LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 (*actualizată*)privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local(actualizată până la data de 18 iulie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 5 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 2 aprilie 2003; LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite în continuare spaţii comerciale sau de prestări de servicii. (2) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin negociere directa sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele cazuri: a) când fostul proprietar a primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România, în condiţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/2001; b) când persoana indreptatita a pierdut dreptul de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natura sau prin echivalent, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001; c) când persoana indreptatita a optat pentru măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile legii; d) când imobilele nu se restituie persoanelor îndreptăţite şi rămân în administrarea deţinătorilor actuali, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. (2) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric. Vânzarea acestor spaţii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii reglementate de Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Până la adoptarea legii speciale privind regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase sau comunităţilor minorităţilor naţionale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisă înstrăinarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele în cauza ori schimbarea destinaţiei acestora.  +  Articolul 3^1 (1) Spaţiile destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii sau autorităţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori şi care sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultura, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se declara spaţii culturale protejate şi nu intra sub incidenţa prezentei legi. (2) Inventarul spaţiilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Administraţiei Publice. (3) Pentru spaţiile prevăzute la alin. (1) actualii utilizatori încheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv consiliile judeţene, consiliile locale, alte instituţii sau autorităţi publice ori regiile autonome în al căror patrimoniu se afla spaţiile, contracte de comodat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani. (4) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile şi procedura de vânzare către utilizatori, la cerere, a spaţiilor prevăzute la alin. (1). (5) Schimbarea destinaţiei spaţiilor cumpărate potrivit alin. (4) se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului culturii şi cultelor, sub sancţiunea nulităţii.--------------Art. 3^1 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei legi, notiunile de mai jos se definesc astfel: a) vânzător - consiliul judeţean, consiliul local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti sau regia autonomă de interes local care are în administrare, respectiv în patrimoniu, spaţii comerciale sau de prestări de servicii. Vânzătorul încheie contracte de vânzare-cumpărare în numele statului sau în nume propriu, după caz, în condiţiile prezentei legi; b) cumpărător - orice persoană fizica sau juridică, română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar; c) spaţiu comercial - spaţiul destinat actelor şi faptelor de comerţ, astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial; d) spaţiu pentru prestări de servicii - spaţiul destinat prestării unor servicii către persoanele fizice sau juridice.  +  Capitolul II Reguli comune privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi consiliile judeţene şi consiliile locale vor aproba, prin hotărârea a două treimi din numărul consilierilor, lista spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, care se afla în administrarea lor, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În cazul spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, hotărârea prevăzută la alin. (1) se adoptă pe baza propunerii consiliului de administraţie al regiei autonome respective. (3) Prefectii vor veghea ca hotărârea prevăzută la alin. (1) sa cuprindă toate spaţiile comerciale sau de prestări de servicii care cad sub incidenţa prezentei legi. În acest scop hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene vor fi comunicate prefecţilor în termen de cel mult 3 zile de la adoptare şi vor fi afişate la sediul primăriei, respectiv al consiliului judeţean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situaţia în care se refuza solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instanţei de contencios administrativ. Sesizarea şi judecata se fac în procedura de urgenta. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (4) În cazul municipiului Bucureşti lista spaţiilor supuse vânzării se aproba de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe sectoare. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comuna, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ, în care exista spaţii care cad sub incidenţa prezentei legi, se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, denumita în continuare comisie. Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi, după cum urmează: a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare se afla spaţiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se afla regia autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor; b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de preşedintele consiliului judeţean; stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administraţie al regiei autonome; c) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general. (2) Pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate prin dispoziţie a primarilor de sectoare se constituie, prin dispoziţie a primarului general, o comisie a municipiului Bucureşti, în componenta prevăzută la alin. (1). (3) Dacă persoanele care urmează să facă parte din comisie nu sunt nominalizate în termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componenta comisiei. (4) Membrii comisiei îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. (5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la persoana juridică, respectiv nu pot fi soţ/sotie, rude sau afini până la gradul al 4-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiului comercial sau de prestări de servicii. