ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2003privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleInterzicerea supunerii la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente  +  Articolul 1 (1) Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse privative de libertate la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.Interzicerea discriminarii  +  Articolul 2 (1) În timpul executării pedepselor privative de libertate este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasa, de naţionalitate, de origine etnică, de limba, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţa politică, de avere sau de origine socială. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale.Exercitarea drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate  +  Articolul 3 (1) Exercitarea drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Codul de procedură penală şi de alte legi. (2) Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot face plângere la judecătoria în a carei circumscripţie se afla penitenciarul. (3) Plângerea se judeca potrivit art. 460 alin. 1 şi alin. 3-6 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (4) Persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate este adusă, în mod obligatoriu, la judecarea plângerii. (5) Instanţa, solutionand plângerea, pronunţa una dintre următoarele soluţii: a) admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea măsurii luate de către administraţia penitenciarului; b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondata. (6) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs.  +  Capitolul II Dreptul la informaţieDreptul la informaţie  +  Articolul 4 (1) Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, de a avea acces la informaţiile de interes public, nu poate fi îngrădit. (2) Accesul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaţiile de interes public se realizează în condiţiile legii.Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate  +  Articolul 5 (1) Dispoziţiile Codului penal referitoare la executarea pedepselor privative de libertate şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi dispoziţiile ordinelor emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului sunt aduse la cunoştinţa persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate sau sunt puse la dispoziţia acestora, în limba română sau în limba pe care o înţeleg, imediat după primirea în penitenciar. (2) Textele dispoziţiilor legale la care se face referire în alin. (1) se pun la dispoziţie persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în penitenciare, în locuri accesibile. (3) În cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate care au deficiente de comunicare, aducerea la cunoştinţa a dispoziţiilor legale la care se face referire în alin. (1) se realizează prin folosirea unor modalităţi care să permită înţelegerea acestora. (4) Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor alin. (1) şi (3) se consemnează într-un proces-verbal. (5) Persoana condamnata la o pedeapsă privativă de libertate şi apărătorul acesteia au acces, în prezenta persoanei anume desemnate de directorul penitenciarului, la următoarele documente referitoare la situaţia sa: a) documentele întocmite în urma examenelor medicale; b) documentele din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în alin. (1) sau (3); c) documentele referitoare la măsurile luate de către administraţia penitenciarului cu privire la exercitarea drepturilor persoanei condamnate la pedeapsa privativă de libertate; d) alte documente întocmite în timpul executării pedepsei privative de libertate care privesc regimul de executare a acesteia. (6) Datele cu caracter personal ale persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate sunt confidenţiale, potrivit legii.  +  Capitolul III Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondentaDreptul de petiţionare  +  Articolul 6 (1) Dreptul de petiţionare al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma şi conţinutul petiţiei nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. (3) Petitiile şi răspunsul la acestea au caracter confidenţial şi nu pot fi deschise sau reţinute. (4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul petiţie include orice cerere sau sesizare adresată autorităţilor publice, instituţiilor publice, organelor judiciare, instanţelor sau organizaţiilor internaţionale a căror competenţa este acceptată ori recunoscută de România.Dreptul la corespondenta  +  Articolul 7 (1) Dreptul la corespondenta al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Forma şi conţinutul corespondentei nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. (3) Corespondenta are caracter confidenţial şi nu poate fi deschisă sau reţinută decât în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. (4) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substanţelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror deţinere este interzisă, corespondenta poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezenta persoanei condamnate. (5) Corespondenta poate fi deschisă şi reţinută dacă exista indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. Persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate este instiintata în scris, de îndată, cu privire la luarea acestor măsuri, iar corespondenta reţinută se claseaza într-un dosar special, care se păstrează de administraţia penitenciarului. (6) Deschiderea şi reţinerea corespondentei, potrivit dispoziţiilor alin. (5), se pot face numai pe baza dispoziţiei emise în scris şi motivat, de către directorul penitenciarului. (7) Dispoziţiile alin. (4) şi (5) nu se aplică în cazul corespondentei cu apărătorul sau cu organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor