HOTĂRÂRE nr. 784 din 7 septembrie 2000 (*republicată*)privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 13 martie 2003  Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2002, dându-se textelor o noua numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 septembrie 2000, şi a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa 1 REGULAMENTpentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelorîn sectorul gazelor naturale  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleAutoritate  +  Articolul 1Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum şi ale art. 58 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care solicită acordarea unei autorizaţii pentru iniţierea infiintarii, funcţionarea şi modificarea unor capacităţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale sau a unei licenţe pentru a desfăşura activităţi comerciale de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie în sectorul gazelor naturale.Competente  +  Articolul 3ANRGN emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţii şi licenţe pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activităţile de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 4Definirea unor termeni şi lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Capitolul 2 Tipuri de autorizaţii şi licenţe  +  Articolul 5Autorizaţiile pot fi: a) autorizaţii de înfiinţare; b) autorizaţii de funcţionare; c) autorizaţii de modificare.  +  Articolul 6Autorizaţiile de înfiinţare sunt destinate realizării de capacităţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 7Autorizaţiile de funcţionare au ca obiect: a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale; b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale; e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 8Autorizaţiile de modificare au ca obiect: a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale; b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale; e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 9Licentele pot fi: a) licenta de furnizare a gazelor naturale; b) licenta de transport al gazelor naturale; c) licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) licenta de dispecerizare a gazelor naturale; e) licenta de distribuţie a gazelor naturale; f) licenta de tranzit al gazelor naturale.  +  Capitolul 3 Regimul autorizaţiilor şi al licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 10Autorizaţiile/licentele se acordă persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 11 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/licenţe solicitanţii se vor adresa autorităţii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 13 şi 14 sau, după caz, la art. 13 şi 15. (2) Solicitantul trebuie să fie persoana juridică cu sediul în România. Solicitantul, persoana juridică străină, care nu deţine un sediu stabil în România, poate să stabilească şi sa menţină, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata a autorizării şi/sau a licentierii. (3) Nu pot primi autorizaţie/licenta solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie/licenta într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, în acelaşi domeniu. (4) Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 va fi înscrisă într-un registru cu regim special la Departamentul autorizari, licentieri, reglementări şi atestări tehnice din cadrul ANRGN.  +  Articolul 12 (1) ANRGN, prin Departamentul autorizari, licentieri, reglementări şi atestări tehnice, analizează dacă documentaţia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament şi îi comunică acestuia dacă exista documente necorespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei de către acesta. În acest caz solicitantul va completa documentaţia conform observaţiilor făcute, în termen de maximum 15 zile de la primirea comunicării. (2) În funcţie de tipul autorizaţiei/licenţei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentaţie. Rezultatul verificărilor faptice de la faţa locului se înscrie într-un proces-verbal care este semnat de acesta şi de solicitantul autorizaţiei/licenţei. În situaţia în care se constată că datele înscrise în documentaţie nu corespund realităţii, acestea se vor menţiona distinct în procesul-verbal şi pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizaţiei/licenţei.  +  Secţiunea 2 Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii şi licenţe  +  Articolul 13La solicitarea acordării autorizaţiei/licenţei se vor prezenta următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicita autorizaţia/licenta, în copie legalizată; b) certificatul de înregistrare atribuit societăţii comerciale, în copie legalizată; c) informaţii privind situaţia financiară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, certificată de direcţia finanţelor publice; d) curriculum vitae pentru echipa managerială a societăţii comerciale, care să ateste capabilitatea managerială a acesteia; e) organigrama, din care să rezulte inclusiv existenta unei structuri de asigurare a mentenantei preventive, astfel încât să facă posibila utilizarea eficienta a obiectivelor/sistemelor de producţie, transport, dispecerizare, tranzit, inmagazinare/stocare sau distribuţie a gazelor naturale; de asemenea, structura şi necesarul de personal, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu; f) documente privind capabilitatea tehnica în domeniu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; g) declaraţia scrisă, pe propria răspundere, a reprezentantului legal al societăţii comerciale privind valoarea actualizată a investiţiei şi/sau a obiectivelor pentru care se solicita autorizarea, respectiv capacitatea şi/sau cantitatea de gaze naturale pentru care se solicita licenta, în vederea calculării tarifelor aferente.  +  Secţiunea 3 Documente specifice tipului de autorizaţie/licenta  +  Articolul 14Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul autorizaţiei, de următoarele acte:A. Pentru autorizaţia de înfiinţare: a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor naturale; b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic avizat de operatorul licenţiat; c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale; d) autorizaţia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare; e) avizul tehnic care să conţină cerinţele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producţie, la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport sau de distribuţie a gazelor naturale; f) contractul de concesiune a serviciului de distribuţie şi/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN.B. Pentru autorizaţia de funcţionare: a) autorizaţia de înfiinţare sau procesul-verbal de punere în funcţiune, pentru obiectivele existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament; b) autorizaţia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare; c) documentele de constituire a comisiilor de recepţie; d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de recepţie, constituită conform legislaţiei în vigoare; e) documente care să ateste autorizarea personalului de către ISCIR şi de către B.R.M.L.; f) lista personalului autorizat de către ANRGN, care participa la recepţia lucrării; g) fişa cuprinzând structura de personal pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; h) autorizarea metrologica a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi/sau contracte de prestări de servicii perfectate cu societăţi care au asemenea laboratoare.C. Pentru autorizaţia de modificare: a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificării; b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic; c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale; d) avizul tehnic care să conţină cerinţele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producţie, la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distribuţie a gazelor naturale, după caz; e) autorizaţia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul licenţei, de următoarele acte:A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale: a) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, şi, după caz, a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de comunicare cu clienţii, precum şi a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora; c) lista cuprinzând sediile secundare.B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate; c) lista cuprinzând sediile secundare; d) listele cuprinzând instalaţiile de transport - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecărui sediu secundar; e) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, şi a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic; g) acordul de concesiune, încheiat cu Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, pentru concesionarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale, conform Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.C. Pentru licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale: a) autorizaţia de funcţionare pentru capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; b) autorizaţia de mediu conform prevederilor legale în vigoare; c) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; d) lista cuprinzând sediile secundare; e) listele cuprinzând capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecărui sediu secundar; f) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, şi a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic; h) acordul de concesiune, încheiat cu Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, pentru convertirea zacamantului comercial depletat şi/sau a cavernelor saline în depozite de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform Legii nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 219/1998.D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) lista cuprinzând sediile secundare; c) listele cuprinzând sistemele de dispecerizare aferente sediului central şi fiecărui sediu secundar; d) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; e) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.E. Pentru licenta de distribuţie a gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) contractul de concesiune a serviciului de distribuţie şi/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN; c) lista cuprinzând sediile secundare; d) listele cuprinzând obiectivele aferente sistemului de distribuţie corespunzătoare fiecărei localităţi - conducte şi instalaţii tehnologice -, cu menţionarea principalelor caracteristici tehnice; e) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, şi a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor de gaze naturale şi de rezolvare a acestora, precum şi a unui sistem de comunicare cu clienţii, prin care aceştia să fie informati despre modificările de acte normative în domeniu.F. Pentru licenta de tranzit al gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate; c) convenţia/convenţiile interguvernamentale şi contractele-cadru încheiate între entitatile corespondente din statele implicate; d) lista cuprinzând sediile secundare; e) listele cuprinzând instalaţiile de tranzit - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecărui sediu secundar; f) documentul emis de organismul de certificare privind iniţierea procesului de certificare a sistemului calităţii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, şi a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare; g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.  +  Articolul 16Licentele de furnizare se pot acorda producătorilor şi distribuitorilor de gaze naturale şi/sau altor persoane juridice care prezintă garanţii financiare emise de banca solicitantului, în vederea desfăşurării activităţii de furnizare pentru care solicită licenta.  +  Secţiunea 4 Termene de valabilitate a autorizaţiilor/licenţelor  +  Articolul 17 (1) După verificarea documentaţiei depuse de solicitant, ANRGN, prin Departamentul autorizari, licentieri, reglementări şi atestări tehnice, întocmeşte un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei. În raport se va preciza durata maxima de valabilitate propusă pentru autorizaţie/licenta, după cum urmează: a) autorizaţiile prevăzute la art. 6 şi 8 sunt valabile pe durata executării lucrărilor aferente, cuprinse în studiul de fezabilitate; b) autorizaţiile prevăzute la art. 7 sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani; c) licentele prevăzute la art. 9 lit. a) şi c) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani; d) licentele prevăzute la art. 9 lit. b), d) şi e) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 15 ani; e) licentele prevăzute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului încheiat între părţi, cu precizarea ca se modifica corespunzător la eventualele amendări ale acordului de tranzit. (2) Raportul este prezentat spre analiza Comitetului de reglementare al ANRGN, în vederea emiterii deciziei de acordare/respingere. Şedinţa Comitetului de reglementare este publică. Discutiile din cadrul şedinţei vor fi înregistrate, iar înregistrarea pe suport electronic se va păstra o durată de minimum 5 ani.  +  Secţiunea 5 Acordarea autorizaţiei/licenţei  +  Articolul 18 (1) ANRGN decide asupra acordării autorizaţiei/licenţei în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant. (2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRGN. (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRGN a înştiinţării privind acordarea autorizaţiei/licenţei şi a facturii emise, solicitantul va face dovada plăţii tarifului aferent. (4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a dovezii de achitare a tarifului atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRGN.  +  Articolul 19Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se motiveaza în baza următoarelor criterii obligatorii: a) caracterul complet al documentaţiei prezentate; b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţii şi în licenţe; c) asigurarea resurselor financiare; d) asigurarea cu personal calificat şi competent; e) calitatea serviciilor asigurate clienţilor; f) calitatea managerială - experienta profesională şi de conducere; g) asigurarea sănătăţii şi securităţii personalului; h) protecţia mediului; i) eficienta energetica a capacităţilor pentru activităţile cu caracter de monopol supuse autorizării.  +  Articolul 20Autorizaţiile/licentele vor conţine, după caz, următoarele prevederi principale: a) drepturile conferite de autorizaţie/licenta; b) condiţionari, limitări şi restrictii privind continuitatea şi nivelurile de funcţionare a obiectivelor autorizate; c) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului înconjurător, afectarea unor activităţi de interes public; d) conţinutul servituţii, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001; e) datele tehnice privind obiectivul autorizat; f) asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor şi evitarea oricăror discriminări; g) prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piaţa şi a practicilor anticoncurentiale; h) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi e) de a asigura accesul tuturor producătorilor şi consumatorilor la sistemul de transport, de inmagazinare/stocare şi de distribuţie; i) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lib. b) şi c) de a asigura, după caz, stocurile de siguranţă de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb, materiale necesare pentru funcţionarea capacităţilor de producţie, transport şi inmagazinare/stocare pentru o perioadă de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianţi, piese de schimb, materiale, care să permită îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a gazelor naturale; j) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lit. a) şi e) de a respecta standardele de performanţă referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatori şi de a prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerinţelor specificate în standardele de performanţă; k) obligativitatea pentru titularii de licenţe de a prezenta periodic, semestrial sau, după caz, anual, rapoarte tehnice şi financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea evidentei contabile între activităţile licentiate şi cele nelicentiate; l) obligativitatea pentru titularii de autorizaţii/licenţe de a furniza informaţii către autoritatea competentă, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţiile şi licentele se înregistrează într-un registru în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor. (2) Numărul autorizaţiei/licenţei este numărul de ordine din acest registru. (3) Registrul este unic şi poate fi consultat de cei interesaţi la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afişat. (4) Modelele de autorizaţie/licenta sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.  +  Articolul 22Autorizaţia/licenta se eliberează în doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competentă titularului, iar un exemplar se ataşează la dosarul-anexa la registru.  +  Articolul 23 (1) Deciziile preşedintelui ANRGN de acordare a autorizaţiilor/licenţelor vor fi publicate pe cheltuiala titularului de autorizaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitanţilor în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii. (2) Deciziile preşedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordării autorizaţiei/licenţei pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001.  +  Capitolul 4 Procedura de modificare a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 24 (1) La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă ANRGN poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor/licenţelor eliberate iniţial, în următoarele situaţii: a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor/licenţelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie sau furnizare de gaze naturale ori a pieţei gazelor naturale; b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/ licenta - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificări ale patrimoniului, precum şi în alte cazuri de afectare a condiţiilor în care autorizaţia sau licenta a fost eliberata. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizaţiilor/licenţelor se va face din iniţiativa ANRGN, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunică în scris titularilor de autorizaţie/licenta modificările survenite. În aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) titularul autorizaţiei/licenţei va notifica ANRGN, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create, solicitarea de modificare. După primirea notificării ANRGN va examina situaţia nou-creata şi va dispune, dacă solicitarea este intemeiata, după caz: a) modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor/licenţelor, eliberand autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat; b) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate autorizaţiei/licenţei existente. (4) În cazul în care, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul de autorizaţie va solicita ANRGN aprobarea transferului autorizaţiei către altă persoană juridică. În acest caz persoana juridică către care se face transferul trebuie să facă dovada, în prealabil, ca îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute la art. 13.  +  Capitolul 5 Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 25 (1) În cazul în care titularul autorizaţiei/licenţei nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale din motive neimputabile acestuia, precum şi în cazul nerespectării condiţionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie/licenta, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de către terţi sau prin notificarea de către titular, ANRGN va proceda după cum urmează: a) dacă situaţia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei/licenţei; b) dacă situaţia creata nu se poate remedia, retrage autorizaţia/licenta. (2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din autorizaţie/licenta, imputabile titularului, ANRGN va dispune: a) dacă situaţia creata se poate remedia, suspendarea autorizaţiei/licenţei pe o perioadă de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situaţiei create şi conformarii cu autorizaţia/licenta; în acest sens titularul autorizaţiei/licenţei are obligaţia de a depune la ANRGN, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, documentele care să ateste remedierea situaţiilor care au condus la suspendarea autorizaţiei/licenţei; b) dacă situaţia creata nu se poate remedia, retragerea autorizaţiei/licenţei. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele prejudiciate îl pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRGN poate dispune continuarea activităţii în regim controlat, dacă activitatea afectează interesele consumatorilor de gaze naturale.  +  Articolul 26Prin decizie ANRGN va suspenda titularului autorizaţia/licenta în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; titularul este obligat sa notifice ANRGN situaţia aparuta, în termen de 15 zile calendaristice de la data declanşării acestei proceduri.  +  Articolul 27ANRGN va retrage titularului autorizaţia/licenta în următoarele situaţii: a) incapacitate de plată; b) faliment; c) în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), dacă acestea sunt de natura sa conducă la imposibilitatea îndeplinirii de către titularul autorizaţiei/licenţei a obligaţiilor asumate.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 28Pentru orice încălcare de către titularul autorizaţiei/licenţei a termenilor sau a condiţiilor prevăzute în acestea autoritatea competentă va aplica titularului sancţiuni contravenţionale, potrivit dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, şi ale art. 87 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Autoritatea competenţa va pune la dispoziţie celor interesaţi orice document sau date obţinute din analiza unei cereri, din verificările efectuate pe parcurs sau din luarea unei măsuri de punere în aplicare, în conformitate cu instrucţiunile privind regimul eliberării documentelor, emise de ANRGN. (2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a preşedintelui acesteia. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informaţiile confidenţiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a căror difuzare poate cauza daune economice, informaţiile cu regim special şi informaţiile care constituie secret de stat.  +  Articolul 30Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe este prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 31Agenţii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea autorizaţiilor/licenţelor în condiţiile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, până la această dată beneficiind de autorizaţie/licenta provizorie.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 DEFINIŢII1. acces la sistemul de transport şi/sau de distribuţie - dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitand tarifele şi indeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia;2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizaţie/licenta, care să îi permită acestuia fie înlocuirea oricăror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizări, despăgubiri către terţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;3. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, aplica şi urmăreşte sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienta, siguranţa, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor şi a mediului;4. autorizaţie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi/sau a opera ori a modifica o instalatie de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale: a) autorizaţie de înfiinţare - actul tehnic şi juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru a înfiinţa capacităţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale; b) autorizaţie de funcţionare - actul tehnic şi juridic emis de ANRGN, care atesta funcţionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum şi punerea în funcţiune a obiectivelor noi; c) autorizaţie de modificare - actul tehnic şi juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea şi reabilitarea unui obiectiv de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a gazelor naturale, precum şi pentru reparaţia capitala a acestuia, în urma căreia se modifica caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizaţiei;5. bonitate financiară - măsura a încrederii, de natura financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizaţii/licenţe;6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a inmagazina/stoca, de a distribui şi/sau de a transforma gaze naturale;7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;8. cod - colectie de reglementări cu caracter tehnic şi comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul gazelor naturale;9. consumator captiv - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuraţiei sistemului de distribuţie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licenţei de furnizare: a) consumator rezidential - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit şi pentru care furnizarea se face fără limita de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidenţial face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sănătăţii, instituţii şi altele asemenea;- consumator rezidential individual - consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 mc/an;- consumator rezidential colectiv - consumul casnic în gospodării sau apartamente de bloc, cu contorizari comune şi un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/an;- alţi consumatori rezidentiali - instituţii publice, unităţi de învăţământ, spitale, crese, grădiniţe, servicii sociale, precum şi altele asemenea; b) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de construcţii şi altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrica, clasificati astfel:- consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;- consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;- consumator din industria chimica - care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica de sinteza;- consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrica pentru utilităţi publice; c) consumator comercial - consumatorul care utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultura, sere şi utilizări similare, pentru care furnizarea se face fără limita de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; d) consumator din sectorul distribuţiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizează gaze naturale pentru producerea de energie termica, în scopul distribuţiei publice; furnizarea se realizează în limita cantităţilor de gaze naturale contractate şi în conformitate cu graficul de furnizare prevăzut în contractul de furnizare;10. consumator eligibil - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;11. dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanenta şi operativă, la nivelul reţelelor şi al sistemelor, a resurselor - producţie, import şi altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale - temperaturi foarte scăzute, calamitati naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;12. distribuitor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, autorizata şi/sau licentiata, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi comercializarea acestora către consumatorii captivi într-o zona delimitata;13. furnizor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, titulara a licenţei de furnizare a gazelor naturale;14. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;15. inmagazinare subterana - proces ciclic de depozitare care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantităţi de gaze naturale şi/sau lichide în/din spaţii etanse - medii poroase, acvifere, cavitati şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;16. licenta - act tehnic şi juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe funcţiuni de transport, tranzit, inmagazinare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;17. mentenanta - ansamblu de activităţi destinate menţinerii sau readucerii unei dotări într-o stare necesară îndeplinirii unei funcţii încredinţate, în condiţii de siguranţă în funcţionare;18. mentenanta preventivă - ansamblu de activităţi având ca obiectiv reducerea probabilitatii de defectare a unui echipament sau de degradare a unui serviciu;19. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalaţiile, construcţiile şi echipamentele aferente, care sunt proiectate sa producă, sa transporte, sa tranziteze, sa inmagazineze/stocheze, sa dispecerizeze şi sa distribuie gaze naturale;20. sectorul gazelor naturale - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;21. operator de sistem - persoana juridică autorizata şi/sau licentiata sa opereze capacitatea sistemului de transport, de distribuţie, de dispecerizare, de inmagazinare/stocare, de alimentare şi de producţie a gazelor naturale, în scopul menţinerii siguranţei parametrilor funcţionali ai sistemului;22. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi coşurile prin care se evacueaza gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;23. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentelor aferente dispecerizarii gazelor naturale;24. sistemul de distribuţie - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reţeaua de presiune joasa, respectiv până la ieşirea din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusă;25. sistemul de inmagazinare/stocare a gazelor naturale - totalitatea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa şi/sau subterane, precum şi depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot inmagazina/stoca ciclic şi, respectiv, extrage cantităţi determinate de gaze naturale;26. sistemul de producţie a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor tehnologice, conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsura a gazelor naturale, instalaţii de condiţionare a gazelor naturale, staţii de comprimare, conducte de racord la SNT şi altele asemenea, care asigura producţia gazelor naturale de la capul de eruptie până la panoul de măsurare comercială, în condiţii de calitate, conform standardelor în vigoare;27. sistemul naţional de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau inmagazinarii/stocării acestora;28. standarde de performanţă - normele tehnice şi comerciale, economice şi operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;29. stocare - procesul ciclic de depozitare, care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantităţi de gaze naturale şi/sau lichide în/din spaţii etanse - rezervoare, recipiente şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;30. suspendarea autorizaţiei/licenţei - decizie a ANRGN prin care se retrag titularului de autorizaţie/licenta permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp determinat;31. titular de autorizaţie/licenta - persoana juridică deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe acordate de autoritatea competentă;32. transportator - persoana juridică română, licentiata, care asigura servicii de transport-dispecerizare, întreţinere, exploatare şi funcţionare în condiţii de siguranţă a SNT;33. tranzit - transportul prin SNT şi/sau prin conducte magistrale, peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenind din alt stat şi destinate unui stat terţ;34. zona de protecţie - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica în funcţionare a acestora;35. zona de siguranţă - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă a acestuia.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând abrevieri1. AMC - aparatura de măsura şi control2. ANRGN - Autoritatea Naţionala de Reglementare în DomeniulGazelor Naturale3. B.R.M.L. - Biroul Roman de Metrologie Legală4. ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicatdin România5. ISO - Internaţional Standard Organizaţion6. mc - metru cub de gaze naturale7. PM - panou de măsura8. PRM - post de reglare-măsurare9. PR - post de reglare10. PRAM - protecţie, relee, automatizări şi masurari11. SNT - Sistemul naţional de transport gaze naturale12. SCG - statie de comprimare gaze naturale13. SCV - statie de comanda vane14. SRM - statie de reglare-măsurare.  +  Anexa 3 CEREREpentru acordarea autorizaţiei/licenţeiîn sectorul gazelor naturaleNumărul de înregistrare la ANRGN ......./.........CătreAutoritatea Naţionala de Reglementare înDomeniul Gazelor Naturale (ANRGN)Bucureşti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6Societatea Comercială ....................................., cu sediul în ......................, reprezentată legal prin ...................., director general, şi ................................., director economic, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum şi ale art. 58 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001, solicita eliberarea unei autorizaţii/licenţe pentru ....................................... (tip: autorizaţie/licenta).În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:- ................................................................- ................................................................Director general, Director economic,.................... ...................  +  Anexa 4 DATEprivind situaţia financiarăSolicitant ......(denumirea).....................Certificam exactitatea datelor (Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului ......................)A. Indicatori privind evoluţia bonitaţii financiare:
  Indicatorii de bonitate, calculati conform bilanţurilor contabile anuale şi raportarilor semestriale Date de referinţa (pentru ultimii 3 ani)
  Nr. crt. Denumirea Simbolul U.M.
