LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*)(**actualizată**)privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare(actualizată până la data de 20 mai 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 16 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998. Legea nr. 111/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996.--------------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 18 februarie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi este desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească condiţiile de securitate nucleara, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, cu riscuri minime prevăzute de reglementări şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi şi surse: a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; b) mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante; d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege; f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante.------------Literele a), c), d) şi f) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Litera h) a art. 2 a fost introdusă de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 3Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul legii sunt definite în anexa nr. 2 la prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare comisia, se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Finanţarea comisiei se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare prevăzute la art. 2 şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici. (4) Taxele de autorizare a activităţilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat. (5) Personalul comisiei este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. (6) Comisia poate avea în subordine institute tehnice suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 5 (1) Comisia este abilitata sa emita reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear. (2) Comisia poate emite şi reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor specifice acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) reglementările şi atribuţiile de autorizare şi control pentru care prezenta lege conţine prevederi exprese de abilitare a altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (4) Comisia, prin reglementările emise şi prin măsurile dispuse în cadrul procedurilor de autorizare şi control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care persoana fizica sau persoana juridică desfăşoară, în condiţii de siguranţă, activităţi supuse prevederilor prezentei legi. (5) Comisia va revizui reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele internaţionale şi cu convenţiile internaţionale ratificate în domeniu şi va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora. (6) Comisia va revizui Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 6Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deţinerea sau detonarea unei arme nucleare sau a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.  +  Articolul 7Importul deşeurilor radioactive şi al combustibilului nuclear ars este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, în afară teritoriului României, a unui export, anterior autorizat, de deşeuri radioactive sau combustibil nuclear ars, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.-----------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 2 Regimul de autorizare  +  Secţiunea 1 Autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor în domeniul nuclear  +  Articolul 8 (1) Activităţile şi sursele prevăzute la art. 2, cu excepţia activităţilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a utilizării aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, precum şi a celor prevăzute la lit. h) a aceluiaşi articol, necesita autorizaţie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecărui gen de activitate sau surse, în conformitate cu prevederile art. 5. (2) Autorizaţia se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi.(2^1) Autorizaţia se poate elibera şi unităţilor fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada ca respecta prevederile prezentei legi. (3) Autorizaţia poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor precizate în aceasta. (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se solicita şi, respectiv, se eliberează, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori radiologica cu funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material ori dispozitiv utilizat în scopul protecţiei împotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizaţiei de producere intenţionează sa-l realizeze, în vederea utilizării sau comercializării. (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de funcţionare a oricărei instalaţii nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizaţii necesare. (6) În înţelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a instalaţiilor nucleare sau radiologice sunt, după caz, următoarele: a) proiectarea; b) amplasarea; c) producerea; d) construcţia şi/sau montajul; e) punerea în funcţiune; f) funcţionarea de proba; g) exploatarea; h) repararea şi/sau întreţinerea; i) modificarea; j) conservarea; k) dezafectarea. (7) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor nucleare şi radiologice se pot elibera autorizaţii parţiale. (8) Autorizaţiile parţiale, care se eliberează, simultan sau succesiv, pentru una şi aceeaşi faza dintre cele prevăzute la alin. (6), pot avea caracter de decizie provizorie a comisiei, dacă petiţionarul solicita expres aceasta. În acest caz ele au valabilitate până la eliberarea autorizaţiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru încă 2 ani, atunci când nu sunt disponibile toate informaţiile necesare în timp util. (9) Comisia va retrage autorizaţia parţială ori de câte ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizaţiei pentru completarea informaţiilor necesare în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 15 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 21 noiembrie 2000.Alin. (2) al art. 8 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.Alin. (1), (4)-(7) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 9 (1) Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 va utiliza în activităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi. (2) Permisul de exercitare se eliberează pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5. (3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări şi examinari, de către comisie sau de către titularul de autorizaţie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementărilor specifice emise de comisie potrivit dispoziţiilor art. 5. (4) O condiţie prealabilă eliberării permisului de exercitare este obţinerea avizului medical specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în conformitate cu prevederile art. 5. (5) Avizul organelor competente privind siguranţa naţionala pentru personalul care urmează sa desfăşoare activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu şi cu reglementările specifice emise de comisie conform prevederilor art. 5.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (4) şi (5) ale art. 9 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.-------------NOTĂ:Art. 1 din NORMELE din 15 octombrie 2002 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 936 bis din 20 decembrie 2002 prevede:"(1) Prezentele norme completează Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2002 şi prevederile privind eliberarea permisului de exercitare prevăzut de art. 9 din Legea nr. 111/1996, republicată, prin desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prezentele norme stabilesc: a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul expus profesional, responsabilii cu securitatea radiologica şi experţii acreditaţi în protecţie radiologica; b) modul de eliberare a permiselor de exercitare a activităţilor nucleare care prezintă risc radiologic nesemnificativ. (3) Prezentele norme nu cuprind modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul operator din centrale nuclearo-electrice şi reactori nucleari de cercetare."  +  Articolul 10 (1) Autorizaţia şi permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinata prin reglementările emise conform prevederilor art. 5. (2) Dreptul dobândit pe baza autorizaţiei şi permisului de exercitare nu poate fi transmis fără acordul emitentului. (3) Pentru a se elibera autorizaţia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie: a) sa achite în contul comisiei tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6); b) sa achite la trezoreria statului taxele de autorizare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (6).-------------Litera a) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 11Autorizaţiile prevăzute la art. 8 se suspenda sau se retrag, în parte sau în întregime, de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice sau juridice, în toate cazurile în care comisia constata ca: a) titularul autorizaţiei nu a respectat prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie; b) nu sunt îndeplinite, integral şi la termenul stabilit, măsurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege; c) apar situaţii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la data eliberării autorizaţiei, care pot afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare; d) titularul autorizaţiei nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu privire la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare sau la asigurarea de răspundere civilă pentru daune către terţi în caz de accident nuclear; e) titularul autorizaţiei încetează de a mai fi legal constituit; f) titularul autorizaţiei îşi pierde capacitatea juridică.-------------Litera b) a art. 11 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 12Permisul de exercitare prevăzut la art. 9 se suspenda sau se retrage de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea altor instituţii cu atribuţii de control, potrivit prezentei legi, sau a persoanelor de specialitate, în toate cazurile în care emitentul constata ca: a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile menţionate în reglementările emise conform prevederilor art. 5; b) titularul permisului de exercitare încetează din viaţa sau îşi pierde capacitatea juridică.  +  Articolul 13 (1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele şi condiţiile specificate în autorizaţiile sau permisele de exercitare. (2) În cazul în care nu sunt respectate noile condiţii impuse potrivit alin. (1), se aplică, după caz, dispoziţiile art. 11 şi 12.  +  Articolul 14Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8-10 şi la art. 13.  +  Articolul 15 (1) Retragerea, în mod excepţional, a autorizaţiei prevăzute la art. 8 indreptateste pe titularul autorizaţiei la primirea unei compensaţii din partea autorităţii care a dispus retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensatiei se va determina ţinând seama atât de interesul public, cat şi de cel al titularului autorizaţiei retrase, precum şi de motivele care au condus la retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensatiei se stabileşte prin înţelegerea părţilor sau, în caz de neînţelegere, de către instanţa judecătorească. (2) Autorizaţia se retrage fără compensaţie în următoarele situaţii: a) titularul autorizaţiei a obţinut autorizaţia făcând uz de declaraţii false; b) titularul autorizaţiei a încălcat prevederile prezentei legi, dispoziţiile organelor de autorizare şi de control în materie sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie; c) retragerea autorizaţiei s-a dispus datorită faptului ca personalul titularului, terţii, populaţia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizata. (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi în condiţiile stabilite potrivit art. 13.  +  Articolul 16 (1) Activităţile în care se utilizează materiale cu activitate totală sau cu concentraţie masica scăzută, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie şi orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în standardele internaţionale, astfel încât riscurile aferente activităţii sau sursei sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege. (2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totală de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5. (3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevăzută la alin. (1), nu scuteşte pe deţinătorul de surse şi materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv după încheierea utilizării, dacă instrucţiunile de utilizare ale producătorului, importatorului sau furnizorului prevăd obligativitatea respectării acestei cerinţe.------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 17 (1) Persoanele juridice pot să solicite, pentru activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare, un aviz preliminar de la comisie, din care, pe baza informaţiilor prezentate de solicitant, să rezulte încadrarea în limitele de exceptare prevăzute la art. 16. (2) În cazul în care avizul preliminar nu confirma încadrarea în limitele de exceptare, solicitantul este obligat sa ceara autorizarea activităţilor respective, în conformitate cu prevederile art. 8. (3) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de aviz preliminar revine solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de autorizare  +  Articolul 18 (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 8 se eliberează numai dacă solicitantul autorizaţiei îndeplineşte următoarele condiţii, după caz: a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor reglementărilor privind securitatea nucleara şi protecţia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea lucrărilor pe timpul construcţiei şi exploatării instalaţiei nucleare şi radiologice sau în conducerea altor activităţi nucleare, dintre cele menţionate la acel articol;a^1) răspunde ca personalul care desfăşoară activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documente cu caracter secret să fie demn de încredere şi avizat conform legii de organele competente în domeniul siguranţei naţionale;a^2) este în măsura sa demonstreze ca dispune de dotările tehnice, tehnologiile şi mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţilor; b) da dovada de capacitate organizatorică şi responsabilitate în prevenirea şi limitarea consecinţelor avariilor, cu posibile efecte cu impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii personalului propriu, populaţiei, mediului, proprietăţii terţilor sau asupra patrimoniului propriu; c) răspunde ca restul personalului propriu, care asigura funcţionarea instalaţiei, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe specifice funcţiei pe care o îndeplineşte, privind exploatarea instalaţiei în condiţii de securitate nucleare, riscurile asociate şi măsurile de securitate nucleara aplicabile; d) ia toate măsurile necesare, la nivelul normelor tehnologice şi ştiinţifice în vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezultă în urma construcţiei şi funcţionarii instalaţiei nucleare sau radiologice; e) instituie o asigurare sau orice alta garanţie financiară care să-i acopere răspunderea pentru daune nucleare, cuantumul, natura şi condiţiile asigurării sau garanţiei fiind conforme celor prevăzute de lege şi de convenţiile internaţionale la care România este parte; f) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terţi în procesul decizional, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionarii instalaţiei nucleare; g) propune un amplasament al instalaţiei nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului şi