ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 24 aprilie 2003privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 mai 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, în vederea relansarii unor obiective industriale de importanța zonala semnificativă.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea fără plata a bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum și a bunurilor mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, în scopul infiintarii unei societăți comerciale pe acțiuni.(2) Valoarea totală a bunurilor transmise potrivit alin. (1) este de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Naționala a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6.  +  Articolul 3(1) Ministerul Sănătății și Familiei este mandatat sa întreprindă demersurile legale pentru înființarea, sub autoritatea sa, a unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate producția de aparatura și instrumente medicale, cod CAEN 3310.(1^1) Se aprobă participarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare la capitalul social al societății comerciale înființate potrivit alin. (1), cu un aport în numerar în valoare de 10 miliarde lei. Suma se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, din încasările din valorificarea activelor bancare. (la 11-12-2003, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 518 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 08 decembrie 2003 ) (2) Capitalul social al societății comerciale înființate potrivit alin. (1) este subscris și vărsat în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Sănătății și de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, fiind constituit din valoarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și aportul în numerar prevăzut la alin. (1^1). (la 11-12-2003, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 518 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 08 decembrie 2003 ) (3) Societatea comercială înființată potrivit alin. (1) este condusă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, dintre care 2 sunt numiți prin ordin al ministrului sănătății și unul, prin ordin al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, pe perioada în care statul este acționar unic. (la 11-12-2003, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 518 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 08 decembrie 2003 ) (4) Adunarea generală a acționarilor numește membrii consiliului de administrație, în număr de 3, ale căror atribuții sunt stabilite pe bază de mandat, pe perioada în care statul este acționar unic.(5) Actul constitutiv al societății comerciale înființate potrivit alin. (1) va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4(1) Patrimoniul Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu suma de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Naționala a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6, iar patrimoniul Ministerului Sănătății și Familiei se majorează cu aceeași valoare.(2) Indicatorii de venituri și cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare se rectifica, în sensul diminuării cu valoarea prevăzută alin. (1).  +  Articolul 5Sumele încasate de Ministerul Sănătății și de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din vânzările acțiunilor deținute la societatea comercială înființată potrivit art. 3 alin. (1), rămase după deducerea cheltuielilor aferente, se virează la fondul de risc. (la 11-12-2003, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 518 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 08 decembrie 2003 )  +  Articolul 6Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentanții desemnați de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și reprezentanții desemnați de Ministerul Sănătății și Familiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 7(1) Se aprobă restructurarea creanței deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale "Astra Vagoane Călători" - S.A., cu sediul în municipiul Arad, județul Arad, prin:a) eșalonarea la plata pe bază de convenție, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligației datorate și neachitate de aceasta societate comercială, consolidata în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc și comisioane, aferente creanței preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanțelor statului și diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002;b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere și a penalitatilor datorate de aceasta societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creanței preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002.(2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., va asigura resursele financiare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. prin contractele încheiate cu Societatea Comercială "Astra Vagoane Călători" - S.A., în vederea realizării strategiei de dezvoltare a sistemului feroviar din România. (la 11-12-2003, Articolul 7 a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 518 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 08 decembrie 2003 )  +  Articolul 8Se aprobă restructurarea creanței deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale "Industrializarea Laptelui Harghita" - S.A., cu sediul în comuna Remetea, județul Harghita, prin:a) eșalonarea la plata pe bază de convenție, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligației datorate și neachitate de aceasta societate comercială, consolidata în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc și comisioane, aferente creanței preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002;b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere și a penalitatilor datorate de aceasta societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creanței preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002.  +  Articolul 9(1) În scopul urmăririi performantelor economico-financiare ale societăților comerciale prevăzute la art. 7 și 8, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență acestea au obligația prezentării, în vederea avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, a următoarelor documente:a) planul de afaceri pe următorii 5 ani;b) planul de investiții pe următorii 5 ani.(2) Orice modificare a prevederilor acestor planuri este supusă avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.  +  Articolul 10Efectele măsurilor de restructurare prevăzute la art. 7 și 8 încetează în următoarele situații:a) societățile comerciale nu își achită obligațiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convențiilor de eșalonare și nu fac dovada achitării acestora în cel mult 30 de zile;b) societățile comerciale întârzie cu mai mult de 30 de zile plata unei rate scadente în cadrul convențiilor de eșalonare încheiate cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;c) societățile comerciale nu constituie garanțiile reale mobiliare și/sau imobiliare solicitate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;d) societățile comerciale nu își achită angajamentele la extern cu scadente viitoare, pentru care Ministerul Finanțelor Publice și-a asumat obligația de garanție;e) societățile comerciale nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute în planurile de investiții.  +  Articolul 11(1) Până la data îndeplinirii integrale a obligațiilor din convențiile de eșalonare, de către societățile comerciale prevăzute la art. 7 și 8, valoarea nominală a majorărilor de întârziere și a penalitatilor scutite la plata potrivit art. 7 lit. b) și art. 8 lit. b), consolidata în dolari S.U.A., va fi evidențiată în conturile în afară situației financiare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare.(2) La data îndeplinirii integrale a obligațiilor din convențiile de eșalonare, de către societățile comerciale prevăzute la art. 7 și 8, valoarea nominală a creanțelor preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare se regularizează cu valoarea majorărilor de întârziere și a penalitatilor scutite la plata, evidentiate potrivit alin. (1).(3) În toate situațiile prevăzute la art. 10 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va inregistra sumele evidentiate potrivit alin. (1) în situația financiară, urmând a valorifica creanțele deținute asupra societăților comerciale prevăzute la art. 7 și 8 prin metodele prevăzute de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității pentru
  Valorificarea Activelor Bancare,
  Ionel Blanculescu
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 24 aprilie 2003.Nr. 31.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunurilor imobile situate în municipiul Arad,
  care se transmit fără plata din domeniul privat al statului
  și din administrarea Autorității pentru Valorificarea
  Activelor Bancare în domeniul privat al statului
  și în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile imobilelor care se transmit
  Arad, str. Aron Cotrus nr. 2A Autoritatea pentru Valorificare Activelor Bancare Ministerul Sănătății și Familiei - teren nr. top. 602 / a în suprafața de 360 m².; - construcție tip P, Sc. = 112 m²., nr.inv. 101003; Valoare: 20.967 USD;
  Arad, str. Aron Cotrus nr. 2 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Ministerul Sănătății și Familiei - construcție tip P, Sc = 437 m²., nr.inv. 101001 (fără teren nr. top.602/b în suprafața de 547 m².); Valoare: 52.712 USD;
  Arad, str. Petru Rares; nr.129 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Ministerul Sănătății și Familiei - teren nr.top.4168/b/2, Sc.=1410 m².; nr.top.4163/2, Sc.=4464 m².; nr.top.4164/2, Sc,=4513 m².; nr.top.4165/2, Sc.=4464 m. p.; nr.top.4166/2, Sc.=4464 m².; nr.top.4167/2, Sc.=4500m.p.; nr.top.4168/a/2, Sc =6185 m². Suprafața totală = 30.000 m².; Valoare: 105.000 USD; - magazie de produse finite tip P., Sc.=4079 m².(nr.inv. 101004); Valoare: 241.227 USD; - hala climatizata, tip. P+E, Sc.=3903 m². (nr.inv. 101005); Valoare: 495.712 USD; - hala canule metalice, tip P, Sc.=2464 m².(nr.inv. 101006); Valoare: 282.515 USD; - gospodărie apa + remiza PSI, tip. P, Sc.=241 m².(nr.inv. 101007); Valoare: 14,652 USD; - depozit exterior tip P, Sc=1512m.p.(nr,inv, 101010); Valoare: 93.136 USD; - depozit exterior tip P, Sc=614m.p.(nr.inv.101011); Valoare: 37.424 USD. TOTAL: 1.343.345 USD
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunurilor și construcțiilor speciale situate în municipiul
  Arad, care se transmit fără plata din domeniul privat
  al statului și din administrarea Autorității pentru
  Valorificarea Activelor Bancare în domeniul privat
  al statului și în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
  Nr. crt.InventarDenumire ECHIPAMENT ValoareUSD
  1101008 AMENAJĂRI IMPREJM. PORȚI 22,456
  2101009 ALEI - DRUMURI DIN BETON 48,613
  3101012 ÎMPREJMUIRI DIN BETON 18,714
  4101013 CENTRALE ȘI PUNCTE TERMICE 162,358
  5101014 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 77,351
  6101015 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 8,012
  7101016 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 36,748
  8101017 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 17,033
  9101018 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 3,382
