ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 21 septembrie 2000 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală(actualizată până la data de 02 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 107 şi ale art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia SAPARD, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, finanţată din venituri bugetare şi extrabugetare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2. (2) Scopul Agenţiei SAPARD îl constituie implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, denumit în continuare Programul SAPARD. (3) Agenţia SAPARD are în structura 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, care îşi desfăşoară activitatea la sediul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, astfel: a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judeţelor Bacau, Botosani, Iaşi, Neamt, Suceava şi Vaslui; b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judeţelor Brăila, Buzau, Constanta, Galaţi, Tulcea şi Vrancea; c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile judeţelor Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova şi Teleorman; d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judeţelor Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt şi Valcea; e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judeţelor Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj şi Satu Mare; g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu; h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 31 octombrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Agenţia SAPARD are ca obiect de activitate implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD în concordanta cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aprobat prin lege. (2) Principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnica sunt: a) organizarea primirii cererilor de finanţare formulate de potentialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin Programul SAPARD în raport cu cerinţele acestuia; c) selectarea proiectelor eligibile care urmează să fie finanţate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţia SAPARD şi potentialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; e) efectuarea verificărilor pe teren ale proiectelor care vor fi finanţate prin Programul SAPARD atât înainte, cat şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea de acţiuni care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin Programul SAPARD, care se implementeaza; g) raportarea progresului măsurilor care se implementeaza prin Programul SAPARD către organismele care asigura finanţarea programului. (3) Principalele atribuţii de plată sunt: a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin Programul SAPARD, pentru a stabili eligibilitatea plăţii; c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD; f) efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul SAPARD după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continua să fie respectate, ori de câte ori se considera necesar. (4) Agenţia SAPARD va delega următoarele atribuţii privind implementarea tehnica şi financiară, atribuţii ce vor fi îndeplinite în baza unor protocoale şi/sau acorduri interinstitutionale stabilite cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, precum şi cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale implicate la nivel naţional, regional şi local în implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD: a) verificarea proiectelor depuse spre aprobare în vederea finanţării prin Programul SAPARD, în raport cu cerinţele acestuia; b) evaluarea proiectelor, în conformitate cu procedurile şi criteriile de selecţie aprobate, şi întocmirea listelor cuprinzând proiectele eligibile şi cele neeligibile; c) efectuarea verificărilor şi controlului pe teren ale proiectelor, înainte şi după aprobarea acestora; d) efectuarea verificărilor şi controlului pe teren ale cererilor de plată. (5) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor asigura personalul necesar şi dotarea aferentă. (6) Atribuţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e) vor fi exercitate numai de Agenţia SAPARD.------------Litera c) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de LEGEA nr. 309 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001.  +  Articolul 3 (1) Structura de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Conducerea Agenţiei SAPARD este asigurata de directorul general numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei SAPARD, atribuţiile directorului general al acesteia, precum şi localitatea în care îşi desfăşoară activitatea Biroul regional de implementare a Programului SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia SAPARD se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 309 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001.Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2003.  +  Articolul 4Personalul Agenţiei SAPARD se angajează prin concurs, în funcţie de structura şi obiectivele acesteia.------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 309 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001.  +  Articolul 5 (1) Agenţia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz. (2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte un autoturism pentru activităţile specifice.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 309 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001.  +  Articolul 6Salarizarea personalului Agenţiei SAPARD se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 6/1999*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:Anexa nr. 1 se completează cu Agenţia SAPARD.Anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor" se completează la capitolul II "Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare" cu poziţia 5. Agenţia SAPARD.------------*) Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001.HOTĂRÂREA nr. 12 din 4 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 362 din 15 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2002.  +  Articolul 8În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul ministerelor implicate în implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD, rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Nerespectarea destinaţiei sumelor primite prin Programul SAPARD, precum şi nerespectarea termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzii se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrulafacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noicap. Ministrulfuncţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuPreşedintele AgenţieiNaţionale pentruDezvoltare Regionala,Liviu MarcuMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumara  +  Anexă-------