LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizată*)privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului(actualizată până la data de 29 mai 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 64 din 22 iunie 1995; ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002; LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003.**) Republicată în temeiul art. XI din Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 64/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995 şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 38/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, abrogată prin Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege se aplică oricăreia dintre următoarele categorii de comercianţi, aflaţi în insolventa şi care vor fi denumiţi în continuare debitori: a) societăţile comerciale; b) cooperativele de consum şi cooperativele meşteşugăreşti denumite în continuare organizaţii cooperatiste -, precum şi asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti; şi c) persoanele fizice, actionand individual sau în asociaţii familiale. (2) Prin insolventa se înţelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.-------------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 2Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului, în insolventa, fie prin reorganizarea comerciantului şi a activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment.-------------Art. 2 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, averea debitorului cuprinde totalitatea bunurilor şi drepturilor patrimoniale ale acestuia - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii stabilite de prezenta lege - care pot face obiectul unei executări silite, în condiţiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 4 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecătorul-sindic, iar în cursul falimentului, numai de judecătorul-sindic. (3) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele plătite de persoanele fizice şi/sau juridice registrului comerţului pentru serviciile prestate de acesta. (4) Fondul prevăzut la alin. (3) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comerţului. (5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 2 Organele care aplica procedura reorganizării judiciare şi a falimentului-------------Titlul cap. 2 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 5 (1) Organele care aplica procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor. (2) Tribunalul şi judecătorul-sindic au îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la aceste acte şi operaţiuni.  +  Secţiunea 1 Instanţele judecătoreşti  +  Articolul 6Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 7, sunt de competenţa exclusiva a tribunalului în jurisdicţia căruia se afla sediul debitorului, care figurează în registrul comerţului, şi sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de către preşedintele tribunalului, în condiţiile art. 8.  +  Articolul 6^1 (1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura se fac, de regula, în condiţiile prevăzute la art. 85-94 din Codul de procedură civilă. (2) Prin excepţie, îndeplinirea actelor menţionate la alin. (1) se va face prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă, în cazuri extraordinare sau în cazul convocării adunării creditorilor, dacă exista un număr extrem de ridicat de creditori. (3) Fac excepţie de la aplicarea alin. (2) citarea, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura creditorilor bugetari şi oricărui titular de creanţe a căror valoare depăşeşte 5% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, care se realizează întotdeauna în condiţiile prevăzute la alin. (1).-------------Art. 6^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 7 (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 10. (2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. (3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei debitorului - facuta în temeiul art. 31 alin. (5) - şi a celei prin care se decide intrarea în faliment - pronunţată în condiţiile art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs.------------Alin. (2) şi (3) ale art. 7 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea a 2-a Judecătorul-sindic  +  Articolul 8Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului, dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.----------*) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997 şi ulterior modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.  +  Articolul 9În îndeplinirea îndatoririlor sale judecătorul-sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le şi retributia. Retribuţiile vor fi plătite în conformitate cu art. 4.  +  Articolul 10 (1) Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestora, controlul asupra activităţii lor şi, dacă este cazul, înlocuirea lor; d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; e) judecarea acţiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; f) judecarea contestaţiilor debitorului ori ale creditorilor împotriva măsurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotărârea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare; i) soluţionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale şi la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;i^1) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică; j) darea hotărârii de închidere a procedurii. (2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în şedinţele prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare fără o noua înştiinţare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor. (3) Procesul-verbal al şedinţelor menţionate la alin. (2) va fi semnat de judecătorul-sindic şi de grefier şi va cuprinde în rezumat dezbaterile ţinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate.-------------Litera e) a art. 10 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 64 din 22 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 februarie 2000.Litera i) a art. 10 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Litera i^1) a art. 10 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost introduse de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 11Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. În condiţiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.-------------Art. 11 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 12În orice stadiu al procedurii, tribunalul poate înlocui pe un judecător-sindic cu altul, prin încheiere motivată, data în Camera de consiliu.  +  Secţiunea a 3-a Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor  +  Articolul 13 (1) Prima şedinţa a adunării creditorilor va fi convocată şi prezidata de judecătorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. (2) Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administrator sau de lichidator în cazurile prevăzute de lege şi ori de câte ori va fi necesar. (3) Adunarea creditorilor va fi convocată şi la cererea creditorilor detinand creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora.------------Art. 13 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 13^1 (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprindă ordinea de zi a şedinţei. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţa participa titularii tuturor creanţelor. (3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi, pentru fiecare adunare, cu procura specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. (4) Nu se va ţine seama de declaraţiile scrise trimise de creditori, cu excepţia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. (5) La şedinţele adunării creditorilor vor participa un grefier, desemnat de judecătorul-sindic, debitorul şi 2 delegaţi ai salariaţilor acestuia, votand pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. (6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau, după caz, al asociaţiei cooperatiste teritoriale, respectiv naţionale. (7) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării creditorilor nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o noua înştiinţare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor. (8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de preşedintele şedinţei şi de grefier şi va cuprinde în rezumat dezbaterile ţinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate.-------------Art. 13^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 14 (1) În cadrul şedinţelor adunării creditorilor aceştia vor putea desemna un comitet al creditorilor şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul creditorilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propună, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele vor avea loc în prezenta titularilor de creanţe insumand cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. (3) Calculul valorii totale a creanţelor, prevăzută la alin. (2), împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) la prima adunare a creditorilor şi ulterior, până la afişarea tabelului preliminar al creanţelor, astfel cum reiese din lista tuturor creanţelor pentru care au fost depuse cereri de admitere până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b); b) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar; c) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; d) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; şi e) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. (4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor, în condiţiile stabilite la art. 67.------------Art. 14 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 15 (1) Judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar, în raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 dintre creditorii cu creanţele garantate şi chirografare cele mai mari, prin valoare, înscrişi în lista prevăzută la art. 26, art. 32, respectiv art. 33. (2) Atunci când exista creanţe izvorâte din obligaţii bugetare, din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu câte un reprezentant al titularilor creanţelor bugetare respective. (3) Desemnarea se va face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie după prezentarea sau întocmirea listei de creditori, dacă lista nu este disponibilă la data deschiderii procedurii. (4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor aceştia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, care se oferă voluntar, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (5) Dacă nu se va obţine majoritatea necesară, judecatorulsindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), sau va putea menţine comitetul desemnat anterior. (6) În cursul activităţii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.-------------Art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 16 (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei îndreptăţiţi ca, atunci când debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecătorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare. (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecătorul-sindic sa introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - făcute de debitor în frauda creditorilor -, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea 3^1 Adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor. Comitetul asociaţilor/acţionarilor--------------Secţiunea 3^1 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 16^1 (1) Pe perioada desfăşurării procedurii prevăzute de prezenta lege adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor va fi convocată ori de câte ori se va considera necesar şi va fi prezidata de administrator sau lichidator, dacă legea ori judecatorulsindic nu dispune altfel. (2) Adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor va fi convocată şi la cererea asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, dacă în actul constitutiv se prevede astfel. (3) Asociaţilor/acţionarilor li se va notifica, în condiţiile legii, în mod obligatoriu: a) hotărârea de deschidere a procedurii; b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operaţiuni şi plati care depăşesc condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente; c) solicitarea de intrare în faliment, precum şi hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului; d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor; e) raportul final şi bilanţul general, întocmite de lichidator; f) hotărârea de închidere a procedurii. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) şi e) asociaţii/actionarii vor putea formula obiecţii în condiţiile stabilite de lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.-------------Art. 16^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 16^2 (1) În cadrul şedinţelor adunării generale a asociaţilor/acţionarilor aceştia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un comitet al asociaţilor/acţionarilor şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul asociaţilor/acţionarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propună, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele vor avea loc în prezenta asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu votul unui număr de asociaţi/acţionari reprezentând cel puţin o treime din capitalul social.-------------Art. 16^2 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 16^3 (1) Judecătorul-sindic va putea desemna, dacă considera necesar, în raport cu circumstanţele cazului, un comitet format din 3-7 dintre asociaţii/actionarii titulari de părţi sociale/acţiuni cele mai mari, prin valoare. (2) Desemnarea se va putea face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie ulterior. (3) În cadrul primei şedinţe a adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau ulterior aceştia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un comitet format din 3-7 dintre asociaţi/acţionari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (4) În cursul activităţii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului asociaţilor/acţionarilor sau a unui delegat al acestuia.--------------Art. 16^3 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 16^4Comitetul asociaţilor/acţionarilor poate îndeplini următoarele atribuţii: a) propunerea de desemnare a unui administrator; b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfăşurarea şi administrarea procedurii; c) examinarea actelor săvârşite de debitor, administrator sau lichidator, a activităţii şi situaţiei financiare ale debitorului, precum şi a posibilităţii de continuare a activităţii acestuia; d) participarea şi acordarea de asistenţa la formularea şi negocierea unui plan de reorganizare, precum şi informarea şi consilierea asociaţilor/acţionarilor cu privire la conţinutul oricărui alt plan propus; e) efectuarea oricăror alte activităţi necesare pentru protejarea intereselor asociaţilor/acţionarilor.-------------Art. 16^4 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea a 4-a Administratorul  +  Articolul 17 (1) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comercială -, stabilindu-i şi remuneraţia, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior, judecătorul-sindic desemnase un administrator. (2) Creditorii nemultumiti pot contesta aceasta decizie în termen de 5 zile la judecătorul-sindic, care va soluţiona, de urgenta şi deodată, toate contestaţiile printr-o sentinta, prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (4) Administratorul, persoana fizica, sau delegatul permanent, persoana fizica, al societăţii comerciale administratoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil, licenţiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica - economică sau juridică.(4^1) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societăţi comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) şi art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.(4^2) În situaţiile prevăzute la art. 145 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, administratorul/lichidatorul are obligaţia de abţinere. În cazul neconformarii, persoana interesată poate iniţia procedura recuzării, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă, care se aplică în mod corespunzător.(4^3) Înainte de desemnarea sa administratorul trebuie să facă dovada ca este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului pe perioada exercitării calităţii sale.(4^4) Este interzis administratorului, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. (5) Dacă creditorii nu decid desemnarea unui administrator, judecătorul-sindic poate dispune, în aceeaşi zi, printr-o încheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat de acesta un administrator prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior.-------------Alin. (1) şi (5) ale art. 17 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (4^1) şi (4^2) ale art. 17 au fost introduse de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (4^3) şi (4^4) ale art. 17 au fost introduse de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 18Principalele atribuţii ale administratorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului;a^1 ) întocmirea actelor prevăzute la art. 26 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectiva înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;a^2) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului menţionat la lit. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 59; b) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; c) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; d) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor; e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dăuna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;e^1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; f) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; g) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea; h) urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; i) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale; j) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; k) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic, cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa exclusiva a acestuia.------------Litera a) a art. 18 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Literele (a^1), (a^2) şi (e^1) ale art. 18 au fost introduse de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 19 (1) Debitorul şi oricare dintre creditori, precum şi oricare altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administrator. (2) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost comunicată persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia, în termen de 15 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului şi administratorului şi putând, dacă va considera necesar, sa suspende executarea măsurii contestate.-------------Art. 19 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 20 (1) Judecătorul-sindic va sanctiona cu amendă judiciară de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul, fără motive temeinice, al practicianului în reorganizare şi lichidare de a accepta desemnarea ca administrator. (2) În exercitarea atributiei de control prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) judecătorul-sindic poate desfiinta măsurile ilegale luate de administrator, chiar dacă nu au fost contestate, putând, dacă va considera necesar, sa citeze în Camera de consiliu administratorul şi persoanele interesate. (3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere irevocabilă, înlocuirea administratorului. (4) În vederea adoptării măsurii menţionate la alin. (3), judecătorul-sindic îi va cita în Camera de consiliu pe administrator şi comitetul creditorilor. (5) Judecătorul-sindic va sanctiona administratorul cu amendă judiciară de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei în cazul în care acesta, din culpa sau cu rea-credinţa, nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic. (6) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (5) administratorul a cauzat un prejudiciu, judecătorul-sindic va putea, la cererea oricărei părţi interesate, sa-l oblige pe administrator la acoperirea prejudiciului produs. (7) În cazul amenzilor şi al despăgubirii prevăzute la alin. (1), (5) şi (6), urmează a se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 108^4 şi 108^5 din Codul de procedură civilă.--------------Art. 20 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003  +  Articolul 21În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea şi nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic.  +  Secţiunea a 5-a Lichidatorul  +  Articolul 22 (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, 19, 20, 21 şi art. 69 alin. (4). (2) Atribuţiile administratorului încetează la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul desemnat anterior.--------------Art. 22 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 23Principalele atribuţii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator; b) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dăuna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; e) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; f) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea; g) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta înaintea deschiderii procedurii; h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi; j) încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic; k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.-------------Litera a) a art. 23 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 23^1 (1) Actele încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică, vor fi supuse autentificării judecătorului-sindic. (2) Judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de autentificare, în baza căreia actul va putea fi înscris în registrele de publicitate.-------------Art. 23^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 3 Procedura  +  Secţiunea 1 Cererile introductive  +  Articolul 24Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, ori de către camera de comerţ şi industrie teritorială.§ 1. Cererea debitorului  +  Articolul 25 (1) Debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolventa. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolventa este iminenta. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. (4) Introducerea prematura, cu rea-credinţa sau tardivă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoana fizica sau a reprezentanţilor statutari ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.-------------Art. 25^1 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 26 (1) Cererea debitorului va trebui să fie însoţită de următoarele acte: a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate; c) o lista a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinta; d) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; e) o lista a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; f) o declaraţie prin care debitorul îşi arata intenţia de intrare în faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă aceasta declaraţie nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma, până la proba contrarie, ca debitorul este de acord cu începerea falimentului. g) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui raza teritorială se afla domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. (2) Dacă debitorul nu dispune, în momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile arătate la alin. (1), el va putea inregistra acea informaţie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsă.-------------Literele b) şi f) ale art. 26 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Litera g) a art. 26 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 27 (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită, acea cerere nu va fi considerată ca fiind facuta şi de asociaţii cu răspundere nelimitată sau, în condiţiile art. 29-31, şi împotriva lor. (2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată sau împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte.  +  Articolul 28Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor, care în ultimii 5 ani precedenti au mai făcut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de cereri introduse de creditori.§ 2. Cererile creditorilor ori ale camerelor de comerţ şi industrie teritoriale  +  Articolul 29 (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichidă şi exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel puţin 30 de zile, a încetat plăţile, în următoarele condiţii: a) dacă creanta izvorăşte din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive; b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive; c) în cazul unui creditor care deţine creanţe din ambele categorii menţionate la lit. a) şi b), cuantumul total al creanţelor trebuie să fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive. (2) Simplul refuz al unor plati, în baza unor excepţii pe care debitorul le socoteşte, cu buna-credinţa, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventa. (3) Camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi asociaţiile cooperatiste teritoriale, respectiv naţionala, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla într-o situaţie notorie de insolventa.-------------Art. 29 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 30După înregistrarea unei cereri introductive, preşedintele tribunalului va nominaliza de îndată judecătorul-sindic, potrivit art. 8.  +  Secţiunea a 2-a Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii-------------Titlul secţiunii a 2-a a cap. 3 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 31 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 25, 26 şi 28, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 58^1. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 25 de zile de la emiterea notificării, judecătorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o şedinţa în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o încheiere, toate opoziţiile. (2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau, după caz, asociaţiei cooperatiste teritoriale, respectiv naţionala, judecatorulsindic va comunică cererea, în copie, debitorului şi va dispune afişarea unei copii la usa instanţei. (3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi în stare de insolventa, în condiţiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o şedinţa la care vor fi citaţi creditorii care au introdus cererea, debitorul, camera de comerţ şi industrie teritorială, respectiv asociaţia cooperatista teritorială sau, după caz, naţionala. (4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de maximum 30 de zile, la o banca, o cauţiune de cel mult 30% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă cauţiunea nu este consemnată în termen, cererea introductivă va fi respinsă. (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte ca debitorul este în stare de insolventa, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura printr-o sentinta. (6) Dacă judecătorul-sindic stabileşte ca debitorul nu este în stare de insolventa, respinge cererea creditorilor şi dispune ca sentinta să fie afişată la usa instanţei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în stare de insolventa, judecătorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii. (8) Abrogat.---------------Alin. (1)-(7) ale art. 31 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002;Alin. (8) al art. 31 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 32 (1) În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1). (2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu o amenda civilă de 2.000.000 lei pe zi de întârziere, amenda care va fi aplicată persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor.-------------Art. 32 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 33Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile cerute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) şi g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze un expert contabil care, folosind bilanţul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maxima urgenta.-------------Art. 33 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 34 (1) Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor şi/sau asociaţilor/acţionarilor, un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 18, precum şi remuneraţia. (2) Judecătorul-sindic va desemna din oficiu un administrator dacă debitorul îşi declara intenţia de intrare în faliment ori nu îşi declara intenţia de reorganizare, în condiţiile art. 26, respectiv art. 32. (3) Desemnarea de către judecătorul-sindic a unui administrator va putea fi facuta şi ulterior deschiderii procedurii, din oficiu sau la solicitarea oricărei părţi interesate, chiar dacă debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile art. 26, respectiv art. 32. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), la aprecierea oportunităţii desemnării unui administrator, judecătorul-sindic se va sprijini şi pe existenta unor indicii vizând existenta unor fraude, manopere dolozive sau incompetenta ori vadit gresita conducere a afacerilor debitorului de către organele de conducere ale acestuia.--------------Art. 34 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 35De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.  +  Articolul 35^1 (1) Creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipoteca, gaj sau alta garanţie reală mobiliară, ori drept de retenţie, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menţionate la art. 35 cu privire la creanta sa în una dintre următoarele situaţii:A. a) atunci când valoarea obiectului garanţiei este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi părţilor de creanţe garantate cu acel obiect; şi b) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţa vitala pentru reusita unei reorganizari care, în cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;B. atunci când nu exista o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei, datorită:- diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;- diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobânzilor, majorărilor şi penalitatilor de orice fel la o creanta garantată cu rang superior;- lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor, dacă administratorul/debitorul propune, în schimb, adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului, precum: a) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; b) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobânzilor, majorărilor şi penalitatilor de orice fel şi, respectiv, pentru reducerea capitalului creanţei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; c) novatia obligaţiei de garanţie prin constituirea unei garanţii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garanţiei cu un alt obiect. (3) Reclamantul într-o cerere de ridicare a suspendării trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. (1) lit. A. a), rămânând debitorului/administratorului sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi, respectiv, a celorlalte elemente.------------Art. 35^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 36Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la art. 35.Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.  +  Articolul 37Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii şi negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garanţie reală mobiliară, ori drept de retenţie, de orice fel, sau părţilor negarantate din creanţele garantate cu astfel de garanţii, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.-------------Art. 37 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 38 (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 31, este interzis administratorilor societăţii comerciale, sub sancţiunea nulităţii, sa înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acţiunile sau părţile lor sociale, deţinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor sau a părţilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic.  +  Articolul 39 (1) Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic şi administratorului, în cazul reorganizării, ori lichidatorului, în cazul lichidării sau falimentului, toate informaţiile cerute de aceştia cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 90 de zile anterioare deschiderii procedurii. (2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă prevăzută de art. 32 alin. (2).-------------Alin. (2) al art. 39 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 39^1 (1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleza şi franceza, menţiunea <<în insolventa>>. (2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele şi corespondenta vor purta, în condiţiile menţionate la alin. (1), menţiunea <<în reorganizare judiciară>> sau, după caz <<în faliment>>. (3) Prejudiciile suferite de terţii de buna-credinţa, ca urmare a nerespectării obligaţiei menţionate la alin. (1) şi (2), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanţi legali ai debitorului, fără a fi atinsa averea debitorului.------------Art. 39^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 40 (1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule faţă de masa creditorilor. (2) Debitorul şi/sau, după caz, administratorul sunt obligaţi sa întocmească şi sa păstreze regulat o lista cuprinzând toate actele şi operaţiunile încheiate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare ale cocontractantilor.-------------Art. 40 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 40^1 (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -, dacă acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, după caz, art. 32 alin. (1), intenţia de reorganizare. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. (3) Judecătorul-sindic va putea ordonă ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului o dată cu desemnarea unui administrator, indicând totodată şi condiţiile de exercitare a acestuia. (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. (5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociaţilor/acţionarilor, camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala, poate oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan raţional de activitate. (6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile o astfel de cerere, într-o şedinţa la care vor fi citaţi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor, comitetul asociaţilor/acţionarilor şi camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala.-------------Art. 40^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 40^2 (1) Judecătorul-sindic sau administratorul/lichidatorul va trebui sa notifice ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cat mai curând posibil, oficiilor poştale, statiilor de cale ferată, antrepozitelor, depozitelor portuare şi altor locuri de inmagazinare din circumscripţia în care debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale şi să le ceara sa îi fie predată corespondenta comercială a debitorului şi orice alte comunicări trimise acestuia. (2) Neîndeplinirea, fără motive temeinice, a obligaţiilor menţionate la alin. (1) se sancţionează cu amendă judiciară de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (3) Judecătorul-sindic va da dispoziţii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al administratorului/lichidatorului. (4) Încălcarea dispoziţiilor judecătorului-sindic, menţionate la alin. (3), atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum şi o amenda judiciară de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.