ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 17 mai 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 28 mai 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Până la data de 30 iunie 2004 comercianţii constituiţi anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în circumscripţia căruia îşi au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit."2. După alineatul (4) al articolului 17 se introduc 3 noi alineate, alineatele (4^1), (4^2) şi (4^3), cu următorul cuprins:"(4^1) Cererile de înregistrare în registrul comerţului, care au ca scop înlăturarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, acţionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate, se soluţionează fără a fi necesară preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală.(4^2) Termenul de soluţionare a cererilor prevăzute la alin. (4^1) şi de eliberare a dovezii de soluţionare este de 3 zile de la data înregistrării cererii, iar în calculul sau se includ ziua în care începe şi ziua în care sfârşeşte.(4^3) În cererea formulată potrivit alin. (4^1) se menţionează funcţia care este incompatibilă cu calitatea de comerciant sau de asociat, acţionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate în registrul comerţului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul pentru întreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiBucureşti, 17 mai 2003.Nr. 35.-------