ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizațiilor de către autoritățile administrației publice, având la baza următoarele obiective:a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;b) responsabilizarea autorităților administrației publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizațiilor;c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiții cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse;d) combaterea corupției prin diminuarea arbitrarului în decizia administrației;e) promovarea calității serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică, după caz:a) procedurilor de emitere a autorizațiilor;b) procedurilor de reînnoire a autorizațiilor;c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizațiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.  +  Articolul 2(1) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizațiilor emise de autoritățile administrației publice, cu excepția celor emise în domeniul activităților nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munițiilor și explozibililor, regimul drogurilor și precursorilor, precum și a autorizațiilor din domeniul siguranței naționale.(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorități a administrației publice interesate, și alte excepții de la aplicarea procedurii aprobării tacite.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) autorizație - actul administrativ emis de autoritățile administrației publice competente prin care se permite solicitantului desfășurarea unei anumite activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noțiunea de autorizație include și avizele, licențele, permisele, aprobările sau alte asemenea operațiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării;b) procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizația este considerată acordată dacă autoritatea administrației publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizații.(2) Răspunsul negativ al autorității administrației publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizației, nu echivalează cu aprobarea tacită.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice care au competența de a emite autorizații au obligația de a afișa la sediul acestora și, după caz, pe pagina proprie de internet lista autorizațiilor cărora li se aplică procedura aprobării tacite din domeniul de activitate al autorităților respective, precum și, pentru fiecare tip de autorizație, următoarele informații:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum și modul de completare a acesteia;b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizației și modul în care acestea trebuie prezentate autorității administrației publice;c) toate informațiile privind modul de întocmire a documentelor și, dacă este cazul, indicarea autorităților administrației publice care au competența de a emite acte administrative ce fac parte din documentația ce trebuie depusa, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se exemple concrete. Autoritățile administrației publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare și constituirea documentației care stă la baza emiterii unei autorizații.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(4) Autoritățile administrației publice care au competența de a emite autorizații au obligația de a furniza o copie cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități a administrației publice de a îndeplini obligațiile prevăzute la alin. (1) și (3) constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.  +  Articolul 5În scopul simplificării procedurilor administrative, autoritățile administrației publice efectuează o analiza a tuturor condițiilor cerute pentru emiterea autorizațiilor și identifica acele condiții care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării sau a înlocuirii acestora cu declarații pe propria răspundere.  +  Articolul 6(1) Autorizația se considera acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administrației publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizații.(2) Dacă legea nu prevede un termen pentru soluționarea cererii de autorizare, autoritățile administrației publice sunt obligate să soluționeze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.(3) Solicitantul autorizației depune, o dată cu cererea, documentația completa, întocmită potrivit prevederilor legale care reglementează procedura de autorizare respectiva și potrivit informațiilor furnizate de autoritatea administrației publice în condițiile art. 4 alin. (1).(3^1) La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea autorizației, solicitantul va primi, în scris, din partea autorității administrației publice, pe lângă numărul și data înregistrării cererii, și informații exprese cu privire la termenul legal de soluționare a acesteia, cu mențiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite.--------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(3^2) Informațiile prevăzute la alin. (3^1) se transmit și în cazul în care este posibilă depunerea cererilor în versiune electronică.----------Alin. (3^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(4) În cazul în care constata o neregularitate a documentației depuse, autoritatea administrației publice va notifica acest fapt solicitantului autorizației cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizații, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea autorizației, dacă acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administrației publice va preciza totodată și modul de remediere a neregularității constatate.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere sau, după caz, de reînnoire a autorizației se prelungește în mod corespunzător cu 10 zile, respectiv cu 5 zile.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 7(1) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizației și în lipsa unei comunicări scrise din partea autorității administrației publice, solicitantul poate desfășura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.(2) Pentru obținerea documentului oficial prin care se permite desfășurarea activității, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorității în cauza sau direct instanței judecătorești.  +  Articolul 8(1) În situația în care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autorității administrației publice în cauză, acesta îi aduce la cunoștință existența cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus aprobării tacite, potrivit legii, și solicită totodată eliberarea, prin registratura autorității respective, a unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea sa.