  1. 2. 3. 4. Lichiditatea globală Solvabilitatea patrimonială Rata profitului brut Viteza de rotaţie a fondului de rulment Lg Sp Rpb V(R) % % % cicluri /an
  active circulanteLichiditatea globală = --------------------- x 100%,datorii curenteîn care:- active circulante = stocuri + alte active circulante;- datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori şi conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin clienţii creditori şi conturi de regularizare şi asimilate x 100%.rezultatul brut (profit)al exerciţiului financiarRata profitului brut = ------------------------------ x 100%cifra de afaceriViteza de rotaţie a fondului de rulment = viteza de rotaţie anuală a fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilanţul contabil din anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar (cicluri/an).B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului, calculati la data de ...................1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) .................................,din care:1.1. Active circulante - total (milioane lei) ..........................2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .................................,din care:2.1. Obligaţii - total (milioane lei) ..................................3. Fond de rulment (rd. 1.1 - rd. 2.1) - total (milioane lei) ..........4. Depozite bancare - total (milioane lei) .............................5. Linie de credite deschise - total (milioane lei) ....................6. Credite bancare (neconsumate) - total (milioane lei) ................7. Venituri din exploatare - total (milioane lei) ......................8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment [V(R)] ......................Director general, Director economic,.......................... .........................NOTĂ:1. Pentru capacitatile nou-înfiinţate informaţiile privind situaţia financiară pot fi prezentate de către investitori.2. Pentru investitorii străini informaţiile privind situaţia financiară pot fi prezentate de compania-mama din străinătate în numele companiei-fiice din România, în măsura în care se face dovada preluării în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informaţiile vor fi prezentate în limba română, în traducere legalizată, la un birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informaţii referitoare la viabilitatea financiară a proiectului supus autorizării, furnizate de către societăţi bancare, de audit sau alte instituţii financiare.
   +  Anexa 5 CAPABILITATEA TEHNICAa agenţilor economici din sectorul gazelor naturale,care solicită acordarea autorizaţiei/licenţei1. Date generale privind denumirea obiectivului şi amplasarea lui din punct de vedere administrativ şi geografic2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploatează, întreţine, executa reparaţii şi modernizări ale obiectivului: a) şef obiectiv; b) ingineri, tehnicieni, maiştri de specialitate; c) personal de deservire.3. Date privind caracteristicile obiectivului: a) caracteristicile tehnice; b) starea tehnica; c) durata de serviciu normata şi actuala4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei şi aerului5. Date privind siguranţa în exploatare a obiectivului, protecţia muncii, PSI, sănătate, precum şi dotările aferente.  +  Anexa 6 MODEL DE AUTORIZAŢIEAUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)AUTORIZAŢIE DE .............nr. ............. din .................Ca urmare a cererii adresate de ..............................., cu sediul în ..........................................., reprezentată prin ..............................................................., înregistrată la nr. .................... din data de ........................, în urma analizarii şi verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, se acordă următoareaAUTORIZAŢIESocietăţii Comerciale ..................... pentru ...(tipul autorizaţiei)... a ...(obiectivul autorizaţiei).... din ...(identificarea obiectivului).......... .Obiectivul are următoarele caracteristici tehnice: .................... .Prezenta autorizaţie este valabilă ........................., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, precum şi potrivit condiţiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta autorizaţie...........................(data eliberării)Preşedinte,.......................  +  Anexa 7 MODEL DE LICENTAAUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)LICENTA DE ...................nr. ......... din ..........Ca urmare a cererii adresate de ......................................, cu sediul în ..................................., reprezentată prin .............., înregistrată la nr. ............... din data de .........................., în urma analizarii şi verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, se acordă următoareaLICENTASocietăţii Comerciale ..................... pentru ..... (tipul licenţei).... a ...(obiectivul licenţei)..... din ...(identificarea obiectivului).......... .Prezenta licenta este valabilă ........................., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, precum şi potrivit condiţiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta licenta.......................(data eliberării)Preşedinte,........................  +  Anexa 8 LISTAcuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţeTarife pentru autorizaţii
  Nr. crt. Activitatea Criteriul de fundamentare U.M. Tipul autorizaţiei Tariful-% din valoarea obiecti- vului
  1. Producţia de gaze naturale Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate mil. lei înfiinţare 0,2
  Valoarea de construcţii- montaj din situaţia finala de lucrări aferentă obiectivului funcţionare 0,2
  Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor modificare 0,2
  2. Transportul şi dispeceri- zarea gazelor naturale Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate mil. lei înfiinţare 0,2
  Valoarea de construcţii- montaj din situaţia finala de lucrări aferentă obiectivului funcţionare 0,2
  Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor modificare 0,2
  3. Inmagazina- rea/stocarea gazelor naturale Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate mil. lei înfiinţare 0,2
  Valoarea de construcţii- montaj din situaţia finala de lucrări aferentă obiectivului funcţionare 0,2
  Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor modificare 0,2
  4. Distribuţia gazelor naturale Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate mil. lei înfiinţare 0,2
  Valoarea de construcţii- montaj din situaţia finala de lucrări aferentă obiectivului funcţionare 0,2
  Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor modificare 0,2
                               Tarife pentru licenţe
  Nr. crt. Activitatea Criteriul de fundamentare U.M. Tariful anual (lei/U.M.)
  1. Furnizarea de gaze naturale Cantitatea de gaze naturale mii mc 1.375
  2. Transportul şi dispecerizarea gazelor naturale Cantitatea de gaze naturale transportată şi dispecerizata mii mc 375
  3. Inmagazinarea/ stocarea gazelor naturale Cantitatea de gaze naturale inmagazinata/stocata mii mc 1.150
  4. Distribuţia gazelor naturale Cantitatea de gaze naturale distribuita mii mc 750
  5. Tranzitul gazelor naturale Capacitatea de tranzit contractată mii mc 475
  NOTĂ:1. Tariful aferent autorizaţiei de funcţionare pentru obiectivele în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament se calculează în funcţie de valoarea neta actualizată a acestora la data ultimului bilanţ contabil încheiat.2. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normata depăşită autorizarea se face pentru o perioadă de un an.3. Tarifele anuale pentru licenţe se achită în 4 transe egale, până în ultima zi lucrătoare din prima luna a trimestrului. În anul obţinerii licenţei tariful se achită conform art. 18 din prezentul regulament.4. Cantitatea de gaze naturale furnizată/transportată şi dispecerizata/inmagazinata sau stocata/distribuita, precum şi capacitatea de tranzit contractată, pentru care se calculează tarifele de licenţă, se declara pe propria răspundere de către operatorii licentiati. La sfârşitul anului, în cazul în care cantitatea de gaze naturale efectiv furnizată/transportată şi dispecerizata/inmagazinata sau stocata/distribuita, respectiv capacitatea de tranzit contractată, este mai mare decât cea declarata, pentru care a fost emisă factura de tarif de licenţă, ANRGN va proceda la emiterea unei facturi suplimentare de regularizare. Factura de regularizare va fi achitată în termen de 15 zile de la emitere.5. Neachitarea la scadenta a contravalorii facturilor de tarife pentru autorizaţii şi licenţe atrage perceperea unei penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală, inclusiv ziua plăţii.6. Tarifele pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor sunt de minimum 10.000.000 lei.7. Pentru anul 2002 sumele achitate de titularii de licenţe şi autorizaţii vor fi recalculate conform tarifelor de mai sus şi se vor regulariza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.8. Tarifele pentru autorizaţii şi licenţe se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------