LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003privind registrul unic de control
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia sa ţină registrul unic de control. (2) Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.  +  Articolul 2 (1) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege. (2) Evidentierea controalelor în registrul unic de control, prevăzută la alin. (1), se face cu semnăturile reprezentantului legal al contribuabilului şi organului de control.  +  Articolul 3 (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a prezenta organelor de control registrul unic de control. (2) Organele de control au obligaţia de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparţin, numărul legitimatiei de control, numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul. (3) Organele de control prevăzute la art. 2 sunt obligate ca înainte de începerea acţiunii de control sa consulte actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaşte constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii lor. (4) Controlul se poate desfăşura numai după consemnarea în registrul unic de control a datelor prevăzute la alin. (2). (5) În situaţia neprezentarii registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentarii se consemnează în actul de control.  +  Articolul 4După finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul şi data actului de control întocmit.  +  Articolul 5 (1) Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza şi se păstrează de reprezentantul legal al unităţii verificate sau de inlocuitorul acestuia. (2) Registrul unic de control se tine la sediul social şi la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare.  +  Articolul 6 (1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice prevăzute la alin. (1). (3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, sa achizitioneze registrul unic de control.  +  Articolul 7Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neachizitionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3); b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmează: a) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. a); b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele de control specializate. (3) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Neînscrierea, de către organele de control specializate, în registrul unic de control a elementelor obligatorii prevăzute la art. 3 alin. (2) şi la art. 4 constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii.  +  Articolul 10Registrul unic de control se tipareste de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 252.------------