-------------Art. 40^2 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 40^3 (1) Pe perioada în care debitorul sau/şi administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate îndeplini orice acte şi operaţiuni - inclusiv utilizarea, vânzarea şi închirierea de bunuri - şi poate efectua plati, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente. (2) Actele, operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o şedinţa în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (3) În cadrul şedinţei prevăzute la alin. (2) judecătorul-sindic va soluţiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator. (4) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de prevederile art. 35^1 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate.-------------Art. 40^3 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 40^4Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil terţilor, înscrierile, transcrierile, intabularile şi orice alte formalităţi specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă de masa creditorilor, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţa, autoritatea sau instituţia competenţa cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii.--------------Art. 40^4 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 41Administratorul sau lichidatorul va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plati, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.  +  Secţiunea a 3-a Situaţia unor acte juridice ale debitorului  +  Articolul 42Acţiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni sunt scutite de taxele de timbru.  +  Articolul 43Măsurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cat şi în cele de faliment.  +  Articolul 44Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dăuna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.  +  Articolul 45 (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar; b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vadit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea sa o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mica decât valoarea actului de transfer; e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanta care era chirografara, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. f) plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. (2) Următoarele operaţiuni comerciale, încheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în paguba intereselor creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate în nume colectiv; b) cu un acţionar detinand cel puţin 20% din acţiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe acţiuni; d) cu orice altă persoană fizica ori juridică, detinand o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale; e) cu un coindivizar asupra unui bun comun.--------------Litera f) a alin. (1) al art. 45 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 46 (1) Acţiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial, potrivit art. 44 sau 45, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la deschiderea procedurii. (2) Judecătorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor sa introducă o astfel de acţiune, dacă administratorul/lichidatorul nu o face.  +  Articolul 47Prin excepţie de la dispoziţiile art. 45, nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale.  +  Articolul 48 (1) Terţul dobanditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 46, va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai exista, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. (2) Terţul dobanditor, care a restituit averii debitorului valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanta de aceeaşi valoare, cu condiţia ca terţul sa fi acceptat transferul cu buna-credinţa şi fără intenţia de a împiedica, întârzia ori insela pe creditorii debitorului. (3) Terţul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinţa va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. În caz de reacredinta, terţul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum şi fructele percepute.--------------Alin. (3) al art. 48 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 49 (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta acţiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia sa cunoască faptul ca transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat. (2) În cazul în care subdobanditorul este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut împrejurarea menţionată la alin. (1).-------------Art. 49 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 50 (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca notificarea înregistrării unei cereri pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial să fie menţionată în registrele de publicitate imobiliară. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobândind vreo garanţie sau un alt drept real asupra imobilului respectiv, după menţionarea unei astfel de notificări, va avea titlul sau dreptul sau condiţionat de dreptul de a fi recuperat bunul.  +  Articolul 51 (1) În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate să menţină sau sa denunţe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru menţinerea ori denunţarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat. (2) În cazul denunţării unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către contractant împotriva debitorului. (3) Cu acordul creditorilor, administratorul/lichidatorul va putea menţine contractele de credit şi va putea modifica clauzele lor, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestaţii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cat şi în cel al creditorilor. (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. (1). (5) Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denunţat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. (6) Într-un contract prevăzând plati periodice din partea debitorului, menţinerea contractului nu îl va obliga pe administrator/lichidator să facă plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri împotriva debitorului.  +  Articolul 52Dacă un bun mobil, vândut debitorului şi neplătit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu este încă la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui sa restituie debitorului orice avans din preţ. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea recupera preţul prin înscrierea creanţei sale în tabelul de creanţe. Dacă administratorul/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat, el va trebui sa ia măsuri să se plătească din averea debitorului întregul preţ datorat în baza contractului.  +  Articolul 53Dacă debitorul este parte într-un contract prevăzând transferul anumitor mărfuri, titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare, cotate pe o piaţa reglementată de mărfuri, servicii şi instrumente financiare derivate, la o anumită data sau într-o perioadă determinata de timp, şi scadenta cade sau perioada se termina după data deschiderii procedurii, diferenţa dintre preţul de cumpărare şi preţul cotat, la data menţionată mai sus, pe piaţa reglementată respectiva sau pe pieţele locului de livrare ori, dacă nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiată piaţa reglementată, va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, şi va fi înscrisă în tabelul de creanţe, dacă este o obligaţie a averii debitorului.--------------Art. 53 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 54Dacă un comisionar, care deţine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru marfa, devine subiectul unei cereri introductive, comitentul va fi îndreptăţit să-şi ia înapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoarea lor să fie plătită de către comisionar.  +  Articolul 55 (1) Dacă un debitor deţine marfa în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparţine altuia, la data înregistrării cererii introductive, a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor sau a respingerii contestaţiei debitorului împotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul să-şi recupereze bunul, dacă este ingaduit asa ceva prin contract, în afară de cazul în care debitorul are un drept de garanţie valabil asupra bunului. (2) Dacă la una dintre datele menţionate la alin. (1) marfa nu este în posesiunea debitorului şi el nu o poate recupera de la deţinătorul actual, proprietarul va fi îndreptăţit să aibă creanta înregistrată în tabelul de creanţe, cu valoarea pe care marfa o avea la acea data. Dacă debitorul este în posesiunea mărfii la acea data, dar a pierdut ulterior posesiunea, proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creanţe.  +  Articolul 56Faptul ca un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedura nu va desfiinta contractul de închiriere, în afară de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe timpul închirierii. În acest caz chiriaşul poate evacua clădirea şi poate introduce o acţiune sau poate deţine în continuare imobilul, scăzând din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriaşul alege sa continue a deţine imobilul, el nu va fi îndreptăţit la vreo acţiune în despăgubiri împotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar.  +  Articolul 57Administratorul/lichidatorul poate să denunţe un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestaţiei de către o persoană desemnată de administrator/lichidator.  +  Articolul 58Dacă un asociat dintr-o societate în nume colectiv, o societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acţionarul unei societăţi pe acţiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea acelei societăţi, judecătorul-sindic poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate - potrivit ultimului raport financiar aprobat - sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalţi asociaţi sunt de acord.  +  Secţiunea 3^1 Primele măsuriSecţiunea 3^1 a cap. 3 a fost introdusă de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^1 (1) În urma deschiderii procedurii, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 26 sau art. 32 ori, după caz, întocmită în condiţiile art. 33, debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţara, notificarea va fi trimisa acestora din urma. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va publică totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulaţie.-------------Art. 58^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^2 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 31 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă; c) termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c); e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor. (2) Şedinţa de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. b). (3) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice - cum ar fi numărul ridicat de creditori sau situarea acestora în străinătate -, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 60, 30, respectiv 30 de zile.---------------Art. 58^2 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^3Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va fi trimisa instanţelor, autorităţilor sau instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.----------------Art. 58^3 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^4 (1) Toţi creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu excepţia salariaţilor, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declaraţiile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului. (2) Cererea de admitere a creanţelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. (3) Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala şi vor fi îndreptăţite sa participe la distribuiri de sume în măsura ingaduita de prezenta lege. (4) Sunt considerate sub condiţie şi acele creanţe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.---------------Art. 58^4 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^5 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garanţii. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita judecătorului-sindic restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de grefier. Judecătorul-sindic va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor.--------------Art. 58^5 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^6 (1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare, în cazul cărora se vor observa dispoziţiile legale speciale. (3) Prin creanţe bugetare, în sensul prezentei legi, se înţelege creanţele izvorâte din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume ce reprezintă resurse financiare publice, potrivit legii. (4) Toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator sau creditori.---------------Art. 58^6 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^7 (1) Administratorul va proceda de îndată la examinarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va putea efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. (2) În vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea sa poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitandu-i, dacă considera necesar, informaţii şi documente suplimentare.---------------Art. 58^7 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^8Creanţele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere, vor fi înscrise în tabelul de creanţe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creanţe se va face cu observarea dispoziţiilor art. 111.--------------Art. 58^8 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^9Creanţele constând în obligaţii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este supusă modificării, vor fi calculate de către administrator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanţe.---------------Art. 58^9 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^10O creanta a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Nici o reducere a sumei creanţei prevăzute în tabelul de creanţe nu va fi facuta în vreunul dintre tabelele de creanţe ale debitorilor, până ce creditorul a fost deplin satisfăcut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acţiunile cu debitorii, va depăşi totalul sumei care îi este datorată, acesta va trebui sa restituie sumele primite în plus, care vor fi reinscrise ca fonduri în averea debitorilor, proporţional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat.-------------Art. 58^10 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^11 (1) Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata parţială pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. (2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plătească până la achitarea integrală a creanţei sale cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitata. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garanţie, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garanţiei sale, dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată.---------------Art. 58^11 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^12 (1) Ca rezultat al verificărilor făcute administratorul va întocmi şi va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului, precizând ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub condiţie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea şi suma cu care a fost trecut în tabel. (2) La creanţele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din care izvorăşte preferinta, rangul acesteia şi motivele pentru care creanţele sau drepturile de preferinta au fost trecute parţial în tablou sau au fost inlaturate. (3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afişat de grefa la sediul tribunalului şi comunicat debitorului. (4) Administratorul va trimite de urgenta notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţe au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau inlaturate.--------------Art. 58^12 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^13 (1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea sa formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar al creanţelor. (2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creanţe. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singura sentinta, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, creanţele, în mod provizoriu, la masa credala, atât în ceea ce priveşte deliberările, cat şi repartiţiile. (4) Dacă se admite creanta fără dreptul de preferinta pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanţii. (5) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanţe.--------------Art. 58^13 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^14 (1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, administratorul va inregistra, de îndată, la tribunal şi va avea grija să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia - garantată sau negarantata - a fiecărei creanţe. (2) După înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunările creditorilor şi la orice repartiţii de sume în caz de faliment.---------------Art. 58^14 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^15 (1) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 58^13 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinta în tabloul definitiv al creanţelor, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinta, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. (2) Judecarea contestaţiei se va face de judecătorul-sindic, după citarea contestatorului şi a celorlalte părţi interesate. (3) Până la judecarea irevocabilă a contestaţiei, judecatorulsindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.--------------Art. 58^15 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58^16 (1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 6^1, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b), este decăzut, cat priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi:1. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării creditorilor;2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului;3. dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a asociaţilor cu răspundere nelimitată ai societăţii debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fie găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acţiune sau excepţie.--------------Art. 58^16 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea a 4-a Planul  +  Articolul 59 (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul, o dată cu formularea cererii sale introductive sau ulterior, până la afişarea tabelului definitiv al creanţelor, dacă acesta şi-a prezentat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32; b) administratorul, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor; c) comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor negarantate, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi societăţile cu răspundere limitată, asociaţii comanditati din societăţile în comandită, actionarii titulari a cel puţin unei treimi din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, precum şi asociaţii organizaţiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociaţiilor cooperatiste teritoriale.(1^1) Comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor negarantate, pot propune planul într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor.(1^2) Asociaţii din societăţile în nume colectiv şi societăţile cu răspundere limitată, asociaţii comanditati din societăţile în comandită şi actionarii titulari a cel puţin unei treimi din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, precum şi asociaţii organizaţiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociaţiilor cooperatiste teritoriale pot propune planul: a) într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor, dacă debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32; b) de la expirarea termenului pentru declararea intentiei de reorganizare, prevăzut la art. 26, respectiv art. 32, până la expirarea unui termen de 30 de zile, ce curge de la înregistrarea la tribunal a tabelului definitiv al creanţelor, dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32.(1^3) La cererea oricărei părţi interesate, judecătorul-sindic poate prelungi sau scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), alin. (1^1) şi (1^2). (2) Planul va prevedea fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (3) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare. (4) Abrogat. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la decăderea părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului-sindic, la faliment.-----------*) Legea nr. 21/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996.Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) ale art. 59 au fost introduse de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (4) al art. 59 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 60 (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor şi ale asociaţilor sau acţionarilor, precum şi cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi directorilor. (2) Planul de reorganizare va indica modalităţile de lichidare, totală sau parţială, a pasivului. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării. (4) Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate; b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate; c) dacă şi în ce măsura debitorul şi asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditati din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere; d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparatie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea se va calcula la data propunerii planului. (5) Planul va specifică măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a controlului activităţii sale, inclusiv a bunurilor din averea sa, cu sau fără supravegherea activităţii sale de către un administrator, desemnat cu acordul creditorilor;B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora;C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului;D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de către o altă persoană juridică;E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului;F. modificarea sau stingerea garanţiilor reale;G. prelungirea datei scadentei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizând inclusiv majorarea capitalului social;I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C. şi D., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 52/1994*) privind valorile mobiliare şi bursele de valori, prin următoarele metode: a) în schimbul următoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectuală, titluri de valoare; b) prin conversie a creanţelor; sau c) prin orice alta metoda adecvată;J. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoana juridică - sau al persoanelor menţionate la lit. C. şi D. a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot; b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distributii corespunzătoare a votului între aceste categorii; şi c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorarii obligaţiei de plată a dividendelor. (6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligaţiilor bugetare se acordă de creditorii bugetari în condiţiile prevăzute de legea specială în materie. (7) Pentru neachitarea obligaţiilor bugetare datorate atât înainte, cat şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, debitorul datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere conform legii speciale în materie, până la data achitării acestora sau, după caz, până la data intrării în faliment.-------------Art. 60 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Legea nr. 52/1994 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.  +  Articolul 60^1 (1) În vederea administrării eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanţe, compusa numai din creanţe chirografare având o valoare redusă, valoare pe care judecătorul-sindic o considera adecvată. (2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectiva consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanta sa.