ORDONANTA nr. 68 din 28 august 1997 (**republicată**) - (*actualizată*)privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe(actualizată până la data de 16 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 24 martie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999; ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001; ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 158 din 16 aprilie 2003.**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 73 din 7 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998 (aprobată prin Legea nr. 29 din 26 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999).  +  Articolul 1 (1) Toţi plătitorii, persoane juridice sau fizice, române şi străine, cărora le revin, potrivit legii, obligaţii fiscale către bugetul de stat şi bugetele locale, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe. (2) Declaraţiile de impozite şi taxe sunt documente prin care se declara: a) impozitele şi taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia de a calcula impozitele şi taxele revine plătitorului; b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal; c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a retine şi de a vărsa impozite şi taxe. (3) Declaraţia de impozite şi taxe se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie plătitorilor, în mod gratuit, de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor şi taxelor, precum şi plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondentei referitoare la trimiterea şi primirea declaraţiilor, din sumele cu aceasta destinaţie prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (5) Declaraţiile de impozite şi taxe se întocmesc şi se depun, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonata Ministerului Finanţelor Publice, în a carei raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidenta fiscală, denumita în continuare organ fiscal competent.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 158 din 16 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.  +  Articolul 2 (1) Declaraţia de impozite şi taxe trebuie să conţină: a) datele necesare pentru stabilirea identităţii plătitorului:- numele şi prenumele sau denumirea plătitorului;- domiciliul sau sediul;- codul numeric personal sau codul fiscal, după caz; b) baza de impunere; c) cuantumul impozitelor sau al taxelor, după caz, dacă obligaţia calculării impozitului sau a taxei revine, potrivit legii, plătitorului; d) semnăturile autorizate şi ştampila, dacă este cazul. (2) Conţinutul şi modelul formularelor necesare privind declaraţiile de impozite şi taxe se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor, care pot fi modificate şi actualizate pe măsura modificării reglementărilor legale în materie de impozite şi taxe, precum şi ori de câte ori este necesar. (3) În cazul în care legea specială care reglementează impozitul sau taxa respectiva nu prevede întocmirea şi depunerea declaraţiei de impozite şi taxe, Ministerul Finanţelor Publice este abilitat sa stabilească modelul şi conţinutul formularului, precum şi termenul de depunere a acestuia. (4) Plata impozitului sau a taxei nu suspenda obligaţia plătitorului de a depune declaraţia de impozite şi taxe.Plătitorul este obligat să depună declaraţia de impozite şi taxe, în condiţiile prezentei ordonanţe, chiar dacă este scutit de plată impozitului conform reglementărilor legale, precum şi în alte cazuri stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor publice.(4^1) În caz de inactivitate temporară, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, plătitorii de impozite şi taxe pot beneficia de regimul derogatoriu de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe.(4^2) Regimul derogatoriu, precum şi condiţiile în care plătitorii de impozite şi taxe pot beneficia de regimul derogatoriu se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Alin. (4^1) şi (4^2) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 3Declaraţia de impozite şi taxe întocmită pentru fiecare fel de impozit sau taxa se depune de plătitor la termenul stabilit prin legea specială care reglementează impozitul sau taxa respectiva. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impozite şi taxe se considera a fi depusa în termen, dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.  +  Articolul 3^1Ministerul Finanţelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 3^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.  +  Articolul 4 (1) Declaraţia de impozite şi taxe se depune de către plătitor la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.(1^1) Declaraţia de impozite şi taxe se poate depune de către plătitor şi prin mijloace electronice, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Data de depunere a declaraţiei de impozite şi taxe este considerată data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data de expediţie a poştei, după caz.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 5 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 6Plătitorii au obligaţia de a întocmi corect declaraţiile de impozite şi taxe, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, inscriind clar, lizibil şi complet informaţiile prevăzute de formulare.  +  Articolul 7Organul fiscal competent va verifica modul de completare a declaraţiei de impozite şi taxe, iar în cazul în care constata erori în completarea acesteia va solicita în scris plătitorului să se prezinte la sediul sau, pentru efectuarea corecturilor necesare.  +  Articolul 8 (1) Plătitorul este obligat să se prezinte în termenul stabilit de organul fiscal competent, pentru efectuarea corecturilor. (2) Dacă plătitorul nu s-a prezentat în 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligaţia de plată.  +  Articolul 9Declaraţiile de impozite şi taxe depuse pot fi corectate de plătitori, din proprie iniţiativă, în cadrul termenelor şi potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 19.  +  Articolul 10 (1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impozite şi taxe organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu obligaţia de plată.(1^1) În scopul stabilirii din oficiu a obligaţiei de plată organul fiscal competent va transmite plătitorului o înştiinţare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care ai va notifica depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei. (2) Dacă, în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării, plătitorul nu depune declaraţia de impozite şi taxe, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligaţia de plată.