  10101019 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 42,356
  11101020 INSTALAȚII ELECTRICE DE FORTA 13,000
  12101021 REZERVOARE PENTRU APA DIN BETON 20,941
  13101022 REZERVOARE DIN BETON ARMAT 32,623
  14101023 REZERVOARE DIN BETON ARMAT 84,955
  15101024 CONDUCT ȘI INST.TEHN.PT ALIM CU APA 9,043
  16101025 CONTR.ȘI INST.TEHN.PT.ALIM APA ȘI CANAL 5,573
  17101026 CONDUCT.INST.TEHN.PT.ALIM.APA ȘI CANALIZ 30,488
  18101027 CONSTR.ȘI INST.TEH.PT.ALIM APA CANALIZ. 39,746
  19101028 CONST.ACCES INST.TEH.PT.ALIM.APA,CANALIZ 6,739
  20101029 CONTR.ȘI INST.TEHN.PT.ALIM APA ȘI CANAL 682
  21101031 CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAȚIE 14,624
  22101032 CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAȚIE 241,158
  23101033 CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAȚIE 12,827
  24101034 CONDUCTE.TEHN.INCLUSIV CANALE VENTILAȚIE 18,251
  25101035 COND.TEHN.CANAL.VENTIL.MED.NOR 4,359
  26101036 CABLU ENERG.CYY PT.INST.FORTA 1,653
  27202001 UPS BACK 900 51
  28202002 CONVERTIZOR SUDURA 556
  29202003 REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. 87
  30202004 REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. 87
  31202005 REDRES.PT.MAS.SPĂLAT PARDOS. 87
  32202006 REDRESOR PT.EL.STIV.1500 KG 1,546
  33202007 REDRESOR PT.EL.STIV. 1500 KG 1,546
  34202008 REDRESOR PT.EL.STIV. 2000 KG 1,546
  35202009 COMPRESOR 50 L 58
  36202010 SISTEM COMPLET AER COMPRIMAT 33,969
  37202011 SISTEM COMPLET AER COMPRIMAT 73,373
  38202012 SISTEM AER COMPRIMAT 73,373
  39202013 APARAT.PT.STAȚII ELECTR.ȘI POST.TRANSF. 25,495
  40202014 PSLG 65-65-220 4X1500 Q-35 H15 141
  41202015 MOTOPOMPA STINS INCENDII 170
  42202017 VITRINA FRIGORIFICA 98
  43202018 VITRINA FRIGORIFICA 98
  44202025 HOTA LABCONCO 575
  45202026 APARAT AER CONDIȚIONAT GENERAL 131
  46202027 APARAT AER CONDIȚIONAT GENERAL 131
  47202028 CENTRALA TRATARE AER CTA1 8,717
  48202029 CENTRALA TRATARE AER CTA3 19,173
  49202030 CENTRALA TRATARE AER CTA4 20,947
  50202031 CENTRALA TRATARE AER CTA5 15,733
  51202032 CENTRALA TRATARE AER CTA6 13,920
  52202033 CENTRALA TRATARE AER CTA7 2,205
  53202034 CENTRALA TRATARE AER CTA9 1,960
  54202071 BUTELIE ETO 202
  55202072 BUTELIE ETO 202
  56202073 BUTELIE ETO 202
  57202074 BUTELIE ETO 202
  58202075 BUTELIE ETO 202
  59202076 BUTELIE ETO 202
  60202077 BUTELIE ETO 202
  61202078 BUTELIE ETO 202
  62202079 BUTELIE ETO 202
  63202080 BUTELIE ETO 202
  64202081 BUTELIE ETO 202
  65202082 BUTELIE ETO 202
  66202083 BUTELIE ETO 202
  67202084 BUTELIE ETO 202
  68202085 BUTELIE ETO 202
  69202086 BUTELIE ETO 202
  70202087 BUTELIE ETO 202
  71202088 BUTELIE ETO 202
  72202089 BUTELIE ETO 202
  73202090 BUTELIE ETO 202
  74202091 BUTELIE ETO 202
  75202092 BUTELIE ETO 202
  76202093 BUTELIE ETO 202
  77202094 BUTELIE ETO 202
  78202095 BUTELIE ETO 202
  79202096 BUTELIE ETO 202
  80202097 BUTELIE ETO 202
  81202098 BUTELIE ETO 202
  82202099 BUTELIE ETO 202
  83202100 BUTELIE ETO 202
  84202101 BUTELIE ETO 202
  85202102 BUTELIE ETO 202
  86202103 BUTELIE ETO 202
  87202104 BUTELIE ETO 202
  88202105 BUTELIE ETO 202
  89202106 BUTELIE ETO 202
  90202107 BUTELIE ETO 202
  91202108 BUTELIE ETO 202
  92202109 BUTELIE ETO 201
  93202110 BUTELIE ETO 202
  94202111 BUTELIE ETO 202
  95202112 BUTELIE ETO 202
  96202113 BUTELIE ETO 202
  97202114 BUTELIE ETO 202
  98202115 BUTELIE ETO 202
  99202116 BUTELIE ETO 202
  100202117 BUTELIE ETO 202
  101202118 BUTELIE ETO 202
  102202119 BUTELIE ETO 202
  103202120 BUTELIE ETO 202
  104202121 BUTELIE ETO 202
  105202122 BUTELIE ETO 202
  106202123 BUTELIE ETO 202
  107202124 BUTELIE ETO 202
  108202125 BUTELIE ETO 202
  109202126 BUTELIE ETO 202
  110202127 BUTELIE ETO 202
  111202128 BUTELIE ETO 202
  112202129 BUTELIE ETO 202
  113202130 BUTELIE ETO 202
  114202131 BUTELIE ETO 202
  115202132 BUTELIE ETO 202
  116202133 BUTELIE ETO 202
  117202134 BUTELIE ETO 202
  118202135 BUTELIE ETO 202
  119202136 BUTELIE ETO 202
  120202137 BUTELIE ETO 202
  121202138 BUTELIE ETO 202
  122202139 BUTELIE ETO 202
  123202140 BUTELIE ETO 202
  124202141 BUTELIE ETO 202
  125202142 BUTELIE ETO 202
  126202143 BUTELIE ETO 202
  127202144 BUTELIE ETO 202
  128202145 BUTELIE ETO 202
  129202146 BUTELIE ETO 202
  130202147 BUTELIE ETO 202
  131202148 BUTELIE ETO 202
  132202149 BUTELIE ETO 202
  133202150 BUTELIE ETO 202
  134202151 BUTELIE ETO 202
  135202152 BUTELIE ETO 202
  136202153 BUTELIE ETO 202
  137202154 BUTELIE ETO 202
  138202155 BUTELIE ETO 202
  139202156 BUTELIE ETO 202
  140202157 BUTELIE ETO 202
  141202158 BUTELIE ETO 202
  142202159 BUTELIE ETO 202
  143202160 BUTELIE ETO 202
  144202161 BUTELIE ETO 202
  145202162 BUTELIE ETO 202
  146202163 BUTELIE ETO 202
  147202164 BUTELIE ETO 202
  148202165 BUTELIE ETO 202
  149202166 BUTELIE ETO 202
  150202167 BUTELIE ETO 202
  151202168 BUTELIE ETO 202
  152202169 BUTELIE ETO 202
  153202170 BUTELIE ETO 202
  154202171 BUTELIE ETO 202
  155202172 BUTELIE ETO 202
  156202173 BUTELIE ETO 202
  157202174 BUTELIE ETO 202
  158202175 BUTELIE ETO 202
  159202176 BUTELIE ETO 202
  160202177 BUTELIE ETO 202
  161202178 BUTELIE ETO 202
  162202179 BUTELIE ETO 202
  163202180 BUTELIE ETO 202
  164202181 BUTELIE ETO 202
  165202182 BUTELIE ETO 202
  166202183 BUTELIE ETO 202
  167202184 BUTELIE ETO 202
  168202185 BUTELIE ETO 202
  169202186 BUTELIE ETO 202
  170202187 BUTELIE ETO 202
  171202188 BUTELIE ETO 202
  172202189 BUTELIE ETO 202
  173202190 BUTELIE ETO 202
  174202191 BUTELIE ETO 202
  175202192 BUTELIE ETO 202
  176202193 BUTELIE ETO 202
