LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*)pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici**)(actualizata până la data de 21 aprilie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 28 octombrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003 prevede:"15. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 urmatoarele sintagme vor fi inlocuite după cum urmeaza:- Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;- Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;- Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;- primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel."Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie obligaţia declararii averii pentru demnitari, magistraţi şi asimilatii acestora, persoane cu functii de conducere şi de control prevăzute în prezenta lege şi pentru funcţionarii publici, precum şi procedura controlului averilor acestora în cazul în care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobandite în mod licit.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul I Declararea averii  +  Articolul 2 (1) Preşedintele României, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilatii acestora, magistratii şi asimilatii acestora, consilierii judeteni şi locali, primarii, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu functii de conducere şi de control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul incadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administratie şi persoanele care deţin functii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societatilor naţionale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei legi. (2) Obligaţia privind declararea averii revine, în condiţiile prezentei legi, şi persoanelor care sunt numite în functie de către Preşedintele României, Parlament sau primul-ministru.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 3 (1) Declaratia de avere se face în scris, pe propria raspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflati în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Declaratia de avere se depune în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie. În situaţia functiilor eligibile, care presupun validarea, depunerea declaraţiei se face inaintea acesteia. (3) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele care exercită functiile prevăzute la art. 2 vor depune declaratia de avere.  +  Articolul 4 (1) Declaratia de avere se depune după cum urmeaza: a) Preşedintele României, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat depun declaratia de avere la seful Cancelariei Administraţiei Prezidentiale; b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii şi senatorii depun declaratia de avere la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte; c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilatii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaratia de avere la secretarul general al Guvernului; d) magistratii şi asimilatii acestora depun declaratia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii; e) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) depun declaratia de avere la secretariatele autorităţilor sau instituţiilor publice din care fac parte; f) consilierii judeteni şi locali, precum şi primarii şi viceprimarii depun declaratia de avere la secretarii unităţilor administrativ-teritoriale; g) prefectii şi subprefectii depun declaratia de avere la secretarul general al prefecturii; h) persoanele cu functii de conducere şi de control prevăzute la art. 2 alin. (1), funcţionarii publici şi personalul incadrat la cabinetul demnitarului depun declaratia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al unităţilor din care fac parte. (2) Declaratia de avere se publică pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, după caz, ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de către persoanele juridice din care fac parte persoanele prevăzute la art. 2. (3) Persoana desemnata sa primeasca şi sa pastreze declaratiile de avere elibereaza depunatorului o dovadă de primire şi ia măsuri pentru asigurarea publicarii acestora, potrivit dispoziţiilor alin. (2).------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 5 (1) Declaratia de avere reprezinta un act personal şi irevocabil.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 6 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexa, să îşi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la încetarea activităţii, ele au obligaţia să depună o noua declaratie privind averea pe care o deţin la data respectiva.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde şi actele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit, facute în timpul exercitarii mandatului sau al indeplinirii functiei, a bunurilor de valoare cuprinse în declaratie. (3) Persoanele prevăzute la art. 2, numite în functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, au obligaţia ca, din 4 în 4 ani, să depună o declaratie de avere actualizata.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Neactualizarea declaraţiei de avere, din motive imputabile, până la data de 31 decembrie a fiecarui an, în situaţia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii în termen de 15 zile de la încetarea activităţii ori, după caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul II Controlul averilor  +  Articolul 7În cazul în care între averea declarata la data investirii sau numirii în functie a persoanelor prevăzute la art. 2 şi cea dobândită pe parcursul exercitarii functiei se constata diferente vadite şi exista dovezi certe ca unele bunuri ori valori nu puteau fi dobindite din veniturile legale realizate de persoana în cauza sau pe alte cai licite, averea este supusă controlului, în condiţiile prezentei legi.A. Comisia de cercetare  +  Articolul 8 (1) Pe linga fiecare curte de apel va functiona o comisie de cercetare a averilor, formata din:- doi judecatori de la curtea de apel, desemnaţi de preşedintele acesteia, dintre care unul în calitate de presedinte;- un procuror de la parchetul care funcţionează pe linga curtea de apel, desemnat de procurorul general al acestui parchet.