solului, şi nu afectează funcţionarea altor instalaţii situate în vecinătate; h) dispune de aranjamente materiale şi financiare corespunzătoare şi suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, condiţionarea şi depozitarea deşeurilor radioactive generate din propria activitate, precum şi pentru dezafectarea instalaţiei nucleare, atunci când va inceta definitiv activitatea autorizata, şi a achitat contribuţia pentru constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare; i) instituie şi menţine un sistem conform reglementărilor specifice de protecţie împotriva radiatiilor ionizante; j) instituie şi menţine un sistem conform reglementărilor specifice de protecţie fizica a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare şi radioactive, a produselor şi deşeurilor radioactive, precum şi a instalaţiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare şi radioactive, de produse şi deşeuri radioactive; k) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem controlat de management al calităţii, autorizat de comisie, şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi servicii, cat şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de management al calităţii; l) instituie şi menţine un sistem propriu, aprobat, de pregătire a intervenţiei în caz de accident nuclear; m) instituie şi menţine un sistem în conformitate cu reglementările de aplicare a garanţiilor nucleare; n) deţine toate celelalte acorduri, autorizaţii şi avize prevăzute de lege; o) instituie şi menţine un sistem de informare a publicului în conformitate cu reglementările legale.(1^1) Instituirea şi menţinerea sistemelor prevăzute la alin. (1) se pot face şi prin contractarea serviciilor respective cu alţi titulari, dacă aceştia sunt autorizaţi conform prezentei legi. (2) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (1) şi (1^1) vor fi detaliate în reglementările emise conform prevederilor art. 5.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Literele a^1) şi a^2) ale alin. (1) al art. 18 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Literele d), g) şi k) ale alin. (1) al art. 18 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 19 (1) Combustibilul nuclear poate fi deţinut numai de persoane juridice. Se interzice deţinerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizaţia de deţinere, precum şi una dintre următoarele autorizaţii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activităţile pe care le desfăşoară, eliberata în conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 20-22. (2) Combustibilul nuclear deţinut ilegal se confisca, devine proprietate publică a statului şi se preda unui custode, special desemnat în acest scop. (3) Desemnarea unui titular de autorizaţie drept custode al combustibilului nuclear se face de către emitentul autorizaţiei prin prevederea expresă în autorizaţie a obligaţiei de a accepta combustibilul nuclear în custodie, în numele statului. (4) Obligaţiile privind păstrarea în custodie se aplică şi combustibilului nuclear ars şi altor materiale nucleare, cu excepţia deşeurilor radioactive. (5) Combustibilul nuclear aflat în custodie sau în depozitare autorizata poate fi eliberat numai dacă: a) deţinătorul poseda în prealabil una dintre autorizaţiile prevăzute la alin. (1); b) combustibilul nuclear urmează a fi încredinţat unui cărăuş autorizat, în vederea efectuării unui transport autorizat către un destinatar autorizat. (6) Cheltuielile de custodie ale titularului autorizaţiei vor fi suportate de către deţinătorul înscrisurilor de proprietate asupra combustibilului nuclear depus în custodie, în baza unei înţelegeri contractuale sau, în caz de neînţelegere, în baza unei hotărâri judecătoreşti. (7) Combustibilul nuclear nerevendicat prin înscrisuri de proprietate devine, în momentul constatării, proprietate publică a statului.  +  Articolul 20 (1) Transportul combustibilului nuclear în afară incintei instalaţiilor nucleare ori în afară locurilor în care combustibilul nuclear este ţinut în custodie se efectuează numai de către agenţi de transport sau cărăuşi autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18. (2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) combustibilul nuclear este transportat în conformitate cu reglementările naţionale privind transportul materialelor radioactive, emise potrivit prevederilor art. 5, şi cu cele internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase; b) alegerea modului, a timpului şi a rutei de transport nu contravine interesului public. (3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi combustibilului nuclear ars, produselor şi deşeurilor radioactive şi altor materiale nucleare sau radioactive.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 21Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear, al materialelor nucleare, al produselor radioactive sau al deşeurilor radioactive este permisă numai atunci când cărăuşul autorizat este în posesia unei autorizaţii pentru mijlocul de transport respectiv, eliberata de comisie.  +  Articolul 22 (1) Autorizaţia de import, de export sau de tranzit, prevăzută la art. 8, se eliberează numai în următoarele condiţii, după caz: a) în activitatea de control decizional asupra operaţiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizaţiei, solicitantul autorizaţiei va utiliza persoane care dovedesc competenţa şi probitate, în conformitate cu reglementările în vigoare; b) în cazul importului, solicitantul autorizaţiei se angajează să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în conformitate cu prevederile art. 5 şi a angajamentelor internaţionale asumate de România în domeniul energiei nucleare, să livreze produsele şi informaţiile numai către beneficiari autorizaţi în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18, şi să raporteze de îndată comisiei asupra intrării în ţara a produselor şi informaţiilor importate; c) în cazul exportului, solicitantul autorizaţiei obţine de la partenerii săi externi garanţiile necesare din care să rezulte ca aceştia nu vor folosi produsele sau informaţiile exportate în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de România ori siguranţa naţionala. De asemenea, va demonstra ca exportul îndeplineşte prevederile prezentei legi şi alte reglementări specifice. (2) Exportatorul şi importatorul sunt obligaţi să raporteze de îndată comisiei asupra iesirii din, respectiv, intrării în ţara a produselor şi a informaţiilor exportate sau importate. (3) Titularul autorizaţiei de tranzit este obligat să raporteze de îndată comisiei atât asupra intrării, cat şi asupra iesirii din ţara a produselor tranzitate.-------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 23 (1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevăzute la art. 8 alin. (4) necesita obţinerea, în prealabil, a unei autorizaţii de produs, model sau tip, emisă de comisie. (2) Sursele-etalon de radiatii şi mijloacele de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante trebuie să aibă aprobarea de model, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legală, şi să fie verificate metrologic, în conformitate cu dispoziţiile legale. (3) Proiectarea, realizarea, utilizarea, deţinerea şi verificarea mijloacelor de măsurare în domeniul radiatiilor ionizante pentru necesităţile armatei se autorizeaza de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 24 (1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calităţii în domeniul nuclear a activităţilor de proiectare, amplasare, procurare, construcţie, montaj, punere în funcţiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile şi sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalaţiei nucleare. (2) Autorizaţia se eliberează de către comisie, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 18 şi cu reglementările specifice referitoare la furnizorii de produse şi de servicii din aceste categorii, precum şi la subfurnizorii acestora, în lant. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se eliberează numai dacă solicitantul autorizaţiei îndeplineşte următoarele condiţii, după caz: a) este în măsura sa demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor de securitate nucleara, precum şi probitatea persoanelor care au autoritate de decizie în conducerea activităţilor care concura la realizarea produselor, serviciilor şi sistemelor care fac obiectul autorizaţiei; b) răspunde ca restul personalului propriu, angrenat în activităţile care concura la realizarea acestor produse, servicii sau sisteme, să aibă nivelul necesar de cunoştinţe privind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, servicii sau sisteme asupra securităţii instalaţiei nucleare în care urmează să fie încorporate; c) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru prevenirea amestecului de orice natura sau pentru înlăturarea perturbarilor datorate oricăror terţi în procesul decizional şi în desfăşurarea activităţilor autorizate; d) instituie şi menţine un sistem controlat de management al calităţii în domeniul nuclear în activitatea proprie şi se asigura ca furnizorii săi de produse şi de servicii, precum şi subfurnizorii acestora, în lant, instituie şi menţin propriul lor sistem controlat de management al calităţii. (4) Condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (3) vor fi detaliate în reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.-------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Litera d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 3 Obligaţiile titularului autorizaţiei şi ale altor persoane fizice sau juridice  +  Articolul 25 (1) Titularul autorizaţiei eliberate potrivit art. 8 are obligaţia şi răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru: a) asigurarea şi menţinerea:- securităţii nucleare, protecţiei împotriva radiatiilor ionizante, protecţiei fizice, planurilor proprii de intervenţie în caz de accident nuclear şi asigurării calităţii pentru activităţile desfăşurate sau a surselor asociate acestora;- evidentei stricte a materialelor nucleare şi radioactive, precum şi a tuturor surselor utilizate sau produse în activitatea proprie; b) respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice prevăzute în autorizaţie şi raportarea oricăror depăşiri, conform reglementărilor specifice; c) limitarea numai la activităţile pentru care a fost autorizat; d) dezvoltarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care asigura desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri inacceptabile de orice natură. (2) Răspunderea pentru daune nucleare, provocate în timpul sau ca urmare a accidentelor ce pot surveni prin desfăşurarea activităţilor prevăzute în autorizaţie ori a altor activităţi care au avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun, revine în întregime titularului autorizaţiei, în condiţiile stabilite prin lege şi prin angajamentele internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 26Titularul autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare care generează sau a generat deşeuri radioactive este obligat: a) sa răspundă pentru gospodărirea deşeurilor radioactive generate de activitatea proprie; b) sa suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratarii, condiţionarii şi depozitarii temporare sau definitive a acestor deşeuri; c) sa achite contribuţia legală la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare.  +  Articolul 27Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 este obligat: a) sa elaboreze un program de pregătire a dezafectarii şi sa-l prezinte spre aprobare comisiei; b) să facă dovada achitării contribuţiei legale la constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare.  +  Articolul 28 (1) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei nu exonereaza pe titularul autorizaţiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalaţiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate în autorizaţie, de obligaţiile prevăzute la art. 25-27 ori de cele ce decurg din condiţiile prevăzute în autorizaţie. (2) La încetarea activităţii sau la dezafectarea instalaţiilor nucleare, precum şi la transferul, în parte sau în totalitate, al obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, al produselor radioactive sau al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, titularul autorizaţiei este obligat, în prealabil, să solicite şi să obţină, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, autorizaţia de deţinere, dezafectare sau transfer, după caz. (3) Autorizaţia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scuteşte pe titular de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.(3^1) Încetarea activităţilor nucleare se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice elaborate de comisie, potrivit prevederilor art. 5. (4) Comisia va stabili modalităţile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordând prioritate respectării condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a activităţilor nucleare.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (3^1) al art. 28 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 29 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substanţe minerale asociate în zacamant cu uraniu sau toriu sau substanţe care în fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a conţine materiale radioactive, au obligaţia sa ia măsuri de verificare a materialelor şi a utilajelor pe întregul ciclu de producţie, manipulare, transport şi depozitare, pentru a constata dacă acestea prezintă o concentraţie de substanţe radioactive sau o radioactivitate care depăşeşte, la un moment dat, limitele de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16. (2) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară alte activităţi decât cele menţionate la alin. (1), în care lucrătorii sau populaţia sunt expusi la radon, toron, descendenţii acestora sau la alte radiatii ionizante, datorate mediului natural, şi persoanele fizice sau juridice care exploatează avioane au obligaţia sa ia măsuri de evaluare pentru a constata dacă activităţile desfăşurate conduc la un moment dat la iradierea lucrătorilor sau a populaţiei peste limitele admise pentru activităţile respective, conform reglementărilor specifice emise de comisie potrivit prevederilor art. 5. (3) Dacă rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) arata depăşirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementările prevăzute la art. 16, respectiv a limitelor prevăzute la alin. (2), activitatea respectiva este supusă regimului de autorizare şi control prevăzut de prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 4 Regimul de control  +  Articolul 30 (1) Controlul preventiv, operativ-curent şi ulterior al respectării prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise în conformitate cu art. 5 se efectuează de către reprezentanţii comisiei, anume împuterniciţi, la solicitanţii sau la titularii de autorizaţii. Controlul se efectuează în incinta în care aceştia desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare altă persoană fizica ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informaţii prevăzute la art. 2, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în vederea eliberării autorizaţiei solicitate; b) în perioada de valabilitate a autorizaţiei, în mod periodic sau inopinat; c) pe baza notificării titularului autorizaţiei; d) atunci când ar putea exista instalaţii nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informaţii ori s-ar putea desfăşura activităţi dintre cele prevăzute la art. 2. (2) În urma controlului efectuat comisia poate dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori deţinere.