HOTĂRÂRE nr. 373 din 2 aprilie 2003privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Apărării Naţionale este împuternicit sa închirieze prin licitaţie publică, în condiţiile legii, partea de imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Cuantumul chiriei datorate va fi stabilit în euro şi se va achită în lei, la cursul stabilit de Banca Naţionala a României la data efectuării plăţii.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Apărării Naţionale va retine o cota de 50% din chiria prevăzută în contractul de închiriere, ca venituri proprii pentru finanţarea activităţilor sportive, diferenţa urmând să fie virata la bugetul de stat. (2) În contractul de închiriere se vor specifică clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunurilor închiriate, precum şi clauze de natura să asigure exploatarea potrivit specificului acestora.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,George Maior,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 373.  +  Anexă
           
    DATELE DE IDENTIFICARE  a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care pot fi închiriate
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile imobilului/numărul de identificareSuprafaţa terenului
    Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, sectorul 6Ministerul Apărării NaţionaleImobil 1950 (parţial), cod 8.29.09, nr. MF 103598▪ Suprafaţa construită = 27.538 m2
    1. Stadionul Ghencea, compus din:
    - tribuna oficială;▪ Suprafaţa terenului = 194.222 m2
    - tribuna I;
    - tribuna a II-a, inclusiv pavilionul administrativ;
    - peluza 1;
    - peluza 2;
    - parcările de la tribuna oficială
    ▪ Suprafaţa construită = 12.318 m2
    ▪ Suprafaţa terenului = 37.700 m2
    2. Terenuri de antrenament (nr. 4, 5, 6 şi 7)
    ▪ Suprafaţa = 33.825 m2
    3. Teren de minifotbal
    ▪ Suprafaţa = 4.032 m2
    4. Terenul dintre tribuna I şi Fabrica de confecţii, adiacent parcării
    ▪ Suprafaţa = 34.390 m2, din care 7.704 m2teren de antrenament
    5. Parcări betonate
    ▪ Suprafaţa = 9.275 m2
    6. Garaj din tablă ondulată
    ▪ Suprafaţa construită = 130 m2
    7. Clădirea centrului de copii şi juniori - parţial
    ▪ Suprafaţa = 531 m2 (2/3 din clădire)
  -----------