LEGE nr. 185 din 9 mai 2003pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popesti, judeţul Arges
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 13 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Raca, judeţul Arges, având în componenta satele Raca, Bucov şi Adunaţi. (2) Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Raca.  +  Articolul 2 (1) Comuna Popesti, judeţul Arges, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenta satele Popesti, Palanga, Slobozia şi Purcareni. (2) Reşedinţa comunei Popesti rămâne în satul Popesti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Raca, judeţul Arges, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Raca.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Arges şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Arges şi Consiliul Local al Comunei Popesti, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Popesti, între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Raca vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judeţului Arges. (3) Bugetul comunei Raca pe anul 2003 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Arges. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Popesti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului cu atribuţii de primar al comunei Raca.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Popesti, judeţul Arges vor funcţiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 9 mai 2003.Nr. 185.------------