-----------Liniuţa a doua de la alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel" cu sintagma "procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel". (2) Preşedintele şi membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleasi persoane vor fi desemnaţi şi trei supleanti, care vor inlocui pe titulari în cazul în care acestia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrarile comisiei de cercetare. (3) Comisia de cercetare are un secretar desemnat de preşedintele curtii de apel dintre grefierii acestei instante.  +  Articolul 9 (1) Comisia de cercetare va începe actiunea de control de îndată ce este sesizata cu o cerere de cercetare. (2) Cererea de cercetare poate fi facuta de către: a) procurorul general al parchetului de pe linga curtea de apel sau conducatorul autorităţii publice la care a functionat ori funcţionează cel a cărui avere este supusă cercetării;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 9 a fost modificata de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel" cu sintagma "procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel". b) persoanele care ocupa functiile sau demnitatile publice prevăzute la art. 2 şi cărora li s-au adus imputari publice cu privire la provenienţă averii pe care o deţin. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi sesizate de către orice cetatean care are cunoştinţa şi care furnizeaza indicii certe ca o persoană dintre cele prevăzute la art. 2 a dobândit bunuri de valoare pe care nu le-ar fi putut dobindi din veniturile legale realizate de persoanele în cauza sau pe alte cai licite. (4) Cererile de cercetare se adreseaza comisiei de cercetare de pe linga curtea de apel în raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusă controlului. (5) Sesizarile anonime nu pot conduce la declanşarea actiunii de control al averii.  +  Articolul 10Dacă persoana a carei avere este supusă controlului este căsătorita, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobindite de celalalt sot. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul declararii, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenti, descendenti, frati, surori şi afinii de acelasi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană.  +  Articolul 11Cererea de cercetare va indica, în mod obligatoriu, dovezile pe care se intemeiaza şi sursele de unde acestea pot fi solicitate sau va fi însoţită de acte doveditoare.  +  Articolul 12 (1) Actele şi lucrarile comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana în cauza poate lua cunoştinţa de actele şi lucrarile dosarului şi poate fi asistată de avocat. (2) Preşedintele dispune citarea de urgenta, în faţa comisiei de cercetare, a persoanei care a facut cererea de cercetare sau a reprezentantului acesteia, precum şi a celui a cărui avere este supusă cercetării şi a sotului sau sotiei, după caz, pentru a fi ascultati. Comisia de cercetare poate cita orice persoană care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui cercetat şi poate solicita autorităţilor publice sau oricarei alte persoane juridice informaţii necesare pentru solutionarea cauzei. Cei care, în perioada supusă controlului, au dobândit bunuri de la persoana în cauza vor fi ascultati în mod obligatoriu. (3) Comisia de cercetare poate efectua cercetari locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lamurirea cauzei. (4) Cercetarile efectuate de alte persoane decit membrii comisiei de cercetare sunt nule.  +  Articolul 13 (1) Cei citati în faţa comisiei de cercetare vor fi ascultati pe rind şi vor prezenta dovezile care au stat la baza cererii de cercetare. Persoana a carei avere este supusă cercetării va putea produce în faţa comisiei probe în aparare sau va putea solicita administrarea acestora de către comisie şi, dacă considera necesar, poate depune o declaratie în care va arata veniturile realizate şi modul dobindirii averii. (2) Comisia de cercetare poate dispune măsuri asiguratorii prin care să impiedice înstrăinarea bunurilor ce apartin persoanei a carei avere este supusă controlului, precum şi a celor apartinind persoanelor prevăzute la art. 10, dacă din probele administrate rezultă ca aceste măsuri sunt necesare. (3) Măsura de indisponibilizare poate fi totala sau parţială şi poate fi luata şi în cazul depozitelor şi certificatelor bancare sau C.E.C. (4) Masurile prevăzute la alin. (2) inceteaza la data raminerii definitive a ordonantei de clasare.  +  Articolul 14 (1) Comisia de cercetare hotaraste cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizarii, pronuntind o ordonanţa motivata, prin care poate dispune: a) trimiterea cauzei spre solutionare curtii de apel în raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusă controlului, dacă constata, pe baza probelor administrate, ca dobindirea unei cote-părţi din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter licit; b) clasarea cauzei, când constata ca provenienţă bunurilor este justificata; c) suspendarea cercetării şi trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a caror provenienţă este nejustificata rezultă savirsirea unei infractiuni. (2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului de pe lângă curtea de apel, în raza careia funcţionează comisia, precum şi directiei generale judetene a finanţelor publice în raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusă cercetării.