-------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 31 (1) Reprezentanţii comisiei, în exercitarea mandatului de control, au următoarele drepturi: a) să aibă acces la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului; b) să efectueze măsurătorile şi sa instaleze echipamentul de supraveghere necesar; c) să solicite prelevarea şi sa primească esantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului; d) sa oblige persoana fizica sau persoana juridică controlată la asigurarea îndeplinirii prevederilor menţionate la lit. a)-c) şi sa mijloceasca extinderea controlului la furnizorii săi de produse şi de servicii sau la subfurnizorii acestora; e) să aibă acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului, stabilite la art. 30, cu respectarea confidenţialităţii, dacă deţinătorii solicita aceasta; f) sa oblige pe titularul autorizaţiei sa transmită rapoarte, informaţii şi notificări, în forma cerută de reglementări; g) sa oblige pe titularul autorizaţiei sa menţină evidenta, în forma cerută de reglementări, a materialelor, altor surse şi activităţi supuse controlului şi sa controleze aceste evidente; h) sa primească, prin grija solicitantului sau a titularului autorizaţiei, echipamentul de protecţie necesar. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în măsura în care acordurile internaţionale la care România este parte o prevăd, şi persoanelor aprobate de Guvernul României, care efectuează, în prezenta reprezentanţilor desemnaţi de comisie, controalele prevăzute în acele acorduri internaţionale. (3) Personalul comisiei care prin natura activităţii este expus acţiunii radiatiilor ionizante este considerat personal expus profesional şi beneficiază de sporurile ce se acordă pentru condiţiile de muncă conform prevederilor legii. Lista personalului care îndeplineşte condiţiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusă de comisie şi este avizată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.------------Alin. (3) al art. 31 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 32 (1) Reprezentanţii comisiei au obligaţia să respecte, pe toată durata controlului, condiţiile de autorizare aplicabile, asa cum sunt ele impuse personalului titularului autorizaţiei. (2) După încheierea controlului, reprezentanţii comisiei au următoarele atribuţii: a) sa încheie un proces-verbal de control în care să consemneze rezultatele controlului, acţiunile corective dispuse şi termenele de rezolvare a acestora; b) sa propună suspendarea sau retragerea autorizaţiei sau a permisului de exercitare, în condiţiile prevăzute de lege; c) sa propună sesizarea organelor de urmărire judiciară, în cazurile şi pentru faptele prevăzute în prezenta lege; d) sa dispună titularului autorizaţiei sancţionarea disciplinară a personalului vinovat, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e) să aplice titularului autorizaţiei, prin persoanele care, potrivit statutului acestuia, îl reprezintă în raport cu autorităţile publice, sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta lege pentru persoanele fizice sau juridice; f) să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta lege personalului care se face vinovat pentru săvârşirea acestor contravenţii.  +  Articolul 33Pe toată durata controlului, persoanele fizice şi persoanele juridice supuse controlului au obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru a permite îndeplinirea în bune condiţii a prevederilor art. 31 şi 32.  +  Articolul 34 (1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităţilor nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi obligaţiile şi atribuţiile prevăzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege. (2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de dispoziţiile legate de domeniul nuclear, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silită, fie sa întreprindă o ancheta. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei pentru asigurarea exercitării mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1). (3) În caz de urgenta, comisia poate întreprinde din proprie iniţiativă măsuri asiguratorii de securitate nucleara, cheltuielile aferente acestei activităţi urmând să fie suportate din bugetul comisiei şi să fie rambursate de titularul autorizaţiei ori de persoana juridică sau fizica prevăzută conform anexei nr. 4, ce deţine instalatia radiologica ori sursa de radiatii implicata, de bunăvoie sau prin executare silită.-------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 5 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 35Comisia exercita următoarele atribuţii principale: a) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniu şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear; c) aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la realizarea intervenţiei; d) colaborează cu autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivitatii mediului; e) solicita organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice emise conform art. 5; f) iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare; g) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; h) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii, securitatea nucleara a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi intervenţia în caz de accident nuclear; i) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenta şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenta şi control al surselor de radiatii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional; j) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; k) asigura informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presa; l) organizează audieri sau anchete, după caz; m) constituie punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizica a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgentele radiologice; n) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; o) autorizeaza executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, ca excepţie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care nu se vor aplica în cazul instalaţiilor nucleare; p) îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de lege, în domeniul reglementărilor şi al controlului activităţilor nucleare.------------Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 36Regimul de autorizare şi control al instalaţiilor nucleare şi radiologice sub presiune se stabileşte prin prescripţii tehnice specifice, emise de autoritatea naţionala pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu avizul comisiei, ţinând seama de criteriile generale de desfăşurare în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare.------------Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului va organiza, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului. (2) Acordurile şi autorizaţiile de mediu, prevăzute de lege, se vor emite de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului, pe baza criteriilor de autorizare şi de control prevăzute de lege, completate cu criteriile de autorizare şi de control specifice, cuprinse în reglementările emise de aceasta autoritate, conform prevederilor art. 5, cu consultarea comisiei şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, referitor la supravegherea şi raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi în mediu, precum şi a contaminarii radioactive a factorilor de mediu. (3) Acordul de mediu, prevăzut la alin. (2), este condiţie prealabilă pentru eliberarea de către comisie a autorizaţiei de amplasare prevăzute la art. 8. Autorizaţia de mediu prevăzută la alin. (2) se va elibera după obţinerea de la comisie a autorizaţiei de funcţionare de proba, respectiv după eliberarea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8, pentru situaţiile când comisia eliberează autorizaţie de funcţionare fără ca în prealabil sa fi eliberat o autorizaţie de funcţionare de proba. (4) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului informează, ori de câte ori este necesar, comisia şi Ministerul de Interne asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare.------------Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 37 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 38 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei autorizeaza: a) introducerea în circuitul economic şi social, în vederea utilizării sau consumului de către populaţie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care conţin materiale radioactive; b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic şi tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive. (2) Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează reglementări proprii de autorizare şi de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 şi cu consultarea comisiei şi a ministerelor interesate.  +  Articolul 39 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează: a) potrivit legii, reţeaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apa potabilă, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de către populaţie. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri şi produse din ţara sau provenite din import, destinate utilizării pe teritoriul României; b) sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igiena în unităţile în care se desfăşoară activităţile nucleare. De asemenea, urmăreşte influenţa acestor activităţi asupra sănătăţii populaţiei şi emite avizele prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei informează, ori de câte ori este necesar, comisia şi alte ministere interesate asupra celor constatate în activitatea de supraveghere şi colaborează cu acestea pentru stabilirea măsurilor comune ce se impun.  +  Articolul 40 (1) Coordonarea pregătirilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului de Interne, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în materie. (2) Planul de intervenţie în caz de accident nuclear pentru amplasamentul instalaţiilor nucleare se elaborează de către utilizator, titular de autorizaţie, împreună cu toate autorităţile publice centrale şi locale şi organizaţiile implicate în pregătirea şi în desfăşurarea intervenţiei în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele reglementărilor emise potrivit art. 5. (3) Planurile de intervenţie în cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare în instalaţii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul României, precum şi planurile generale de intervenţie în afară amplasamentului instalaţiilor nucleare de pe teritoriul României se elaborează prin grija Comandamentului Protecţiei Civile din cadrul Ministerului de Interne. (4) Autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei în caz de accident nuclear îşi elaborează planuri proprii, corelate cu planul general de intervenţie. (5) Planul de intervenţie prevăzut la alin. (2) se aproba de către comisie, cele prevăzute la alin. (3) se aproba de Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice, iar cele prevăzute la alin. (4) se aproba de către conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, cu avizul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice. (6) Aplicabilitatea planului de intervenţie se controlează şi se evalueaza periodic: cel prevăzut la alin. (2), de către comisiei, iar cel prevăzut la alin. (3) şi (4), de către Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice.------------Alin. (1)-(3) ale art. 40 au fost modificate de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 41Importurile şi exporturile produselor şi informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 se aproba de Consiliul Interministerial al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi de Interzicere a Armelor Chimice, iar licenta de import sau de export se eliberează de Ministerul Industriei şi Comerţului, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, numai după ce solicitantul a obţinut autorizaţia de import sau de export prevăzută la art. 22.  +  Articolul 42Direcţia Generală a Vamilor din Ministerul Finanţelor Publice va controla şi va admite intrarea în ţara sau ieşirea din ţara, pe baza autorizaţiei emise de comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizaţie.  +  Articolul 42^1Ministerul de Interne, prin Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, va asigura: a) investigaţiile specifice ale cazurilor de trafic ilicit de materiale radioactive sau nucleare şi ale incalcarilor prevederilor prezentei legi; b) supravegherea operativă a modului de efectuare a transportului combustibilului nuclear şi a modalitatii de asigurare a protecţiei fizice a acestuia.------------Art. 42^1 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 43Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă, după caz.  +  Articolul 44 (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizaţia corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia sau montajul, conservarea instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) şi la art. 38 alin. (1); b) cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, funcţionarea de proba, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalaţiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) şi f); art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit. (2) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pedepseşte.-------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 45 (1) Scoaterea din funcţiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere şi control instalate în condiţiile art. 31 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleara sau de radioprotectie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. (3) Împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanţilor comisiei la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă. (4) Împiedicarea fără drept în caz de accident nuclear a patrunderii personalului de intervenţie în perimetrul zonelor în care se desfăşoară activităţi nucleare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. (5) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spaţiu, încăpere sau zona delimitata şi marcată în care se desfăşoară activităţile nucleare prevăzute la art. 2 lit. a)-f), fără consimţământul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani. (6) În cazul în care fapta prevăzută la alin. (5) se săvârşeşte de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii ori prin folosirea de calităţi mincinoase, pedeapsa este închisoare de la 5 la 10 ani. (7) Ameninţarea unei persoane ori colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea de materiale radioactive sau folosirea unor instalaţii nucleare ori dispozitive generatoare de radiatii ionizante de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (8) Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de accident nuclear ori a organelor de menţinere a ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveşte răspândirea sau folosirea unor materiale radioactive ori folosirea unor instalaţii nucleare de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.