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.  +  Articolul 10^1Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor şi taxelor se reglementează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.-----------Art. 10^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 11Impozitele şi taxele stabilite din oficiu de organul fiscal competent se comunică plătitorului printr-o înştiinţare de plată, transmisă potrivit legii.  +  Articolul 12Impozitele şi taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza la data depunerii efective, de către plătitor, a declaraţiei de impozite şi taxe sau la data efectuării unui control fiscal.  +  Articolul 13Nedepunerea la termen a declaraţiei de impozite şi taxe se penalizeaza după cum urmează: a) cu 10% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; b) cu 30% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 60 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; c) cu 50% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit; d) cu 500.000 lei, în cazul nedepunerii la termen a declaraţiei de impozite şi taxe de către plătitorii care au obligaţii declarative, dar care, pentru perioada de raportare, nu au obligaţii de plată la bugetul de stat.------------Litera d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 13^1 (1) Nedepunerea la termen a declaraţiilor prevăzute de legislaţia privind impozitul pe venit se penalizeaza după cum urmează: a) cu 100.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; b) cu 500.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 30 de zile faţă de termenul legal stabilit; c) cu 1.500.000 lei pentru asociaţiile fără personalitate juridică. (2) Penalităţile aplicate potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se majorează cu 10% din diferenţa de impozit anual rămas de achitat, stabilită prin decizia de impunere.------------Art. 13^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 13^2 (1) Penalităţile aplicate potrivit prevederilor art. 13 şi 13^1 pentru nedepunerea la termen a declaraţiei de impozite şi taxe nu pot să depăşească suma de 10 milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 50 milioane lei în cazul persoanelor juridice. (2) Penalităţile calculate la suma impozitelor şi taxelor stabilite din oficiu sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor sau taxelor.------------Art. 13^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 14 (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, nerespectarea prevederilor art. 6 şi 8 şi se sancţionează cu amendă între 100.000 lei şi 1.000.000 lei. (2) Amenzile şi penalităţile în suma fixa, prevăzute în prezenta ordonanţă, vor putea fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum. (3) Dacă plătitorul asi corecteaza din proprie iniţiativă declaraţia, înainte de iniţierea de către organul fiscal competent a procedurii de stabilire din oficiu a obligaţiei de plată, fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu avertisment. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 15Penalităţile prevăzute la art. 13 se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.  +  Articolul 16Dreptul de a constata nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se prescrie într-un termen de 5 ani.  +  Articolul 17Constatarea faptelor prevăzute la art. 13 şi 14 şi aplicarea penalitatilor şi amenzilor se efectuează de către organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare.------------Art. 17 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Alin. (2) al art. 17 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 158 din 16 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.  +  Articolul 18Împotriva documentelor de constatare sau de verificare, prevăzute la art. 17, plătitorii pot exercita căile de atac prevăzute de lege.  +  Articolul 19În aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice*) de aplicare.------------*) A se vedea Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.690 din 30 decembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999.  +  Articolul 19^1Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe se constituie la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii, Comisia centrala pentru administrare fiscală, condusă de secretarul de stat coordonator al activităţii de administrare. Componenta comisiei centrale se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. Deciziile Comisiei centrale pentru administrare fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 19^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 19 alin. (1) lit. a) şi prevederea referitoare la lit. a) din alin. (2) al art. 19 din Legea nr. 32/1991*) privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile referitoare la nedepunerea lunară a decontului de T.V.A. din art. 36 al Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992**) privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare; art. 17 alin. (1) lit. c) şi prevederea referitoare la lit. c) din alin. (2) al art. 17 al Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată, cu modificările ulterioare; art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994***) privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare; art. 68 alin. (1) lit. a) şi b) şi prevederea referitoare la lit. a) şi b) din alin. (2) al art. 68 din Legea nr. 27/1994****) privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte contribuabilii, persoane juridice; prevederile referitoare la declaraţia de impunere din art. 6 al Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-----------NOTĂ:*) Legea nr. 32/1991 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.Ordonanţa nr. 73/1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.**) Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 modificată de LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000, ordonanţa abrogată, la rândul ei, de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.***) Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 a fost abrogată de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.****) Legea nr. 27/1994 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.-----------Art. 219 din ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003 dispune, în alin. (2) litera a):"(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice prevederi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale, la compartimentele/organele de specialitate ale acestora şi la bugetele locale, din următoarele acte normative: a) Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;"-------------