ORDONANTA nr. 70 din 28 august 1997 - (*actualizată*)privind controlul fiscal(actualizată până la data de 07 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 30 august 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 07 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999; ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002; LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sinceritatii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale.------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.  +  Articolul 2Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonanţe, persoanele fizice şi juridice, române şi străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale, denumite în continuare contribuabili.------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Articolul 3Obligaţiile fiscale cuprind: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate, taxele, contribuţiile la fondurile speciale; b) obligaţia de a calcula şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele, taxele, contribuţiile la fondurile speciale; c) obligaţia de a calcula, de a retine şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursa; d) orice alte obligaţii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.-------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe, prin impozite se înţelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi orice alte sume care constituie venituri de natura fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finanţelor sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale.-------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 5Controlul fiscal se exercită de către organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare organe de control fiscal.Organele de control fiscal îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenţa teritorială şi atribuţiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale se aproba de ministrul finanţelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, de ministrul administraţiei publice.În exercitarea atribuţiilor de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv ale Ministerului Administraţiei Publice, precum şi cu instituţiile fiscale similare din alte state, în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 5 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal-------------Titlul cap. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor ce le revin organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au dreptul: a) sa verifice în totalitate sau prin sondaj orice documente, înscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificaţi, referitoare la obiectul controlului, sa primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila; b) să solicite contribuabililor controlati, verbal sau în scris, toate informaţiile şi justificările referitoare la abaterile constatate. În cazul în care se solicita răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile respective în termen de 5 zile de la primirea solicitării; c) sa retina documente în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în condiţiile legii, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerilor organului de control fiscal, perioada de reţinere a documentelor poate fi prelungită cu maximum 90 de zile; d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru intalnire; e) să facă constatări faptice cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile; f) sa confiste, în condiţiile legii, obiectele sau produsele reprezentând bunuri sustrase de la plata impozitelor şi taxelor, precum şi sumele în lei şi în valută dobândite ilicit; g) sa stabilească obligaţiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situaţia în care în evidenţa contabilă nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului administraţiei publice. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligaţiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului; h) sa stabilească în sarcina contribuabilului diferenţe de impozite şi taxe, sa calculeze majorări de întârziere, penalităţi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor şi/sau taxelor datorate conform prevederilor legilor fiscale; i) abrogat; j) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de legile fiscale şi contabile; k) sa dispună corectarea în contabilitate a eventualelor erori constatate după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, în anul în care au fost constatate; l) sa anuleze aplicarea măsurilor care contravin reglementărilor contabile şi fiscale şi sa dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligaţiilor fiscale ce le revin; m) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care exista bunuri impozabile ori în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal sau, după caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu acordul contribuabilului; n) sa verifice modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control fiscal; o) sa beneficieze de protecţie din partea organelor abilitate ale statului, la solicitarea acestora.---------------Partea introductivă şi literele b), c), d), e), f) şi g) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Litera h) a art. 6 a fost abrogată de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Literele d) şi g) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.Litera i) a art. 6 a fost abrogată de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 7În cazul în care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt ţinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automată a datelor, controlul se poate exercita asupra ansamblului informaţiilor, datelor şi prelucrarilor informatice care concura, direct sau indirect, la obţinerea rezultatelor contabile sau fiscale şi la elaborarea declaraţiilor, precum şi asupra documentaţiei referitoare la analiza, programarea şi executarea prelucrarilor.  +  Articolul 8În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informaţii de la: a) persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relaţii de afaceri cu aceştia sau care pot da relaţii în legătură cu operaţiunile verificate; b) organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public; c) instituţii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulaţia mărfurilor pe căile de comunicaţie de orice fel, evidenta populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea.Persoanele, organele şi instituţiile menţionate la alin. 1 sunt obligate ca în termenul specificat în solicitare sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţie organelor de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale actele, evidentele şi datele respective, în condiţiile legii.Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în modalitatea prevăzută în prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.------------Partea introductivă a alin. (1) şi alin. (2) şi (3) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 10Organele de control fiscal au următoarele obligaţii: a) sa cunoască şi să aplice corect, cu obiectivitate şi profesionalism prevederile legislaţiei contabile şi fiscale şi normele de aplicare a acestora; b) să prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control şi ordinul de serviciu; c) să efectueze controlul în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin activitatea curenta a contribuabililor verificaţi; d) sa acorde atenţie intrebarilor, nelamuririlor, reclamatiilor contribuabililor şi sa dea dovadă de înţelegere şi solicitudine în soluţionarea acestora, potrivit legii; e) sa întocmească şi să depună la sediul unităţii de care aparţine actele de control privind rezultatele verificării, potrivit metodologiei de control; f) sa utilizeze cu eficienta timpul de control, sa păstreze şi sa apere secretul operaţiunilor contribuabililor verificaţi; g) sa nu se angajeze direct sau indirect în relaţii de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relaţii care pot afecta îndeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal încredinţate; h) sa sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu anumite constatări ce ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de control fiscal; i) sa nu pretindă şi sa nu primească nici un fel de bunuri în natura sau în bani, sa nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau cu exercitarea funcţiei; j) sa consemneze, conform legii, în registrul unic de control existent la contribuabil datele privind începerea controlului, obiectivele şi rezultatele sintetice ale acestuia; k) sa răspundă pentru constatările rezultate din control, raportat la tematica stabilită pentru verificare şi în concordanta cu documentele supuse controlului.------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Litera k) a art. 10 a fost introdusă de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 11Abrogat.------------Litera b) a art. 11 a fost modificată de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 11 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 11 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.  +  Articolul 11^1 (1) Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului, acesta are dreptul: a) să fie informat în legătură cu acţiunea de control prin transmiterea unui aviz de verificare; b) să fie înştiinţat în legătură cu drepturile şi obligaţiile sale. Avizul de verificare va cuprinde:1. baza legală a transmiterii lui şi a desfăşurării controlului fiscal;2. perioada în care este programata să se desfăşoare acţiunea de control fiscal;3. impozitele şi perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare. (2) Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal. (3) Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de verificare. (4) O noua solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite. (5) În cazul controalelor inopinate sau la verificarea unor sesizări, reclamaţii privind cazuri de evaziune fiscală, precum şi în cazul verificării efectuate la cererea contribuabililor şi al acţiunilor de verificare solicitate de diverse instituţii pentru care sunt stabilite termene precise de soluţionare prin acte normative, nu se transmit avize de verificare. (6) Organele de control fiscal sunt obligate sa dea curs imediat sau în cel mult 24 de ore tuturor sesizarilor şi reclamatiilor privind cazurile de evaziune fiscală. (7) Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activităţi a unui contribuabil.------------Art. 11^1 a fost introdus de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 11^1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 11^1 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Alin. (2) şi (3) ale art. 11^1 au fost modificate de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.Alin. (6) şi (7) ale art. 11^1 au fost introduse de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile contribuabililor  +  Articolul 12Pe toată durata exercitării controlului fiscal contribuabilii supuşi acestuia au următoarele drepturi: a) să fie informati asupra desfăşurării controlului şi eventualelor situaţii neclare; b) să fie primii solicitati, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informaţii, date, documente şi elemente pentru clarificarea şi justificarea operaţiunilor efectuate; c) sa beneficieze de asistenţa de specialitate sau juridică pe toată durata controlului; d) sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidenţial şi echitabil; e) abrogată; f) sa conteste, potrivit legii, constatările înscrise în actele de control încheiate; g) să fie protejati asupra secretului fiscal.------------Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Litera e) a art. 12 a fost abrogată de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 12^1Contribuabilii au dreptul să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlati.------------Art. 12^1 a fost introdus de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 12^1 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Art. 12^1 a fost repus în vigoare de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003 care abroga pct. 11 din ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002.  +  Articolul 13Contribuabilii supuşi controlului fiscal au următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data şi locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central şi/sau al subunitatilor agentului economic; b) sa pună la dispoziţie toate documentele, situaţiile şi datele solicitate privind obiectul controlului; c) sa pună la dispoziţie, la solicitarea organului de control, în condiţiile legii, actele originale sau copii certificate, după caz, referitoare la obiectul controlului; d) să permită accesul în locurile unde se afla bunurile şi valorile supuse impozitării, precum şi în locurile unde se afla documentele necesare controlului; e) sa furnizeze în scris şi verbal, în legătură cu obiectul controlului, toate explicaţiile şi elementele necesare clarificarii operaţiunilor economico-financiare efectuate; f) sa manifeste respect faţă de autoritatea controlului, aducând la îndeplinire întocmai măsurile din actul de control rămase definitive, şi sa informeze organul de control despre aceasta; g) sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfăşurare a acţiunii de control; h) sa notifice toate modificările intervenite în datele iniţiale de identificare, inclusiv încetarea activităţii în termenele prevăzute de lege; i) sa întocmească documente pentru orice operaţiune impozabilă şi sa răspundă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate, precum şi pentru autenticitatea documentelor în cauza furnizate organului de control; j) sa refacă evidentele tehnico-operative şi contabile prin care se justifica operaţiunile efectuate, în situaţia în care acestea au fost pierdute ori distruse, în termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului; k) sa întocmească şi sa pună la dispoziţie organului de control registrul unic de control; l) sa dea o declaraţie pe propria răspundere la finalizarea controlului, în care să specifice ca au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului; m) sa creeze condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea controlului fiscal; n) să se prezinte la sediul organului de control fiscal, la solicitarea scrisă a acestuia.Documentele neprezentate cu rea-credinţa, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior la soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 13 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Litera a) a art. 13 a fost modificată de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 14Contribuabilii care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea proprie sunt obligaţi sa păstreze evidentele contabile, precum şi documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării şi înregistrării la organul fiscal, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului organelor fiscale sau, după caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de a stabili diferenţe de impozite.Evidentele contabile şi documentele justificative se păstrează şi se arhiveaza într-un mod adecvat, care să permită desfăşurarea normală a controlului fiscal.Contribuabilii sunt obligaţi sa păstreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfăşurării activităţii acestora.