HOTĂRÂRE nr. 497 din 18 aprilie 2003 (*actualizată*)privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice(actualizată până la data de 09 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 09 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 iulie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale căror performanţe pot fi afectate de astfel de perturbatii. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul aparatelor pentru care exista acte normative care transpun prevederi ale directivelor europene specifice, în măsura în care cerinţele de protecţie pentru aparatele respective sunt armonizate cu cerinţele de protecţie prevăzute de prezenta hotărâre. (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, conform prevederilor art. 1, definitia 53 din reglementările radio, anexa la Convenţia internationala de telecomunicaţii la care România este parte prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt comercializate pe piaţa.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi sintagme se definesc după cum urmează: a) aparate - toate dispozitivele electrice şi electronice împreună cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice; b) perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanţele unui dispozitiv, echipament sau sistem; o perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare în însuşi mediul de propagare; c) imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona fără degradarea calităţii în prezenta unei perturbatii electromagnetice; d) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul sau electromagnetic, fără a introduce el însuşi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu; e) organism competent - orice organism care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1 şi este desemnat ca atare; f) certificat de examinare CE de tip - un document prin care un organism desemnat certifica conform prevederilor prezentei hotărâri faptul ca tipul de aparat examinat îndeplineşte prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Aparatele prevăzute la art. 1 trebuie construite astfel încât: a) perturbatiile electromagnetice pe care le generează sa nu depăşească un nivel care să împiedice funcţionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio şi telecomunicaţii, precum şi a altor aparate; b) să aibă un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice care să le permită funcţionarea la parametrii proiectati. (2) Principalele cerinţe de protecţie ce trebuie realizate prin construcţia aparatelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Principalele cerinţe de protecţie prevăzute în anexa nr. 2 sunt considerate a fi îndeplinite în cazul aparatelor conforme cu: a) standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele române din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile în care nu exista standarde europene armonizate. (2) Lista standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b), în condiţiile acceptării acestora de către Comisia Europeană conform prevederilor alin. (3), se aproba prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului industriei şi resurselor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele române va fi reactualizata periodic. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, după caz, va transmite Comisiei Europene, în vederea analizarii, textul standardelor naţionale prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) În cazul în care se considera ca standardele prevăzute la alin. (1) lit. a) nu satisfac integral cerinţele prevăzute la art. 3, Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, după caz, va informa pe baza fundamentată Comisia Europeană şi Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene asupra acestui fapt.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune numai a aparatelor care: a) îndeplinesc toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt corect instalate şi întreţinute şi dacă sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate; b) poarta marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. A. (2) Marcajul CE semnifica conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri şi se aplică de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligaţia de a supune aparatul următoarelor proceduri: a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4; b) în cazul aparatelor la care producătorul nu aplica sau aplica parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5; c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 6. (3) Conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC, conform procedurilor de evaluare a conformitatii specificate în anexele nr. 4, 5 sau 6, emisă de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al cărui conţinut este prezentat în anexa nr. 7. (4) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene lista organismelor responsabile pentru emiterea certificatelor CE de tip, conform prevederilor alin. (2) lit. c), sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare atribuite acestora de către Comisia Europeană. (5) Notificarea trebuie să precizeze dacă aceste organisme sunt competente pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotărâre sau dacă responsabilitatea acestora este limitată la anumite domenii specifice. (6) Lista organismelor notificate de către statele membre ale Uniunii Europene, sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numerele de identificare atribuite acestora sunt publicate şi actualizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 6 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcajul CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează documentele prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz, pentru atestarea conformitatii. (2) Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. Atunci când este cazul, în măsura în care acestea considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente. (3) Organele de control aparţin, după caz, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 7 (1) Marcajul CE se aplică de către producător sau de reprezentantul sau autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie, dacă dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia în mod lizibil, vizibil şi de nesters. (2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementări în vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa semnifice conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări. (3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz, datele de identificare