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. (6) Pentru activitatea depusa în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie al carei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi se achită din fondurile realizate din vânzarea spaţiilor comerciale. (7) Încălcarea dispoziţiilor legale privind constituirea comisiilor poate fi contestată în termen de 5 zile de la constituirea acestora, de către persoanele interesate, la secţia de contencios administrativ a tribunalului. Instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu, în termen de 48 de ore de la sesizare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 7 (1) Comisia are următoarele atribuţii: a) tine evidenta spaţiilor care cad sub incidenţa prezentei legi; b) stabileşte preţul minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare; c) selecteaza evaluatorul spaţiilor supuse vânzării prin licitaţie publică; d) în cazul vânzării prin negociere directa, negociaza preţul de vânzare cu solicitantul; e) organizează licitaţia publică cu strigare, dacă este cazul; f) aproba vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate. (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.  +  Articolul 8 (1) În vederea vânzării spaţiului comercial sau de prestări de servicii, comisia stabileşte un preţ minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie prin licitaţie publică organizată în termen de 10 zile de la constituirea comisiei. (2) Preţul minim de vânzare, stabilit potrivit alin. (1), va fi avut în vedere ca baza de negociere, în cazul vânzării prin negociere directa, respectiv va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitaţie publică cu strigare. (3) Raportul de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare pot fi contestate de persoanele interesate, în termen de 5 zile de la depunerea raportului, la secţia de contencios administrativ a tribunalului. Judecata se face de urgenta, cu citarea contestatorului, a comisiei şi a evaluatorului. Comisia este reprezentată de preşedintele acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 9 (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu comercial sau de prestări de servicii, potrivit prezentei legi, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru spaţiul vândut. (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. (3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea nelegală şi netemeinica a acestuia poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a tribunalului, de către partea interesată, în condiţiile art. 8 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10 (1) Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului comercial sau de prestări de servicii se încheie în termen de 15 zile de la data finalizarii procedurii de vânzare, potrivit prezentei legi, şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean sau de vicepreşedintele desemnat în acest scop, de primar ori, după caz, de preşedintele consiliului de administraţie al regiei autonome. (2) Refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat în justiţie în condiţiile art. 8 alin. (3).  +  Articolul 11 (1) Preţul de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achită în rate de către cumpărătorii comercianţi sau de către prestatorii de servicii, autorizaţi în baza Legii nr. 507/2002privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice - persoane fizice şi asociaţii familiale -, de către societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii, precum şi de către organizaţiile cooperatiste constituite în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 109/1996privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003. (2) În celelalte cazuri încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului se vor face în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea negocierilor şi convenirea preţului. (3) În cazul în care un cumpărător, persoana fizica sau juridică, se afla în situaţia de a cumpara, în condiţiile prezentei legi, doua sau mai multe spaţii comerciale sau de prestări de servicii situate în aceeaşi comuna, oraş sau municipiu ori în unităţi administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vânzarea în rate doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului. (4) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu a beneficiat de plată în rate pentru cumpărarea unui alt spaţiu comercial sau de prestări de servicii. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în municipiul Bucureşti. (6) Dispoziţiile alin. (3), (4) şi (5) nu se aplică spaţiilor de producţie şi de prestări de servicii.  +  Articolul 12 (1) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuţi la art. 11 alin. (1) în următoarele condiţii: a) avans de 25% din preţul de vânzare; b) rate lunare eşalonate pe un termen de până la 3 ani, fără acordarea unor termene de graţie; c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%. (2) Comisia va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii ratelor, cum ar fi: a) scrisoare de garanţie emisă de o banca comercială română sau de o banca comercială străină cu care o banca română are relaţii de corespondent; b) constituirea unei ipoteci pe spaţiul care face obiectul vânzării; c) garanţia personală a unui fidejusor, persoana fizica sau juridică de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română, în condiţiile Codului comercial, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parţial ori integral, de către debitor. (3) Vânzătorul va comunică cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobânda. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta doua rate succesive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se considera rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără alta formalitate.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 13 (1) Terenul aferent spaţiului comercial sau de prestări de servicii se vinde o dată cu acesta, dacă este clarificata situaţia sa juridică şi dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Preţul de vânzare al terenului aferent se determina pornind de la valoarea de circulaţie a terenului, determinata pe baza următoarelor criterii: a) situarea terenului în localitate; b) categoria localităţii şi zona în cadrul localităţii, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993*) privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, cu modificările ulterioare. (2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifica după data vânzării spaţiului comercial sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, va fi vândut cumpărătorului spaţiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, avându-se în vedere valoarea de circulaţie a terenului, stabilită potrivit alin. (1). (3) Terenul proprietate publică, aferent spaţiului care se vinde, se atribuie direct cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face prin negociere directa între concedent şi concesionar, fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de publicitate. (4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit numai de persoane fizice şi juridice române. Cumpărătorul spaţiului comercial sau de prestări de servicii, persoana fizica ori juridică străină, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent în condiţiile prevăzute la alin. (3).