ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 29 mai 2003privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează preluarea în vederea valorificării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise de Ministerul Finanţelor Publice pentru împrumutul extern acordat de către Citibank N.A. - S.U.A. pentru achiziţionarea unor pachete agricole, tehnologii şi servicii de către Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în cadrul Programului ROM AG 98.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare preia fără plata, la valoarea nominală, creanta prevăzută la art. 1 constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi comisionul la fondul de risc, în baza unui contract de cesiune de creanta ce va fi încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată. (2) Majorările de întârziere şi penalităţile aferente creanţei prevăzute la alin. (1) şi datorate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se scutesc de la plata.  +  Articolul 3Înregistrarea în evidentele contabile ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei preluate potrivit art. 2 alin. (1) se face la valoarea nominală şi în structura monetara existenta în evidentele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice; creanta se consolideaza în dolari S.U.A. pe baza raportului leu/dolar S.U.A. valabil la data preluării.  +  Articolul 4Convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în calitate de beneficiar al împrumutului extern acordat de Citibank N.A. - S.U.A., reprezintă titluri constatatoare ale creanţei cesionate şi constituie de drept titluri executorii.  +  Articolul 5Valorificarea creanţei preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare potrivit art. 2 alin. (1) se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicată, şi exclusiv asupra bunurilor achiziţionate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în cadrul Programului ROM AG 98.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, sumele scadente în viitor în cadrul acordului de împrumut extern încheiat între Citibank N.A. - S.U.A. şi Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., cu garanţia statului, vor fi plătite la data scadentei de către Ministerul Finanţelor Publice. (2) Creanţele rezultate din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit alin. (1) vor fi cesionate Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, în termen de 15 zile de la data plăţii.  +  Articolul 7 (1) Programul ROM AG 98 se încheie la sfârşitul anului agricol 2002-2003, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2003, Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. având obligaţia rezilierii tuturor contractelor comerciale de livrare la intern cu cumpărătorii menţionaţi la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. pentru achiziţionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern şi a Ministerului Finanţelor de a garanta creditul în numele statului, cu modificările ulterioare, şi regularizării taxei pe valoarea adăugată aferente acestor contracte; majorările şi penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată se scutesc de la plata. (2) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este mandatata sa încheie contracte de închiriere a instalaţiilor de irigat aflate în exploatare, pentru perioada rămasă până la data încheierii Programului ROM AG 98, cu notificarea prealabilă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare cu privire la termenii contractuali. (3) Sumele rămase de încasat din anul 2002 şi integral 2003 de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. din contractele de închiriere încheiate cu Societatea Comercială "Transag Production Company" - S.R.L. vor fi virate la data încasării, în contul datoriei faţă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.  +  Articolul 8Sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în urma valorificării creanţelor preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează la fondul de risc, în vederea reintregirii acestuia, în termen de 5 zile de la încasarea sumelor respective.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 42.────────────────