  177202194 BUTELIE ETO 202
  178202195 BUTELIE ETO 202
  179202196 BUTELIE ETO 202
  180202197 BUTELIE ETO 202
  181202198 BUTELIE ETO 202
  182202199 BUTELIE ETO 202
  183202200 BUTELIE ETO 202
  184202201 BUTELIE ETO 202
  185202202 BUTELIE ETO 202
  186202203 BUTELIE ETO 202
  187202204 BUTELIE ETO 202
  188202205 BUTELIE ETO 202
  189202206 BUTELIE ETO 202
  190202207 BUTELIE ETO 202
  191202208 BUTELIE ETO 202
  192202209 BUTELIE ETO 202
  193202210 BUTELIE ETO 202
  194202211 BUTELIE ETO 202
  195202212 BUTELIE ETO 202
  196202213 BUTELIE ETO 202
  197202214 BUTELIE ETO 202
  198202215 BUTELIE ETO 202
  199202216 BUTELIE ETO 202
  200202217 BUTELIE ETO 202
  201202218 BUTELIE ETO 202
  202202219 BUTELIE ETO 202
  203202220 BUTELIE ETO 202
  204202221 BUTELIE ETO 202
  205202222 BUTELIE ETO 202
  206202223 BUTELIE ETO 202
  207202224 BUTELIE ETO 202
  208202225 BUTELIE ETO 202
  209202226 BUTELIE ETO 202
  210202227 BUTELIE ETO 202
  211202228 BUTELIE ETO 202
  212202229 BUTELIE ETO 202
  213202230 BUTELIE ETO 202
  214202231 BUTELIE ETO 202
  215202232 BUTELIE ETO 202
  216202233 BUTELIE ETO 202
  217202234 BUTELIE ETO 202
  218202235 BUTELIE ETO 202
  219202236 BUTELIE ETO 202
  220202237 BUTELIE ETO 202
  221202238 BUTELIE ETO 202
  222202239 BUTELIE ETO 202
  223202240 BUTELIE ETO 202
  224202241 BUTELIE ETO 202
  225202242 BUTELIE ETO 202
  226202243 BUTELIE ETO 202
  227202244 BUTELIE ETO 202
  228202245 BUTELIE ETO 202
  229202246 BUTELIE ETO 202
  230202247 BUTELIE ETO 202
  231202248 BUTELIE ETO 202
  232202249 BUTELIE ETO 202
  233202250 BUTELIE ETO 202
  234202251 BUTELIE ETO 202
  235202252 BUTELIE ETO 202
  236202253 BUTELIE ETO 202
  237202254 BUTELIE ETO 202
  238202255 BUTELIE ETO 202
  239202256 BUTELIE ETO 202
  240202257 BUTELIE ETO 202
  241202258 BUTELIE ETO 202
  242202259 BUTELIE ETO 202
  243202260 BUTELIE ETO 202
  244202261 BUTELIE ETO 202
  245202262 BUTELIE ETO 202
  246202263 BUTELIE ETO 202
  247202264 BUTELIE ETO 202
  248202265 BUTELIE ETO 202
  249202266 BUTELIE ETO 202
  250202267 BUTELIE ETO 202
  251202268 BUTELIE ETO 202
  252202269 BUTELIE ETO 202
  253202270 BUTELIE ETO 202
  254202271 BUTELIE ETO 202
  255202272 BUTELIE ETO 202
  256202273 BUTELIE ETO 202
  257202274 BUTELIE ETO 202
  258202275 BUTELIE ETO 202
  259202276 BUTELIE ETO 202
  260202277 BUTELIE ETO 202
  261202278 BUTELIE ETO 202
  262202279 BUTELIE ETO 202
  263202280 BUTELIE ETO 202
  264202281 BUTELIE ETO 202
  265202282 BUTELIE ETO 202
  266202283 BUTELIE ETO 202
  267202284 BUTELIE ETO 202
  268202285 BUTELIE ETO 202
  269202286 BUTELIE ETO 202
  270202287 BUTELIE ETO 202
  271202288 BUTELIE ETO 202
  272202289 BUTELIE ETO 202
  273202290 BUTELIE ETO 202
  274202291 BUTELIE ETO 202
  275202292 BUTELIE ETO 202
  276202293 BUTELIE ETO 202
  277202294 BUTELIE ETO 202
  278202295 BUTELIE ETO 202
  279202296 BUTELIE ETO 202
  280202297 BUTELIE ETO 202
  281202298 BUTELIE ETO 202
  282202299 BUTELIE ETO 202
  283202300 BUTELIE ETO 202
  284202301 BUTELIE ETO 202
  285202302 BUTELIE ETO 202
  286202303 BUTELIE ETO 202
  287202304 BUTELIE ETO 202
  288202305 BUTELIE ETO 202
  289202306 BUTELIE ETO 202
  290202307 BUTELIE ETO 202
  291202308 BUTELIE ETO 202
  292202309 BUTELIE ETO 202
  293202310 BUTELIE ETO 202
  294202311 BUTELIE ETO 202
  295202312 BUTELIE ETO 202
  296202313 BUTELIE ETO 202
  297202314 BUTELIE ETO 202
  298202315 BUTELIE ETO 202
  299202316 BUTELIE ETO 202
  300202317 BUTELIE ETO 202
  301202318 BUTELIE ETO 202
  302202319 BUTELIE ETO 202
  303202320 BUTELIE ETO 202
  304202321 BUTELIE ETO 202
  305202322 BUTELIE ETO 202
  306202323 BUTELIE ETO 202
  307202324 BUTELIE ETO 202
  308202325 BUTELIE ETO 202
  309202326 BUTELIE ETO 202
  310202327 BUTELIE ETO 202
  311202328 BUTELIE ETO 202
  312202329 BUTELIE ETO 202
  313202330 BUTELIE ETO 202
  314202331 BUTELIE ETO 202
  315202332 BUTELIE ETO 202
  316202333 BUTELIE ETO 202
  317202334 BUTELIE ETO 202
  318202335 BUTELIE ETO 202
  319202336 BUTELIE ETO 202
  320202337 BUTELIE ETO 202
  321202338 BUTELIE ETO 202
  322202339 BUTELIE ETO 202
  323202340 BUTELIE ETO 202
  324202341 BUTELIE ETO 202
  325202342 BUTELIE ETO 202
  326202343 BUTELIE ETO 202
  327202344 BUTELIE ETO 202
  328202345 BUTELIE ETO 202
  329202346 BUTELIE ETO 202
  330202347 BUTELIE ETO 202
  331202348 BUTELIE ETO 202
  332202349 BUTELIE ETO 202
  333202350 BUTELIE ETO 202
  334202351 BUTELIE ETO 202
  335202352 BUTELIE ETO 202
  336202353 BUTELIE ETO 202
  337202354 BUTELIE ETO 202
  338202355 BUTELIE ETO 202
  339202356 BUTELIE ETO 202
  340202357 BUTELIE ETO 202
  341202358 BUTELIE ETO 202
  342202359 BUTELIE ETO 202
  343202360 BUTELIE ETO 202
  344202361 BUTELIE ETO 202
  345202362 BUTELIE ETO 202
  346202363 BUTELIE ETO 202
  347202364 BUTELIE ETO 202
  348202365 BUTELIE ETO 202
  349202366 BUTELIE ETO 202
  350202367 BUTELIE ETO 202
  351202368 BUTELIE ETO 202
  352202369 BUTELIE ETO 202
  353202370 BUTELIE ETO 202
  354202371 BUTELIE ETO 202
  355202372 BUTELIE ETO 202
  356202373 BUTELIE ETO 202
  357202374 BUTELIE ETO 202
  358202375 BUTELIE ETO 202
  359202376 BUTELIE ETO 202
  360202377 BUTELIE ETO 202
  361202378 BUTELIE ETO 202
  362202379 BUTELIE ETO 202
  363202380 BUTELIE ETO 202
  364202381 BUTELIE ETO 202
  365202382 BUTELIE ETO 202
  366202383 BUTELIE ETO 202
  367202384 BUTELIE ETO 202
  368202385 BUTELIE ETO 202
  369202386 BUTELIE ETO 202
  370202387 BUTELIE ETO 202
  371202388 BUTELIE ETO 202
  372202389 BUTELIE ETO 202
  373202390 BUTELIE ETO 202
  374202391 BUTELIE ETO 202
  375202392 BUTELIE ETO 202
  376202393 BUTELIE ETO 202
  377202394 BUTELIE ETO 202
