LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*)privind susținerea și promovarea culturii scrise
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 16 noiembrie 2006    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 255/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 186/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susținerea și promovarea culturii scrise.(2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înțelege domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport.  +  Articolul 2De prevederile prezentei legi beneficiază activitățile de creație, producție editorială, tipografică, de difuzare și promovare a culturii scrise.  +  Articolul 3Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare publicitară, publicațiile de modă, de decorațiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii și al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidență cu domeniul de referință prevăzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicațiile pornografice, cele destinate jocurilor de noroc și publicațiile de rebus.  +  Capitolul II Măsuri de susținere a culturii scrise  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art. 1.(2) Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri și de redacțiile publicațiilor.(3) În localitățile unde o minoritate etnică depășește pragul de 20% din totalul populației, din comisiile constituite de autoritățile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte și reprezentanți ai minorității respective.(4) În bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, precum și ale instituțiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editării de cărți, reviste și alte publicații din categoria celor prevăzute la art. 1.(5) Sumele reprezentând sprijinul financiar acordat pot acoperi costurile de editare și drepturile de autor, până la integral.  +  Articolul 5(1) Finanțarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, prin comandă de stat, se asigură din bugetul propriu al Administrației Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, care funcționează potrivit legii.(2) Comanda de stat va avea ca priorități realizarea de enciclopedii, tratate, dicționare, atlase, ediții critice ale scriitorilor clasici români și străini, ediții definitive de autor, debut literar și literatură pentru copii.(3) Fondurile necesare pentru asigurarea finanțării prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute distinct, cu această destinație, în bugetul Administrației Fondului Cultural Național.  +  Articolul 6(1) Acordarea de finanțare nerambursabilă, potrivit prevederilor art. 5, se face prin selecție de oferte, în baza propunerilor comisiei de evaluare și selecție special constituite în acest scop.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se organizează și funcționează sub coordonarea Administrației Fondului Cultural Național, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice pot aloca resurse financiare pentru achiziționarea de cărți și abonamente la reviste din categoria celor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile aflate în subordinea lor.(2) Propunerile privind achizițiile de cărți și abonamentele la reviste se stabilesc de comisiile de evaluare și selecție special constituite în acest scop, de autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1).(3) În localitățile unde o minoritate etnică depășește pragul de 20% din totalul populației, din comisiile constituite de autoritățile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte și reprezentanți ai minorității respective.(4) În bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, precum și în cele ale instituțiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru achiziționarea de cărți și publicații pentru bibliotecile aflate în subordinea sau sub autoritatea lor.  +  Articolul 8(1) Ministerul Culturii și Cultelor desfășoară Programul național pentru achiziția de cărți și abonamente la reviste din categoria culturii scrise, în vederea dezvoltării și actualizării colecțiilor din bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale ori județene.(2) Cărțile și abonamentele la reviste, care vor face obiectul achiziției conform alin. (1), sunt stabilite de o comisie special constituită în acest scop.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor și este constituită din specialiști și experți independenți, inclusiv reprezentanți ai minorităților naționale, desemnați pentru fiecare sesiune de selecție de oferte prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(4) Comisia face, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, propunerile de achiziționare a titlurilor și a abonamentelor la reviste, care vor fi supuse analizei și aprobării ministrului culturii și cultelor.(5) În formularea propunerilor, comisia va avea în vedere situația calitativă și numerică a colecțiilor existente în bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale și județene, precum și resursele alocate anual de aceste autorități pentru achiziționarea de cărți și abonamente.(6) Comisia primește și analizează contestațiile formulate în legătură cu selecția de oferte și face propuneri ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul 9Resursele financiare pentru desfășurarea programului prevăzut la art. 8 alin. (1) sunt constituite din alocații bugetare, prevăzute distinct cu această destinație în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și din fondurile constituite potrivit art. 23.  +  Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, burse de creație, precum și granturi de studii și călătorie, în țară și în străinătate.(2) Drepturile patrimoniale cu privire la operele create în cadrul burselor de creație finanțate potrivit prezentei legi sunt ale autorului beneficiar al bursei.(3) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice, singure sau în parteneriat cu organizații nonguvernamentale cu profil cultural sau cu societăți, pot organiza programe de rezidențe de creație în domeniul culturii scrise.(4) Bursele de creație pot acoperi: cazarea, utilitățile pentru spațiul de cazare, precum și un onorariu, acordat lunar sau pentru întreaga perioadă a rezidenței. (la 04-07-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 181 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 01 iulie 2021 )  +  Articolul 11(1) Institutul Cultural Român, alte instituții publice, precum și autoritățile publice centrale și locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea și/sau editarea, în străinătate, a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1.(2) Valoarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) poate include plata drepturilor de autor corespunzătoare și costurile de traducere/editare, până la integral.  +  Articolul 12(1) Bursele și granturile prevăzute la art. 10, precum și sprijinul financiar prevăzut la art. 11 alin. (1) se acordă pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite, în acest scop, de autoritățile și instituțiile publice finanțatoare.(2) În localitățile unde o minoritate etnică depășește pragul de 20% din totalul populației, din comisiile constituite de autoritățile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1), vor face parte și reprezentanți ai minorității respective.  +  Articolul 13(1) Sub autoritatea Institutului Cultural Român se înființează și funcționează Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naționale scrise.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este constituită pe domenii și este alcătuită din specialiști și experți independenți.(3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) sunt desemnați prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român.(4) Regulamentul de organizare și funcționare, procedurile de lucru ale comisiei prevăzute la alin. (1), precum și atribuțiile și competențele acesteia sunt stabilite prin ordin al președintelui Institutului Cultural Român.  +  Capitolul III Difuzarea și promovarea  +  Articolul 14Difuzarea publicațiilor prevăzute la art. 1 beneficiază pe teritoriul României de serviciile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.  +  Articolul 15(1) În vederea promovării producției editoriale, în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor pot fi prevăzute în mod distinct fonduri pentru susținerea organizării în țară a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziții de carte, presă și multimedia, inclusiv în colaborare cu organizațiile profesionale ale editorilor și difuzorilor, precum și cu uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.(2) Institutul Cultural Român, singur sau în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor, precum și cu organizațiile profesionale ale editorilor, difuzorilor, uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, poate susține organizarea în străinătate a evenimentelor de genul celor prevăzute la alin. (1).(3) Pentru organizarea în străinătate a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziții de carte, presă și multimedia, în bugetul Institutului Cultural Român, respectiv în cel al Ministerului Culturii și Cultelor, pot fi prevăzute în mod distinct fonduri destinate acestui scop.(4) Ministerul Educației și Cercetării poate susține financiar organizarea unor evenimente de genul celor prevăzute la alin. (1) și (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Român.  +  Articolul 16(1) În cazul în care reprezentarea României la un târg organizat în străinătate este asigurată numai de organizațiile profesionale ale editorilor și difuzorilor, precum și de uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Ministerul Culturii și Cultelor și, respectiv, Institutul Cultural Român pot contribui, în limita fondurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (3), la organizarea standului.(2) Ministerul Culturii și Cultelor și, după caz, Institutul Cultural Român pot încredința, în condițiile legii, organizarea manifestărilor prevăzute la alin. (1) în țară, respectiv în străinătate, unor organizații profesionale ale editorilor și difuzorilor, precum și uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.  +  Articolul 17Ministerul Culturii și Cultelor și Institutul Cultural Român pot asigura, cu prilejul festivalurilor, târgurilor, saloanelor și expozițiilor internaționale, organizate potrivit art. 15 alin. (2) și art. 16, inclusiv cheltuielile de participare și promovare.  +  Articolul 18Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca anumite evenimente din categoria celor prevăzute la art. 15 să fie declarate de interes național sau internațional, după caz, asigurând distinct susținerea financiară a organizării și desfășurării acestora.  +  Articolul 19În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației și Cercetării și Institutului Cultural Român pot fi prevăzute distinct fonduri destinate achiziționării și expediției publicațiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunităților românești, ale institutelor culturale românești, precum și ale lectoratelor de limbă și civilizație română din străinătate.  +  Articolul 20(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune difuzează, cel puțin o dată pe săptămână, o emisiune de promovare a publicațiilor prevăzute la art. 1.(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune acordă un procent de minimum 1% din spațiul destinat publicității pentru promovarea publicațiilor prevăzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% față de prețurile practicate pentru publicitatea comercială.  +  Articolul 21Autoritățile administrației publice locale acordă o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul pătrat, percepute pentru spațiile comerciale destinate exclusiv difuzării publicațiilor prevăzute la art. 1, precum și pentru spațiile destinate publicității acestora.  +  Capitolul IV Aspecte fiscale  +  Articolul 22(1) Pentru editarea în străinătate a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda țării în care se realizează editarea.(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea administrației publice finanțatoare și, după caz, instituția publică finanțatoare pot acorda un avans de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.  +  Articolul 23Abrogat. (la 27-08-2012, Articolul 23 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera a), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24Regulamentele de organizare și funcționare, precum și procedurile de lucru ale comisiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 și la art. 12 sunt stabilite prin ordin, respectiv hotărâre a autorității publice centrale sau locale, ori prin dispoziție a conducătorului instituției publice finanțatoare, după caz.  +  Articolul 25(1) Editorii au obligația să tipărească, pentru întregul tiraj, numărul internațional standard corespunzător tipului de publicație.(2) Editorii au obligația să tipărească pe fiecare exemplar al publicației descrierea C.I.P. realizată de Biblioteca Națională a României.(3) Editorii au obligația să tipărească pe publicațiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, și să asigure utilizarea codului de bare în evidența computerizată a vânzărilor și a gestiunii.  +  Articolul 26Începând cu anul școlar 2003-2004, Ministerul Educației și Cercetării va include formele de învățământ și disciplinele necesare în domeniile editării, tipăririi, difuzării și promovării publicațiilor.  +  Articolul 27Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare, vânzarea în rate a spațiilor comerciale având destinația de librărie se poate aproba aceluiași cumpărător pentru mai multe spații.  +  Articolul 28(1) Încălcarea prevederilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se face de către angajați ai Bibliotecii Naționale a României, precum și de către alți specialiști împuterniciți în acest scop prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(3) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Sumele încasate se constituie ca venit la bugetul Fondului Cultural Național pentru finanțarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria celor prevăzute la alin. (2) al art. 1.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 30Dispozițiile prezentei legi completează în mod corespunzător:a) dispozițiile Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001. Notă *) Titlul Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată prin Legea nr. 209/2006.