ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 20 mai 2003pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, se modifica și se completează după cum urmează:1. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 100^1În mod excepțional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Președintele României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, birourile permanente ale Camerelor, în ședință comună, pot aproba, la sesizarea Președintelui României, îndeplinirea, în continuare, a funcției care a generat cazul de incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta. (la 19-04-2004, Articolul 100^1 din Punctul 1. , Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 114 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004 ) 2. Punctul II/2 din declarația de avere cuprinsă în anexa la titlul I "Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice, prevenirea și combaterea corupției" din cartea II "Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii și combaterii corupției" se modifică și va avea următorul cuprins:2. Cuantumul depozitelor și al conturilor curente în valută sau în lei, în țara ori în străinătate, a căror valoare însumată depășește echivalentul a 10.000 euro:................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Articolul 2Declarația de avere, modificată potrivit art. I pct. 2, se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Acsinte Gaspar
  București, 29 mai 2003. (la 03-06-2003, sintagma: București, 20 mai 2003 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 40 din 20 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 03 iunie 2003 ) Nr. 40.-------