  378202395 BUTELIE ETO 202
  379202396 BUTELIE ETO 202
  380202397 BUTELIE ETO 202
  381202398 BUTELIE ETO 202
  382202399 BUTELIE ETO 202
  383202400 BUTELIE ETO 202
  384202401 BUTELIE ETO 202
  385202402 BUTELIE ETO 202
  386202403 BUTELIE ETO 202
  387202404 BUTELIE ETO 202
  388202405 BUTELIE ETO 202
  389202406 BUTELIE ETO 202
  390202407 BUTELIE ETO 202
  391202408 BUTELIE ETO 202
  392202409 BUTELIE ETO 202
  393202410 BUTELIE ETO 202
  394202411 BUTELIE ETO 202
  395202412 BUTELIE ETO 202
  396202413 BUTELIE ETO 202
  397202414 BUTELIE ETO 202
  398202415 BUTELIE ETO 202
  399202416 BUTELIE ETO 202
  400202417 BUTELIE ETO 202
  401202418 BUTELIE ETO 202
  402202419 BUTELIE ETO 202
  403202420 BUTELIE ETO 202
  404202421 BUTELIE ETO 202
  405202422 BUTELIE ETO 202
  406202423 BUTELIE ETO 202
  407202424 BUTELIE ETO 202
  408202425 BUTELIE ETO 202
  409202426 BUTELIE ETO 202
  410202427 BUTELIE ETO 202
  411202428 BUTELIE ETO 202
  412202429 BUTELIE ETO 202
  413202430 BUTELIE ETO 202
  414202431 BUTELIE ETO 202
  415202432 BUTELIE ETO 202
  416202433 BUTELIE ETO 202
  417202434 BUTELIE ETO 202
  418202435 BUTELIE ETO 202
  419202436 BUTELIE ETO 202
  420202437 BUTELIE ETO 202
  421202438 BUTELIE ETO 202
  422202439 BUTELIE ETO 202
  423202440 BUTELIE ETO 202
  424202441 BUTELIE ETO 202
  425202442 BUTELIE ETO 202
  426202443 BUTELIE ETO 202
  427202444 BUTELIE ETO 202
  428202445 BUTELIE ETO 202
  429202446 BUTELIE ETO 202
  430202447 BUTELIE ETO 202
  431202448 BUTELIE ETO 202
  432202449 BUTELIE ETO 202
  433202450 BUTELIE ETO 202
  434202451 BUTELIE ETO 202
  435202452 BUTELIE ETO 202
  436202453 BUTELIE ETO 202
  437202454 BUTELIE ETO 202
  438202455 BUTELIE ETO 202
  439202456 BUTELIE ETO 202
  440202457 BUTELIE ETO 202
  441202458 BUTELIE ETO 202
  442202459 BUTELIE ETO 202
  443202460 BUTELIE ETO 202
  444202461 BUTELIE ETO 202
  445202462 BUTELIE ETO 202
  446202463 BUTELIE ETO 202
  447202464 BUTELIE ETO 202
  448202465 BUTELIE ETO 202
  449202466 BUTELIE ETO 202
  450202467 REZERVOR TAMPON 10.000 L 8,334
  451202468 MAȘINI ȘI INSTALAȚII PT.PROD.FRIGULUI 10,767
  452202479 CIRCULAR CU MASA INCLINABILA 141
  453202480 FERASTRAU ALTERNATIV CU ACCES 221
  454202481 MASINA SERIGR.CILINDRU 1 ML 29,413
  455202482 MASINA SERIGR.CILINDRU 2,5 ML 53,082
  456202483 MASINA SERIGR.CILINDRI 5 ML 53,082
  457202484 MASINA SERIGR.CILINDRI 10 ML 29,183
  458202485 MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 1 ML 34,469
  459202486 MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 2,5ML 98,810
  460202487 MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 5 ML 98,810
  461202488 MAS.AUT.ASAMBLAT SERINGI 10 ML 97,661
  462202489 MAS.AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 87,321
  463202490 MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 87,435
  464202491 MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 75,831
  465202492 MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 18,383
  466202493 MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 18,383
  467202494 MASINA AUTOMATĂ ASAMBLAT ACE 18,383
  468202495 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  469202496 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  470202497 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  471202498 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  472202499 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  473202500 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 10,111
  474202501 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  475202502 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  476202503 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  477202504 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  478202505 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  479202506 MASINA AUTOMATĂ CONTROLAT ACE 3,056
  480202507 MAS.BLISTERIZAT SERINGI 1 ML 82,725
  481202508 MAS.BLISTERIZAT SERINGI 2,5 ML 82,725
  482202509 MAS.BLISTERIZAT SERINGI 5 ML 82,725
  483202510 MAS.BLISTERIZAT SERINGI 10 ML 94,214
  484202511 MASINA BLISTERIZAT ACE 68,937
  485202512 MASINA BLISTERIZAT ACE 68,937
  486202513 MASINA BLISTERIZAT ACE 68,937
  487202514 SISTEM ACOPER.INTERIOARĂ TUB 1,723
  488202515 MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB 40,213
  489202516 MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB 40,213
  490202517 MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB 40,213
  491202518 MASINA DE REDUS DIAMETRU TUB 40,213
  492202519 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  493202520 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  494202521 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  495202522 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  496202523 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  497202524 MASINA ÎNDREPTAT ȘI TĂIAT TUB 1,494
  498202525 INSTALATIE DEGRESAT CU VAPORI 9,651
  499202526 USCATOR CENTRIFUG. CU AER CALD 1,608
  500202527 MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE 2,413
  501202528 MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE 2,413
  502202529 MASINA DE ÎNCĂRCAT CANULE 2,409
  503202530 MAS.RECTIF.VF.CANULA ȘI MICROS 5,285
  504202531 MAS.RECTIF.VF.CANULA ȘI MICROS 5,285
  505202532 MAS.RECTIF.VF.CANULA ȘI MICROS 5,285
  506202533 MAS.RECTIF.VF.CANULA ȘI MICROS 5,285
  507202534 MAS.RECTIF.VF.CANULA ȘI MICROS 5,285
  508202535 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 4,546
  509202536 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 4,546