--------------Art. 60^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 60^2 (1) Respectând prevederile art. 60, planul de reorganizare va putea sa: a) defavorizeze orice categorie de creanţe chirografare sau garantate; b) menţină sau sa denunţe, în condiţiile art. 51-58, orice contract la care debitorul este parte; c) prevadă realizarea unei tranzacţii cu privire la creanţele debitorului faţă de terţi; d) prevadă vânzarea totală sau parţială a bunurilor din averea debitorului şi distribuirea sumelor de bani obţinute către creditori; e) modifice drepturile titularilor de creanţe garantate sau chirografare ori sa lase nemodificate drepturile aferente oricărei categorii de creanţe. (2) În cazul în care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice formă, sau înstrăinarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau parţial, de la executare silită, decât în condiţiile dispoziţiilor legale.-------------Art. 60^2 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 60^3 (1) Se prezuma ca o categorie de creanţe este defavorizată de plan dacă, pentru oricare dintre creanţele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creanţei, fie a condiţiilor de realizare a acesteia. (2) Nu se considera modificare a creanţei ori a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creanţei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective.------------Art. 60^3 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 61Dacă proiectul planului de reorganizare, în vederea redresarii prin continuarea activităţii, prevede restrangeri de personal din ratiuni economice, se vor indica măsurile deja luate şi se vor expune acţiunile şi perspectivele de natura sa ducă la reorientarea profesională a personalului.  +  Articolul 62 (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor şi comitetului asociaţilor/acţionarilor. (2) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţa, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. (1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecatorulsindic, după audierea persoanelor citate. (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan care este propus de părţile legal îndreptăţite, care cuprinde toate informaţiile cerute şi care denota sanse obiective de realizare. Judecatorulsindic poate să ceara părerea unui expert, confirmand posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului. (4) Dacă mai multe planuri au fost propuse şi admise la intervale relativ scurte de timp, judecătorul-sindic va cauta să le supună împreună la vot în adunarea creditorilor.-------------Art. 62 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 63Abrogat.--------------Art. 63 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 64Abrogat.--------------Art. 64 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 65Abrogat.--------------Art. 65 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 66 (1) După admiterea planului, judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor într-un termen cuprins între 30 şi 45 de zile, dar nu mai devreme de afişarea tabelului definitiv al creanţelor. Debitorul şi administratorul vor fi convocaţi. (2) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunţ referitor la propunerea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua ziare cu larga răspândire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului ca este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, precum şi a datei de confirmare a planului, care va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului. (3) Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. (4) Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite ca au cunoştinţa despre plan şi data de exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului.-------------Art. 66 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 67 (1) La începutul şedinţei de vot, judecătorul-sindic va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. (2) Creditorii cu creanţe subordonate, asociaţii şi actionarii pot participa la şedinţa, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acorda mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. (3) Nu vor fi incluse în cvorum şi nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creanţele al căror titular este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu debitorul. (4) Fiecare creanta beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creanţe din care face parte creanta respectiva. (5) Sub rezerva prevederilor art. 60 1 alin. (1), următoarele creanţe constituie categorii distincte de creanţe, care votează separat: a) fiecare creanta garantată care depăşeşte 10% din valoarea tuturor creanţelor împotriva averii debitorului; b) toate celelalte creanţe garantate; c) creanţele menţionate la art. 108 pct. 3; d) creanţele menţionate la art. 108 pct. 4; e) creanţele menţionate la art. 108 pct. 6; f) creanţele creditorilor chirografari. (6) Creanţele următoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creanţe şi vor participa la vot, în cazul în care titularii acestora sunt îndreptăţiţi sa voteze conform alin. (2): a) titularii fiecărei categorii de creanţe subordonate, în conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10; b) actionarii sau asociaţii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor. (7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanţe, dacă în categoria respectiva o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor prezente la vot accepta planul. (8) În cazul categoriilor de creanţe care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul şi nu e necesară votarea planului de către creanţele categoriei respective. (9) În cazul în care planul prevede că, pentru creanţele dintr-o anumită categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul şi nu e necesară votarea planului de către creanţele categoriei respective.-------------Art. 67 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 68 (1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:A. cel puţin două dintre categoriile de creanţe menţionate la art. 67 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu condiţia ca cel puţin una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;B. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul, precum şi fiecare creanta care a respins planul vor fi supuse unui tratament corect şi echitabil prin plan.Tratament corect şi echitabil exista atunci când: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanta care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanta aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale; c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un asociat, acţionar sau categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante nu primeşte nimic. Se considera ca asociaţii sau actionarii nu primesc nimic şi în cazul în care planul prevede că aceştia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contribuţie financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil şi nesupusa vreunei alte condiţii decât cea a confirmării planului. (2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. (3) Dacă în condiţiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, judecătorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), judecătorul-sindic va confirma planul care este acceptat de cele mai multe categorii defavorizate. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.-------------Art. 68 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 69 (1) Când hotărârea care confirma un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizata în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul unei executări silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă împotriva debitorului.(1^1) Creditorii conserva acţiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. (2) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan, în condiţiile art. 59, a expirat, judecatorulsindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (3) Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 21, al art. 22 şi al art. 62 alin. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata. (4) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe bază de acte legale.-------------Alin. (1^1) al art. 69 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (2) şi (3) ale art. 69 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea a 5-a Reorganizarea  +  Articolul 70 (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul va exercita dreptul de administrare, singur sau, după caz, sub supravegherea administratorului, până când judecatorulsindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa înceteze şi să se facă lichidarea averii debitorului, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (2) În cazul reorganizării unei societăţi comerciale, organizaţii cooperatiste sau asociaţii cooperatiste teritoriale, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite sa o reprezinte, singure sau sub supravegherea administratorului. Actionarii şi asociaţii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitoarei, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute în lege şi planul de reorganizare. (3) Debitorul va fi obligat sa îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structura prevăzute în plan.-------------Art. 70 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 71Abrogat.--------------Art. 71 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 72 (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. (2) Prin derogare de la alin. (1), judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispună ca debitorul să depună o cauţiune la o banca, ca o condiţie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cauţiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate.-------------Art. 72 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 73 (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre creditori poate solicita judecătorului sa aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (2) Înregistrarea cererii menţionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activităţii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei, printr-o încheiere. (3) Dacă judecătorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanţelor prin planul de reorganizare rămân definitive.--------------Art. 73 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 74Abrogat.--------------Art. 74 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 75 (1) Debitorul sau, după caz, administratorul va trebui să prezinte, trimestrial, rapoarte judecătorului-sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului şi debitorul sau, după caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor. (2) De asemenea, administratorul va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecătorul-sindic se va pronunţa prin încheiere. (3) Creditorii vor fi convocaţi la sfârşitul fiecărui trimestru pentru a asculta raportul şi darea de seama contabila.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 75 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 76Abrogat.--------------Art. 76 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Secţiunea a 6-a Falimentul  +  Articolul 77 (1) Judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment în următoarele cazuri:A.a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intră în faliment ori nu şi-a declarat intenţia de reorganizare; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;B.a) debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite, în condiţiile stipulate prin planul confirmat, sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale. (2) Prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; b) desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia; c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, menţionată la art. 40 alin. (2); d) întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii; e) notificarea intrării în faliment. (3) Încheierea va indica şi termenele prevăzute la art. 77^1 alin. (2). (4) Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte creanţele existente la data intrării în faliment. (5) După intrarea în faliment dispoziţiile art. 58^1 -58^16 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte creanţele născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment, precum şi procedura de admitere a acestora.