HOTĂRÂRE nr. 452 din 18 aprilie 2003privind desfășurarea activității de agrement nautic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 23 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește condițiile de desfășurare a activității de agrement nautic în apele naționale navigabile, în scopul asigurării protecției și securității turistilor și al protejării mediului ambiant.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:a) agrement nautic - activitățile cu scop recreativ sau sportiv efectuate cu echipamente specifice și/sau cu ambarcatiuni de agrement nautic în apele naționale navigabile;b) ambarcatiune de agrement nautic - orice ambarcatiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată să fie utilizata în scopuri sportive și recreative;c) zona de agrement nautic - aria delimitata vizibil, formată dintr-o suprafața de teren situata pe malul unei ape navigabile, destinată amplasarii echipamentelor și ambarcatiunilor de agrement nautic și lansării acestora la apa, și luciul de apa adiacent acesteia, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;d) titularul zonei de agrement nautic - persoana fizica sau juridică deținătoare, în condițiile legii, a dreptului de folosință asupra terenului și suprafeței de apa din componenta unei zone de agrement nautic, care este autorizata sa organizeze activități de agrement nautic, singura ori în cooperare cu alte persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfășurarea acestei activități.  +  Capitolul 2 Condiții de desfășurare a activității de agrement nautic  +  Articolul 3(1) Activitatea de agrement nautic se poate desfășura numai în zone de agrement nautic, stabilite în baza planului de urbanism al zonei, în perimetre delimitate ca spații pentru agrement stabilite de primari, cu avizul Ministerului Turismului, al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului de Interne și cu consultarea asociațiilor profesionale din domeniul turismului și federațiilor sportive de specialitate, la solicitarea titularului zonei respective.(2) Stabilirea zonelor de agrement nautic se va face cu respectarea următoarelor reguli de baza:a) turistii aflați la odihna sa nu fie supuși riscului de accidente, îmbolnăviri sau disconfortului pe plaja, în apa ori în incinta unor structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, alimentație publică sau agrement;b) sa nu fie amplasate în zonele protejate sau în cele de protecție;c) amplasamentul zonelor de agrement nautic va fi delimitat prin mijloace de marcare vizibile, iar culoarele de lansare la apa și limitele zonei de agrement nautic cu balize, prin grija titularului acestei zone;d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare și post de prim ajutor, organizate în condițiile legii.(3) Persoanelor care inoata în apele navigabile le este interzis accesul în perimetrul destinat navigației ambarcatiunilor de agrement nautic.(4) În zonele de agrement nautic au acces numai ambarcatiunile de agrement nautic, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b).  +  Articolul 4(1) Pentru desfășurarea activității de agrement nautic cu scop lucrativ titularul zonei de agrement nautic trebuie să dețină certificat de autorizare turistica și autorizație de funcționare.(2) Certificatul de autorizare turistica se eliberează de Ministerul Turismului, în baza documentației depuse de solicitant.(3) Criteriile, condițiile, precum și procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistica se aproba prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Autorizația de funcționare se eliberează de către primării, în baza documentației depuse de solicitant.  +  Articolul 5Persoanele fizice posesoare de ambarcatiuni de agrement nautic folosite în interes personal trebuie să facă dovada deținerii legale a acestora și a deținerii certificatului de capacitate pentru conducătorul ambarcatiunii de agrement nautic, să le utilizeze numai în zonele balizate și să respecte regulile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea de agrement nautic se stabilește prin hotărâre a consiliului local al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se desfășoară activitatea sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în baza documentației depuse de solicitant și în funcție de specificul zonei de agrement nautic. În caz de condiții meteorologice nefavorabile, titularul zonei de agrement nautic este obligat să semnalizeze aceasta și să întrerupă activitatea până la restabilirea condițiilor meteorologice favorabile. (la 29-09-2020, Articolul 6 din Capitolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 802 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2020 )  +  Capitolul 3 Autorizarea ambarcatiunilor de agrement nautic  +  Articolul 7(1) Categoriile de ambarcatiuni de agrement nautic care au acces în zona de agrement nautic, normele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, condițiile de înmatriculare și de autorizare, normele privind încadrarea cu personal navigant a ambarcatiunilor de agrement nautic, precum și normele de certificare/brevetare a acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ambarcatiunile de agrement nautic propulsate prin forta umană nu necesita autorizare.  +  Articolul 8Criteriile privind amenajarea, echiparea și dotarea zonelor de agrement nautic, precum și regulile privind desfășurarea activității în acestea se aproba prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul 4 Controlul activității de agrement nautic  +  Articolul 9Controlul activității de agrement nautic se realizează de:a) Ministerul Turismului - cu privire la deținerea certificatului de autorizare turistica, respectarea exactitatii amplasamentelor zonelor de agrement nautic și a prevederilor ordinului menționat la art. 8;b) Ministerul Sănătății și Familiei - cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare;c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin Autoritatea Navala Română, după caz, - cu privire la existenta și menținerea în buna stare a balizarii, respectarea interdicției privind desfășurarea activității pe timp nefavorabil și în afară orelor prevăzute la art. 6, respectarea limitelor perimetrului destinat navigației de agrement, precum și a prevederilor ordinului menționat la art. 7 alin. (1);d) Ministerul Apelor și Protecției Mediului - cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la: delimitarea și regimul zonelor de protecție a surselor de apa și a ariilor naturale protejate, protecția calității apei, a aerului și a solului, precum și nivelurile de zgomot;e) Ministerul de Interne - cu privire la respectarea reglementărilor privind regimul de frontieră;f) persoane împuternicite de primari - cu privire la deținerea autorizației de funcționare și respectarea amplasamentelor zonelor de agrement nautic.  +  Capitolul 5 Raspunderi și sancțiuni  +  Articolul 10Constituie contravenții următoarele fapte:a) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de agrement nautic în afară zonelor legal aprobate;b) lipsa balizajelor, a semnalelor plutitoare și a semnalelor vizuale;c) nerespectarea măsurilor de prevenire a disconfortului fonic;d) utilizarea de ambarcatiuni neautorizate și de personal necalificat sau fără documente legale;e) nerespectarea dreptului de folosință publică a culoarelor de lansare la apa;f) nerespectarea uneia sau a mai multor reguli de desfășurare a activităților de agrement nautic stabilite prin ordinul prevăzut la art. 8;g) depășirea limitelor perimetrului zonei de agrement nautic;h) accesul inotatorilor în perimetrul destinat navigației ambarcatiunilor de agrement nautic;i) nerespectarea normelor de siguranță a navigației și de prevenire a poluarii mediului acvatic, aerului și solului;j) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de agrement nautic fără să dețină certificat de autorizare turistica sau autorizație de funcționare.  +  Articolul 11(1) Contravențiile se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzute la art. 10 lit. a) - e), i) și j), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;b) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;c) faptele prevăzute la lit. g) și h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.(2) Amenda se aplică și persoanelor juridice.  +  Articolul 12Contravențiile se constata și amenzile se aplică de personalul de specialitate împuternicit al Ministerului Turismului, Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin Autoritatea Navala Română, după caz, al Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului de Interne, de către persoane împuternicite de primar, potrivit competentelor prevăzute la art. 9.  +  Articolul 13(1) Contravențiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.(2) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga pct. 5 al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 18 aprilie 2003.Nr. 452.-------------