omului.Măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenta  +  Articolul 8 (1) Pentru asigurarea exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenta, directorul penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de cutii poştale în interiorul penitenciarului. (2) Petitiile şi corespondenta sunt colectate de către personalul furnizorului de servicii poştale, căruia i se asigura accesul în interiorul penitenciarului. (3) Personalul furnizorului de servicii poştale este însoţit în interiorul penitenciarului de o persoană anume desemnată de directorul penitenciarului. (4) Răspunsul la petiţii şi corespondenta adresată persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate se preda de îndată destinatarului, sub semnatura. (5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenta sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiţionare prin cereri şi sesizări adresate organelor judiciare, instanţelor sau organizaţiilor internaţionale a căror competenţa este acceptată ori recunoscută de România şi cele pentru exercitarea dreptului la corespondenta cu familia şi cu apărătorul sunt suportate de către administraţia penitenciarului.Dreptul la convorbiri telefonice  +  Articolul 9 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartela instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidenţial. (2) Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice, directorul penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartela în interiorul penitenciarului. (3) Numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se stabilesc de către administraţia penitenciarului, în funcţie de numărul persoanelor deţinute şi al posturilor telefonice publice instalate. (4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.  +  Capitolul IV Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a primi bunuriDreptul de a primi vizite  +  Articolul 10 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi vizite, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuala a personalului administraţiei penitenciarului. (2) Persoanele aflate în vizita sunt supuse controlului specific. (3) Durata şi periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale aparatorului.Dreptul de a primi bunuri  +  Articolul 11 (1) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi bunuri. (2) Numărul şi greutatea pachetelor care pot fi primite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de aceste persoane se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot primi sume de bani, care se consemnează în fişa contabila nominală. (4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată, sumele primite de la persoanele fizice sau juridice în timpul executării pedepsei şi sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiţionare, a dreptului la corespondenta şi a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 13 alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului şi pentru plata transportului până la domiciliu la punerea în libertate.  +  Capitolul V Dreptul la asistenţa medicalăDreptul la asistenţa medicală  +  Articolul 12 (1) Dreptul la asistenţa medicală al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. (2) Asistenţa medicală în penitenciare se asigura ori de câte ori este necesar sau la cerere, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii. (3) Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente.Examenul medical  +  Articolul 13 (1) Examenul medical al persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizează la primirea în penitenciare şi, în timpul executării pedepsei, în mod periodic. (2) Examenul medical se realizează în condiţii de confidenţialitate. (3) Medicul care efectuează examenul medical are obligaţia de a sesiza procurorul în cazul în care constata ca persoana condamnata a fost supusă la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum şi obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea. (4) În cazurile prevăzute în alin. (3), persoana condamnata la o pedeapsă privativă de libertate are dreptul de a cere să fie examinata, la locul de deţinere, de un medic din afară sistemului penitenciar, desemnat de aceasta, sau de un medic legist. Constatările medicului din afară sistemului penitenciar se consemnează în fişa medicală a persoanei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce persoana condamnata a luat cunoştinţa de conţinutul sau, sub semnatura. (5) Cheltuielile ocazionate de examenul medical prevăzut în alin. (4) se suporta de către solicitant.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleDrepturile altor categorii de persoane private de libertate  +  Articolul 14 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător persoanelor arestate preventiv, persoanelor aflate în executarea sancţiunii închisorii contravenţionale şi persoanelor internate în centrele de reeducare. (2) Exercitarea drepturilor persoanelor arestate preventiv poate fi restrânsă şi în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală.Norme metodologice  +  Articolul 15Pentru asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul justiţiei emite norme metodologice, aprobate prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Abrogări  +  Articolul 16 (1) Dispoziţiile art. 18 alin. 1 şi 2, art. 19, 20, art. 40 alin. 1 şi 2 şi ale art. 44, precum şi dispoziţiile referitoare la dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenta din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga. (2) Dispoziţiile Regulamentului privind executarea unor pedepse şi a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân abrogate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Cristina Iulia Tarcea,secretar de statBucureşti, 25 iunie 2003.Nr. 56.-------