ale reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, observaţiile sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc astfel de aparate. (4) Instrucţiunile de exploatare şi certificatele de garanţie prevăzute la alin. (1) se elaborează în limba română. (5) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie a oricărui marcaj asemănător cu marcajul de conformitate CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 8Nu pot fi interzise din considerente privind compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre nu restrictioneaza aplicarea unor măsuri speciale ce fac obiectul unor reglementări specifice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, şi anume: a) măsuri cu privire la punerea în funcţiune şi utilizarea aparatelor într-un amplasament specific, în scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existenta sau predictibila; b) măsuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate în scopul protecţiei reţelelor publice de telecomunicaţii sau a statiilor de emisie şi/sau de recepţie, utilizate în scopuri de siguranţă. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10 (1) În România, recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) şi k) din anexa nr. 2 se fac de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1. (2) În România recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi 1) din anexa nr. 2 se face de către Ministerul Economiei şi Comerţului pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1. (3) Atunci când organismele recunoscute şi desemnate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie să retragă recunoaşterea şi desemnarea şi sa informeze imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 11Metodologia de evaluare a organismelor în vederea desemnării lor se elaborează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei şi Resurselor, şi se aproba prin ordin al ministrului autorităţii competente respective, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 7 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autorităţii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) neîndeplinirea criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 de către organismele recunoscute în condiţiile art. 10, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere. (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), h), j) şi k); b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i) şi l), destinate consumatorilor persoane fizice, în condiţiile legii. (2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor fi informate imediat în scris de către persoanele împuternicite să aplice sancţiuni, prevăzute la alin. (1), indicând motivele deciziei luate şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) imposibilităţii satisfacerii cerinţelor de protecţie prevăzute la art. 3, dacă aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1); c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1). (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor informa Comisia Europeană asupra măsurilor luate, conform prevederilor alin. (2).  +  Articolul 14 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului al Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţa şi a aparatelor cu marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17. (2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitenta atât a marcajului CE, cat şi a marcajului CS. (3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi pentru marcajul CS.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 15 (1) Până la data prevăzută la art. 14 alin. (1), Ministerul Industriei şi Resurselor şi, respectiv, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei recunosc şi desemnează la nivel naţional organismele care realizează evaluarea conformitatii potrivit procedurilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (2) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se fac având în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 1, conform cerinţelor normelor metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor, respectiv Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, respectiv prin ordin al ministrului comunicatiior şi tehnologiei informatiei, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor prevăzute la art. 10 alin. (1), care realizează evaluarea conformitatii aparatelor conform prevederilor alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 10 alin. (2), care realizează evaluarea conformitatii aparatelor conform alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16 (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 15 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B. (2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluării conformitatii aparatelor prin procedura prevăzută în anexa nr. 4, numai în condiţiile respectării prevederilor art. 17.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 17În situaţia în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să semnifice conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementări.--------------Art. 17 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 18 (1) Responsabilităţile referitoare la introducerea pe piaţa a aparatelor cu marcaj CS ale producătorului, reprezentantului sau autorizat stabilit în România şi ale persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa sau cu punerea în funcţiune sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 12 şi la art. 13 alin. (2) se aplică şi în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, şi aparatelor introduse pe piaţa cu marcaj CS.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 19Începând cu data aderării la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai aparatele care poarta marcajul CE.-------------Art. 19 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi ale art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la data aderării la Uniunea Europeană. (2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) se aplică de la data intrării în vigoare a PECA. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 31 octombrie 2001.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 22Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 89/336/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetica, amendata de directivele Consiliului 91/263/EEC , 92/31/EEC şi 93/68/EEC .--------------Art. 22 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.