ORDONANTA nr. 24 din 26 iulie 2001 - (*actualizată*)privind impunerea microintreprinderilor(actualizată până la data de 30 mai 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 17 august 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 30 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002; LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obţinute din orice sursa persoanele juridice, denumite în continuare microintreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele condiţii: a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii şi/sau desfăşoară activitate de comerţ; b) au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv; c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv; d) au capital integral privat. (2) Persoanele juridice înfiinţate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a), b) şi d) ale alin. (1) la momentul constituirii. (3) Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe entitatile care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurarilor, cel al pieţei de capital şi activitatea de comerţ exterior. (4) Pentru încadrarea în cerinţa privind nivelul veniturilor, se au în vedere datele financiar-contabile din balanţa de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit şi pierderi pentru microintreprinderi. (5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentei ordonanţe, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. (1).-----------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 3 (1) Microintreprinderile vor organiza şi vor conduce evidenta financiar-contabila în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Microintreprinderile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populaţie, pentru care nu se emit facturi, sunt obligate sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Perioada impozabilă este anul fiscal, care corespunde anului calendaristic. (2) În situaţia în care un contribuabil se înfiinţează, se reorganizează prin divizare şi fuziune în cursul anului fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.  +  Articolul 5 (1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obţinute din orice sursa, respectiv asupra veniturilor înscrise în contul de profit şi pierderi pentru microintreprinderi. (2) În cazul în care se achiziţionează case de marcat, cota de impozit se aplică asupra veniturilor totale cumulate, din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în funcţiune.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.Art. 6 a fost abrogat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.Art. 7 a fost abrogat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 8 (1) Plata impozitului se face în lei, trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor. (2) Impozitul calculat conform dispoziţiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01. <>, <>.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 9Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispoziţiilor art. 5 se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind colectarea şi executarea creanţelor bugetare.------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 10 (1) Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului, precum şi a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonanţă, se efectuează de către organele fiscale din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia în vigoare privind controlul fiscal, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrării în vigoare a ordonanţei, cu excepţia cazurilor de evaziune fiscală.------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 11Sumele stabilite cu titlu de obligaţii fiscale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 12Contestaţiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluţionează conform legislaţiei în vigoare privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de către organele Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 111 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu cele ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Dumitru Bulumete,secretar de stat--------