HOTĂRÂRE nr. 737 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003  Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului şi ale art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile: a) muncii; b) solidarităţii sociale; c) protecţiei sociale; d) familiei.  +  Articolul 2Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului sau, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale şi familiei; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate; c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate; d) de autoritate de management pentru programul operational sectorial privind politica socială şi de ocupare a forţei de muncă; e) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; f) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; g) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul politicilor sociale:1. identifica, în colaborare cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;2. efectuează studii şi analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor şi măsurilor de politica socială şi economică;3. evalueaza şi analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice;4. fundamentează pe baza unor indicatori specifici măsurile de protecţie socială.B. În domeniul afacerilor europene şi relaţiilor externe:1. derulează programe şi proiecte destinate sprijinirii iniţiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finanţat de Uniunea Europeană sau din alte surse;2. elaborează şi fundamentează documentele anuale ce reflecta poziţia României în domeniul muncii şi politicii sociale în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană;3. cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte instituţii pentru realizarea activităţilor de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană şi fundamentează poziţia ministerului în cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;4. asigura pentru domeniul muncii şi politicii sociale elaborarea documentelor de poziţie oficiale pentru procesul de negociere a aderării şi pentru participarea la comitetele şi subcomitetele constituite pentru aplicarea Acordului de asociere România-Uniunea Europeană;5. monitorizează adoptarea şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia comunitara în domeniile proprii de activitate;6. participa şi coordonează participarea instituţiilor din subordine la programele de asistenţa financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale şi ocupării forţei de muncă;7. contribuie la iniţierea şi formularea de propuneri în domeniul sau de activitate privind orientările de baza referitoare la ansamblul acţiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României;8. coordonează, implementeaza şi gestionează asistenţa financiară acordată prin Programul operational sectorial pentru politica socială şi de ocuparea forţei de muncă şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute, potrivit legii;9. îndeplineşte atribuţiile, potrivit legii, pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE;10. monitorizează derularea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană, pe care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei le are în pregătire sau în desfăşurare, şi ia măsuri pentru respectarea întocmai a termenilor de referinţa şi a calendarului implementarii acestora;11. coordonează elaborarea rapoartelor la convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România;12. examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordanţei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;13. pregăteşte, elaborează, negociaza şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;14. asigura administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementarii programelor finanţate din Fondul Social European;15. prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni.C. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale:1. elaborează politica de asistenţa socială;2. stabileşte strategia naţionala prin care promovează drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap şi ale oricăror persoane aflate în nevoie;3. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului naţional de asistenţa socială;4. elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi reglementări privitoare la funcţionarea sistemului de asistenţa socială;5. elaborează, implementeaza şi evalueaza programele naţionale de asistenţa socială;6. îndrumă şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţa socială publice şi private în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de asistenţa socială;7. îndrumă şi controlează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează programe de asistenţa socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;8. asigura îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea căminelor pentru persoane varstnice, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale;9. asigura îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţa socială care asigura protecţie, gazduire, îngrijire şi consiliere pentru victimele violenţei în familie;10. elaborează şi fundamentează strategia şi programele în domeniul îngrijirii şi consilierii pentru victimele violenţei în familie;11. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea şi implementarea programelor de planificare şi educaţie familială;12. realizează programe în parteneriat cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul asistenţei sociale;13. finanţează programele naţionale de asistenţa socială;14. administrează şi gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistenţa socială;15. acorda subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, din domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile prevăzute de lege;16. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor, din domeniul sau de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;17. elaborează şi propune indicatori din domeniul asistenţei sociale.D. În domeniul forţei de muncă:1. elaborează politici, programe şi planuri naţionale în domeniile ocupării forţei de muncă, formării profesionale, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi şi circulaţiei internaţionale a forţei de muncă, prin colaborare cu ministere şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale cu sarcini şi atribuţii pe piaţa muncii, şi exercită controlul asupra infaptuirii acestora de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;2. elaborează şi avizează proiecte de acte normative în domeniile ocupării forţei de muncă, formării profesionale, egalităţii de sanse pe piaţa muncii;3. coordonează elaborarea, implementarea şi monitorizarea anuală a Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă;4. aproba anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, propuse de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi exercită controlul asupra realizării acestora;5. stabileşte anual indicatorii sociali şi nivelul acestora, în baza cărora se elaborează Programul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;6. promovează programe, propune şi implementeaza acorduri bilaterale şi proiecte de colaborare internationala în domeniile ocupării forţei de muncă, formării profesionale, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi şi circulaţiei internaţionale a forţei de muncă;7. actualizează, împreună cu alte ministere şi instituţii de specialitate, Clasificarea ocupatiilor din România;8. exercita controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor;9. urmăreşte şi controlează activitatea agentiilor de credit care derulează activitate de microcreditare;10. coordonează activitatea Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă;11. coordonează activitatea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES).E. În domeniul parteneriatului social:1. realizează coordonarea relatiei Guvernului de parteneriat social atât în ceea ce priveşte raporturile cu organizaţiile patronale şi sindicale, cat şi cu alte organizaţii ale societăţii civile;2. elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul parteneriatului social şi urmăreşte aplicarea acestora;3. elaborează metodologia şi asigura asistenţa metodologică privind formele de derulare a parteneriatului social;4. pregăteşte, elaborează, negociaza şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali;5. avizează şi controlează conformitatea reprezentativitatii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;6. constituie şi gestionează baza de date şi registrele de evidenta privind organizaţiile patronale, sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile;7. elaborează criteriile şi formele activităţii de mediere a conflictelor de muncă şi reglementează formarea mediatorilor în domeniu;8. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social în colaborare cu administraţia publică centrala şi locală, patronatele, sindicatele şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniu;9. asigura consultarea permanenta a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;10. coordonează metodologic activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;11. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi alte organe centrale în domeniul parteneriatului social;12. asigura legătură cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alţi parteneri ai societăţii civile în problemele specifice activităţii sale.F. În domeniul veniturilor salariale:1. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu;2. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;3. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia preţurilor de consum;4. elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protecţie a angajaţilor;5. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;6. colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în domeniul veniturilor salariale;7. monitorizează, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internaţionale, evoluţia Programului naţional de ocupare a forţei de muncă şi a fondului de salarii la agenţii economici;8. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.G. În domeniul asigurărilor sociale şi legilor speciale:1. elaborează politici şi programe, în colaborare cu alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale, în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;2. exercita controlul asupra implementarii politicilor şi programelor de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;3. elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;4. desfăşoară activităţi privind aprobarea înlesnirilor de plată a creanţelor bugetare şi altor ajutoare de stat din domeniul sau de activitate;5. elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementarii şi funcţionarii sistemului de pensii administrate privat.H. În domeniul legislaţiei muncii:1. elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca şi urmăreşte aplicarea acestora;2. elaborează proiecte de acte normative referitoare la raporturile de muncă, la contractele colective de muncă, la timpul de muncă şi odihnă, disciplina muncii, răspunderea patrimonială, jurisdicţia muncii şi la documentele de dovedire a vechimii în munca;3. elaborează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi imbunatatire a legislaţiei muncii, din domeniul sau de activitate;4. efectuează studii, analize şi documentari privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative privind legislaţia muncii;5. coordonează şi asigura aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislaţiei muncii;6. asigura aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele de interese;7. avizează, în vederea înregistrării, asociaţiile şi fundaţiile din domeniul sau de activitate;8. asigura reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului.I. În domeniul managementului resurselor umane:1. coordonează metodologic, prin compartimentul de specialitate, activitatea de resurse umane din instituţiile subordonate, în coordonare şi sub autoritatea sa;2. asigura, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în condiţiile legii, după criteriul competentei şi fără nici o discriminare, a funcţionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performantelor profesionale ale acestora, precum şi alte atribuţii ce îi revin din actele normative în vigoare;3. organizează şi monitorizează formarea profesională a personalului din aparatul propriu şi instituţiile din subordine, în vederea pregătirii acestuia pentru aderarea României la Uniunea Europeană;4. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveşte personalul şi structurile organizatorice ale acestora.J. În domeniul economico-financiar şi de investiţii:1. fundamentează şi promovează proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizează finanţarea prestaţiilor de protecţie socială, intrările de credite externe, fondurile externe nerambursabile şi monitorizează execuţia bugetară;2. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate;3. elaborează programele de investiţii anuale şi multianuale;4. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit legii;5. organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii;6. monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate;7. pe baza evoluţiei indicatorilor specifici, fundamentează iniţierea măsurilor de protecţie socială pentru prestaţiile existente sau propune, după caz, acordarea de noi prestaţii;8. elaborează susţinerea financiară pentru actele normative iniţiate, cu impact la nivelul prestaţiilor de protecţie socială;9. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externa pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrari de credite externe aferente acestor proiecte.K. Alte domenii de activitate:1. îndeplineşte activităţi de audit public intern, potrivit legii;2. elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind securitatea şi sănătatea în munca;3. coordonează activitatea sistemului de certificare a calităţii din punct de vedere al securităţii muncii şi al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protecţie a muncii şi al echipamentelor individuale de lucru;4. elaborează şi avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;5. elaborează politici şi strategii pentru funcţionarea eficienta a sistemului de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;6. aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7. desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în munca, asigura elaborarea şi editarea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, afişe şi alte publicaţii în acest domeniu şi avizează materiale în acest scop;8. stabileşte politici de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, bazate pe factorii mediului de muncă;9. editează buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;10. soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestaţiile şi petitiile persoanelor fizice şi juridice;11. elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul muncii şi solidarităţii sociale;12. exercita controlul prin compartimentele specializate din direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti privind agenţii economici, persoane juridice şi fizice, în legătură cu constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj;13. coordonează, negociaza şi încheie, în condiţiile legii, acorduri internaţionale din domeniul sau de activitate;14. exercita controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, în coordonare sau aflate sub autoritatea sa;15. reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competentele conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Capitolul II Conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  +  Articolul 8Conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se exercită de către ministru.  +  Articolul 9Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei propune şi numeşte, după caz, reprezentanţii Guvernului în toate structurile naţionale tripartite, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.  +  Articolul 11Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt secretari de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 12 (1) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 13Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 14 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţara şi din străinătate. (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale ministerului.  +  Articolul 15 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (3) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.  +  Articolul 16 (1) Ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali este membru al Guvernului şi inlocuitorul de drept al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali coordonează activitatea Inspecţiei Muncii. (3) Ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali coordonează Direcţia dialog social şi Direcţia relaţii cu Parlamentul şi metodologie. (4) Ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali coordonează metodologic comisiile de dialog social înfiinţate la nivelul administraţiei publice centrale şi în plan teritorial. În acest sens ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali poate emite norme cu caracter de recomandare. (5) Ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali poate reprezenta Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile legii, la organismele internaţionale.