ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 21 mai 2003 (*actualizată*)privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular(actualizată până la data de 13 iulie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:**) Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, pensiile de serviciu stabilite până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cele ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta au regim de pensie pentru limita de vârsta.***) Conform art. II din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008,pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş din pensiile de serviciu stabilite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, precum şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (1), (2) şi (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 10^2, art. 11^1 alin. (2) şi art. 11^2 din aceeaşi ordonanţă, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici şi personal contractual - din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, trimis în misiune permanenta la reprezentantele diplomatice ale României din strainatate, notificati în tarile respective pe functii diplomatice, pe o perioadă de cel puţin 4 ani, beneficiaza de pensie de serviciu dacă indeplinesc urmatoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta de 60 de ani şi stagiul complet de cotizare de 30 de ani; b) au o vechime în munca în structurile Ministerului Afacerilor Externe în centrala proprie, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale ale României din strainatate, de cel puţin 18 ani.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.(1^1) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008 vârsta de pensionare, vechimea în munca în structurile Ministerului Afacerilor Externe şi stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) Se considera vechime în structurile Ministerului Afacerilor Externe şi perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiile de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica şi consulara efectuate, inclusiv în cadrul Institutului de Relatii Internationale patronat de Ministerul Afacerilor Externe.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonante de urgenta, vechime în diplomatie sau, după caz, în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala urmatoarele perioade: a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de persoanele menţionate la art. 4 alin. (1) la Administratia Prezidentiala, Parlamentul şi Guvernul României, ca angajaţi de specialitate cu studii superioare pe probleme de politica externa, relatii internationale şi protocol; b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic şi consular aleşi sau numiti în functii de demnitate publică; c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic şi consular ca functionari internationali trimisi de statul român şi salarizati de organizaţii internationale, dacă dovedesc cu documente bancare ca au retras sumele ce le-au fost reţinute din salarii pentru pensii şi le-au transferat în contul statului român; d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de alte persoane, în instituţiile menţionate în prezentul articol şi la art. 4, în diplomatie sau în comert exterior, în baza aceluiasi contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu;d^1) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), în instituţiile prevăzute la art. 4, în fostele centre culturale ale României din strainatate şi fostul Institut Roman pentru Relatii Culturale cu Strainatatea;------------Litera d^1) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregatire şi specializare pentru activitatea de comert exterior şi relatii economice internationale, precum şi cele lucrate în unităţi cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala, respectiv Centrul Roman de Comert Exterior, Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, fostul Institut de Economie Mondiala care a functionat până la data de 31 decembrie 1989, fostele întreprinderi de comert exterior şi fostele întreprinderi de stat de comert exterior aflate în subordinea fostelor ministere şi departamente de comert exterior şi fostelor ministere de resort până la data de 31 decembrie 1989, precum şi fosta Comisie Guvernamentala de Colaborare Economica şi Tehnico-Stiintifica Internationala;------------Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. f) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de juristii angajaţi în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrării lor în direcţii şi compartimente cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii diplomatice şi consulare până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular; g) perioadele lucrate de juristii angajaţi în Ministerul Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior, incadrati în compartimente sau servicii cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii de comert exterior şi cooperare economica internationala; h) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de angajatii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrării lor ca referenti ajutori, referenti, interpreţi relatii, referenti ajutori relatii şi referenti relatii, până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular.------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 2 (1) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, avut în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic şi consular respectivi. (3) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 şi care, la data împlinirii acestor condiţii, se află în misiune permanentă în străinătate este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, avut în administraţia centrală cu o lună înainte de trimiterea la post, actualizat la nivelul venitului lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, avut de personalul cu acelaşi grad şi/sau funcţie aflat în activitate în administraţia centrală, la data pensionării personalului respectiv.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.  +  Articolul 3 (1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007, pensiile aflate în plată ale personalului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, corespunzător limitei maxime de încadrare a membrilor personalului cu aceleaşi funcţii, aflaţi în activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 (2) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007, pensiile membrilor personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiţi prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau funcţia de ambasador aflat în activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008, pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş din pensiile de serviciu stabilite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, precum şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (1), (2) şi (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 10^2, art. 11^1 alin. (2) şi art. 11^2 din aceeaşi ordonanţă, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular şi celelalte persoane care au desfăşurat activitate de comert exterior şi cooperare economica internationala, incadrati