 - 5. Articole din cristal*1) 50 - 6. Bijuterii din aur si/sau din platina,    cu excepţia verighetelor 20 - 7. Autoturisme şi autoturisme de teren    (inclusiv din import, rulate):    a) echipate cu motor cu benzina:    ● cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc    - cu grad normal de poluare*2) 1 -    - cu grad redus de poluare 0 -    ● cu capacitatea cilindrica între      1.601 şi 1.800 cmc    - cu grad normal de poluare 3,5 -    - cu grad redus de poluare 1,5 -    ● cu capacitatea cilindrica între      1.801 şi 2.000 cmc    - cu grad normal de poluare 6 -    - cu grad redus de poluare 3 -    ● cu capacitatea cilindrica între      2.001 şi 2.500 cmc    - cu grad normal de poluare 12 -    - cu grad redus de poluare 6 -    ● cu capacitatea cilindrica peste      2.500 cmc    - cu grad normal de poluare 18 -    - cu grad redus de poluare 9 -    b) echipate cu motor diesel:    ● cu capacitatea cilindrica sub    1.601 cmc    - cu grad normal de poluare 1 -    - cu grad redus de poluare 0 -    ● cu capacitatea cilindrica între    1.601 şi 2.000 cmc    - cu grad normal de poluare 3 -    - cu grad redus de poluare 1,5 -    ● cu capacitatea cilindrica între    2.001 şi 2.500 cmc    - cu grad normal de poluare 6 -    - cu grad redus de poluare 3 -    ● cu capacitatea cilindrica între    2.501 şi 3.100 cmc    - cu grad normal de poluare 12 -    - cu grad redus de poluare 6 -    ● cu capacitatea cilindrica peste    3.100 cmc    - cu grad normal de poluare 18 -    - cu grad redus de poluare 9 - 8. Produse de parfumerie    8.1. Parfumuri, 30 -    din care:    - ape de parfum 20 -    8.2. Ape de toaleta, 10 -    din care:    - ape de colonie 5 - 9. Aparate video de înregistrat sau de    reprodus, chiar incorporand un receptor    de semnale videofonice; combine audio*3) 15 -10. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe    banda magnetica sau compact disc 15 -11. Aparate de luat imagini fixe şi alte    camere video cu înregistrare; aparate    fotografice numerice 25 -12. Cuptoare cu microunde 15 -13. Aparate pentru condiţionat aer, de perete    sau de ferestre, formând un singur corp 15 -14. Arme de vânătoare şi arme de uz individual,    altele decât cele de uz militar sau de    sport 50 -15. Iahturi şi barci cu motor pentru agrement 25 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid        de plumb de 24 % din greutate.    *2) Gradul de poluare se determina de Regia Autonomă "Registrul Auto        Roman", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru        vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile        publice din România", elaborata în corelaţie cu legislatiile similare        în vigoare în Uniunea Europeană.    *3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasa sau in        module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care        cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare,        reproducere).--------------Poziţiile nr. 1, 2 şi 3 ale anexei nr. 2 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 24 aprilie 2002, respinsă de LEGEA nr. 524 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.Anexa nr. 2 a fost modificată de LEGEA nr. 523 din 17 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002.  +  Anexa 3LISTAcuprinzând impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea produsului Impozit crt. sau a grupei de produse U.M. (echivalent euro/U.M.) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Ţiţei tona 4,00  2. Gaze naturale 1.000 mc 7,40 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna se datorează pentru cantităţile livrate, exclusiv cantităţile livrate cu titlu de redeventa.  +  Anexa 4Denumirea agentului economic......................................................Sediul ...............................................Codul plătitorului de accize..........................JURNALprivind cumpărările de materii prime supuse accizelorluna .................... anul ................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Felul Tăria Valoarea Acciza Acciza crt. şi Furni- Denumirea Cânţi- alcoolică totală unitară totală      data zorul produsu- U.M. tatea (% volum) (lei) (lei/ cuprin-      docu- lui U.M.) sa in      mentu- preţul      lui de                                                                        cumpa-                                                                        rare                                                                        (lei) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Director, Întocmit,      ......................... ..............................  (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 5Denumirea agentului economic..............................................................Sediul .......................................................Codul plătitorului de accize .................................JURNALprivind vânzările de produse finite supuse accizelorluna ............... anul ................