-------------*) Legea nr. 69/1993 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 14Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu şi, în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se deduc din încasările obţinute.  +  Articolul 15Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii în condiţiile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cota de 15%, diferenţa fiind virata la bugetele locale respective, într-un cont special, şi va fi utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vanzatoare.  +  Capitolul III Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii prin negociere directa  +  Articolul 16Vânzarea spaţiilor comerciale, de prestări de servicii şi de producţie către comercianţii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc în baza unui contract de închiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participaţiune sau leasing, încheiat în condiţiile legii şi valabil la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiază de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au înregistrat restante la plata chiriei cel puţin 6 luni consecutive din momentul încheierii contractului cu vânzătorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vânzătorul (subinchirieri nepermise, divizare în scopul unor asocieri nepermise), precum şi persoanele fizice sau juridice care au obligaţii neachitate faţă de stat la data vânzării spaţiului.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele prevăzute la art. 16 vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului. (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 18 (1) Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. (2) Dacă solicitantul se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi la art. 16, se trece la negocierea directa a vânzării spaţiului.  +  Articolul 19 (1) Preţul de vânzare al spaţiului comercial sau de prestări de servicii se stabileşte prin negociere directa între cumpărător şi comisie, pornindu-se de la preţul minim de vânzare al spaţiului, determinat potrivit art. 8. (2) Pentru stabilirea preţului minim de vânzare al spaţiilor raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant. (3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate, indiferent de natura acestora, se face numai dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spaţiului; b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii. (4) Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi jumătate din valoarea stabilită prin raportul de evaluare. (5) Dispoziţiile art. 8, 9 şi 10 privind contestaţia în justiţie se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii prin licitaţie publică cu strigare  +  Articolul 20Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care se vand prin negociere directa în condiţiile prezentei legi, se realizează prin licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut.  +  Articolul 21 (1) Comisia va face public anunţul de vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 5, în termen de 15 zile de la aprobarea listei. (2) Anunţul de vânzare va cuprinde: a) denumirea şi sediul vânzătorului, precum şi individualizarea spaţiului supus vânzării; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relaţii suplimentare; d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie; e) garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mica decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare; f) taxa de participare la licitaţie. (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie: a) pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste:-------------Partea introductivă a literei a) a alin. (3) al art. 21 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;2. scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca comercială română;3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care să rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciară sau faliment;------------Punctul 4 al literei a) a alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003. b) pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberata de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent. (4) Anunţul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale de larga circulaţie şi se afişează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data ţinerii licitaţiei.  +  Articolul 22 (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 3 ofertanţi. (2) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în cadere, în funcţie de raportul dintre cerere şi oferta, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din preţul de pornire. (3) În cazul în care nu se oferă preţul minim de vânzare, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a doua licitaţii. (4) A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi. (5) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 50% din preţul minim de vânzare, comisia de licitaţie poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23Procedurile de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor continua, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare.  +  Articolul 24 (1) În cazul spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii trecute în proprietatea statului în condiţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la data încheierii procedurilor de restituire, prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dreptului de a depune o solicitare în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1). (2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.  +  Articolul 25Preşedinţii consiliilor judeţene şi primării vor comunică lunar Ministerului Administraţiei Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.  +  Articolul 26Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 27Alte litigii decât cele prevăzute la art. 8, 9 şi 10, cu privire la desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene, a consiliilor locale sau a regiilor autonome de sub autoritatea acestora, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, nefiind obligatorie procedura prealabilă.  +  Articolul 28Spaţiile comerciale sau de prestări de servicii cumpărate în condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii şi nu pot fi folosite decât pentru activităţi de producţie, de comerţ şi de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 şi 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 şi 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 14 octombrie 2002.Nr. 550.──────────────