ORDONANŢA nr. 99 din 29 august 2000 (*actualizată*)privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa(actualizată până la data de 16 decembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 1 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 februarie 2001; LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 19 februarie 2001, aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, aflată în procedură de legiferare, se suspendă până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţa, cu respectarea principiilor liberei concurente, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Titlul art. 2 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 2Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective: a) stimularea dezoltarii activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa; b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurentei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţa; c) informarea corecta şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţa în zonele de vecinătate ale acestora;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie; e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa;--------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţa în zonele defavorizate.---------Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Titlul art. 3 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţa privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonate, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţa prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă. (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare având ca obiect: a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;---------Lit. a) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător; c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializati prin staţii de distribuţie; d) bunurile din producţia proprie a mestesugarilor individuali vândute la locurile de producţie;---------Lit. d) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Lit. e) a alin. (3) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. f) lucrările, brevetele şi inventiile, precum şi publicaţiile de natura ştiinţifică sau informativa realizate de titularii acestora; g) tipariturile, pliantele, brosurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promotional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea; h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, targurilor, saloanelor sau al altor manifestări expozitionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;---------Lit. h) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. i) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;---------Lit. i) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. j) produsele şi serviciile de piaţa reglementate prin acte normative speciale.---------Lit. j) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) consumator - orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpăra, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii în afară activităţii profesionale; b) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa; c) comerţ cu ridicată/de gros - activitatea desfăşurata de comercianţii care cumpăra produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi; d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurata de comercianţii care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; e) comerţ de gros cash and carry/forma de comerţ cu auto-servire pe bază de legitimatie de acces - activitatea desfăşurata de comercianţii care vand mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile; f) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate; g) serviciu de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor; h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicată, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă; i) serviciu de piaţa - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţa şi care nu are drept consecinţa transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor; j) structura de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale; k) suprafaţa de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor; l) structura de vânzare cu suprafaţa mica - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare de până la 400 mp inclusiv; m) structura de vânzare cu suprafaţa medie - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv; n) structura de vânzare cu suprafaţa mare - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare mai mare de 1.000 mp ; o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţa şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructura comuna şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţa şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta; p) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurata permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul II Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale  +  Articolul 5 (1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii. (2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesita cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe. (3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică va trebui sa îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale: a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare; b) sa fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. (2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.--------Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 8^1Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri: a) contravine planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebită ori cu valoare de patrimoniu; c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; d) se încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul III Orarele de funcţionare  +  Articolul 10Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţa pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitarile autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 11Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 12Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de doua zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefunctionare.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul IV Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale  +  Articolul 13Autorităţile administraţiei publice asigura dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Titlul art. 14 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei de distribuţie, având drept obiective: a) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile de urbanism întocmite;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei concurente;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu; d) protejarea patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului sitului; e) dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi susţinerea creării de servicii de piaţa în aceste zone;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate comercială în scopul creşterii competitivitatii acestora şi gradului de ocupare a forţei de muncă;---------Lit. f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. g) asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie; h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare şi de prestări de servicii de piaţa.---------Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (2) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistica a sectorului comercial pentru determinarea: a) suprafeţelor destinate activităţilor comerciale, în special pentru cele cu structuri de vânzare cu suprafaţa medie şi mare; b) modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de arta, a edificiilor cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică, precum şi a mediului în centrele istorice şi în localităţile de interes turistic;--------Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. c) amplasamentelor spaţiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigura corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structura de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire. (4) Autorităţile administraţiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale: a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelari integrate între centru şi periferie; b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent; c) centre istorice, în scopul promovării unor activităţi comerciale adecvate şi al protejării zonelor cu valoare istorica şi artistică; d) zone cu mica concentrare demografică, în scopul dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii infrastructurii; e) zone situate pe traseele autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în scopul dezvoltării structurilor de vânzare; f) zone defavorizate. (5) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare: a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi amplasamentelor structurilor de vânzare din localităţi;---------Lit. a) a alin. (5) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) modalităţile de organizare a pieţelor şi targurilor; c) periodicitatea şi tipologia pieţelor şi targurilor; d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare;--------Lit. d) a alin. (5) al art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (6) În scopul promovării şi protejării activităţii comerciale în zonele periferice ale oraşelor, precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate, autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, pot acorda, în condiţiile legii, înlesniri la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetelor locale.