HOTĂRÂRE nr. 387 din 2 aprilie 2003privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2003  (la 11-01-2006, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul 2003 se aproba înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a următoarelor activități finanțate integral din venituri proprii:a) activități specifice de protejare a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, desfășurate de direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, în afară programelor finanțate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările ulterioare;b) activități specifice de protejare a monumentelor istorice, desfășurate de Ministerul Culturii și Cultelor sau de direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, după caz, în afară programelor finanțate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau în:a) evidenta, expertizarea, clasarea, cercetarea, depozitarea, conservarea, restaurarea, protecția și punerea în valoare a bunurilor culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate;b) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;c) accesarea de baze de date interne și internaționale;d) elaborarea de studii, proiecte și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanța și asistența de specialitate;e) editarea și tipărirea de cărți, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate și de interes general, în limba română și în limbi străine, în țara sau în cooperare cu parteneri din străinătate;f) organizarea de prezentări și expoziții de bunuri culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate, simpozioane, seminarii și alte manifestări cultural-științifice;g) obținerea și cesionarea de drepturi de autor;g^1) participarea la cursuri de perfecționare în domeniul protejării bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil; (la 11-01-2006, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) h) alte activități specifice de protejare a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, potrivit legii.(3) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau în:a) identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale;b) susținerea activității Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor regionale ale monumentelor istorice, după caz;c) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;d) accesarea de baze de date interne și internaționale;e) elaborarea de studii, proiecte și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanța și asistența de specialitate;f) editarea și tipărirea de cărți, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate și de interes general, în limba română și în limbi străine, în țara sau în cooperare cu parteneri din străinătate;g) organizarea de prezentări și expoziții tematice, simpozioane, seminarii și alte manifestări cultural-științifice;h) obținerea și cesionarea de drepturi de autor;h^1) participarea la cursuri de perfecționare în domeniul protejării monumentelor istorice; (la 11-01-2006, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) i) alte activități specifice de protejare a monumentelor istorice, potrivit legii.(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se încadrează la același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite pe lângă care s-au înființat.  +  Articolul 1^1(1) Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a următoarelor activități finanțate integral din venituri proprii:a) achiziția de publicații destinate bibliotecilor publice, în afara programelor finanțate de la bugetul de stat, și acordarea unor tichete valorice, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, activități desfășurate de Ministerul Culturii și Cultelor;b) finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale și acțiunilor culturale, în afara programelor finanțate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare;c) activități specifice desfășurate de către direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau în:a) achiziția de publicații prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice;b) susținerea activității Comisiei de achiziții ale cărților și publicațiilor periodice pentru bibliotecile publice;c) imprimarea și distribuirea tichetelor valorice pentru achiziționarea de publicații prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.(3) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. b) constă în acordarea de finanțare nerambursabilă pentru programele, proiectele culturale și acțiunile culturale selectate în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare.(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) constau în:a) dezvoltarea bazei materiale în scopul diversificării, modernizării și optimizării serviciilor culturale oferite, precum și pentru protecția și promovarea culturii;b) inițierea și sprijinirea acțiunilor de promovare, protejare și revitalizare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și a programelor de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;c) editarea și tipărirea de cărți, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate și de interes general, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate în domeniul culturii și artei. (la 11-01-2006, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 )  +  Articolul 2(1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se realizează integral din veniturile proprii ale direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, constând din:a) tarifele percepute pentru efectuarea oricăror expertize solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările ulterioare;b) încasările obținute din activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);c) donații, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din țara ori din străinătate;d) alte venituri legale.(2) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se realizează integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii și Cultelor sau ale direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, după caz, constând din:a) taxele și tarifele încasate de Ministerul Culturii și Cultelor sau de direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001;b) încasările obținute din activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);c) donații, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din țara ori din străinătate;d) alte venituri legale.(2^1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin (1) lit. a) se realizează integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii și Cultelor, constând din cota de 0,4% din profitul net anual al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., acordată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003. (la 11-01-2006, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) (2^2 ) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) se realizează integral din veniturile proprii ale Fondului Cultural Național, provenite din sursele prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare. (la 11-01-2006, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) (2^3) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. c) se realizează integral din veniturile proprii ale direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, constând din cota-parte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor proprietate publică pe care le au în administrare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-01-2006, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) (3) Cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) se finanțează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) și (2), după caz.  +  Articolul 3(1) Bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 1^1 alin. (1), se întocmesc și se aprobă odată cu bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare. (la 11-01-2006, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 ) (2) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(3) Execuția de casa a bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților respective se realizează prin Trezoreria statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice și prevederilor Legii nr. 500/2002.(4) Raportarea execuției de casă a bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 1^1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii. (la 11-01-2006, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.846 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006 )  +  Articolul 4Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, pot utiliza și personal de specialitate atras pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 5În relațiile contractuale activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi reprezentate de persoanele autorizate ale Ministerului Culturii și Cultelor și ale direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, pe lângă care se organizează, după caz.  +  Articolul 6Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acțiuni ce se desfășoară în cadrul activităților prevăzute la art. 1 alin. (1), se vor derula în continuare în condițiile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Razvan Theodorescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 2 aprilie 2003.Nr. 387.-----------