HOTĂRÂRE nr. 222 din 27 februarie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 13 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 şi îndeplineşte funcţia de autoritate portuara în porturile Galaţi, Tulcea, Isaccea, Macin, Chilia Veche, Mahmudia, Smardan, Hârşova, în punctele de lucru Gura Arman, Turcoaia şi debarcaderele din Crisan, Maliuc, Gorgova, Partizani şi Babarada, aflate în zona de activitate a companiei şi ale căror limite sunt prevăzute în anexa nr. 2."2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) Acţiunile Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi sunt deţinute iniţial în totalitate de către statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Compania poate fi privatizata în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care îi va asigura o poziţie majoritara."3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) În cadrul activităţilor de interes public naţional pe care le desfăşoară, Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi va centraliza de la toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căile navigabile din zona sa de activitate datele referitoare la volumul de marfa operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi va asigura publicarea anuală a acestora. (3) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căile navigabile din zona de activitate a companiei sunt obligaţi sa pună la dispoziţie Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi aceste date."4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi este proprietate publică a statului şi se concesioneaza acesteia, conform prevederilor legale în vigoare."5. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc şase alineate noi, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi, care se concesioneaza acesteia, pe baza unui contract de concesiune încheiat în condiţiile legii.(1^2) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi, concesionata altor persoane juridice, Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi poate fi reprezentantul concedentului în raporturile cu concesionarii.(1^3) Reprezentarea concedentului de către Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.(1^4) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are următoarele obligaţii: a) verifica respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investiţii prevăzute în contractul de concesiune şi calitatea acestor lucrări, întreţinerea şi repararea de către concesionari a bunurilor concesionate; b) avizează documentele de plată a redeventei.(1^5) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1^4) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are dreptul de a incasa o sumă în cuantum de 25% din redeventa datorată de agenţii economici bugetului de stat.(1^6) Modul de plată se stabileşte prin contractul de reprezentare încheiat între concedent şi Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi va asigura utilizarea de către terţi, în mod liber şi nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionata de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi exploatează infrastructura portuara concesionata conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere şi/sau închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei naţionale se constituie ca venituri proprii ale acesteia. (3) Pentru punerea la dispoziţie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval şi pentru serviciile efectuate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi percepe tarife stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are obligaţia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum şi facilităţile care se acordă privind plata acestor tarife. (5) Facilităţile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu."7. După articolul 6 se introduc doua articole noi, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Serviciile de siguranţă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a instituit obligativitatea realizării, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes naţional, care pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc condiţiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate desemna Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă din zona de activitate a acesteia. (3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de către Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă se face pe bază de contract. (4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are următoarele obligaţii: a) urmăreşte respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune; b) urmăreşte efectuarea serviciilor de siguranţă în condiţii de continuitate şi securitate; c) avizează documentele de plată a redeventei; d) urmăreşte respectarea tarifelor stabilite prin contract şi modul de aplicare a acestora. (5) Pentru efectuarea, în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, a activităţilor prevăzute la alin. (4), Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are dreptul de a incasa o sumă în cuantum de 25% din redeventa datorată de agenţii economici bugetului de stat. (6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi nu exista persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de siguranţă prevăzute la alin. (1) sau în situaţia imposibilităţii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurata de către Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi. (7) În situaţiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei concesioneaza temporar Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi, prin încredinţare directa, serviciile publice respective. (8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de siguranţă, altele decât serviciile publice de interes naţional prevăzute la alin. (1), se asigura de către Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi.Art. 6^2. - (1) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi are obligaţia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participa la operaţiile de încărcare/descărcare a mărfurilor şi/sau a containerelor în şi din nave, de manipulare în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, insacuire a mărfurilor, precum şi la operaţiunile de curatare a hambarelor şi a magaziilor navelor şi altele asemenea. (2) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează şi percepe tarife legale pentru efectuarea acestor activităţi. (3) Preschimbarea carnetelor eliberate de capitaniile de port se va face fără perceperea de tarife."8. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizarii obiectivelor de investiţii aprobate de Guvern până la data infiintarii Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Companiei Naţionale <> - S.A. Galaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare."9. După alineatul (6) al articolului 7 se introduc doua alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Prin delegare de competenţa, Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi poate duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (8) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (7) Compania Naţionala <> - S.A. Galaţi primeşte fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."10. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 13, cu următorul cuprins:"Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul 2Statutul Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, prevăzut în anexa, care devine anexa nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5Scopul companiei (1) Compania îndeplineşte funcţia de autoritate portuara în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, a limitelor radelor portuare şi a infrastructurii de transport naval, stabilită de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit art. 5 alin. (1^1) din hotărâre. (2) În calitate de autoritate portuara, compania aplica politicile portuare şi programele de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval, elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, asigura functionalitatea porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora şi urmărirea şi/sau asigurarea furnizarii serviciilor de siguranţă, în baza contractelor de concesiune încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, asigurarea desfăşurării activităţilor auxiliare de transport naval şi a celorlalte activităţi prevăzute în obiectul de activitate potrivit reglementărilor legale în vigoare. (3) Compania asigura aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligaţiilor care revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al companiei este:1. desfăşurarea activităţilor auxiliare activităţilor de transport naval, care cuprind: a) întreţinerea, menţinerea, asigurarea repararii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionata; b) punerea la dispoziţie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevăzute la lit. a), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; c) semnalizarea terestra şi plutitoare pentru navigaţie; d) dragajul de întreţinere pentru asigurarea adancimilor în porturi şi pe cai navigabile; e) asistenţa navelor la operarea mărfurilor periculoase; f) preluarea reziduurilor şi a apelor uzate de la nave; g) preluarea gunoiului şi a resturilor menajere de la nave; h) servicii pentru nave de agrement şi turism; i) refurnizarea de apa, energie electrica şi termica; j) salvarea şi ranfluarea navelor;2. desfăşurarea activităţilor conexe activităţilor de transport naval, care au ca obiect serviciile de siguranţă, în condiţiile legii;3. desfăşurarea activităţilor de control care cuprind: a) alocarea danelor în care navele urmează sa opereze şi eliberarea permisului de acostare la aceste dane pe baza acceptului de intrare în port eliberat de capitaniile de port; b) urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfa operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date; c) supravegherea agenţilor economici care transporta sau operează mărfuri periculoase în apele naţionale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate; d) ţinerea evidentei muncitorilor portuari şi eliberarea carnetelor de lucru în port;4. asigurarea utilizării de către terţi a infrastructurii de transport naval prin contracte de închiriere sau asociere;5. asigurarea serviciilor de telecomunicaţii radiofonice, telex şi transmisiuni de date;6. avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;7. elaborarea tarifelor pentru toate facilităţile şi serviciile cuprinse în obiectul de activitate;8. prestarea de servicii cu maşini, utilaje, nave şi instalaţii proprii;9. punerea la dispoziţie agenţilor economici, pe bază de contract, a construcţiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;10. elaborarea programelor anuale şi de perspectiva pentru lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a companiei;11. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru construcţia, modernizarea şi exploatarea infrastructurii şi suprastructurii portuare;12. avizarea proiectelor de construcţii şi instalaţii în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;13. întocmirea sau avizarea documentaţiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;14. contractarea de credite cu băncile şi cu alte instituţii financiare pentru realizarea de construcţii portuare;15. încheierea - pentru necesitaţi proprii - de contracte de vânzare-cumpărare cu agenţi economici români şi străini pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;16. promovarea porturilor maritime şi fluviale pe plan intern şi internaţional, prin acţiuni publicitare, studii de piaţa, editare şi tipărire de materiale informative şi înregistrări pe suporturi informatice;17. participarea la târguri, expoziţii şi la alte manifestări interne şi internaţionale cu specific portuar;18. derularea de activităţi directe de comerţ exterior;19. participarea la activităţi specifice sau asocierea cu agenţi economici, organizaţii economice, patronale şi profesionale, din ţara şi din străinătate;20. realizarea informatizarii porturilor maritime şi fluviale şi a legăturilor cu alte sisteme informatice, naţionale sau internaţionale, şi asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuara;21. coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în aceste situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave şi priorităţile la intrarea navelor la danele de operare;22. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuara;23. reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval şi a serviciilor de siguranţă de interes naţional, în condiţiile legii;24. eliberarea avizelor în vederea obţinerii autorizarilor agenţilor economici;25. desfăşurarea activităţilor de transport de mărfuri şi de persoane cu nave;26. prin delegare de competenţa, asigura ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligaţiilor ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte;27. orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 7 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte elementele de infrastructura portuara care se concesioneaza companiei, pe bază de contract de concesiune. (2) Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de până la 49 de ani."4. Litera b) a articolului 20 se abroga.5. Litera c) a articolului 20 va avea următorul cuprins:"c) numeşte şi revoca directorii executivi ai companiei;"6. Alineatul (1) al articolului 25 se abroga.  +  Articolul 3Limitele porturilor aflate în zona de jurisdicţie a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998.  +  Articolul 4Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 222.  +  Anexă-----(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998)--------------------------------------------------LIMITELE PORTURILOR ŞI PUNCTELOR DE LUCRUaflate în zona de activitate a Companiei Naţionale"Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. GalaţiMm 12,5 - km 160 şi km 251 - km 285 - pe Dunăre - ambele malurişi bratele secundare Chilia, Sf. Gheorghe şi MacinA. Porturi situate pe Dunăre:1. Portul Hârşova - km 255 - km 251 - mal stang şi mal drept;2. Portul Galaţi - km 160 - Mm 76 - mal stang şi mal drept;3. Portul Isaccea - Mm 56,5 - Mm 53 - mal drept;4. Portul Tulcea - Mm 42 - Mm 34 - mal stang şi mal drept;5. Debarcader Crisan - Mm 12,5 - mal drept;6. Debarcader Babarada - Mm 18,75 - mal stang;7. Debarcader Gorgova - Mm 21,3 - mal drept;8. Debarcader Maliuc - Mm 24 - mal stang;9. Debarcader Partizani - Mm 31,25 - mal drept.B. Porturi situate pe bratele secundare:1. Portul Mahmudia - Bratul Sf. Gheorghe - km 90 - km 86 - mal stang şi mal drept;2. Portul Chilia Veche - Bratul Chilia - km 46 - km 43 - mal drept;3. Portul Macin - Bratul Macin - km 15 - km 12 - mal stang şi mal drept;4. Portul Smardan - Bratul Macin - km 0 - km 1 - mal drept;5. Punct de lucru Gura Arman - Bratul Macin - km 30 - km 32 - mal stang şi mal drept;6. Punct de lucru Turcoaia - Bratul Macin - km 35 - km 37 - mal stang şi mal drept.------------