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 15Controlul se reia de către comisia de cercetare, dacă: a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o solutie contrara; b) organul de urmărire penala, după efectuarea cercetarilor, în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesizeaza instanţa penala.B. Instanţa de judecată  +  Articolul 16 (1) Preşedintele curtii de apel sau preşedintele secţiei, primind dosarul, fixeaza termen de judecată şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi intotdeauna citat în instanţa. Participarea procurorului este obligatorie.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice". (2) Judecatorii şi procurorul care au facut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.  +  Articolul 17 (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa comisie de cercetare. La prima zi de infatisare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune incuviintarea acestora, acordind un nou termen. (2) Până la solutionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luata în condiţiile art. 13.  +  Articolul 18 (1) Dacă se constată că dobindirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza. În cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată. (2) Dacă în legătură cu bunurile a caror provenienţă este nejustificata rezultă savirsirea unei infractiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul sa puna în miscare actiunea penala. (3) În cazul în care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, instanţa hotaraste închiderea dosarului.C. Cai de atac  +  Articolul 19 (1) Împotriva ordonantei de clasare a comisie de cercetare, părţile interesate, Ministerul Finanţelor Publice şi procurorul pot face recurs la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice". (2) Ordonanţa de trimitere a cauzei spre solutionare instanţei nu poate fi atacata cu recurs decit o dată cu sentinta pronunţată asupra fondului.  +  Articolul 20Sentintele curtii de apel pot fi atacate cu recurs de către părţile interesate, Ministerul Finanţelor Publice şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Suprema de Justiţie.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".  +  Capitolul III Proceduri speciale  +  Articolul 21 (1) Cercetarea averii Presedintelui României, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducătorilor autorităţilor publice numiti de Presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi şi procurorilor financiari de pe lângă aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justiţie şi de la parchetul de pe lângă aceasta, de la Parchetul Naţional Anticoruptie, precum şi de la curtile de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea, aflati în functie, se face de către o comisie speciala formata din:- doi judecatori de la Curtea Suprema de Justiţie, desemnaţi de adunarea generală a acestei curti, dintre care unul în calitate de presedinte;- un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 9 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Preşedintele şi membrii comisiei sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleasi persoane vor fi desemnaţi şi trei supleanti. (3) Comisia are un secretar desemnat de preşedintele Curtii Supreme de Justiţie dintre magistratii-asistenti.  +  Articolul 22Cererea de cercetare poate fi facuta de către: a) ministrul justiţiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;------------Lit. a) a art. 22 a fost modificata de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Procurorul general" cu sintagma "Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie". b) persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1), în cazul în care averea lor a format obiectul unor imputari publice.  +  Articolul 23Comisia va proceda la cercetarea averii persoanelor în cauza, de îndată ce va fi sesizata potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 9-15.  +  Articolul 24 (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judeca la Curtea Suprema de Justiţie, în complet format din trei judecatori desemnaţi de preşedintele acestei curti. (2) Recursurile se judeca în complet format din noua judecatori. (3) Dispozitiile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 25Averea Presedintelui României va putea fi cercetata numai după încetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptata cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 26 (1) Dispozitivul hotărârii judecătorești, rămasă irevocabila, prin care se constata provenienţă ilicita a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, în vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vinzare la licitaţie, sumele obtinute facindu-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decit valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza. (3) Vinzarea bunurilor şi incasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectueaza de către organele fiscale, în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la executarea silita împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor banesti datorate statului. (4) Cheltuielile facute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obtinute din vinzarea acestora.  +  Articolul 27În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre pretioase, titluri de valoare, mijloace de plată straine, obiecte de arta, colectii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţionala a României sau, după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificarii prin vinzare la licitaţie.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor".  +  Articolul 28 (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenientei bunurilor, inceputa asupra unei persoane, continua şi împotriva mostenitorilor acesteia. (2) Cercetarea poate fi pornita şi direct împotriva mostenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai în limita valorii avutului succesoral. (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi facuta în termen de cel mult 5 ani de la data incheierii mandatului sau a eliberarii din functie.  +  Articolul 29Toate actele de procedura în aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru, iar în cazul valorificarii bunurilor prin vinzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 30Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasarii cauzei ele suportindu-se din bugetul de stat.  +  Articolul 31Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civila şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 32Ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată rămasă irevocabila, prin care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 11 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 33 (1) Persoana a carei avere a fost declarata, în total sau în parte, nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, va fi destituita sau revocata, după caz, din functia pe care o detine. (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarata nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, este considerat incompatibil.  +  Articolul 34În sensul prezentei legi, functionar public este persoana numita sau aleasa intr-o functie publică, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori intr-o institutie publică subordonata acesteia. Functionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.  +  Articolul 35 (1) Fapta aceluia care, în sesizarea adresata persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) şi la art. 22 lit. a), face afirmatii mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane fizice ce ocupa una dintre functiile prevăzute la art. 2, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane ce ocupa una dintre functiile publice prevăzute la art. 2 se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.  +  Articolul 36Fapta persoanelor prevăzute la art. 2, de a face declaratii de avere care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit Codului penal.  +  Articolul 38Persoanele prevăzute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor menţionate la acest articol, după 1 ianuarie 1990, având, potrivit reglementarilor legale în vigoare, obligaţia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, dacă exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au în patrimoniu, nu au fost dobandite în mod licit.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 13 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 39Magistratii care fac parte din comisiile prevăzute la art. 8 şi 21, precum şi grefierii care efectueaza lucrarile pentru aceste comisii beneficiaza de indemnizatia prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești.  +  Articolul 40La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite în mod licit, dispozitiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN  +  Anexa 1 DECLARATIE DE AVERESubsemnatul ........., având functia de ......... la ......, declar, pe propria raspundere, ca împreună cu familia*) am urmatoarea avere:I. Bunuri imobile**):1. Terenuri: Anul Suprafaţa ValoareaCategorii de terenuri: dobândirii de impozitare- agricole .......... ......... ............- forestiere .......... ......... ............- intravilane .......... ......... ............- luciu de apa .......... ......... ............2. Cladiri .............................................................................................................................2.1. Spatii cu destinaţia Nr. Anul Suprafaţa Valoareade locuinta: dobândirii construita de impozitare- apartament ..... .......... .......... ............- casa de locuit ..... .......... .......... ............- casa de vacanta ..... .......... .......... ............2.2. Spatii comerciale saude productie ..... .......... .......... ............II. Bunuri mobile:1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────     ........... ......... ....... ...........     ........... ......... ....... ...........     ........... ......... ....... ...........     ........... ......... ....... ...........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Depozite în valută sau în lei, în tara sau în strainatate, a caror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:Da [] Nu []3. Creante cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:Da [] Nu []4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:Da [] Nu []5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:Da [] Nu []III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:Societăţi comerciale***):Da [] Nu []IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:Da [] Nu []-------------*) Prin familie, în sensul prezentei declaratii, se înţelege sotul, sotia şi copiii aflati în întreţinere.**) Dacă se afla în indiviziune, se va arata cota-parte.***) Inclusiv din alte tari.V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURODa [] Nu []VI. Alte precizări ale declarantului..................................................................................................................................Prezenta declaratie constituie act public şi raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.Data Semnatura............. ..............------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 14 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, având conţinutul anexei la Titlul I din acelasi act normativ.-----------------------