în directiile generale de comert exterior din cadrul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale, precum şi în administraţiile centrale din Ministerul Economiei şi Comerţului, Departamentul de Comert Exterior din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul de Comert Exterior şi Promovare Economica din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Comerţului, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Comerţului Exterior şi din unitatile cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala, precum şi ca trimisi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate beneficiaza de pensie de serviciu dacă indeplinesc urmatoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta de 60 de ani şi stagiul complet de cotizare de 30 de ani; b) au o vechime în munca de cel puţin 18 ani în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, din care cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate, cu grade diplomatice sau consulare. De la condiţia de cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate sunt exceptate persoanele care realizează o vechime de cel puţin 4 ani pe functii diplomatice în centrala Ministerului Afacerilor Externe, precum şi persoanele care au fost trimise în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe parcursul desfăşurării activităţii de comert exterior şi cooperare economica internationala, în perioade cumulate de cel puţin 4 ani.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.(1^1) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, vârsta de pensionare, vechimea în munca în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala şi stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, avut de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior la data pensionării.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008. (3) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007, pensiile persoanelor care au desfăşurat activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior şi a celorlalte ministere şi departamente de comerţ exterior menţionate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, corespunzător limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleaşi grade sau funcţii, aflate în activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, şi avut de acestea la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008, pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş din pensiile de serviciu stabilite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, precum şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 se recalculează în funcţie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (1), (2) şi (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 10^2, art. 11^1 alin. (2) şi art. 11^2 din aceeaşi ordonanţă, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege. (4) Pentru persoanele care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, ca membri ai personalului diplomatic şi consular, cat şi în strainatate, în calitate de trimisi în misiuni permanente cu grade şi functii diplomatice sau consulare de Departamentul de Comert Exterior sau de fostele ministere şi departamente de comert exterior, vechimea pe perioadele respective se cumuleaza şi se considera vechime în diplomatie. (5) Pentru membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în instituţiile şi organizaţiile internationale menţionate la art. 1, cat şi în directiile şi compartimentele de comert exterior şi cooperare economica internationala din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, din fostele ministere şi departamente de comert exterior, vechimea în diplomatie şi vechimea în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala se cumuleaza.------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 4^1În cazul în care din insumarea perioadelor de vechime rezultă fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 5Pentru fiecare an lucrat în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă peste limitele de vechime în muncă prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) şi la art. 10^2 alin. (1), respectiv de 18 ani, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte 1% din venitul lunar brut, stabilit conform art. 2, fără a putea depăşi 100% din acest venit.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.  +  Articolul 6În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat este mai mic decat pensia aflata în plata, se menţine cuantumul cel mai avantajos.  +  Articolul 7Pensiile de serviciu se actualizeaza în raport cu nivelul salariului de baza al personalului în activitate, în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv în administratia centrala a Ministerului Economiei şi Comerţului, corespunzător functiilor avute de persoanele pensionate.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 8 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, la data decesului titularului care beneficia de pensie de serviciu sau indeplinea condiţiile pentru obtinerea acesteia, potrivit prezentei ordonante de urgenta, la vârsta de 60 de ani. (2) Copiii persoanelor îndreptăţite la pensie de serviciu au dreptul la pensie de urmaş din pensia acestora în condiţiile de stabilire şi plată prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008. (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiaza de pensie de urmas din pensia de serviciu şi sotia sau sotul şi copiii persoanelor decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (4) Actualizarea pensiilor de urmas din pensiile de serviciu se face în concordanta cu prevederile art. 7.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 9Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale.  +  Articolul 9^1Pensia de serviciu calculată pentru persoanele care nu indeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, până la stabilirea pensiei pentru limita de vârsta în sistemul public, va fi suportata integral din bugetul de stat.------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 10De prevederile art. 5 şi 7-9 beneficiaza şi membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la art. 3, precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3).  +  Articolul 10^1 (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică atât membrilor personalului diplomatic şi consular, cat şi persoanelor care au indeplinit timp de minimum 10 ani functii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcţiilor generale de comert exterior din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior. (2) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza şi persoanele care au exercitat cel puţin două mandate de ambasador al României în strainatate, pe o perioadă de minimum 8 ani. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic şi consular şi persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în functii de demnitate publică, indeplinite în instituţiile menţionate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în strainatate. (4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic şi consular şi pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) este de 80% din venitul lunar brut, reprezentând salariul de bază şi sporurile acordate potrivit legii, al ambasadorului aflat în activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007.