------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.  +  Articolul 15Măsurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de către contribuabili, potrivit legii.  +  Articolul 16Contribuabilii sau, după caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt obligaţi sa coopereze la desfăşurarea în condiţii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale sau, după caz, a drepturilor serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi.------------Art. 16 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Capitolul 4 Reguli de procedura  +  Articolul 17Controlul fiscal se desfăşoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul social înregistrat de organele competente şi/sau la subunitatile agentului economic respectiv.În cazul în care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, dacă agentul economic nu dispune de sediu corespunzător, şi la sediul organului de control.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 17 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 18Durata efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 3 luni.În cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunitati, filiale ori sucursale în ţara, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 18 a fost modificat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 18 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.  +  Articolul 19Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal ori, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, conducătorul organului de control fiscal competent sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 19 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 20Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz.-------------Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Capitolul 5 Prescripţia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferenţe de impozite-------------Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Articolul 21Dreptul organelor de control fiscal sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele ale căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor de control fiscal sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează: a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectiva; b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plată a impozitului, în cazul în care legea nu prevede obligaţia depunerii declaraţiei; c) în termen de 5 ani de la data comunicării, către contribuabil, a impozitului stabilit de organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile prevăzute de lege.------------Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 21 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 22Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia; c) la data efectuării de către contribuabil a unui act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat, inclusiv plata integrală sau parţială a acestuia; d) la data comunicării, către contribuabil, a unor diferenţe de impozit stabilite de organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a acţiunilor de control.-------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 23Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se suspenda: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage, cu rea-credinţa, de la efectuarea controlului fiscal; c) cat timp contribuabilul, ca urmare a dispoziţiilor organelor fiscale sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, remediaza deficientele sau indeparteaza cauzele care împiedica desfăşurarea controlului fiscal.-------------Art. 23 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 24Impozitele şi diferenţele de impozite declarate sau recunoscute în orice mod de către contribuabil, după împlinirea termenelor de prescripţie, se considera legal stabilite şi datorate.  +  Articolul 25Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitelor şi a diferenţelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscală stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.-------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 26 (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. c), d), f), g) şi m); b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a), e), l) şi n); c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. h) şi k); d) de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. b), i) şi j). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control fiscal şi de alte persoane împuternicite de Ministerul Finanţelor Publice.-------------Partea introductivă şi literele a)-d) ale art. 26 au fost modificate de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 26 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999.Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 august 2002.Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 27Controalele fiscale în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor continua potrivit dispoziţiilor acesteia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se calculează după normele legale în vigoare la data când au început să curgă.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.  +  Articolul 29În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 64 din 15 aprilie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999.Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 49 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 31Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- art. 26 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994*) privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările ulterioare;- art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992**) privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 18 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;- art. 20 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;- art. 11 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995;- art. 32 din Decretul nr. 153/1954***) privind impozitul pe veniturile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial, nr. 22 din 11 mai 1954, cu modificările ulterioare;- pct. 7 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992****) privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992, cu modificările ulterioare;- orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, referitoare la prescripţia dreptului organelor fiscale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi pentru faptele a căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa acestora.--------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 a fost abrogată de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.**) Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 a fost abrogată de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.***) Decretul nr. 153/1954 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 decembrie 1997.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 decembrie 1997 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.****) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 decembrie 1997.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 decembrie 1997 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.--------------NOTĂ:Art. 219 din ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 2 februarie 2003 prevede:"La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice prevederi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale, la compartimentele/organele de specialitate ale acestora şi la bugetele locale din (...) Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare;"PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara--------------