  510202537 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 4,546
  511202538 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 4,546
  512202539 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 16,415
  513202540 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 16,415
  514202541 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 16,415
  515202542 MASA ROTATIVA PT.MAS.TRAGERE 16,415
  516202543 MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS 16,415
  517202544 MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS 16,415
  518202545 MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS 16,415
  519202546 MASA ROTATIVA PT.MAS.DE REDUS 16,415
  520202547 MASA ROTATIVA 4,546
  521202548 MASA ROTATIVA 4,546
  522202549 MASA ROTATIVA 4,546
  523202550 MASA ROTATIVA 4,546
  524202551 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  525202552 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  526202553 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  527202554 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  528202555 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  529202556 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  530202557 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  531202558 MAS.TRAGERE CU DORN FLOTANT 34,469
  532202559 VIBRATOR FINISOR SEPARATOR 10,455
  533202560 CENTRIFUGA CU ÎNCĂLZIRE 5,745
  534202561 MASINA DE RECTIFICAT PU200 442
  535202562 MASINA RECTIFICAT PLAN RP250A 258
  536202563 TABLOU DISTRIBUȚIE 28
  537202566 CENTRALA TELEFONICA 912
  538202567 INSTALAȚII PENTRU STINS INCENDII 28,398
  539202568 MAȘINI ECHIP ȘI INST.PT.STINS INCENDII 21,027
  540202569 CENTRALE DE AVERTIZ.ȘI SEMNALIZ.INCENDII 8,923
  541202570 CENTRALE DE AVERTIZARE ȘI SEMNALIZARE 4,674
  542202571 CENTRALE DE AVERTIZARE ȘI SEMNALIZARE 4,774
  543202572 OSCILOSCOP HITACHI V209 111
  544202573 STERILIZATOR YAMATO SM-52-1 938
  545202574 STERILIZATOR 462
  546202575 STERILIZATOR CU GENER.ABURI 390,633
  547202576 STERILIZ.CU SPAL.GAZ.SIST.AUT. 390,633
  548202577 GLUCOMETRU 23
  549202579 MAS.CORECTAT PIETRE RECTIFICAT 53
  550202580 CIRCULAR PORTABIL 84
  551202581 FERASTRAU PORTABIL 63
  552202582 POMPA CILINDRICĂ 18
  553202583 POMPA CILINDRICĂ 18
  554202584 ORIENTATOR DE CANULE 76
  555202585 ORIENTATOR DE CANULE 76
  556202586 ORIENTATOR DE CANULE 76
  557202587 ORIENTATOR DE CANULE 76
  558202589 MASA DE LUCRU DIN OȚEL 157
  559202590 MASA DE LUCRU DIN OȚEL 157
  560202591 DISPOZITIV DE VIDARE CU CLOPOT 63
  561202592 PRINZATOR INSECTE 70
  562202593 PRINZATOR INSECTE 70
  563202594 PRINZATOR INSECTE 70
  564202595 PRINZATOR INSECTE 70
  565202596 PRINZATOR INSECTE 70
  566202597 PRINZATOR INSECTE 70
  567202598 PRINZATOR INSECTE 70
  568202599 PRINZATOR INSECTE 70
  569202600 PRINZATOR INSECTE 70
  570202601 PRINZATOR INSECTE 67
  571202602 PRINZATOR INSECTE 70
  572202603 PRINZATOR INSECTE 70
  573202604 PRINZATOR INSECTE 70
  574202605 PRINZATOR INSECTE 70
  575202606 PRINZATOR INSECTE 70
  576202607 PRINZATOR INSECTE 70
  577202608 TRUSA CHEI TUBULARE 27
  578202610 DISP.ORIENTAT CANULE SNV 162000 34
  579202611 MASINA DE SLEFUIT CU BANDA 73
  580202612 POMPA SUBMERSIBILA 1,1 KW 87
  581202613 DEMAGNETIZATOR CANULE 152
  582202614 DEMAGNETIZATOR CANULE 152
  583202615 MASINA DE REDUS CAPĂT TUB 80
  584202616 MASINA PREGĂTIT CAPĂT TUB 80
  585202617 MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 76
  586202618 MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 76
  587202621 GRANULATOR 46-25/TD-SL 3,141
  588202622 INSTALATIE EXEC.SITE SERIGRAF. 2,108
  589202623 ECHIP.PREGĂTIRE STAMP.CAUCIUC 1,817
  590202624 MASINA RECTIFICAT DORNURI 3,634
  591202625 MAS.RECTIF.SUPR.MICI+MASA MAGN 1,117
  592202626 SPALATOR OCHI ȘI DUS 228
  593202627 INCALZ.GAZ 380L ȘI SIST.DISPUN 1,904
  594202628 SIST.DEMINER.ȘI DEIONIZARE APA 10,534
  595202629 MASINA RECONDITIONAT FILIERE 363
  596202630 MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA 3,173
  597202631 MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA 3,173
  598202632 MASINA DE SPĂLAT PARDOSEALA 3,173
  599202633 VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) 381
  600202634 VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) 381
  601202635 VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) 381
  602202636 VENTILATOR (FĂRĂ MOTOR) 381
  603202637 MASINA GAURIT 41
  604202638 MASINA GAURIT GBH 2-24 76
  605202639 MASINA DE GAURIT CU COLOANA 227
  606202640 MAS. GAURIT CU TURATIE MARE 5,978
  607202641 STRUNG SN 381 X 750 438
  608202642 MAS.DE DEBITAT CU FREZA DISC 122
  609202643 INST.DE SPALARE CU ULTRASUNETE 720
  610202644 SISTEM RĂCIRE PRESE ȘI MATRITE 15,798
  611202645 SISTEM RĂCIRE PRESE ȘI MATRITE 15,798
  612202646 SISTEM RĂCIRE PRESE ȘI MATRITE 15,798
  613202647 SISTEM RĂCIRE PRESE ȘI MATRITE 15,798
  614202648 SISTEM RĂCIRE PRESE ȘI MATRITE 15,798
  615202649 RACITOR APA KW429 53,361
  616202650 RACITOR APA KW429 53,361
  617202651 RACITOR APA KW429 53,361
  618202652 CENTRALA TRATARE AER CTA2 17,738
  619202653 MAS.CURATAT AUTOM.ULTRASUNETE 28,724
  620202654 INSTAL.ELECTROSLEF.VF.CANULA 7,813
  621202655 FREZA UNIVERSALA FUS 22 3,110
  622202658 MASINA DE FORMAT ȘI SUDAT TUB 5,901
  623202660 MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. 159,533
  624202661 MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. 123,639
  625202662 MASINA INJ.SUPORT AC CU ACCES. 251,449
  626202663 MASINA INJ.PROT AC CU ACCES. 145,573
  627202664 MASINA INJ.PROT.AC CU ACCES. 101,039
  628202665 MASINA INJ.PROT.AC CU ACCES. 239,787