--------------NOTĂ:A se vedea şi HOTĂRÂREA nr. 798 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 1 august 2003, care prevede, la art. 7:"Prezenta hotărâre constituie o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care îşi încetează aplicabilitatea pentru dispozitivele care sunt conforme cu prezenta hotărâre."A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 497.  +  Anexa 1 CRITERIIpentru evaluarea organismelor în vederea notificăriiOrganismele desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. sa dispună de personal, de mijloace şi de echipamente adecvate;2. sa dovedească competenţa tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională a personalului;3. sa demonstreze independenta conducerii şi personalului tehnic în realizarea încercărilor, redactarea rapoartelor de încercări, emiterea certificatelor de conformitate şi emiterea certificatelor de examinare CE de tip, prevăzute de prezenta hotărâre, faţă de toate grupurile sau persoanele direct sau indirect interesate de aparatul în cauza;4. să asigure păstrarea secretului profesional de către personalul angajat;5. să deţină o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere este asigurata de stat prin lege.Îndeplinirea condiţiilor pct. 1 şi 2 se verifica periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevăzut de metodologiile elaborate în conformitate cu art. 11 din hotărâre.  +  Anexa 2 PRINCIPALELE CERINŢE DE PROTECŢIEce trebuie realizate prin construcţia aparatelor1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie să fie astfel încât sa nu afecteze utilizarea, în special, a următoarelor aparate: a) receptoare de radio şi televiziune casnice; b) echipamente de producţie industriala; c) echipamente radio mobile; d) echipamente radio mobile şi radiotelefonice comerciale; e) aparate medicale şi ştiinţifice; f) aparate pentru tehnologia informatiei; g) aparate electrice şi electronice de uz casnic; h) aparatura pentru radionavigatie aeriană, fluviala şi maritima; i) echipamente electronice educaţionale; j) reţele şi echipamente de telecomunicaţii; k) emitatoare de radio şi televiziune; l) lampi fluorescente şi cu descărcări în gaze.2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica în mediul uzual de compatibilitate electromagnetica în care se intenţionează utilizarea aparatelor, în special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie să permită funcţionarea lor nestanjenita, ţinând cont de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre. Informaţiile necesare care să permită utilizarea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor trebuie să fie conţinute în instrucţiunile care le însoţesc.  +  Anexa 3 A. MARCAJUL DE CONFORMITATE CENOTA C.T.C.E.:---------------Figura reprezentând - Marcajul CE format din literele C şi E - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor.B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CSNOTA C.T.C.E.:---------------Figura reprezentând - Marcajul de conformitate CS format din literele C şi S - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, la pagina 12.NOTĂ:- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;- diametrul cercului: 20 mm.În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 4 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei)1. În cazul aparatelor pentru care producătorul a aplicat standardele conform art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre, conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.2. Declaraţia de conformitate EC trebuie ţinuta la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.3. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra declaraţia de conformitate EC revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului.--------------Anexa 4 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Anexa 5 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei cu raport tehnic sau certificateliberat de un organism competent)1. În cazul aparatelor pentru care producătorul nu a aplicat sau a aplicat parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ţină la dispoziţia organelor de control, atunci când aparatul este introdus pe piaţa, un dosar tehnic.2. Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele elemente: a) descrierea aparatului; b) procedurile utilizate pentru asigurarea conformitatii aparatului cu cerinţele de protecţie prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre; c) un raport tehnic sau un certificat eliberat de un organism competent.3. Dosarul tehnic trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.4. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra dosarul tehnic la dispoziţia organelor de control revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului.5. Conformitatea aparatului cu documentele prezentate în dosarul tehnic trebuie certificată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4. Se presupune ca aparatele îndeplinesc cerinţele de protecţie prevăzute în art. 3 din prezenta hotărâre dacă respecta prevederile din prezenta anexa.-------------Anexa 5 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Anexa 6 PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(examinare CE de tip)1. Conformitatea aparatului pentru transmisii de radiocomunicatii cu prevederile prezentei hotărâri trebuie să fie certificată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4, după obţinerea de către producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, a unui certificat de examinare CE de tip privind acest tip de aparat, emis de unul dintre organismele notificate prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta hotărâre.2. Aceasta prevedere nu se aplică aparatelor menţionate la pct. 1, care sunt destinate şi utilizate exclusiv de radioamatori, în sensul art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre.---------------Anexa 6 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.  +  Anexa 7 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente: a) descrierea aparatului la care se referă; b) referirea la specificăţiile în baza cărora este declarata conformitatea şi, acolo unde este cazul, la măsurile naţionale implementate în scopul asigurării conformitatii aparatului cu prevederile prezentei hotărâri; c) identificarea semnatarului împuternicit sa angajeze producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia; d) dacă este cazul, referinţe privitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate de un organism notificat.---------------Anexa 7 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.554 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004.---------------