---------Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (7) Pentru elaborarea strategiilor şi criteriilor, conform prezentului articol, autorităţile administraţiei publice locale consulta asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile patronale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale şi ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.  +  Articolul 15Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică şi pentru zone turistice, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita competentelor legale, facilităţi financiare comercianţilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.--------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie şi societăţile comerciale, precum şi alte persoane fizice sau juridice interesate pot sa organizeze cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piaţa prevăzute în anexa nr. 3, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare. (2) Cursul profesional va conţine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însuşirea normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi informarea consumatorilor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, precum şi însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 17 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 17^1Examinarea şi avizarea implantarii structurilor de vânzare cu suprafaţa mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de către ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul V Practici comerciale  +  Articolul 18Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: a) vânzări de lichidare; b) vânzări de soldare; c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica; d) vânzări promotionale; e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident ca produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale; f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute; g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a căror conservare nu mai poate fi asigurata până la limita termenului de valabilitate; h) vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zona comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial; i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 19Este interzis oricărui comerciant să ofere sau sa vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.-------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Titlul art. 20 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 20Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii: a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedata sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;---------Lit. a) a art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;----------Lit. b) a art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare; d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structura;---------Lit. d) a art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauza de aprovizionare exclusiva;---------Lit. e) a art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct; g) deteriorarea grava, din cauza unor calamitaţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.---------Lit. g) a art. 20 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 21 (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale provenienţă produselor respective. Notificarea se face la primăria localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a), d) şi e) şi cu cel puţin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), f) şi g). Perioada pentru care se notifica vânzările de lichidare este de maximum: a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) şi f); b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) şi g); c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c). (2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a)-d), f) şi g) şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 20 lit. e). (3) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.---------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 22 (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichidă numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afară structurii de vânzare pentru care a fost făcuta notificarea nu intră în componenta stocului de lichidat. (2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 20 lit. b) sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g).--------Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 23În afară cazurilor prevăzute la art. 20 lit. b) şi g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.  +  Articolul 24Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea <> şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structura de vânzare cu amănuntul.--------Art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 25Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a doua perioade pe an, cu o durată maxima de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.---------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 26Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectiva, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 27Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 28Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.--------Art. 28 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 29 (1) Perioadele de soldari prevăzute la art. 25 se stabilesc de comerciant între următoarele limite: a) perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna-iarna; b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara-vara.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 29 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (2) Comercianţii au obligaţia sa notifice la primăria în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.  +  Articolul 30 (1) Este interzis să se anunţe o vânzare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât cele prevăzute la art. 25. (2) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldarii în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.--------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 31Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceştia indeplinind obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul. Vânzările cu preţ redus prin magazin sau depozit de fabrica nu sunt supuse notificării.---------Art. 31 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 32În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu excepţia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte următoarele condiţii asupra cărora consumatorii au fost informati: a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie; b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială; c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevandut.---------Art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 33Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform prevederilor art. 32, este obligat sa pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifica originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.  +  Articolul 34 (1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promotionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piaţa care pot avea loc în orice perioada a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca: a) sa nu fie efectuată în pierdere; b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent; c) produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. (2) În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări promotionale: a) acţiunile de promovare efectuate de producători; b) acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţa.---------Art. 34 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.--------Titlul art. 35 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 35 (1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 18, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comporta o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:--------Partea introductivă a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. a) Orice comerciant care anunţa o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţa practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţa. Preţul de referinţa reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.