  629202666 MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. 151,950
  630202667 MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. 245,934
  631202668 MASINA INJ.CILINDRU CU ACCES. 158,384
  632202669 MASINA INJ.PISTON CU ACCES. 254,207
  633202670 MASINA INJ.PISTON CU ACCES. 132,073
  634202671 MASINA INJ.PISTON CU ACCES. 136,209
  635202672 MAS.AMBALAT ACE+MASA AMBALAT 15,101
  636202673 MAS. AMBALAT ACE+MASA AMBALAT 15,101
  637202674 MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL 19,296
  638202675 MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL 19,292
  639202676 MAS.AMBALAT ACE+MASA AMBALAT 15,101
  640202677 MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL 19,296
  641202678 MAS.AMBALAT SERINGI+MASA AMBAL 19,296
  642202679 FIERASTRAU CIRCULAR 142
  643202680 RINDEA ELECTRICA 43
  644202681 DISPOZITIV DE SUDAT SACI 128
  645202682 TRUSA CHEI TABULARE 19
  646202683 POMPA ZUGRAV 20
  647202684 ELECTROPOMPA 28
  648202685 POMPA OMEGA 25
  649202686 INSTALAȚII PT.STINS INCENDII 13
  650202687 INSTALATIE DE OZONIZARE TIP 918
  651202688 MOTOREDUCTOR MM40 40 01S-1 46
  652202692 TRUSA SCULE BUDERUS 177
  653303010 PENETROMETRU 76
  654303011 COSFIMETRU DE TABLOU 3X380 88
  655303012 COSFIMETRU DE TABLOU 2X380V 88
  656303013 BALANȚA ANALITICA 813
  657303014 KIT DENSIT.SOLIDE 100
  658303015 BALANȚA ANAL.AP250D CU PRINTER 989
  659303016 TESTER GRAD ASCUTIRE 102
  660303017 TESTER GRAD ASCUTIRE 102
  661303018 TESTER GRAD ASCUTIRE 102
  662303019 TESTER GRAD ASCUTIRE 102
  663303020 PENETROMETRU 76
  664303021 PROIECTOR DE PROFILE 6,894
  665303022 COMPARATOR OPTIC MIKROVU 3,907
  666303023 COMPARATOR OPTIC MIKROVU 3,907
  667303024 COMPARATOR OPTIC MIKROVU 3,907
  668303025 COMPARATOR OPTIC MIKROVU 3,907
  669303026 MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR 2,020
  670303027 MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR 2,020
  671303028 MICROSCOP NIKON+TRANSFORMATOR 2,020
  672303032 OSCILOSCOP HM605 - 60 MHZ 135
  673303033 CLESTE CURENT TIP MEGGER 215
  674303035 SPECTROFOTOMETRU UV-VIS 2,842
  675303037 CONTOR ENERGIE TERMICA 135
  676303040 AP.MAS.CONCENT.ETO PORT.+TRUSA 76
  677303041 PH-METRU TIP ORION 920A 792
  678303042 TESTER PT.TUBURI UNIVERSALE 1,838
  679303043 TERMOSTAT CDA 2227/95 264
  680303044 TERMOSTAT CDA 2258/95 418
  681303045 SIST.DE PURIFIC.APA MILLITORE 888
  682303046 BAIE DE APA TERMOSTATA 792
  683303047 MASA LABORATOR 5,051
  684303048 MASA LABORATOR 5,051
  685303049 BANC LABORATOR 5,051
  686303050 BANC LABORATOR 5,051
  687303052 CUVA DE SPALARE 12 L 132
  688303053 MICROSCOP 54
  689303054 INTERFATA CALC.3G2C7 LK 201 2
  690303055 CALC.VIGOR 166,CD-ROM,WINDOWS 153
  691303056 IMPRIMANTA EPSON LQ-2170 62
  692303057 IMPRIMANTA LASSER JET 5L 36
  693303058 MONITOR 14" PHILIPS 14B 16
  694303059 FAX MODEM ZOLTRIX 33600 12
  695303060 FAX MODEM ZOLTRIX 33600 12
  696303061 CALCULATOR PENTIUM SPRINT 44
  697303062 PC SERVER IBM 310 44
  698303063 IMPRIMANTA HP 690C 23
  699303064 CALCULATOR PC FUJITSU CORDANT 70
  700303065 CALCULATOR MPAD 72
  701303066 BALANȚA EL.BE06 56
  702303067 C.M.RAXON 108 SR 73
  703303068 CALCULATOR DAEWOO INTEL 333 58
  704303069 DETECTOR ELECTR.FREON 5650A 35
  705303070 IMPRIMANTA EPSON LX 400 17
  706303071 SUBLER DIGIT.0-150 MM MITUTOYO 32
  707303072 SUBLER DIGIT.0-150 MM MITUTOYO 32
  708303073 CANTAR ELECTRONIC GS 9715 15KG 77
  709303074 ANALIZOR PORTABIL MANOVIP PLUS 199
  710303075 CLESTE AMPERMETRIC 1000 A 163
  711303076 NIVELA ELECTRONICADNM 60L 31
  712303078 IMPRIMANTA HP 610 C 24
  713303079 PC DAEWOO AMD K6/MON.15" 211
  714303080 PC DAEWOO AMD K6/MON. 15" 211
  715303081 IMPRIMANTA LEXMARK 80
  716303082 CASA MARCAT EURO 125
  717303083 CASA MARCAT EURO 125
  718303084 CONSOLA DE PROGRAMARE 99
  719303085 ANEMOMETRU TERMIC CU SONDA 403
  720303086 MANOMETRU DIGITAL PORTABIL 400
  721303087 PC DAEWOO CELERON 433 179
  722404003 AUTOTURISM ESPERO 1,933
  723404005 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  724404006 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  725404007 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  726404008 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  727404009 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  728404010 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  729404011 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  730404012 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  731404013 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  732404014 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  733404015 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  734404016 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  735404017 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  736404018 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  737404019 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  738404020 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  739404021 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  740404022 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  741404023 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  742404024 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  743404025 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  744404026 ELEVATOR VERTICAL O CALE 5,400