------------Alin. (3)-(8) ale art. 45 au fost introduse de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 46 (1) Dezvoltarea, fabricarea, deţinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseşte cu închisoare de la 10 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane ori alte consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 46^1 (1) Următoarele fapte constituie acte de terorism în domeniul nuclear şi se pedepsesc după cum urmează: a) răspândirea sau introducerea în atmosfera, apa, pe sol ori în subsol a unor materiale radioactive, de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; b) amenintarile cu explozii nucleare sau accident nuclear, dacă acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; c) utilizarea materialelor radioactive, a instalaţiilor nucleare sau a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 5 la 20 de ani; d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei instalaţii nucleare ori radiologice ce conţine materiale radioactive, aparţinând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de securitate nucleara a unei astfel de instalaţii nucleare ori radiologice, atunci când sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica, cu închisoare de la 3 la 15 ani; e) dacă fapta prevăzută la lit. d) se săvârşeşte prin incendiere, explozie sau alt asemenea mijloc şi rezultă un pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea materialelor ori instalaţiilor nucleare sau radiologice, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).------------Art. 46^1 a fost introdus de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 47Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi la art. 31 alin. (1) lit. f); b) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 8; c) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispoziţiilor date în scris, cu confirmare de primire, de către comisie, sau prin proces-verbal de control, de către reprezentanţii acesteia; d) utilizarea în activităţile prevăzute la art. 2 de personal care nu are pregătirea necesară, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu poseda permisul de exercitare corespunzător, prevăzut la art. 9; e) utilizarea de personal care nu dovedeşte cunoştinţele şi aptitudinile necesare sau nu le aplica în activitatea desfăşurată, cu implicaţii privind funcţionarea instalaţiei nucleare ori radiologice în condiţii de securitate nucleara, privind riscurile asociate sau privind măsurile de securitate nucleare aplicabile; f) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) de către persoanele care au drept de control decizional în conducerea lucrărilor, pe timpul realizării, funcţionarii sau dezafectarii instalaţiei nucleare ori radiologice; g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. d), dacă prin aceasta se generează riscuri inacceptabile de orice natura; h) folosirea de către persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalaţiilor nucleare încredinţate în alte scopuri ori pentru alte operaţiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; i) exercitarea de activităţi nucleare fără permisul de exercitare corespunzător prevăzut la art. 9; j) nesolicitarea reautorizarii, la termenul stabilit prin reglementările specifice, înainte de expirarea vechii autorizaţii; k) producerea şi furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante şi a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiatiilor ionizante; l) neanuntarea comisiei, la termenul stabilit prin reglementările specifice, a furtului, sustragerii de instalaţii radiologice, materiale nucleare şi/sau radioactive sau a incidentului ori a accidentului nuclear petrecut în instalatia nucleara sau radiologica; m) efectuarea neautorizata a unei activităţi prevăzute la art. 2 lit. c), în cazul în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit; n) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3); o) încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 şi 27; p) încălcarea prevederilor art. 28 alin. (2), în cazurile în care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiatii nu prezintă un risc nuclear sau radiologic deosebit; q) încălcarea prevederilor art. 29; r) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentanţilor comisiei.------------Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 48 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. i) şi k) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 30.000.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. a), c), d), e), n) şi r) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) şi q) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei. (4) Limitele amenzilor contravenţionale se actualizează prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 48 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 49Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai comisiei.  +  Articolul 50Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 29, sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute de prezenta lege.------------Art. 50 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 51Instalaţiile nucleare şi radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deşeurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscării speciale prin hotărâre judecătorească, în condiţiile prevăzute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie să fie reţinute pe cheltuiala fostului proprietar, într-un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor publice, cu respectarea cerinţelor de securitate nucleara, astfel încât sa nu lezeze viaţa sau sănătatea populaţiei şi sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietăţii până la dispunerea măsurilor legale cu privire la acestea.------------Art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Ori de câte ori este necesar, din ratiuni de stat, combustibilul nuclear şi produsele radioactive pot fi rechiziţionate conform legii.  +  Articolul 53Orice persoană fizica sau juridică care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârşite de comisie sau de alt organism prevăzut de prezenta lege poate face plângere, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ.  +  Articolul 54 (1) Autorizaţia şi permisele eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la termenul prevăzut. (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi cererilor de autorizare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia. (3) Orice persoană care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfăşoară activităţi pentru care se aplică regimul de autorizare şi de control, prevăzut la cap. II, IV şi V din prezenta lege, este obligată să solicite autorizaţie, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă acest lucru nu era necesar anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 55Abrogat.------------Art. 55 a fost abrogat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 56 (1) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementărilor emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Reglementările emise potrivit prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 56 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.------------Art. 57 a fost modificat de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 59Legea nr. 61/1974*) cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România şi Legea nr. 6/1982*) privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la promovarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul nuclear.-------------*) A se vedea şi art. 23 din ORDONANTA nr. 7 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Anexa 1LISTAmaterialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive1. Materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive;2. echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;3. echipamente aferente special concepute şi fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;4. echipamente special concepute sau pregătite pentru uzine de conversie a plutoniului;5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;7. echipament aferent pentru uzine sau instalaţii pentru separarea izotopilor de litiu;8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului şi a compusilor lor;9. echipament de testare şi măsurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;11. echipamente industriale special concepute şi pregătite pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-10, inclusiv a materialelor nucleare;12. informaţii specifice nepublicate care se referă la materialele, dispozitivele şi echipamentele menţionate la pct. 1-11.Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în prezenta anexa, va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este parte.-------------Anexa nr. 1 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Anexa 2DEFINIŢIILEla care se face referire în art. 3 din lege1. accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalatia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;2. activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;3. autoritate naţionala competenţa în domeniul nuclear - autoritatea, stabilită de lege, cu competenţa legală de a elibera autorizaţii, de a efectua controale şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;4. autorizaţie - document emis de autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, în baza unei evaluări de securitate nucleara şi control, către o persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare;5. ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate;6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conţine materie prima ori material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare;7. deşeuri radioactive - acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare;8. dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitivele care produc radiatii X, neutroni sau particule încărcate;9. instalatie radiologica - generator de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau conţine materiale radioactive, altele decât cele definite la pct. 10;10. instalatie nucleara: a) orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop; b) orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat; c) orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;11. institut tehnic - suport - unitate cu atribuţii de expertiza, studii privind amplasamentele instalaţiilor nucleare, fizica reactorilor, examinari nedistructive, analize şi evaluări de securitate nucleara, dezafectarea instalaţiilor nucleare, managementul calităţii în domeniul nuclear, evaluări ale instalaţiilor de deşeuri radioactive, precum şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii nucleare, radioprotectiei, managementului deşeurilor radioactive, radioactivitatii naturale şi induse a mediului, radioecologiei şi radiobiologiei, urgentelor radiologice în caz de accident nuclear, în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale;12. materie prima nucleara - uraniu conţinând un amestec al izotopilor aflat în natura; uraniu saracit în izotopul 235; toriu; orice formă a acestora, metal, aliaj, compoziţie chimica sau concentraţie;13. materiale de interes nuclear - apa grea, grafitul, zirconiul şi alte materiale care, datorită unor proprietăţi nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;14. material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi anterior;15. material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive;16. material nuclear - orice materie prima nucleara şi orice material fisionabil special;17. minereu de uraniu şi toriu - substanţa minerala în zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un conţinut de uraniu şi/sau toriu mai mare de 0,004%;18. mineritul uraniului şi toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregătirea şi exploatarea minereului de uraniu şi toriu, conservarea şi dezafectarea minelor de uraniu şi toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului şi toriului;19. plan de intervenţie - ansamblul de măsuri care se aplică în caz de accident nuclear;20. prepararea minereurilor de uraniu şi toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu în laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, staţii-pilot şi instalaţii industriale, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea finala a deşeurilor radioactive şi restaurarea mediului contaminat;21. produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;22. punct de lucru vital - o zona în care se afla materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acţiuni de sabotaj sau furt;23. radiaţie ionizanta - oricare dintre următoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule încărcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum şi radiatiile laser, ultrasunetele etc.);24. reglementări - norme tehnice, metodologice, ghidurile, instrucţiunile, procedurile sau condiţiile tehnico-organizatorice privind autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, obligatorii în domeniul nuclear, emise de autoritatea competentă conform art. 5 din lege;25. risc radiologic deosebit al unei instalaţii nucleare, material nuclear, material radioactiv, deseu radioactiv sau generator de radiatii - posibilitatea ca în cazul pierderii controlului să se încaseze în urma unui singur eveniment de acest fel o doza individuală mai mare decât limita anuală de doza pentru o persoană din populaţie sau o doza colectivă de zece ori mai mare decât limita anuală de doza pentru o persoană din populaţie;26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear - un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear dacă se afla în cantităţi totale ce depăşesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevăzute de Normele fundamentale de securitate radiologica;27. securitate nucleara - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, sa prevină şi sa limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau a contaminarii radioactive;28. sistem controlat de management al calităţii - sistemul de management al calităţii instituit şi menţinut în conformitate cu reglementările specifice emise de comisie şi care este controlat de aceasta;29. surse - emitatorul de radiatii ionizante şi orice material radioactiv;30. surse orfane - sursele provenind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se afla sub controlul unui titular de autorizaţie.-------------Anexa nr. 2 a fost modificată de LEGEA nr. 193 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 20 mai 2003.  +  Anexa 3ORGANELEde control al activităţilor nucleare1. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.2. Inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.3. Inspecţia de stat pentru protecţia mediului din cadrul Autorităţii Centrale pentru Protecţia Mediului.4. Inspecţia de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului.5. Comisia Centrala pentru Accident Nuclear şi Caderi de Obiecte Cosmice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.6. Inspectoratul General al Poliţiei şi Comandamentul Trupelor de Pompieri din cadrul Ministerului de Interne.7. Inspecţia de stat pentru protecţia muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.8. Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi de Interzicere a Armelor Chimice.9. Direcţia Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.10. Biroul Roman de Metrologie Legală.---------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.  +  Anexa 4-------------Anexa nr. 4 a fost introdusă prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 20 iulie 2001.LISTAcuprinzând unităţile fără personalitate juridicăce pot fi autorizate în condiţiile art. 8 alin. (2^1)1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare2. Cabinetele de libera practica a serviciilor publice conexe actului medical, constituite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/20003. Unităţile legal constituite subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte4. Unităţile legal constituite din regiile autonome, companiile naţionale sau marile societăţi comerciale, care au obţinut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte.Prezenta lista poate fi completată prin hotărâre a Guvernului.---------------