---------Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivatia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor şi sa indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţa, excepţie făcând:- publicitatile comparative de preţ;- anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;- anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţa;- anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vânzare. c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practica vânzarea prin corespondenta, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca aceasta menţiune sa figureze vizibil şi lizibil în catalog. d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:- fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;- fie prin menţiunile <>, <> lângă sumele corespunzătoare;- fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.--------Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuita a unei părţi din produs şi/sau serviciu. f) Toate documentele justificative legale care atesta veridicitatea preţului de referinţa trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate. g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinţa este considerat o formă de publicitate inselatoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.  +  Articolul 36Vânzarea la distanta este acea forma de vânzare cu amănuntul care se desfăşoară în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului şi a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urma, care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicaţie la distanta.---------Art. 36 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 37 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 39 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 40 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 41 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 42 (1) Vânzarea directa este acea practica comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afară spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare. (2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cat şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi pe care i-au recrutat personal.---------Art. 42 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Titlul art. 43 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 43Sunt considerate practici comerciale interzise: a) vânzarea piramidala, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgare de zăpada" sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i sa spere ca le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de valoarea lor reală şi condiţionand vânzările de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri; b) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o lista, făcând-o sa spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.---------Lit. b) a art. 43 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 44 (1) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderentilor sau afiliatilor este interzis să se solicite aderentului sau afiliatului reţelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în reţea, cu excepţia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natura pedagogica, formativa, demonstrativa ori de vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar. (2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau afiliat achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul de produse nevandute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul reţelei.---------Titlul art. 45 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 45 (1) Vânzările în afară spaţiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianţi în următoarele situaţii: a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afară spaţiilor sale comerciale; b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:- la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament; c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator. (2) Comercianţii care efectuează vânzări în afară spaţiilor comerciale răspund civil faţă de efectele activităţii vânzătorilor direcţi.-------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 46Comercianţii sunt obligaţi sa elibereze legitimatii pentru vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare. Legitimatiile trebuie să conţină numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului, semnătura administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de vânzători direcţi.--------Art. 46 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 47Vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare, sunt obligaţi să se legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor.---------Art. 47 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 48 (1) Loteria publicitara este acea practica de promovare a produselor/serviciilor care tinde sa stimuleze în rândul participanţilor speranta unui câştig prin tragere la sorţi. (2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusa în contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului. (3) Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitara, nu intra sub incidenţa alin. (2).---------Art. 48 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 50 (1) În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: <> În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcuta. (2) În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele castigatorilor şi câştigurile acordate.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 51 (1) Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitara trebuie să fie autentificat şi depus la un notar public înainte de începerea operaţiunii. În scopul prevenirii desfăşurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului şi/sau al documentului autentificat, după caz, la Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, până la data începerii loteriei publicitare. (2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Interne pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta aceasta documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.--------Art. 51 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 52Prezenta ordonanţă nu exclude controlul acţiunilor de promovare a vânzărilor prin acest gen de operaţiuni publicitare de către asociaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii, precum şi dreptul persoanelor, care se considera induse în eroare în cursul desfăşurării acestor operaţiuni, de a se adresa direct acestor asociaţii.  +  Articolul 53Se considera publicitate inselatoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare sugereaza destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, ca: a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se va desfăşura ulterior; b) a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare minima sau de un premiu de consolare.  +  Articolul 54Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câştigate exclusiv datorită abilitatii, cunoştinţelor şi perspicacitatii participanţilor, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de valoarea prestaţiei sale.--------Art. 54 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 54^1Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practica comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară.--------Art. 54^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 55Vânzarea cu prime este acea practica comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii.--------Art. 55 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 56Este interzisă orice vânzare ori oferta de vânzare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii făcuta către consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afară cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.---------Art. 56 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 57Nu sunt considerate prime: a) ambalajele produselor; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat; c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;--------Lit. c) a art. 57 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ; e) serviciile postvanzare; f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor.---------Titlul art. 58 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 58Este interzisă condiţionarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantităţi impuse sau de cumpărarea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs.  +  Articolul 59Nu sunt considerate vânzări condiţionate:1. vânzările la un preţ global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum şi pentru produse identice preambalate oferite într-un ambalaj colectiv, cu condiţia ca: a) fiecare produs şi fiecare serviciu să poată fi achiziţionat şi separat la preţul practicat în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare;---------Lit. a) a pct. 1 al art. 59 a fost modificată de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) cumpărătorul să fie informat despre aceasta posibilitate şi despre preţul de vânzare aferent produsului sau serviciului;2. vânzările de produse în loturi sau ambalaje consacrate de uzanţele comerciale şi de nevoile de consum.