  745404027 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  746404028 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  747404029 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  748404030 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  749404031 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  750404032 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  751404033 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  752404034 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  753404035 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  754404036 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  755404037 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  756404038 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  757404039 ELEVATOR VERTICAL 2 CAI 8,043
  758404040 TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG 455
  759404041 TRANSPALET HIDRAULIC 455
  760404042 TRANSPALET HIDRAULIC 455
  761404043 TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG 455
  762404044 TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG 455
  763404045 MACARA HIDR. APC/361 1200 KG + 1,010
  764404046 MACARA HIDR. APC/361 1200 KG 1,010
  765404047 ELECTROSTIVUITOR 1500 KG 13,787
  766404048 TRANSPALET HIDRAULIC 1200 KG 455
  767404049 ELECTROSTIVUITOR 1500 KG 13,787
  768404050 ELECTROSTIVUITOR 2000 KG 8,376
  769404051 TRANSPALETA HIDRAULICA MANUALĂ 694
  770404052 TRANSPALETA HIDRAULICA MANUALĂ 694
  771404053 AUTOTURISM CRYSLER DODGE 4,001
  772606063 CASA BANI 305
  773606064 HOTA DIN ALUMINIU 172
  774606065 SEIF T50 95
  775606066 BIROU L1,6 X L0,8 38
  776606067 DULAP MEDIU 2 USI 38
  777606068 DULAP MEDIU 2 USI 38
  778606069 DULAP MEDIU 2 SERTARE 40
  779606070 DULAP MIC 2 USI 40
  780606071 VITRINA 40
  781606072 MASA CASETIERA MOBILA 47
  782606073 COMBINA PHILIPS AZ 2407 66
  783606074 FOTOLIU 2011 63
  784606092 EXPRESO CAFEA 35
  785606104 CALCULATOR PC 386 15
  786606105 CALCULATOR PC AT 486 17
  787606106 IMPRIMANTA STYLUS 800 18
  788606107 COPIATOR 5317/1 56
  789606108 TV COLOR ORION 20
  790606110 CALCULATOR AT-486 DX2/66MHZ 18
  791606111 CALCULAT.NOTEBOOK 486DX/33 MHZ 18
  792606115 TELEFON MOBIL ERICSSON 10
  793606116 TELEFON MOBIL ERICSSON 10
  794606117 TELEFON MOBIL ERICSSON 10
  795606118 TELEFON MOBIL NOKIA 10
  796606119 TELEFON MOBIL NOKIA 10
  797606120 FAX TIP XEROX WORK CENTER 139
  798606124 IMPRIMANTA LEXMARK 25
  799606126 FOTOLIU 2111 MOD.NEGRU 33
  800606127 BIROU 43
  801606128 SUPORT COPIATOR 19
  802606129 BIBLIOTECA 181
  803606130 IMPRIMANTA LEXMARK CJ3200 40
  804606131 APARAT FOTO OLIMPUS AF 30 15
  805606132 IMPRIMANTA CANON BJC 4400 20
  806606133 BIBLIOTECA 48
  807606134 BIROU DIRECTORIAL 32
  808606135 FOTOLIU 2011-P MADRAS 63
  809606137 XEROX 5815 BASE PLTN PROC 340
  810606138 TELEFON MOBIL NK-5110 20
  811606139 TELEFAX PANASONIC KX-FT37 63
  812606140 USCATOR MÂINI CU FOTOCELULA 28
  813606141 MOBILIER ALUMINIU 107
  814606142 TIMPLARIE ALUMINIU 359
  815606143 USA GLISANTA ALUMINIU 76
  816606144 MOBILIER BUCATARIE 190
  817606145 MASINA DE NUMĂRAT GLORI ORIG 453
  818808005 PACHET PROGRAME CONTABILITATE 96
  819808006 OFFICE 97 32-BIT WINDOWS KIT 52
  820808007 OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP 44
  821808008 OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP 44
  822808009 OFFICE 97 CROSS PLATF.ENG.MLP 44
  823808010 FOXPRO FOR WINDOWS 2.60 3.5" 68
  824808011 PC ANYWHERE H,R LAN RET 32
  825808012 DICTIONAR PE CD 25
  826808013 PACHET PROGRAME LEGISLATIV 183
  827808014 WINDOWS 98 OEM 23
  828808015 PACHET PROGRAME CONTABILITATE 179
  829202689 CENTRALA TRATARE AER CTA8 707
  830202690 REDRESOR 951
  831202691 REDRESOR 951
  832606146 TELEFON NOKIA 6210 35
  833606147 TELEFON ERICSSON T285 35
  834606148 TELEFON ERICSSON T285 35
  835606149 TELEFON NOKIA 11 36
  836202588 ASPIRATOR 7
  837808001 WINDOWS 95 ENGLISH KIT INSTAL. 27
  838808002 WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP 17
  839808003 WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP 17
  840808004 WINDOWS 95 EN/CS/PL/HU/RU/MLP 17
  841606150 NOKIA 6210 36
  842606151 ERICSSON T28 36
  843303088 APARAT EL.DISTILAT APA 116
  844303089 CANTAR CASTP 1-6 108
  845404054 DACIA 1304 RI 4WD PICK-UP MOT 1,420
  846303090 SURSA HY3005-3 77
  847606152 MASINA DE SPĂLAT RUFE 85
  848303091 CALCULATOR ATC 205
  849303092 MONITOR 17 INCH AOC 86
  850303093 SISTEM CURATARE IGIEN. RAINBOW 772
  851606153 COPIATOR MINOLTA 1054 436
  852202693 MASINA DE VIBROFINISAT R125 EC 5,121
  853404056 AUTOTURISM DAEWOO LEGANZA 5,738
  854303094 AUTOCLAVA DE LABORATOR EA 632 2,848
  855303095 ETUVA TERMOREGLABILA UM 400 532
  856303096 INCUBATOR PROGRAMABIL BE500 803
  857808016 WINDOWS XP PRO RO OEM 84
  858808017 WINDOWS XP PRO RO OEM 84
  859808018 WORKS SUITE OEM 34
  860808019 WORKS SUITE OEM 34
  861808020 WORKS SUITE OEM 34
  862808021 WORK SUITE OEM 34
  863808022 WORKS SUITE OEM 39
  864808023 WORKS SUITE OEM 39
  865808024 WORKS SUITE OEM 39
  866808025 WORKS SUITE OEM 39
  867808026 WORKS SUITE OEM 34
  868808027 WORKS SUITE OEM 34
  869808028 OFFICE XP SB RO OEM 148
  870808029 OFFICE XP SB RO OEM 158
  871808030 NORTON SYSTEM WORKS 69
  872808031 NORTON SYSTEM WORKS 69
  873808032 DISK KIT VISUAL FOX 15
  874808033 LICENTA VISUAL FOXPRO 7 OLP NL 246
  875808034 LICENTA VISUAL FOXPRO 7 OLP NL 246
  876808035 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  877808036 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  878808037 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  879808038 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  880808039 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  881808040 LICENTA RAV ANTIVIRUS 15
  882303097 TRUSA DE CALE TIP K.Z.JENA 166
  883808041 SERVICII INFORMATICE 253
   Total  7,260,336
  --------------