ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric şi a conţinutului acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 iunie 2003    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de întocmire a Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric şi conţinutul acesteia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice şi direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuBucureşti, 18 iunie 2003.Nr. 2.684.  +  Anexa 1METODOLOGIE 18/06/2003  +  Anexa 2MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORDirecţia pentru cultura, culte şi patrimoniulcultural naţional a judeţului ............./a municipiului BucureştiOBLIGAŢIEprivind folosinţă monumentului istoricnr. ..... din ........  +  Capitolul I Informaţii generale1. Date de identificare1.1. Cod nr. ..........[] Lista 1955[] Lista 1991-1992[] Lista 20041.2. Grupa:[] A - monument istoric de valoare naţionala şi universala[] B - monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local1.3. Categorie:[] Monument[] Ansamblu[] Sit1.4. Denumirea actuala ...........................................1.5. Denumiri anterioare .........................................1.6. Denumirea originara .........................................2. Localizare administrativă/Amplasament2.1. Localitate .................................................2.2. Strada ....................... nr. .........................2.3. Sector ............... /Judeţ ..............................2.4. Cod poştal .................................................2.5. Referinţe cartografice/Toponimie .............................................................................................................................................................2.6. Referinţe privind zona de protecţie a monumentului istoric...................................................................................................................................................................................................2.7. Date cadastrale .............................................................................................................2.8. Reglementările urbanistice în care se înscrie ...............................................................................2.9. Categoria de arhitectura ...................................2.10. Tipul de folosinţă sau funcţiunea .........................2.11. Folosinţă actuala .........................................2.12. Folosinţă anterioară ......................................2.13. Folosinţă originara .......................................3. Datare3.1. Perioada ............................. an .................4. Persoane şi evenimente asociate istoriei monumentului.................................................................................................................................5. Descriere sumară5.1. Materiale şi tehnici de construcţie utilizate/structura ...........................................................................................................................................................................................................5.2. Componente artistice ..............................................................................................................................................................................................................................................5.3. Mobilier ..........................................................................................................................................................................................................................................................5.4. Inscripţii ........................................................................................................................................................................................................................................................5.5. Încadrare stilistica ..............................................................................................................................................................................................................................................6. Conservare, restaurare, prezervare6.1. Starea generală de conservare în momentul eliberării Obligaţieiprivind folosinţă monumentului istoric ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.2. Propuneri de restaurare, reabilitare, reconversie......................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul II Regim juridic1. Proprietar actual .............................................2. Titlul de proprietate .........................................3. Concesionarul/locatarul/titularul dreptului de administrare actual..................................................................4. Proprietari anteriori ...............................................................................................................................................................................................................................................  +  Capitolul III Obligaţiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor şi locatarilor monumentelor istorice1. Sa întreţină, sa folosească şi sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a prezentei Obligaţii privind folosinţă monumentului istoric.2. Sa asigure paza monumentelor istorice şi sa ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor.3. Sa înştiinţeze de urgenta, în scris, direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primarul localităţii în a carei raza teritorială se afla situat monumentul istoric, despre orice modificări sau degradari în starea fizica a monumentelor istorice deţinute.4. Sa asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenta.5. Sa obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 422/2001.6. Sa asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens şi sa prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate.7. Sa respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când executa ei înşişi lucrări de întreţinere curenta sau orice alte intervenţii.8. Sa permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile legii.9. Sa permită montarea şi sa întreţină însemnul şi sigla "Monument istoric".10. Sa obţină avizul direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public.11. Sa comunice direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice.12. Sa înştiinţeze în scris direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, despre intenţia de a instraina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemptiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 422/2001.13. Sa notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chiriaş sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric.14. Sa înştiinţeze în scris direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi sa transmită acesteia o copie de pe acte.15. Sa înscrie Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.16. Sa asigure o întreţinere curenta corespunzătoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.17. Sa utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinaţia sa iniţială.  +  Capitolul IV Condiţiile de utilizare, de exploatare şi întreţinere ale monumentului istoric....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul act a fost întocmit în trei exemplare şi a fost transmis proprietarului/titularului dreptului de administrare direct/prin posta/prin mandatar la data de ...........................Direcţia pentru cultura, culte            Proprietar persoana fizica,   şi patrimoniul cultural                     ..............................naţional a judeţului...........              (numele şi prenumele în....../a municipiului Bucureşti                clar şi semnatura)    Director,...........................                   Proprietar persoana juridică/(numele şi prenumele în clar,             Titular al dreptuluisemnatura şi ştampila)                      de administrare,                                                 ............................                                                 ............................                                            (denumirea persoanei juridice/                                                   instituţiei publice)Şef Serviciu monumente istorice,...............................(numele şi prenumele înclar şi semnatura)                                          Conducătorul persoanei juridice/                                                  instituţiei publice,                                            .................................                                       (funcţia, numele şi prenumele în clar,                                               semnatura şi ştampila)  +  Anexa A-------la Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric---------------------------------------------------nr. ..... din ......