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Felul Tăria Valoarea Acciza Acciza crt. şi Bene- Denumirea Cânţi- alcoolică totală unitară totală      data fici- produsu- U.M. tatea (% volum) (lei) (lei/ (lei)      docu- arul lui U.M.)      mentu-      lui ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Director, Întocmit,      ......................... ..............................  (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)    ANEXA 6┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│┌───────────┐ Nota de comanda │ │││ ROMÂNIA │ │ │││ ┌───┐ │ pentru documente fiscale speciale │ │││ │MFP│ │ │ │││ └───┘ │ ┌──────────┐ ┌───────────┐ │ Anexa nr. 6 │││MINISTERUL │ numărul│ │ din data de │ │ │ │││FINANŢELOR │ └──────────┘ └───────────┘ │ │││ PUBLICE │ │ ││└───────────┘ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────────────┐ ││ Cod fiscal │ │ ││ ├────────────────────┴─────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ ││ ├───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ ││ Judeţul │ │ ││ ├───────────────────────────────┤ ┌─────────┐ ┌───┐││ Localitatea │ │Cod poştal│ │sector│ │││ ├───────────────────────────────┤ ├─────────┤ └───┘││ Strada │ │Numărul │ │ ││ ├──────┬────┬───────┬───┬───────┤ ├─────────┤ ││ Blocul │ │Sc. │ │Et.│ │Ap. │ │ ││ ├──────┴────┴───────┤ ├───────┴─────┐ └─────────┘ ││ Telefon │ │Fax│ │ ││ └───────────────────┘ └─────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────┬──────────┬───────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────┐│ Codul │Cantitatea│Unitatea de│ Preţ │Valoare│ T.V.A│ Valoare totală ││documentului│solicitată│ măsura │unitar│ (lei) │ (lei)│ inclusiv T.V.A. ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────┤└────────────┴──────────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────┘             D.G.F.P. a judeţului ..........................................             Data aprobării comenzii .......................................             Numărul documentelor aprobate .................................             Modalitatea de plata ..........................................   ..................................... .........................  (semnătura şi ştampila solicitantului) (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 7┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│┌───────────┐ Evidenta achiziţionării şi utilizării │ │││ ROMÂNIA │ documentelor fiscale speciale │ │││ ┌───┐ │ │ │││ │MFP│ │ │ │││ └───┘ │ ┌──────────┐ ┌───────────┐ │ Anexa nr. 7 │││MINISTERUL │ în luna│ │ anul │ │ │ │││FINANŢELOR │ └──────────┘ └───────────┘ │ │││ PUBLICE │ │ ││└───────────┘ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────────────┐ ││ Cod fiscal │ │ ││ ├────────────────────┴─────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ ││ ├───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ ││ Judeţul │ │ ││ ├───────────────────────────────┤ ┌─────────┐ ┌───┐││ Localitatea │ │Cod poştal│ │sector│ │││ ├───────────────────────────────┤ ├─────────┤ └───┘││ Strada │ │Numărul │ │ ││ ├──────┬────┬───────┬───┬───────┤ ├─────────┤ ││ Blocul │ │Sc. │ │Et.│ │Ap. │ │ ││ ├──────┴────┴───────┤ ├───────┴─────┐ └─────────┘ ││ Telefon │ │Fax│ │ ││ └───────────────────┘ └─────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────┬───────┬─────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────────┐│ │Stoc la│Achiziţii│Total│Cânţi-│Cânţi-│Total│Stoc la ││ │incepu-│ în │ I │tatea │tatea │ II │sfârşitul││ │tul │cursul │(col.│utili-│anuala│(col.│lunii ││ │lunii │lunii │1+2) │zata │ în │4+5) │(col.3-6)││ │ │ │ │ în │cursul│ │ ││ │ │ │ │cursul│lunii │ │ ││ │ │ │ │lunii │ │ │ │├────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────────────┬───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││1. Alcool si│fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ distilate ├───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││ │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││ │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││2. Băuturi │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ alcoolice ├───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││ │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││ │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││3. Produse │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ din ├───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ tutun │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││ │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││ │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││ │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││4. Cafea ├───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││ │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││ │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││5. Uleiuri │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││ minerale ├───────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┤│ │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││ │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││ │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴───────────┴───────┴─────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────────┘    Verificat de organul fiscal Certificată de conducerea agentului economic      Semnătura ................ Semnătura .....................      Data ..................... Data ..........................  +  Anexa 8Producătorul/importatorul ................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ....................Codul fiscal .............................................................Sediul ...................................................................Judeţul ..................................................................Contul ...................................................................Banca ....................................................................Autorizaţia de comercializare nr. .......... din .........................DECLARAŢIEprivind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de tigareteÎncepând cu data de ....... preţurile maxime de vânzare cu amănuntul,practicate pe sortimente, vor fi următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Numărul Preţul maxim de vânzare crt. sortimentului tigaretelor/pachet cu amănuntul (lei/pachet)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Director general, Director economic,      ......................... ..............................  +  Anexa 9 Furnizorul ____________________________ Seria ________nr. ______I.N. Numărul de înmatriculare în registrul Cumpărătorul ____________ comerţului/anul________________________ Codul Fiscal __________________________ Sediul ________________________________                                          F A C T U R A Judeţul _______________________________ F I S C A L A Contul ________________________________ Codul fiscal _____________ Banca _________________________________ Sediul ___________________ Autorizaţia de comercializare _________ Judeţul __________________ nr. ___________ din ___________________ Contul ___________________                            Numărul facturii ..... Banca ____________________                            Data ................. Autorizaţia de                                                    comercializare nr. _______                            Numărul avizului de din ______________________                            însoţire a mărfii .............┌──────────────────────────────┐│ Curs de schimb în vigoare ││ 1 euro = ........... lei ││ Cota T.V.A. ........... lei │└──────────────────────────────┘┌───┬──────────┬───┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┐│Nr.│Denumirea │U/M│Cânţi-│Preţul cu│Valoarea la│Preţul de│Valoarea la│Valoarea││crt│produsului│ │tatea │amănuntul│preţ cu │livrare │ preţ de │ T.V.A ││ │ │ │ │declarat │amănuntul │unitar │ livrare │ (lei) ││ │ │ │ │(lei/ │ (lei) │fără TVA │ (lei) │ ││ │ │ │ │ pachet) │ │ (lei) │ │ │├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┤├───┼──────────┼───┼──────┼─────────┴───────────┴─────────┼───────────┼────────┤│ │ │ │ │ TOTAL VALOARE FACTURATĂ: ├───────────┴────────┤│ │ │ │ │ │Total de plata= ││ │ │ │ │ │col 7 + col 8 │├───┼──────────┴───┼──────┼─────────────────────┬─────────┼────────────────────┤│ │Cantitatea │ │Total valoare la preţ│ │ Acciza totală ││ │totală factu- │ │cu amănuntul │ │(acciza specifica + ││ │rata = număr │ │ │ │acciza ad valorem) ││ │unităţi speci-│ │ │ │ ││ │fice ( o uni- │ │ │ │ ││ │tate specifica│ │ │ │ ││ │= 1.000 tiga- │ │ │ │ ││ │ rete) │ │ │ │ │├───┼──────────────┼──────┼─────────────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │Acciza speci- │ │ │ │ ││ │fica (număr │ │ │ │ ││ │unităţi speci-│ │ Accize ad valorem │ │ ││ │fice x .......│ │ │ │ ││ │euro x curs │ │ │ │ ││ │ lei/euro) │ │ │ │ │├───┴─────────┬────┴──────┴─────────────────────┴─────────┼────────────────────┤│Semnătura şi │Date privind expediţia: │ Semnătura şi ││ ştampila │Numele delegatului________________________ │ ştampila ││furnizorului │Buletinul/cartea de identitate seria______ │ cumpărătorului ││ │nr. ___________________ │ ││ │eliberat/aliberata _______________________ │ ││ │Mijlocul de transport ____________________ │ ││ │nr. ______________________________________ │ ││ │Expedierea s-a făcut în prezenta noastră │ ││ │la data de ____________ ora ______________ │ ││ │Semnăturile: │ ││ │ │ │└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘------