ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (7) al articolului 21 se abroga.2. Alineatul (4) al articolului 98 va avea următorul cuprins:"(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguraţii sistemului public care au realizat, în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului."3. După alineatul (4) al articolului 98 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În situaţia în care naşterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate."4. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Dacă naşterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (4^1), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."5. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99. (2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."6. Articolul 133 va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în condiţiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însoţită de documente doveditoare, în cazul indemnizaţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d). (2) Calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către: a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II; b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul şomerilor; c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2). (3) Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, se modifica după cum urmează:1. Litera b) a articolului II se abroga.2. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale căror declaraţii de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaraţiei de asigurare în baza legislaţiei în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii, dacă se face dovada achitării contribuţiei de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizaţii de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare. (2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contribuţia de asigurări sociale şi cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în condiţiile legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru persoanele care anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat până la data naşterii copilului, astfel cum a fost reglementat până la data prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă."  +  Articolul 3La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de drepturi prevăzuţi la art. 133 alin. (2) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ vor avea în vedere, după caz, şi veniturile asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat, conform legislaţiei existente până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.  +  Articolul 4Art. 1-7, 15, art. 16 lit. b), art. 18 şi 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.  +  Articolul 5 (1) Contractele de asigurare socială încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 şi care, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 au încetat de drept, îşi continua aplicarea. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsă între data de 17 martie 2003 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă constituie, în condiţiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 aprilie 2003.Nr. 23.------------