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 18Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare şi stimularea personalului.  +  Articolul 19 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii sociali sunt ajutaţi în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de ministru, ministru delegat şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (3) Secretarii de stat exercita şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 20 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, indeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi actionand pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.  +  Capitolul III Organizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  +  Articolul 21Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 22În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 21, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este de 380 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrilor. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 24 (1) În structura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 75 de posturi în anul 2005, din care 25 de posturi în anul 2004. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigura prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat ministerului şi instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. (6) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică a Autorităţii de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 25 (1) Atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulament de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 26 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Conducătorii instituţiilor publice din subordinea sau coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se numesc şi se eliberează din funcţie de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. Secretarul de stat şi subsecretarul de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (3) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se face în condiţiile legii. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor care funcţionează în subordonarea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. (5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile prevăzute la alin. (4) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile, organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi repartizarea acestora, precum şi statele de funcţii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc şi se aproba în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003 şi ale actelor normative proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea celorlalte dispoziţii legale în vigoare aplicabile. (7) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul şi personalul angajat al Oficiului Muncii trec la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucureşti. (8) Personalul preluat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, se considera transferat şi i se aplică nivelul de salarizare avut până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea personalului din instituţiile publice.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Numărul de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 28 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 434/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 13 septembrie 1990.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 737.  +  Anexa 1MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEINumăr maxim de posturi: 380 (exclusiv demnitarii şiposturile aferente cabinetelor ministrilor)                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├──────────────────┤                             │ CABINET MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │┌────────────────────────┐ ││ MINISTRU-DELEGAT │ │ ┌──────────────────┐├────────────────────────┼─────────────┤ │Compartiment Presa││CABINET MINISTRU-DELEGAT│ ├───────────────────┤ şi Informaţii │└─┬──────────────────────┘ │ │ Publice │  │ │ └──────────────────┘  │ ┌────────────────┬─────────────┴───┬───────┬───────────────┬────────┐  │ │ │ │ │ │ │  │ ┌───┴────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴────┐ │ ┌──────┴─────┐ │  │ │SECRETAR│ │SECRETAR DE │ │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE │ │  │ │DE STAT │ │ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ │  │ └────┬───┘ │PREŞEDINTELE│ └┬──────────┘ │ │PREŞEDINTELE│ │  │ │ │ ANOFM │ │ │ │ CNPAS │ │  │ │ └───┬────────┘ │ │ └───────────┬┘ │  │ │ │ : │ │ : │ │  │ │ │ : │ │ : │ │  │ │ │ ..... │ ┌────────┴──┐ ..... │ │  │ │ │ : a : │ │ SECRETAR │ : b : │ │  │ │ │ :...: │ │ GENERAL │ :...: │ │  │ ...┼───────┐ │ │ └────────┬──┘ │ │  │ : │ │ │ │ | │ │ │┌--------│-------│-----│-------------│-------------│--------------------│----┐| │ |: │ | │ │| | ┌──────┤| | | │ | | | │| │|| │ |: │ ┌─────┴──┐ │|┌────┴────┐ │| | | │ | | | │| │|| │ .....