ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 24 aprilie 2003pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Uleiurile minerale supuse accizelor, care se produc, se proceseaza sau se importa pe teritoriul României, sunt depozitate în spaţii speciale, denumite în continuare depozite speciale. (2) De la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac excepţie gazele petroliere lichefiate şi uleiurile pentru motoare auto.  +  Articolul 2Depozitele speciale se organizează la agenţii economici producători, procesatori şi importatori de uleiuri minerale, până la data de 15 mai 2003.  +  Articolul 3Se interzice orice operaţiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din depozitele speciale.  +  Articolul 4 (1) Agenţii economici distribuitori pot achizitiona uleiuri minerale numai din depozitele speciale. (2) Depozitele speciale vor fi autorizate, la solicitarea agenţilor economici, de Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Uleiurile minerale comercializate către utilizatorii finali nu pot proveni decât de la depozitele speciale sau de la depozitele comercianţilor în sistem angro. (2) Depozitele comercianţilor în sistem angro se pot aproviziona cu uleiuri minerale accizabile numai de la depozitele speciale.  +  Articolul 6Autorizaţia pentru depozitele speciale se eliberează persoanelor juridice care: a) au capacitate de depozitare de minimum 500 mc; b) au sisteme individuale de măsurare şi evidenta; c) au o evidenta cantitativă şi valorică a produselor ce poate fi controlată; d) deţin autorizaţii de funcţionare emise de organele abilitate conform prevederilor legale.  +  Articolul 7Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor şi motorinelor, care nu corespund standardelor naţionale SR EN 228, SR EN 590 şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii benzinelor.  +  Articolul 8 (1) Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale menţionate la art. 7, se face la 6 birouri vamale de control şi vamuire la frontiera şi este condiţionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. (2) Analizele de laborator menţionate la alin. (1) vor fi efectuate numai de laboratoare agreate de Direcţia Generală a Vamilor, care vor elibera expertizele tehnice. (3) Cheltuielile ocazionate de analizele de laborator şi staţionarea mijloacelor de transport până la finalizarea acestora sunt în sarcina importatorului. (4) Birourile vamale de control şi vamuire la frontiera care efectuează formalităţile vamale de import sunt stabilite prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) La efectuarea formalităţilor vamale de import importatorul sau reprezentantul legal al acestuia va prezenta obligatoriu expertizele tehnice emise pentru mostrele prelevate, în vederea identificarii felului mărfurilor, potrivit alin. (1) şi (2). (6) Expertizele tehnice vor preciza dacă marfa corespunde sau nu corespunde standardelor naţionale menţionate la art. 7 şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 415/2003.  +  Articolul 9Calculul accizelor datorate bugetului de stat pentru uleiurile minerale, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate şi a uleiurilor pentru motoare auto, se face pe litru de produs, pe baza densitatii determinate la temperatura de 15°C.  +  Articolul 10 (1) Livrarea uleiurilor minerale din depozitele speciale aparţinând agenţilor economici producători şi procesatori se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. (2) Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de uleiuri minerale efectiv livrate de agenţii economici producători şi procesatori, în decursul lunii precedente.  +  Articolul 11 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, agenţii economici care desfăşoară activitate de comerţ în sistem angro de uleiuri minerale vor prezenta la Garda Financiară centrala următoarele documente: a) datele de identificare a societăţii; b) adresele depozitelor şi capacitatile de depozitare deţinute; c) cantităţile de produse aflate în stoc la data declarării; d) mijloacele de transport deţinute în patrimoniu; e) certificatul fiscal. (2) Pe baza acestor documente se întocmeşte lista agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale. (3) Lista agenţilor economici prevăzuţi la alin. (2) împreună cu lista depozitelor speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea de uleiuri minerale provenite de la alţi furnizori decât depozitele speciale sau comercianţi în sistem angro, înscrişi în listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3); b) comercializarea de uleiuri minerale în sistem angro de către agenţii economici care nu sunt înscrişi în lista prevăzută la art. 11 alin. (2); c) nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la art. 11 la Garda Financiară centrala. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 1 miliard lei la 3 miliarde lei, confiscarea produselor aflate în stoc şi/sau a sumelor provenite din vânzarea unor astfel de produse şi interzicerea comercializării uleiurilor minerale pe o perioadă de 3 luni; b) cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei şi interzicerea ridicării documentelor cu regim special de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de comisarii Gărzii Financiare şi de organele special abilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 13Contravenţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Livrarea de uleiuri minerale de către agenţii economici producători şi procesatori, fără prezentarea de către cumpărător a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată, incalcandu-se astfel dispoziţiile prevăzute la art. 10 alin. (1), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.  +  Articolul 15Agenţii economici producători, procesatori şi importatori de uleiuri minerale care au depus la Ministerul Finanţelor Publice declaraţiile privind cantităţile de combustibili auto estimate a fi livrate pe piaţa interna, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de imbunatatire a colectării unor venituri bugetare, îşi vor desfăşura activitatea ca depozite speciale până la data de 15 mai 2003, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 16În situaţia în care la data de 1 iunie 2003 se estimeaza ca veniturile din accizele aferente carburantilor auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunară a accizelor prevăzute la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba aplicarea începând cu data de 15 iunie 2003 a nivelului accizelor prevăzut în col. 5 de la pct. 2 al art. I din aceasta ordonanţa.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prevederile alin. (3) al art. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003 se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 30.-------------