---------------Art. 77 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 77^1 (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor/administrator, menţionată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispoziţiile alin. (2) şi (3) ale art. 58^1 se aplică în mod corespunzător. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la alin. (3), întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, prin încheierea de intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar; b) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanţelor menţionate la alin. (3) şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b). (3) Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, născute după data deschiderii procedurii. (4) Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe, în condiţiile art. 58^14, nu vor mai fi supuse verificării; titularii acestor creanţe vor putea sa formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar prevăzut la alin. (2) lit. b). (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 77^2. (6) Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 58^16.---------------Art. 77^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 77^2În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creanţelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puţin cota încasată în cursul reorganizării.---------------Art. 77^2 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 77^3Garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.---------------Art. 77^3 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 77^4 (1) Creditorii nu sunt obligaţi sa restituie sumele încasate în cursul reorganizării. (2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment, vor fi anulate. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul menţionat la alin. (2), exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispoziţiilor art. 40^3 alin. (1) şi (2) şi pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate, cu excepţia cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinţa la momentul încheierii actului.--------------Art. 77^4 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.§ 1. Măsuri premergătoare lichidării---------------Titlul paragrafului §1 al secţiunii a 6-a din capitolul III a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 78Abrogat.---------------Art. 78 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 79Abrogat.---------------Art. 79 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 80 (1) Judecătorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. Când debitorul are bunuri şi în alte judeţe, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele judeţe, în vederea sigilarii de urgenta a bunurilor. (2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic.--------------Art. 80 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 81 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informatiei, contractele, mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului. (2) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare; b) registrele de contabilitate; c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp, precum şi acţiunile ori alte titluri de participaţie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităţile de conservare cerute; d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune la banca în contul averii debitorului. (3) În timpul acţiunii de sigilare, lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor.--------------Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Literele a) şi c) ale alin. (2) al art. 81 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (3) al art. 81 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 82 (1) Dacă averea debitorului poate fi inventariata complet într-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţa şi sa asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar. (2) Lichidatorul, pe măsura desfăşurării inventarierii, ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.--------------Alin. (2) al art. 82 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 83 (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului chiar şi pe cele nepuse sub sigiliu, şi sa indice valoarea lor aproximativă la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor şi de expert, dacă este cazul.  +  Articolul 84Abrogat.---------------Art. 84 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 85Abrogat--------------Art. 85 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.§ 2. Stabilirea masei pasiveAbrogat.---------------Paragraful §2 "Stabilirea masei pasive" al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 86Abrogat.---------------Art. 86 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 87Abrogat.---------------Art. 87 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 88Abrogat.---------------Art. 88 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 89Abrogat.---------------Art. 89 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 90Abrogat.---------------Art. 90 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 91Abrogat.---------------Art. 91 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 92Abrogat.---------------Art. 92 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 93Abrogat.---------------Art. 93 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 94Abrogat.---------------Art. 94 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 95Abrogat.---------------Art. 95 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 96Abrogat.---------------Art. 96 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 97Abrogat.---------------Art. 97 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 98Abrogat.---------------Art. 98 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 99Abrogat.---------------Art. 99 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.§ 3. Efectuarea lichidării  +  Articolul 100 (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor, menţionat la art. 77^1 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vândute la licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. (3) Lichidatorul poate angaja un expert contabil pentru a-l asista la stabilirea preţurilor bunurilor din averea debitorului. (4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cat posibil, evaluarea bunurilor se va întreprinde atât individual, cat şi în bloc, ca un ansamblu în stare de funcţionare.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002;Alin. (4) a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 101 (1) În caz de necesitate sau utilitate invederata a vânzării în bloc, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesată. (2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului. (3) Dacă adunarea creditorilor aproba raportul, prin votul titularilor tuturor creanţelor garantate cu bunuri incluse în ansamblu şi al titularilor unei majorităţi simple, prin valoare, a creanţelor chirografare prezente, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse prin raport. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru autorizarea vânzării în bloc a creanţelor deţinute de debitor împotriva unor terţe persoane.---------------Art. 101 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 102 (1) Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul-sindic. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară şi sa arate sarcinile de care este grevat. (3) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţa în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra bunului şi instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (4) În cadrul şedinţei prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic va soluţiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; încheierea va fi notificată celor menţionaţi la alin. (3), dacă nu au dat urmare citarii, afişată la imobilul care urmează a fi vândut şi publicată în doua ziare locale de larga difuzare. (5) Vânzarea va putea fi facuta, sub sancţiunea nulităţii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicaţii în ziar.---------------Alin. (2)-(4) ale art. 102 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 103Veniturile obţinute din administrarea clădirilor sau a altor bunuri ale averii debitorului vor fi depuse în contul averii acestuia şi vor fi împărţite creditorilor în acelaşi timp cu preţul obţinut din vânzarea acelor bunuri.  +  Articolul 104Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori*).--------------*) Legea nr. 52/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994.--------------Legea nr. 52/1994 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.  +  Articolul 105Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic.  +  Articolul 106 (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata retributiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 22;2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile. (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţa, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele prevăzute la art. 108 pct. 9 şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 37. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţa în plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului. (3) Un creditor cu creanta garantată este îndreptăţit sa participe la orice distribuire de suma, facuta înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor sa primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.----------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 106 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Punctul 2 al alin. (1) al art. 106 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.§ 4. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării  +  Articolul 107La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea şi plata retributiei sale şi a celorlalte cheltuieli, menţionate la art. 108 pct. 1. Judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna termenul pentru prezentarea raportului şi a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. Câte o copie de pe raport şi de pe planul de distribuire vor fi afişate la usa tribunalului. Oricare creditor poate formula obiecţiuni la raport şi la plan în termen de 10 zile de la afişare. Între 20 şi 30 de zile de la adresarea notificarii către creditori judecătorul-sindic va tine, cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii, o şedinţa în care va soluţiona, deodată, prin sentinta, toate obiectiunile.  +  Articolul 108Creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine:1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 şi ale art. 62 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 69 alin. (3);2. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de societăţile bancare după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii;3. creanţele izvorâte din raporturi de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creanţele bugetare;5. în condiţiile art. 106 alin. (3), creanţele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice fel;6. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenta;7. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoana fizica;8. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii;9. alte creanţe chirografare.10. creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar detinand cel puţin 10% din capitalul social; b) creanţele izvorand din acte cu titlu gratuit;11. creanţele asociaţilor sau acţionarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, în conformitate cu prevederile legale şi statutare.--------------Partea introductivă a art. 108 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Punctele 1-5 ale art. 108 au fost modificate de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Punctele 10 şi 11 ale art. 108 au fost introduse de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 109 (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decât valoarea creanţelor prevăzute la art. 108 pct. 4, judecătorul-sindic va putea autoriza creditorul bugetar, la solicitarea reprezentanţilor acestuia, să îşi exercite drepturile potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996*) privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În urma valorificării bunurilor potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996*), vor fi plătite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului.-----------*) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996. Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997 (aprobată prin Legea nr. 98/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997), prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 258/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998), prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 25 martie 1999, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 iunie 1999.*) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 august 2002.---------------Art. 109 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 110Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul menţionat la art. 77^1 alin. (2) lit. d).--------------Art. 110 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 111 (1) Titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina indestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară, potrivit ordinii prevăzute la art. 108. (2) În cazul insuficienţei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu acelaşi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanta lor îl deţine în categoria creanţelor respective.---------------Art. 111 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 112În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor, înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, împotriva societăţii, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată, pronunţând o sentinta definitivă şi executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.---------------Art. 112 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 113Cu ocazia distribuirilor parţiale următoarele sume vor fi consemnate:1. sume proporţionale datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat încă;2. sume proporţionale, datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;2^1. sume proporţionale, datorate creanţelor admise provizoriu.3. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.--------------Punctul 2 al art. 113 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Punctul 2^1 al art. 113 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 114Pentru creditorii cu creanţe înscrise în tabelul de creanţe, cărora li s-au alocat sume numai parţial, sau cu creanţe sub condiţie suspensivă şi care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la banca, într-un cont special de depozit, până ce situaţia lor va fi lămurită.----------------Art. 114 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 115 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final împreună cu un bilanţ general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la usa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării.(1^1) La data şedinţei, judecătorul-sindic va soluţiona, prin încheiere, toate obiectiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia. (2) Creanţele care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub condiţie nu vor participa la vreo distribuire.--------------Alin. (1) al art. 115 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.Alin. (1^1) a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 116După ce judecătorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului acesta va trebui să facă distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei îndreptăţiţi la ele vor fi depuse de către lichidator la banca, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în condiţiile art. 4 alin. (3).----------------Paragraful §5 "Închiderea lichidării" al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" a fost eliminat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002, iar art. 117 a fost trecut la secţiunea a 7-a "Închiderea procedurii" din acelaşi capitol.  +  Secţiunea a 7-a Închiderea procedurii  +  Articolul 117 (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentinta, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin.(2). (2) O procedura de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta, închizând procedura şi, după caz, dispunând radierea societăţii comerciale.--------------Art. 117 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 118Abrogat.---------------Art. 118 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 119Judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în întregime, dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute.---------------Art. 119 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 120 (1) Dacă, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, judecătorul-sindic constata că nu s-a depus nici o cerere, va pronunţa o sentinta de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 123. Cu toate acestea, operaţiunile de administrare, legal făcute asupra averii debitorului, îşi vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse.---------------Art. 120 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 121 (1) Sentinta de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, asociaţilor/acţionarilor, direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, şi se va afişa în extras la sediul tribunalului. (2) În termen de 15 zile de la afişarea extrasului, cei interesaţi vor putea formula obiecţiuni, pe care judecătorul-sindic le va soluţiona deodată, printr-o sentinta, într-o şedinţa ţinuta în termen de cel mult 30 de zile de la afişarea extrasului.---------------Art. 121 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 122Prin închiderea procedurii judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.  +  Articolul 123 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3. (2) Nu beneficiază de descărcarea de obligaţii prevăzută la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, într-o procedură de reorganizare sau de faliment anterioară, de o măsura similară, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente. (3) Pe data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totală sau substantiala a bunurilor din averea debitorului; b) planul prevede că debitorul nu va mai continua activitatea comercială după executarea planului; şi c) la momentul confirmării planului, debitorul nu ar beneficia de măsura descărcării de obligaţii în cazul în care s-ar afla într-o procedură de faliment. (4) Descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau codebitorului principal.----------------Art. 123 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 4 Răspunderea membrilor organelor de conducere  +  Articolul 124 (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului societăţii pe acţiuni, al societăţii cu răspundere limitată sau, după caz, al organizaţiei cooperatiste ori al asociaţiei cooperatiste teritoriale, ajunsă în stare de insolventa, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea debitorului în aceasta situaţie, prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele societăţii în folosul propriu sau în cel al unei alte societăţi; b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea societăţii; c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vadit societatea la încetarea de plati; d) au ţinut o contabilitate fictiva, au făcut sa dispara unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul societăţii sau au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societăţii fonduri, în scopul întârzierii încetării de plati; g) în luna precedenta încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinta unui creditor, în dăuna celorlalţi creditori. (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni.---------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 124 a fost modificată de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 125Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate, în caz de reorganizare, completării fondurilor necesare continuării activităţii debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului.---------------Art. 125 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 126În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124 judecătorul-sindic poate fi sesizat de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori sau asociaţi/acţionari, de camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, şi va dispune măsuri asiguratorii.---------------Art. 126 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 127Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 124 alin. (1) se efectuează potrivit Codului de procedura civilă, cu excepţia cazurilor în care legea specială dispune altfel.---------------Art. 127 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 4^1 Infracţiuni şi pedepse---------------Cap. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 127^1Constituie infracţiunea de bancruta frauduloasă şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei care: a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi c) ori ascunde o parte din activul averii acestora; b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi c), în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvabilitate a debitorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi c), o parte însemnată din active.-------------Art. 127^1 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 127^2 (1) Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani, atunci când este săvârşită de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia. (2) Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani, atunci când este săvârşită de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.-------------Art. 127^2 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 127^3 (1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.-------------Art. 127^3 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 127^4Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.-------------Art. 127^4 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 127^5Infracţiunile prevăzute la art. 127^1-127^4 se judeca în prima instanţa de tribunal şi în procedura de urgenta.-------------Art. 127^5 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 128Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civilă şi ale Codului comercial român.  +  Articolul 128^1Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) şi art. 40^2 alin. (2) şi (4) se va modifica periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele inflaţiei.---------------Art. 128 ^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 129Exerciţiul acţiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute în prezenta lege se suspenda faţă de debitorii - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat - pentru care Guvernul a instituit sau va institui proceduri speciale de supraveghere financiară, pe perioada cat acestea se afla sub incidenţa acestor proceduri.  +  Articolul 130Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolventa se va stabili prin lege specială.--------------Art. 130 a fost modificat de art. 1 din ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 131 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se aplică la 60 de zile de la data intrării ei în vigoare*). (2) Pe data aplicării prezentei legi se abroga:- art. 695-888 (Cartea a III-a - Despre faliment) şi art. 936-944 (Dispoziţiuni speciale de procedura în materie de faliment) din Codul comercial român;- art. 34-38 (Dispoziţiuni relative la faliment) din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Codului comercial român, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie 1887.-----------*) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 132Procedurile falimentare deschise până la data punerii în aplicare a prezentei legi vor continua să fie administrate şi lichidate potrivit dispoziţiilor Codului comercial român.-----