LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014  Notă
  **) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;– Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;– Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.(2) Paza și protecția se realizează prin forțe și mijloace militare sau civile, de către instituțiile specializate ale autorităților administrației publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deținătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum și de către societățile specializate de pază și protecție.  +  Articolul 2(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecția personală la serviciile unor societăți specializate de pază și protecție, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 3(1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază prin societăți specializate.(2) Unitățile grupate pe un anumit spațiu pot organiza, cu avizul poliției, paza în comun cu polițiști locali, pază proprie sau prin societățile specializate de pază. Conducătorii acestor unități stabilesc forma de pază, obligațiile și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.(3) La unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.(4) Protecția demnitarilor români și a celor străini pe timpul șederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru și a reședințelor acestora se asigură de Serviciul de Protecție și Pază, conform atribuțiilor prevăzute în legea specială de organizare și funcționare a acestuia.(5) Protecția magistraților, a polițiștilor și jandarmilor, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viața, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenințări, se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.  +  Articolul 4Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5(1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.(2) Pentru unitățile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliției nu este obligatoriu.(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum și documentele specifice serviciului de pază.(4) În cazul unităților în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăților specializate de pază și protecție, ale polițiștilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu comandanții/șefii acestor efective.(4^1) În cazul obiectivelor diplomatice și al organismelor internaționale prevăzute la art. 6 alin. (2), planul de pază se întocmește de către comandantul unității de jandarmi care asigură paza acestora. (la 03-09-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (4^2) În sensul prezentei legi, prin obiective diplomatice se înțelege localurile misiunilor diplomatice, ale oficiilor consulare, ale agențiilor și reprezentanțelor economice străine, ale organizațiilor internaționale, respectiv obiectivele folosite pentru realizarea scopurilor acestora, inclusiv reședințele șefilor acestor obiective. (la 03-09-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (5) Documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază, cu excepția celui executat cu efective de jandarmi, și modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Formele de pază  +  Secţiunea 1 Paza cu efective de jandarmi  +  Articolul 6(1) Paza obiectivelor de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, știință, cultură și artă, ale unor instituții din domeniul financiar-bancar, a obiectivelor diplomatice, precum și a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi. (la 03-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura și la sediile unor organisme internaționale care desfășoară activități pe teritoriul țării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.(3) Unitățile bugetare, obiectivele diplomatice, organismele internaționale prevăzute la alin. (2), precum și unitățile de interes strategic care dețin instalații ori obiective de o deosebită importanță națională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 03-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (4) Obiectivele de importanță deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace și se iau în pază, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.(5) Obiectivele și valorile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și personalul, mijloacele materiale și financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situații care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori și transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2).(7) Prin situații care nu suferă amânare se înțelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine și tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafețe de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și situațiile în care organele de stat cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenție.(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condițiile alin. (6), se ridică după încetarea situației deosebite care a impus instituirea acesteia.(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situațiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligațiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenționarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.(11) În situația în care unitățile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi își schimbă, își restrâng sau își încetează activitatea ori renunță la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili și modalitățile de redistribuire a efectivelor disponibilizate și a alocațiilor bugetare aprobate în acest sens.(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condițiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi și prin planul de pază întocmit.  +  Articolul 7(1) Unitățile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unitățile de jandarmi, la nivelul eșalonului care are organ financiar propriu.(1^1) Prin excepție de la alin. (1), în cazul pazei obiectivelor diplomatice și a organismelor internaționale prevăzute la art. 6 alin. (2), nu se încheie contracte de prestări de servicii, iar obligațiile specifice beneficiarului de pază se îndeplinesc de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Român de Informații, după caz. (la 03-09-2022, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (1^2) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1^1) se asigură de către autoritățile administrației publice locale în limita fondurilor alocate cu această destinație potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-09-2022, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 34 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022 ) (2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.(3) Serviciul de pază se poate efectua și în condițiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.(4) Condițiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Veniturile realizate din paza și prestarea altor servicii, organizate și executate, potrivit legii, de unitățile de jandarmi, se varsă integral la bugetul de stat. (la 01-12-2015, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 257 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015. )  +  Articolul 8(1) Paza cu efective de jandarmi se organizează și se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor art. 5.(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleași sporuri pentru condiții periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca și personalul din obiectivul respectiv.  +  Articolul 9În unitățile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcționează și paza proprie, cu polițiști locali sau prin societăți specializate de pază și protecție, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază realizat și condus de către jandarmerie.  +  Secţiunea a 2-a Paza cu polițiști locali și paza proprie  +  Articolul 10Paza bunurilor și a valorilor deținute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condițiile legii, și prin Corpul gardienilor publici*), conform Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici**). Notă
  *) Corpul gardienilor publici, reglementat prin Legea nr. 26/1993, s-a reorganizat succesiv în Poliția Comunitară prin Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, iar aceasta în poliția locală prin Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările ulterioare.