--------------------MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORDirecţia pentru cultura, culteşi patrimoniul cultural naţionala judeţului ................../a municipiului BucureştiINVENTARULmonumentului istoricA. Date generaleMonumentul istoric ................................................................. .........................................................................................., grupa ....., înregistrat cu nr. ....., cod nr. ....., în Lista monumentelor istorice din anul ..., situat în localitatea ....., str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ...... .Proprietar/titular al dreptului de administrare ............, cu sediul/domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ........, reprezentat de ........., cu funcţia de .......... .B. Descrierea monumentului/ansamblului1. Suprafaţa imobilului ...................... mp2. Numărul corpurilor de clădire .............,din care monumente istorice ................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Corpuri Nr. încăperi/încăperea Suprafaţa     (denumirea) (mp)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. ............. ............................ .....................                                  1/1 .....................                                  1/2 .....................                                  1/3 .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. ............. ............................ .....................                                   2/1 .....................                                   2/2 .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Inventarul fix al încăperilor    Corp/încăpere Inventarul fix──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         1/1 .............................................         1/2 .............................................                                 .............................................          .          .          .──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         2/1 .............................................         2/2 .............................................          .          .          .──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. Inventarul elementelor de amenajări exterioare       Element Poziţie în spaţiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         D1 ............ .............................................         D2 ............ .............................................         .         .         .         .         .──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Direcţia pentru cultura, culte            Proprietar persoana fizica,şi patrimoniul cultural                        ..............................naţional a judeţului...........               (numele şi prenumele în....../a municipiului Bucureşti                clar şi semnatura)    Director,...........................                    Proprietar persoana juridică/(numele şi prenumele în clar,               Titular al dreptuluisemnatura şi ştampila)                        de administrare,                                                 ............................                                                ............................                                            (denumirea persoanei juridice/                                                   instituţiei publice)Şef Serviciu monumente istorice,...............................(numele şi prenumele înclar şi semnatura)                                          Conducătorul persoanei juridice/                                                  instituţiei publice,                                            .................................                                       (funcţia, numele şi prenumele în clar,                                                semnatura şi ştampila)  +  Anexa B-------la Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric---------------------------------------------------nr. ...... din .........------------------------MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORDirecţia pentru cultura, culte şi patrimoniul culturalnaţional a judeţului ......./a municipiului BucureştiPROCES-VERBALde constatare a stării generale de conservare a monumentului istoricMonumentul istoric ................., grupa ........, înregistrat cu nr. ...., cod nr. ........., în Lista monumentelor istorice din anul ......, situat în localitatea ........., str. .......... nr. ....., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........Astăzi ..........., subsemnaţii: ......................, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional a judeţului ........./a municipiului Bucureşti, şi ................., în calitate de proprietar/reprezentant al proprietarului persoana juridică/titularului dreptului de administrare ............, am încheiat prezentul proces-verbal prin care se face constatarea privind starea generală de conservare a monumentului istoric.Date tehnice (pe corpuri de clădiri)*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Natura elementelor Starea de  Elementul de construcţie (materialul din care este realizat) conservare*2)                                       şi încăperea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Elemente de structura:  - fundaţii ...................................... ............  - ziduri ...................................... ............  - planşee ...................................... ............  - bolti ...................................... ............  - scări ...................................... ............  - sarpanta ...................................... ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Elemente de arhitectura:  - învelitori ...................................... ............  - jgheaburi, burlane, ...................................... ............    aruncatoare de apa ...................................... ............  - parament exterior ...................................... ............  - tâmplării exterioare ...................................... ............    (uşi, ferestre)  - pardoseli ...................................... ............  - parament interior ...................................... ............    (tencuieli, placaje etc.)  - tâmplării interioare ...................................... ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Elemente de mobilier fix inclus:  - .....................................................................  - .....................................................................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Decoraţii exterioare  ..................... ............................... ...........  ..................... ............................... ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Decoraţii interioare  ..................... ............................... ...........  ..................... ............................... ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Dotări:  - instalaţii electrice ............................... ...........  - instalaţii sanitare ............................... ...........    (apa-canal)  - instalaţii încălzire ............................... ...........  - instalaţii paratrasnet ............................... ...........  - alte instalaţii ............................... ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Elemente de amenajări exterioare:  - trotuare, pavaje ............................... ...........  - alei ............................... ...........  - plantaţii ............................... ...........  - elemente de mobilier ............................... ...........    exterior (lampadare,    statui, fantani etc.) ............................... ...........  - altele (după caz) ............................... ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------*1) Analiza se face pe fiecare corp de clădire.*2) Aprecierea, după calificativele: foarte buna, buna, rea, distrus (dispărut).Direcţia pentru cultura, culte            Proprietar persoana fizica,şi patrimoniul cultural                       ..............................naţional a judeţului...........              (numele şi prenumele în....../a municipiului Bucureşti                clar şi semnatura)   Director,...........................                  Proprietar persoana juridică/(numele şi prenumele în clar,              Titular al dreptuluisemnatura şi ştampila)                        de administrare,                                                   ............................                                                   ............................                                             (denumirea persoanei juridice/                                                     instituţiei publice)Şef Serviciu monumente istorice,...............................(numele şi prenumele înclar şi semnatura)                                           Conducătorul persoanei juridice/                                                    instituţiei publice,                                               .................................                                      (funcţia, numele şi prenumele în clar,                                                semnatura şi ştampila)------------------