--------------Alin. (4) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 10^2 (1) Vechimea în diplomatie, vechimea în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, precum şi vechimea în magistratura stabilita conform prevederilor Legii nr. 303/2004privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se cumuleaza şi se ia în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea condiţiilor art. 1 lit. a), dacă persoanele respective au o vechime cumulata de 18 ani, din care cel puţin 9 ani în diplomatie sau în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala. (2) În cadrul vechimii de cel puţin 9 ani în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala prevăzută la alin. (1), persoanele în cauza trebuie să indeplineasca şi condiţiile de vechime în misiuni permanente în strainatate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b).------------Art. 10^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă de urgenţă se completeaza în mod corespunzător cu legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 11^1 (1) Pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe şi al fostelor ministere şi departamente de comert exterior, pe perioada desfăşurării misiunilor în strainatate, pensia de serviciu se majoreaza în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în tara pe aceeaşi perioadă. (2) Criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu, pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută, pentru toate categoriile de personal reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută.------------Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 11^2Pentru fiecare lună în care personalul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă a deţinut funcţii de conducere în administraţia centrală a celor două ministere, respectiv Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte o cotă procentuală de: 0,167% pentru funcţiile de secretar general şi secretar general adjunct, 0,125% pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director şi director adjunct şi câte 0,084% pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou, din venitul lunar brut, stabilit conform art. 2, fără ca prin aceasta să se depăşească 100% din acest venit. Prevederile acestui articol se aplică numai personalului care la data pensionării nu a deţinut astfel de funcţii.--------------Art. 11^2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 135 din 4 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008.  +  Articolul 12Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Comert Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonante de urgenta după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaDepartamentul de Comert ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul munciişi solidaritatii sociale,Petre Ciotlos,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 36.  +  Anexa 1TABELprivind vârsta de pensionare pentru femeile din domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicarii principiului egalitatii de tratament între barbati şi femei, în domeniul securitatii sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Vârsta de pensionare                                                           pentru femeile din                                                         domeniile reglementate       Luna şi anul de prevederile Nr. nasterii persoanei Perioada pensionarii prezentei ordonantecrt. pensionabile de urgenta, în perioada                                                        1 iulie 2007 -                                                        31 decembrie 2008,                                                        ca urmare a eliminarii                                                           discriminarii pe                                                            criteriu de sex                                                        ───────────────────────                                                           Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iunie 1949 Iulie 2007 58 1  2. Iulie 1949 Septembrie 2007 58 2  3. August 1949 Noiembrie 2007 58 3  4. Septembrie 1949 Ianuarie 2008 58 4  5. Octombrie 1949 Martie 2008 58 5  6. Noiembrie 1949 Mai 2008 58 6  7. Decembrie 1949 Iulie 2008 58 7  8. Ianuarie 1950 Septembrie 2008 58 8  9. Februarie-martie 1950 Noiembrie-decembrie 2008 58 9 10. După această dată Data implinirii varstei de                            pensionare 60 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 1 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.  +  Anexa 2TABELprivind vechimea în munca pentru obtinerea pensiei de serviciu de către femei, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, în domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               Vechimea în munca, în domeniile                                         reglementate de prevederile prezentei Nr. ordonante de urgenta, pentru acordarea crt. Perioada pensionarii pensiei de serviciu, în perioada                                              1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008,                                                        pentru femei                                           ─────────────────────────────────────                                                 Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iulie 2007 15 0  2. Septembrie 2007 15 4  3. Noiembrie 2007 15 8  4. Ianuarie 2008 16 0  5. Martie 2008 16 4  6. Mai 2008 16 8  7. Iulie 2008 17 0  8. Septembrie 2008 17 4  9. Noiembrie-decembrie 2008 17 8 10. Luna implinirii varstei de 60 de ani 18 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 2 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 3TABELprivind stagiul complet de cotizare în vederea pensionarii femeilor din domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicarii principiului egalitatii de tratament între barbati şi femei, în domeniul securitatii sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Stagiul complet de cotizare Nr. pentru femeile din domeniilecrt. reglementate de prevederile                                                 prezentei ordonante de urgenta,         Perioada pensionarii în perioada 1 iulie 2007 -                                                 31 decembrie 2008, ca urmare a                                                 eliminarii discriminarii pe                                                       criteriu de sex                                                ──────────────────────────────                                                     Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iulie 2007 26 2  2. Septembrie 2007 26 7  3. Noiembrie 2007 27 0  4. Ianuarie 2008 27 5  5. Martie 2008 27 10  6. Mai 2008 28 3  7. Iulie 2008 28 8  8. Septembrie 2008 29 1  9. Noiembrie-decembrie 2008 29 610. Luna implinirii varstei de 60 de ani 30 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 3 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.──────────────────