│ │Direcţia│ │|│Direcţia │ │| ┌|──|┬──┴─|────────┬|───┐| │| │|| │ : c :│ │Generală│ │|│Generală │ │| │| |│┌───────────┐│| │| │| │|| │ :...:│ │Afaceri │ │|│Politici │ │| │| |││Direcţia ││| │| │| │|| │ │ │Europene│ │|│Asistenţa│ │| │| |││Generală ││| │| │| │|| │ │ └────┬───┘ │|│Socială │ │| │| |││Economică şi│| │| │| │|| │ │ │ │|└───┬─────┘ │| │| |││Financiară ││| │| │| │|| │ │ │ │| │ │| │| |│└─────┬─────┘│| │| │| │||┌┴─┐ │ ┌─┴─┐ │| ┌─┴─┐ │| │| |│ ┌─┴─┐ │| │| │| │|┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐│A││B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│ │Q│└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘a = Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncăb = Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Socialec = Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de MuncăA = Direcţia Dialog SocialB = Direcţia Relaţii cu Parlamentul şi MetodologieC = Direcţia Relaţii Externe şi Organizaţii InternaţionaleD = Direcţia Negocieri de Aderare şi Preluare Acquis ComunitarE = Unitatea de Coordonare a Asistenţei de Preaderare*)F = Direcţia Politici Forta de MuncăG = Direcţia Politici, Strategie şi Metodologie Asistenţa SocialăH = Direcţia Programe, Finanţare Servicii şi Prestaţii SocialeI = Direcţia Politici pentru FamilieJ = Direcţia Management Resurse UmaneK = Direcţia Legislaţia MunciiL = Direcţia Investiţii şi PatrimoniuM = Direcţia BugeteN = Direcţia Politici SalarialeO = Direcţia Coordonare Proiecte Finanţate din Împrumuturi RambursabileP = Direcţia Politici Asigurări SocialeQ = Direcţia Audit Intern şi Control------------ Notă *) Organizată la nivel de direcţie.  +  Anexa 2                      Structura Autorităţii de Management             Program Operational Sectorial pentru Politica Socială                         şi de Ocuparea Forţei de Muncă                                   (POSPSOFM)                     ┌──────────────────────────────────┐                     │ Secretar de stat │                     │coordonator al afacerilor europene│                     │ şi relaţiilor externe │                     └─────────────────┬────────────────┘                                       │                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐                 │ Autoritatea de Management │                 │ POSPSOFM │                 │(organizată la nivel de direcţie generală)│                 └─────────────────────┬────────────────────┘            ┌────────────────┬─────────┴───────┬───────────────┐            │ │ │ │   ┌────────┴────┐ ┌───────┴───────┐ ┌─────┴────┐ ┌──────┴──────┐   │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Serviciul │   │Programare şi│ │Monitorizare şi│ │Control şi│ │Informatizare│   │ Evaluare │ │ Coordonare │ │ Audit │ │ │   │ │ │ Regionala │ │ │ │ │   └─────────────┘ └───────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘  +  Anexa 3INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonareaMinisterului Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiA. În subordine:I. Instituţii publice cu personalitate juridică, cu finanţare de la bugetul de stat:1. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap (212 posturi)2. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (88 de posturi)3. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Familiei4. Direcţii pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate5. Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă6. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii7. Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie8. Centrul de Informare şi Consultanţa pentru FamilieII. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:- Inspecţia Muncii, din care: a) aparat propriu - 239 de posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.166 de posturi.III. Instituţii de asistenţa socială cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat (80 de posturi):1. Căminul pentru Persoane Varstnice Alba lulia2. Căminul pentru Persoane Varstnice Sibiu.IV. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii:- Revista "Obiectiv".B. În coordonare:Institute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti.NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru instituţiile publice prevăzute la lit. A pct. I poziţiile 4-8 este de 1.679 de posturi finanţate de la bugetul de stat.2. La numărul de posturi finanţat de la bugetul de stat, repartizat direcţiilor pentru dialog, familie şi asistenţa socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se adauga 313 posturi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 148 de posturi finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.3. Din numărul de posturi care se reduce prin aplicarea prezentei hotărâri, un număr de 39 de posturi şi fondurile aferente trec la Autoritatea Naţionala de Control, 16 posturi şi fondurile aferente trec în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi 4 posturi şi fondurile aferente trec la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.4. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii, Căminul pentru Persoane Varstnice Alba lulia şi Căminul pentru Persoane Varstnice Sibiu funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei până la data de 1 ianuarie 2004.5. La data infiintarii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie şi Centrul de Informare şi Consultanţa pentru Familie trec în subordinea acesteia.  +  Anexa 4PARCUL NORMAT DE MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL LUNAR DE CARBURANŢI
  Nr. crt. Instituţiile subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi litri/luna/ mijloc de transport
  1. Direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială teritoriale autoturism câte 2 pentru fiecare direcţie şi 3 pentru municipiul Bucureşti 250
  2. Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă autoturism 2 300
  3. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii autoturism autovehicul pentru transport marfa 1 1 250 300
  4. Centrul de Informare şi Consultanţa pentru Familie autoturism 1 250
  5. Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie autosalvare 1 400
  6. Revista "Obiectiv" autofurgoneta autoturism autovehicul pentru transport marfa şi persoane 1 1 1 350 300 350
  NOTĂ:Dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi pentru Inspecţia Muncii sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.------------