  **) Această lege a fost abrogată prin Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 371/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată, cu excepția art. 20 și 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean, prin Legea poliției locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 11Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și cu alte criterii specifice.  +  Articolul 12(1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unității beneficiare, conform legii.(2) În funcție de numărul personalului de pază, conducerea unității va numi un șef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecția, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament și mijloace de protecție, precum și pentru instruirea, planificarea și controlul acestuia.(3) La unitățile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din șeful serviciului de pază și șeful de tură.(4) La celelalte unități unde numărul de paznici este sub 20, activitățile specifice de pază se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unității.(5) Șeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unității și stabilește împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.  +  Articolul 13(1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază. Se asimilează personalului de pază și persoanele care cumulează atribuțiile de pază cu alte atribuții de serviciu.(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.  +  Articolul 14(1) Cu avizul poliției, personalul din paza proprie a unităților poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene și alte mijloace, în raport cu importanța obiectivelor, a bunurilor și valorilor păzite.(2) La unitățile unde funcționează paza proprie și paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea și controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de pază.
   +  Secţiunea a 3-a Paza în mediul rural  +  Articolul 15Unitățile situate pe teritoriul localităților rurale își organizează paza conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 16Persoanele fizice sau juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri agricole își pot organiza, în asociere sau individual, pază de câmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.  +  Articolul 17Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare și de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, a sistemelor de irigații, a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se asigură de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.  +  Articolul 18(1) În localitățile rurale se organizează paza comunală.(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei.(3) Întocmirea planului de pază, instruirea și controlul personalului de pază din localitățile rurale se efectuează de către organele locale de poliție sau de structurile implicate în activitatea de pază.(4) Modalitățile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.(5) Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.  +  Secţiunea a 4-a Paza și protecția prin societăți specializate  +  Articolul 19(1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, private care se constituie și funcționează potrivit legislației comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor.(2) Societățile specializate de pază și protecție funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, pentru cel puțin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informații poate constitui temei pentru anularea licenței de funcționare.(3) Pentru obținerea licenței de funcționare este necesară întrunirea următoarelor condiții:a) prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a societății;b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate;c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societății și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;d) prezentarea notificării prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obținerea licenței de funcționare;f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activități de pază și protecție.(4) Societățile specializate de pază și protecție pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de consultanță în domeniu;b) servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de consultanță în domeniu;c) servicii de protecție personală specializată, denumită gardă de corp, și servicii de consultanță în domeniu.(5) Prin servicii de pază se înțelege:a) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;b) paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;d) paza proprietății intelectuale;e) paza mediului înconjurător;f) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază.(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori se înțelege:a) organizarea și asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanță deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumește astfel;b) organizarea și asigurarea pazei transportului unor date și informații, indiferent de suportul pe care acestea se află și de modalitatea aleasă pentru transmitere;c) organizarea și asigurarea, potrivit legislației în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicații;d) organizarea și asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiții de maximă siguranță;e) furnizarea către autoritățile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activității de transport.(7) Prin serviciu de protecție specializată a persoanei - gardă de corp - se înțelege:a) protejarea vieții și integrității corporale a persoanei aflate sub protecție;b) protejarea persoanei aflate sub protecție împotriva hărțuirii, pedepsită de lege;c) protejarea persoanei aflate sub protecție în timpul transportului;d) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de protecție.(8) Prin serviciu de consultanță se înțelege:a) asistență cu privire la activitățile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);b) întocmirea de analize, evaluări și rapoarte asupra riscurilor la adresa securității persoanei, proprietății sau mediului.(9) Conducătorul societății specializate de pază și protecție trebuie să obțină avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, în a cărei rază teritorială își are sediul societatea respectivă.(10) Unitatea de poliție competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetățenească și nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.  +  Articolul 20(1) Personalului din societățile specializate de pază și protecție îi este interzis să culeagă date și informații.(2) În situația în care intră în posesia unor date și informații care vizează siguranța națională, personalul menționat la alin. (1) are obligația să informeze, de îndată, autoritățile competente cu atribuții în domeniul siguranței naționale.  +  Articolul 21(1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii în organizarea și funcționarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea și controlul personalului, portul uniformei și al însemnelor distinctive, precum și în dotarea cu mijloace de intervenție și apărare individuală, conform legii.(2) Plata serviciilor de pază și protecție prestate de către societățile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.(3) Societățile specializate de pază și protecție au obligația de a păstra evidența contractelor în registre speciale.(4) Societățile specializate de pază și protecție nu pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum și cu cele ale autorităților publice ori ale organismelor internaționale la care România este parte.(5) Modelul echipamentului personalului de pază și protecție se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se inscripționează cu denumirea și sigla societății, aprobate cu ocazia acordării licenței. Pe autovehiculele din dotarea societăților specializate se inscripționează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licență de către poliție și numerele de telefon ale societății. Montarea și folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăților de pază și protecție sunt interzise.(6) Societățile specializate de pază și protecție se pot asocia cu societăți sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii.  +  Secţiunea a 5-a Garda de corp  +  Articolul 22(1) Garda de corp se asigură de către societățile specializate de pază și protecție care au primit licență în acest scop, numai prin personal special atestat.(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societățile specializate de pază și protecție prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activitățile desfășurate să respecte legile în vigoare și să nu lezeze în vreun fel drepturile și libertățile cetățenilor.
   +  Capitolul III Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special  +  Articolul 24(1) Paza transporturilor bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniții, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanțe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate și se asigură cu efective de jandarmi, cu excepția celor organizate și executate cu efective ale Ministerului Apărării Naționale.(3) Paza transporturilor bunurilor și valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în maximum 25 de arme sau 30.000 de cartușe, se poate asigura și de către armurierii autorizați, cu mijloace de transport anume destinate și personal propriu de pază, atestat și înarmat cu arme de foc letale. (la 29-03-2015, Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 56 din 25 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015. )  +  Articolul 25(1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale.(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile și valorile de transportat, condițiile de mediu adecvate naturii bunurilor și valorilor care se transportă, situația operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general și particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare, modul de acțiune în diferite situații, potrivit reglementărilor legale în vigoare.(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectuează pe timp de zi.(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia.(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 24, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor și valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiții corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum și pentru echipajele care asigură paza acestora;c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.(7) Bunurile și valorile prevăzute la art. 24 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înțelegerii dintre părți.  +  Articolul 26(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 24, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare și supraveghere, destinate să asigure securitatea persoanelor însoțitoare, a bunurilor, a valorilor și produselor speciale transportate, și se echipează cu tehnică de comunicații radio pe frecvențele aprobate conform legii.(2) În cazul transporturilor bunurilor și valorilor constând în valori științifice, tehnice, de cultură și artă sau al celor cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), conducătorul unității asigură cel puțin un echipaj de însoțire pentru paza și protecția bunurilor sau a valorilor respective.(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligația monitorizării permanente a derulării transporturilor și sesizării de urgență a poliției în caz de pericol.(4) Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2), pentru protecția personalului însoțitor și a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției  +  Secţiunea 1 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției  +  Articolul 27(1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori de inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerințelor minime de securitate împotriva efracției.(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipulării bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției se avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2).(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 28În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecție mecano-fizice și instalarea sistemelor tehnice de pază și alarmare împotriva efracției.  +  Articolul 29Beneficiarii, conducătorii și personalul societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și al mijloacelor de protecție mecano-fizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.  +  Articolul 30Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se face în raport cu importanța bunurilor și a valorilor ce urmează a fi apărate și cu categoria de importanță a construcției de către societățile de asigurare.  +  Secţiunea a 2-a Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției  +  Articolul 31(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, numai pe baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, prelungită la fiecare 3 ani, și cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, eliberat în termen de 30 de zile.(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unității de poliție competente orice modificare intervenită în structura și organizarea activității pentru care a fost eliberată licența.