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) permite solicitantului desfășurarea unei activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii și se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) ține loc de autorizație în toate situațiile, inclusiv în fața organelor de control, cu excepția autorizației care este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege.(4) În cazul în care autoritatea administrației publice respective nu răspunde sau refuză să elibereze documentul prevăzut la alin. (1), prin care permite desfășurarea unei activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum și în cazul în care autorizația este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instanței judecătorești, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.  +  Articolul 9(1) În situația în care solicitantul se adresează direct instanței judecătorești, potrivit art. 7 alin. (2), parcurgerea procedurii prevăzute la art. 8 nu este obligatorie.(2) Cererea de chemare în judecata a autorității administrației publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanța judecătorească de contencios administrativ competența.(3) Instanța va soluționa cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părților.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(4) Cererea este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 10(1) Reclamantul depune la instanță, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul și data înregistrării la autoritatea administrației publice pârâte, însoțită de întreaga documentație depusă la aceasta, precum și de mențiunile prevăzute la art. 6 alin. (3^1).---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(2) Autoritatea administrației publice poate invoca în apărarea sa existența unui răspuns adresat solicitantului autorizației în termenul prevăzut de lege sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4).  +  Articolul 11(1) Dacă instanța constata existența răspunsului autorității administrației publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtând data poștei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunoștința de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru emiterea autorizației, respinge cererea reclamantului.(2) În cazul în care instanța constata îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență privind aprobarea tacită, pronunța o hotărâre prin care obliga autoritatea administrației publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfășoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie.(3) Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronunțare și sunt irevocabile.  +  Articolul 12(1) Dacă, în urma admiterii acțiunii, autoritatea administrației publice nu îndeplinește obligația prevăzută la art. 11 alin. (2) în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanța poate obliga conducătorul autorității administrației publice în sarcina căreia s-a stabilit obligația la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum și la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere.(2) Cererea se judeca de urgență și este scutită de taxa de timbru.(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare.  +  Articolul 13(1) Dacă se solicita aplicarea amenzii judiciare prevăzute la art. 12 alin. (1), conducătorul autorității administrației publice poate chema în garanție persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii.(2) Pentru recuperarea despăgubirilor acordate potrivit art. 12 alin. (1) și suportate de autoritatea administrației publice, conducătorul acesteia poate introduce acțiune, potrivit dreptului comun, împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, dacă prin lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 14(1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, fapta funcționarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administrației publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizații, și se sancționează potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislației muncii.(2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja și răspunderea civilă, patrimonială sau penală, după caz, a funcționarului public.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 15Fapta unei persoane de a invoca în fața unei autorități sau instituții publice existența unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omițând cu știință prezentarea răspunsului ori a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 141 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 15^1Fapta funcționarului public care, având cunoștință de solicitarea de autorizare și de documentația acesteia, cu bună știință nu soluționează cererea în termenul prevăzut de lege și face să intervină prezumția legală a aprobării tacite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 15^2Abrogat.----------Art. 15^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 141 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 16(1) În cazul în care, după obținerea documentului oficial prin care se permite desfășurarea unei activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administrației publice constată neîndeplinirea unor condiții importante prevăzute pentru eliberarea autorizației, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de îndată titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, neregularitățile constatate, modul de remediere a tuturor deficiențelor identificate, precum și termenul în care titularul trebuie să respecte această obligație. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile și începe să curgă de la primirea notificării.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010.(2) Autoritatea administrației publice va anula documentul oficial prin care se permite desfășurarea unei activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanță de urgență, în cazul în care constata neîndeplinirea unor condiții care aduc o grava atingere interesului public, siguranței naționale, ordinii sau sănătății publice și care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficientele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit potrivit alin. (1).(3) Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instanței de contencios administrativ competente.  +  Articolul 16^1Autoritățile administrației publice competente au obligația de a controla modul de desfășurare a activităților efectuate pe baza aprobării tacite și de a lua măsurile legale ce se impun.---------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 486 din 18 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2003.  +  Articolul 17Procedura aprobării tacite se aplică cererilor de autorizare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Cristina Tarcea,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  București, 18 aprilie 2003.Nr. 27.