---------Titlul art. 60 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 60Prin vânzare forţată se înţelege: a) expedierea unui produs către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i cumpărarea acelui produs sau returnarea lui către expeditor, chiar şi fără taxe, în cazul refuzului de cumpărare; b) prestarea unui serviciu către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.  +  Articolul 61Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.--------Art. 61 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 62Nu sunt considerate vânzări forţate ofertele efectuate în scopuri filantropice. În cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscripţionată, în mod clar şi vizibil, următoarea menţiune: "destinatarul nu are nici o obligaţie de a plati sau de a returna produsul".----------Titlul art. 63 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 63Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justificat, conform prevederilor legale în vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.  +  Capitolul VI Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor----------Titlul art. 64 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 64 (1) Producătorii şi importatorii sunt obligaţi sa introducă pe piaţa numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. (2) Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora. (3) Se interzice introducerea pe piaţa a produselor, dacă acestea nu sunt însoţite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare.--------Alin. (3) al art. 64 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 65Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia şi modalităţile de control al conformităţii cu caracteristicile parametrilor definiţi, este considerat sigur.  +  Articolul 66Dacă securitatea produselor nu este determinata conform prevederilor art. 65, un produs va fi considerat sigur atunci când, utilizat în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.  +  Articolul 67Pentru evaluarea securităţii unui produs vor fi luate în considerare următoarele elemente: a) proprietăţile produsului, inclusiv compoziţia, instrucţiunile de montare şi punere în funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;-------Lit. a) a art. 67 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. b) prezentarea produsului, informaţiile furnizate de producător prin etichetare, marcare şi/sau ambalajul acestuia, precum şi orice alta informaţie furnizată de producător; c) influenţa produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune ca acesta va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse; d) categoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atenţie deosebită fiind acordată grupei de consumatori cu grad de risc major.  +  Articolul 68Prevederile art. 65-67 sunt aplicabile în egala măsura şi serviciilor de piaţa.  +  Articolul 69Prevederile art. 65-67 nu se aplică în cazul produselor care necesita reparaţii sau recondiţionari înaintea utilizării, cu condiţia ca despre acest fapt consumatorii să fie informati de către comercianţi în momentul cumpărării.  +  Articolul 70În aplicarea prevederilor art. 65, 67 şi 68 se vor avea în vedere reglementările legale în vigoare privind activitatea de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii.A. Reguli privind etichetarea şi ambalarea  +  Articolul 71La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu buna-credinţa la cunoştinţa consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.---------Art. 71 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 72 (1) Informaţiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare. (2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protecţiei consumatorilor şi pentru menţinerea unui mediu concurenţial normal, Guvernul poate elabora reglementări specifice de etichetare. (3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător, precum şi pentru a promova producţia şi utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de viaţa, au efecte nesemnificative asupra calităţii apei, aerului şi solului, se va institui un sistem naţional de etichetare ecologica.  +  Articolul 73Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, să fie uşor de manipulat, sa promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.B. Obligaţia indicarii preţurilor/tarifelor---------Titlul pct. B al Cap. VI a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 74 (1) Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsura, conform reglementărilor legale în vigoare.----------Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (2) Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsura şi tarifele practicate se indica în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare.---------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002. (3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unui acont, comerciantul este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract scris şi să respecte condiţiile contractuale. (4) Comercianţii care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumpărătorilor de produse/servicii.C. Reguli privind indicarea cantităţii  +  Articolul 75 (1) În funcţie de tipul şi caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil şi fără echivoc dimensiunile sau numărul de articole (bucăţi) conţinute, cantitatea neta conţinută, exprimată în unităţi de măsura recunoscute de autoritatea statului român în materie de metrologie. (2) Obligativitatea indicarii acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.  +  Articolul 76În cazul vânzărilor la distanta prin corespondenta, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, broşurilor sau al altor publicaţii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate sa menţioneze cantitatea neta conţinută de fiecare ambalaj, preţul de vânzare, precum şi preţul pe unitatea de măsura, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 77 (1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cântărite sau măsurate în prezenta consumatorului, dispoziţiile art. 75 alin. (1) nu se aplică. (2) Informaţiile furnizate de aparatele de măsura utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.D. Clauze abuzive  +  Articolul 78În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 79Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligaţiile şi drepturile părţilor contractante şi pentru a promova un mediu concurenţial normal, Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 80Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă: a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mica; b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa medie; c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mare; d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comercianţii ambulanti; e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comercianţii care practica vânzări în afară spaţiilor comerciale şi pentru cei care practica vânzări directe;2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;3. comercializarea de produse şi servicii de piaţa, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;4. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a)-g), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;7. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;9. nerespectarea prevederilor art. 22, 25 şi 26, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 şi 33, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;12. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;13. utilizarea denumirii <> sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;15. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;16. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din aceasta practica se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;19. nerespectarea prevederilor art. 56, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;20. nerespectarea prevederilor art. 58, 61 şi 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;21. nerespectarea prevederilor art. 77 alin (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structura de vânzare, respectiv suprafaţa de vânzare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele doua activităţi;23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amendă prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confisca şi se fac venit la bugetul de stat.---------Art. 80 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 81Sancţiunile prevăzute la art. 80 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.--------Art. 81 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------Art. 82 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 83Împiedicarea sau obstructionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităţilor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.---------Art. 83 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 84Contravenţiile prevăzute la art. 80 se constata şi se sancţionează de către: a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 21-23; b) organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22; c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 şi 21; d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 şi 18.---------Art. 84 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 85Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.---------Art. 85 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 86În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectiva.--------Art. 86 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 86^1Sancţiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi aduse la cunoştinţa primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.---------Art. 86^1 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 87În cazul vânzărilor de lichidare şi de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 19, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal.---------Art. 87 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 87^1În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa sunt obligaţi să solicite autorizarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.---------Art. 87^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 87^2Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.----------Art. 87^2 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 88Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 88^1Pentru realizarea unei baze de date privind reţeaua de distribuţie şi de prestări de servicii de piaţa autorităţile administraţiei publice locale vor transmite ministerului cu atribuţii în domeniul comerţului interior informaţii privind reţeaua de distribuţie, conform normelor stabilite de către acesta.----------Art. 88^1 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 89 (1) Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului. (2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 80 şi 83 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.--------Art. 89 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 90 (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor stabili modalităţile concrete de colaborare. (2) Administraţiile publice locale vor întreprinde acţiunile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia. (3) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispoziţie acestora informaţiile cu privire la înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor.---------Art. 90 a fost introdus de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 91Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.--------Art. 91 a fost introdus de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Şeful Oficiului Concurentei,Constantin Prigoreanu,secretar de statOficiul pentru Protecţia ConsumatorilorEliade Mihailescu,secretar de stat  +  Anexa 2--------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.  +  Anexa 3  +  Anexa 3*)TABELcu clasificarea activităţilor din economia naţionala──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod Denumirea activităţiiCAEN*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5010 Comerţ cu autovehicule──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5021 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţii executateîn întreprinderi organizate de tip industrial)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5041 Vânzarea motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5042 Repararea şi întreţinerea motocicletelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5050 Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5122 Comerţ cu ridicată al florilor şi al plantelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5131 Comerţ cu ridicată al fructelor şi legumelor proaspete──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5132 Comerţ cu ridicată al cărnii şi mezelurilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5133 Comerţ cu ridicată al produselor lactate, oualor, uleiurilor şigrasimilor comestibile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5134 Comerţ cu ridicată al băuturilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5135 Comerţ cu ridicată al tutunului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5136 Comerţ cu ridicată al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5137 Comerţ cu ridicată cu cafea, ceai, cacao şi condimente──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5138 Comerţ cu ridicată, specializat, al altor produse alimentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5139 Comerţ cu ridicată, nespecializat, de produse alimentare,băuturi şi tutun──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5141 Comerţ cu ridicată al produselor textile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5142 Comerţ cu ridicată al imbracamintei şi incaltamintei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5143 Comerţ cu ridicată al aparatelor electrice şi de uz gospodărescşi al aparatelor de radio şi televizoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5144 Comerţ cu ridicată al produselor din ceramica, sticlarie, tapeteşi produse de întreţinere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5145 Comerţ cu ridicată al produselor cosmetice şi de parfumerie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5146 Comerţ cu ridicată al produselor farmaceutice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5147 Comerţ cu ridicată al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5151 Comerţ cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi şi gazosişi al produselor derivate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5153 Comerţ cu ridicată al materialului lemnos şi de construcţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5154 Comerţ cu ridicată al echipamentelor şi furniturilor, de fierărie,ipsosarie şi încălzire──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5155 Comerţ cu ridicată al produselor chimice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5156 Comerţ cu ridicată al altor produse intermediare, n.c.a.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5164 Comerţ cu ridicată al maşinilor şi materialelor de birou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5166 Comerţ cu ridicată al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5170 Comerţ cu ridicată al altor produse, n.c.a.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarepredominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarepredominanta de produse nealimentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi molustelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5224 Comerţ cu amănuntul al painii, produselor de patiserie şi zaharoaselor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de toaleta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5242 Comerţ cu amănuntul al imbracamintei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5243 Comerţ cu amănuntul al incaltamintei şi articolelor din piele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şial altor articole de uz casnic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electricede uz casnic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5246 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, vopsitorie,sticlă şi articolelor din sticlă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, jurnalelor şi articolelorde papetarie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5248 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse,neclasificate în altă parte──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5260 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5274 Alte reparaţii de articole personale şi gospodăreşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5530 Restaurante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5541 Cafenele şi baruri fără spectacol──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5542 Cafenele şi baruri cu spectacol──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5551 Cantine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5552 Alte unităţi de preparare a hranei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare propriisau închiriate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizatşi a calculatoarelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7481 Activităţi fotografice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7483 Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9301 Spalarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9302 Coafura şi alte activităţi de infrumusetare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9303 Activităţi de pompe funebre şi similare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9304 Activităţi de întreţinere corporală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9305 Alte activităţi de servicii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------*1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţionala CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997.---------Anexa 3 a fost modificată de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002.---------------