LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*)privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 196/2003 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte. (2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public. (3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.  +  Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau ştiinţifice. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării.  +  Capitolul II Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic  +  Articolul 4 (1) Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de striptease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii: a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior; b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri. (2) Localurile administrate de persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o suprafaţă de minimum 100 mp; b) să aibă pază asigurată; c) să deţină cel puţin o scenă; d) să nu folosească o reclamă stradală indecentă; e) să fie amplasate la o distanţă mai mare de 250 m faţă de şcoli, de internate sau de lăcaşuri de cult.  +  Articolul 5Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii, şi nu se vând minorilor.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care comercializează publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora. (2) Afişarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului şi declarată la organele fiscale. (2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidenţieze clar numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de lege. (3) Se interzic realizarea şi administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.  +  Articolul 8Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.  +  Capitolul III Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 9Racolarea, determinarea sau folosirea unei persoane majore lipsite de discernământ la comiterea unor acte cu caracter obscen, în scopul producerii de materiale pornografice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 10Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte: a) permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen; b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanţă mai mică de 250 m faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lăcaşuri de cult; c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare; d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spaţii decât cele autorizate; e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru; f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit; g) oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate; h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4; i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 6, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii primeşte sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7. (2) În cazul primirii unei sesizări şi al verificării conţinutului site-ului, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii solicită furnizorilor de servicii pentru internet blocarea accesului la site-ul în cauză. (3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru internet a obligaţiei de a bloca accesul la site-urile care nu respectă prevederile art. 7, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2) din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 şi 11 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*).---------- Notă *) Legea nr. 196/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003.------