(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora și persoanele fizice care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliție județene sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza cărora/căreia societatea își are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul.(4) Persoanele licențiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot desfășura activitățile prevăzute la alin. (1) și (3) după notificarea Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 32(1) Societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informații, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licență, precum și instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activități.(2) Conducătorii societăților specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate cu ocazia acordării licenței.(3) Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăți sau firme de profil străine, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare  +  Articolul 33(1) Unitățile de jandarmi, polițiștii locali, societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă care să monitorizeze și să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenție.(2) Înființarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare și funcționare de către Inspectoratul General al Poliției Române. Fac excepție unitățile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.(4) Intervenția echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonații conectați se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al polițiștilor locali ori al societăților specializate de pază și protecție.(5) În situațiile în care intervenția este confirmată și forțele proprii sunt depășite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunță unitatea de poliție competentă, în vederea prinderii infractorilor și a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceștia vor fi predați de îndată unităților de poliție competente teritorial.(6) Menționarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare și transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.  +  Capitolul V Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp  +  Secţiunea 1 Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp  +  Articolul 34Răspunderea pentru selecția, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea și dotarea personalului de pază și gardă de corp revine angajatorului.  +  Articolul 35Personalul cu atribuții de pază se compune din: agenți de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoțitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unității ori desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază.  +  Articolul 36Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;b) să fie apt medical pentru exercitarea funcției;c) să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 37(1) Angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat în condițiile prevăzute la art. 38 și a certificatului de cazier judiciar.(2) Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), care dețin secrete de stat sau care desfășoară activități de interes strategic, sunt obligați să solicite și avizul Serviciului Român de Informații, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.(3) Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 36 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni și doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare și de obținere a atestatului profesional.  +  Secţiunea a 2-a Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp  +  Articolul 38(1) Atestarea personalului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp se face de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de inspectoratul de poliție județean în raza căruia persoana își are domiciliul sau reședința, după absolvirea cursurilor de calificare profesională de bază și promovarea examenului, pe baza documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c).(2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acordă dreptul persoanei deținătoare de a practica ocupația de bază în domeniul reglementat de prezenta lege.(3) Ocupațiile care fac obiectul activităților de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupații și modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență, persoanelor care cunosc limba română, scris și vorbit.(5) Sunt exceptate de la obligația obținerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele care dețin un certificat de competențe profesionale, dobândit potrivit legii, și care fac dovada că au avut calitatea de polițist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puțin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.  +  Articolul 39(1) Formarea profesională a personalului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizați în condițiile legii.(2) Furnizorul de formare profesională are obligația de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c).(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesională se susține în fața unei comisii constituite potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată. Din comisie trebuie să facă parte și un reprezentant al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, al inspectoratului de poliție județean în raza căruia furnizorul de formare profesională își are sediul.(4) Tematica programelor de formare profesională se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dotarea personalului de pază  +  Articolul 40Angajatorii sunt obligați să doteze personalul de pază și gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive și, după caz, echipament de protecție, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.  +  Articolul 41Personalul de pază sau gardă de corp are obligația de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele și prenumele, precum și cu denumirea unității la care este angajat.  +  Articolul 42(1) Uniforma și însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripționată numai cu denumirea și sigla societății angajatoare.(2) Este interzis societăților private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităților publice. Societăților private de pază li se interzice și folosirea de cagule, măști pentru protecția feței și cătușe metalice.  +  Articolul 43(1) În raport cu importanța și natura obiectivelor, bunurilor și valorilor păzite, cu avizul poliției sau al jandarmeriei, după caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică și alte mijloace de apărare, autorizate prin lege.(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către poliție sau jandarmerie a planului de pază/protecție a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri și valori speciale sau a produselor cu caracter special.  +  Articolul 44(1) Armamentul și muniția se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliție sau jandarmi competentă teritorial.(2) Cel puțin semestrial, sub supravegherea unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază și gardă de corp dotat cu arme de foc.(3) Contravaloarea muniției consumate se suportă de angajator.  +  Capitolul VI Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp  +  Secţiunea 1 Atribuțiile personalului de pază  +  Articolul 45Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.  +  Articolul 46În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;d) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;e) să încunoștințeze de îndată șeful său ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;f) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția;h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;i) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;j) să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și informații;k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;l) să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;m) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;n) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie respectuos în raporturile de serviciu;p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;q) să respecte consemnul general și particular al postului.  +  Articolul 47– Șeful formației de pază, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 46, are și următoarele atribuții:a) să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază, precum și modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;b) să informeze de îndată conducerea unității și poliția despre evenimentele produse pe timpul activității de pază și să țină evidența acestora;c) să propună conducerii unității măsuri pentru perfecționarea activității de pază;d) să țină evidența armamentului și a muniției din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreținerea, depozitarea și folosirea acestora, potrivit legii;e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile gărzii de corp  +  Articolul 48(1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 46 lit. d) și j)-o), și următoarele obligații specifice:a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale legale;d) să anunțe unitatea de poliție de îndată ce intră în posesia unor date sau informații despre iminenta pregătire sau săvârșire a unor infracțiuni;e) să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție;f) să participe, la cererea autorităților statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligațiile față de persoana pe care o are în pază;g) să coopereze cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituțiilor publice.  +  Articolul 49Modul de acțiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabilește prin planul de protecție întocmit de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliție competentă teritorial.  +  Capitolul VII Obligațiile conducătorilor de unități  +  Articolul 50Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcționează sisteme de pază, au următoarele obligații:a) răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu;b) analizează temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanța, mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, cu specificul producției și cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza și stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unității de jandarmi care a aprobat planul de pază;c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice și profesionale necesare acestei activități;d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează modul în care acesta își execută atribuțiile de serviciu;e) asigură executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de pază, precum și introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de pază și de alarmă împotriva efracției;f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă și însemne distinctive, în condițiile legii;g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, polițiști locali ori cele ale societăților specializate destinate serviciului de pază și fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestuia;h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracției, numai cu societățile sau persoanele ori prin poliția locală cărora li s-a acordat licența, după caz, de către Inspectoratul General al Poliției Române;i) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și a muniției destinate serviciului de pază;j) stabilesc reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit;k) stabilesc responsabilități pentru șefii compartimentelor de muncă, în ceea ce privește paza și siguranța utilajelor și instalațiilor.  +  Articolul 51Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 50 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial.  +  Capitolul VIII Obligațiile Ministerului Afacerilor Interne  +  Articolul 52Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de pază și protecție pe teritoriul României.  +  Articolul 53În scopul asigurării pazei și a siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Poliției Române îi revin următoarele atribuții principale:a) avizează planurile de pază ale unităților la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă, în condițiile existenței documentelor care atestă dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosință asupra obiectivului;b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unități în pregătirea personalului de pază și urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;c) eliberează licențe de funcționare societăților specializate de pază și emite avizul pentru conducătorii acestora, în condițiile legii;d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condițiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;e) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază și gardă de corp;f) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracției, propuse a se instala în unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1);g) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază și gardă de corp;h) acordă asistență în organizarea activității de pază și gardă de corp și asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituțiilor publice autorizate prin lege de înființare, organizare și funcționare să dețină și să folosească arme de foc și muniții, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;i) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;j) controlează modul în care se respectă dispozițiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor și a valorilor, precum și a celor privind garda de corp și stabilește măsurile ce urmează să fie luate;k) avizează regulamentele de organizare și funcționare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;l) eliberează licențe de funcționare societăților specializate în activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora și de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licența acestora, în condițiile legii;m) avizează conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;n) avizează personalul de pază și gardă de corp pentru portarmă;o) controlează și îndrumă activitatea societăților specializate;p) ține evidența licențelor, atestatelor și a avizelor acordate, precum și a celor retrase și furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază și protecție, date în acest sens.  +  Articolul 54În scopul asigurării pazei și siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuții principale:a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condițiile prezentei legi;b) avizează planurile de pază la unitățile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă;c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar în vederea dotării personalului de pază și urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituțiilor publice autorizate;d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;e) organizează cursuri de calificare, în condițiile legii;f) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază numai pentru unitățile unde funcționează pază mixtă cu jandarmi.  +  Capitolul IX Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 55Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.  +  Articolul 56Desfășurarea în scop comercial de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licența de funcționare prevăzută de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 57Implicarea conducătorilor unităților cu pază proprie sau a personalului societăților specializate de pază și protecție în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente, precum și nerespectarea dispozițiilor art. 20 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.  +  Articolul 58Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte:a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art. 17 și la art. 18 alin. (2) și (3);b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 și la art. 26 alin. (1)-(3);c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 25 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1) și (4) și ale art. 36;e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 46-49;f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 50;g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) și art. 40;h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 27 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 28;i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea activității de gardă de corp;j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al polițiștilor locali;k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii;l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare.  +  Articolul 59(1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g)-m);b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a)-d) și f);c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenția prevăzută la lit. e).(2) Sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice.  +  Articolul 60(1) Licența de funcționare se anulează în următoarele cazuri:a) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societății care are ca obiect de activitate paza și/sau protecția, precum și a contravențiilor prevăzute la art. 58 lit. l) și m);b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;c) la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 57;d) la săvârșirea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție, ai celor licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracțiuni în legătură cu activitatea acestor societăți.(2) Anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată și se comunică oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea specializată de pază și protecție, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenție sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenței se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului județean de poliție sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia își are sediul societatea sancționată, și se comunică Inspectoratului General al Poliției Române și societății respective.(5) După anularea licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează evidența informatizată a tuturor societăților care au primit licență de funcționare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracției și monitorizării acestor sisteme.  +  Articolul 61(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratului de poliție județean în raza căruia persoana își are domiciliul ori reședința și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații:a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul sau o infracțiune cu intenție;b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art. 46-48 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului și persoanei sancționate.(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.(4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepția situației în care instanța de judecată constată nevinovăția persoanei.(5) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitățile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 62Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel puțin două dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. g) și h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal.  +  Articolul 63Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii.  +  Articolul 64Contravențiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 65Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 66(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.(2) Serviciul de Protecție și Pază coordonează acțiunea tuturor forțelor de pază și protecție de la unitățile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competența sa își desfășoară activitatea permanent sau temporar.  +  Articolul 67Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 68Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.  +  Articolul 69Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condițiile prevăzute la cap. V și care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secțiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condițiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 70(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La aceeași dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  ------