ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind introducerea sistemelor moderne de plată(actualizată până la data de 18 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată şi care îşi desfăşoară activitatea în municipii şi oraşe pot accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit. (2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). (3) Începând cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 2 (1) Dotarea cu terminale de plată a agenţilor economici, a instituţiilor publice şi a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza contractelor încheiate în acest scop, potrivit prevederilor legale.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (2) Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-şi alege banca acceptanta.(2^1) În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achiziţie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.---------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (3) Cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către băncile acceptante. (4) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin convenţiile încheiate potrivit alin. (1). (5) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) şi (2^1).--------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (6) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonarii plăţilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi a realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.--------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către agenţii economici şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte: a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plată, care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude.--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale a României şi a Asociaţiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 193.---------