ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 27 februarie 2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societatilor comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. (la 26-05-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004. ) (la 11-10-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004. ) (la 22-11-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. )  +  Articolul 1(1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective din cadrul societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital majoritar de stat și societăților comerciale la care acestea dețin pachetul majoritar de acțiuni, denumite în continuare societăți, beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, pe baza unui program de restructurare și de reorganizare a societății, aprobat de instituția publică implicată în privatizare.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și salariaților disponibilizați prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare și reorganizare din cadrul societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale. (la 22-11-2004, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de punctul 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004 ) (3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăți compensatorii sau de alte forme de compensații potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferența dintre perioada prevăzută în prezenta ordonanță de urgență și numărul de luni pentru care s-au acordat plăți compensatorii. (la 22-11-2004, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. ) (4) Prevederile alin. (3) se aplică și salariaților disponibilizați prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare și reorganizare, din cadrul societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată prin Legea nr. 318/2004, cu modificările ulterioare. (la 06-12-2004, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 6 decembrie 2004. ) (la 26-12-2003, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 2(1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 ianuarie 2007, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăților comerciale și regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi: (la 30-11-2006, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 2 a fost modificată de Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 noiembrie 2006 ) a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Național de Statistică; (la 04-07-2005, Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) b) indemnizația de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj; (la 04-07-2005, Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004 de la societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 15-06-2004, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 10 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 15 iunie 2004. ) (3) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizației de șomaj, după cum urmează:a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de până la 15 ani;b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 și 25 de ani;c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.(4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, persoanele disponibilizate în condițiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Național de Statistică. (la 04-07-2005, Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (5) În situația în care societățile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plățile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârșitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, și ulterior acestei date, aceste plăți având același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj. Prevederile prezentului alineat nu se aplică societăților comerciale cu capital majoritar de stat ale căror acțiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat.(6) Plățile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizării colective, se acordă în sume nete, potrivit legii.(7) În lunile în care se acordă plățile compensatorii prevăzute la alin. (5), plata indemnizației de șomaj și a venitului lunar de completare se suspendă și se va relua în lunile în care aceste plăți compensatorii nu se acordă.(8) Dacă în perioada de acordare a plăților compensatorii intervin situații de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la plata indemnizației de șomaj încetează potrivit legii. (la 26-12-2003, Art. 2 a fost modificat de punctul 2 al articolului I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003 )  +  Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj de la articolul ”Indemnizații de șomaj”. (la 26-12-2003, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 4(1) Suma acordată la momentul disponibilizarii, precum și venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă și în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizația de șomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizații.(3) Venitul de completare și, respectiv, plățile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unitățile miniere, au același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj. (la 26-12-2003, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare și de plăți compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (la 26-12-2003, Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a venitului lunar de completare și a plăților compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (la 26-12-2003, Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (5^1) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puțin 17 ani în condiții speciale, 13,5 ani în condiții speciale în zona I de radiații sau 15 ani în condiții speciale în zona II de radiații, beneficiază de venit lunar de completare și de plăți compensatorii, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare realizat în condițiile speciale de muncă, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (4). (la 04-07-2005, Alin. (5^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a venitului lunar de completare și a plăților compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Național de Statistică. (la 04-07-2005, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. )  +  Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 beneficiaza de serviciile de preconcediere colectiva, precum și de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agentiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Articolul 6(1) Lista societăților care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de instituția publică implicată.(2) Lista societăților comerciale și regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecție socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii. (la 22-11-2004, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. ) (la 26-12-2003, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 7(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2005. (la 04-07-2005, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (1^1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 își desfășurau activitatea în sectorul feroviar la unitățile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, și care au fost reîncadrate în unitățile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 și se disponibilizează prin concedieri colective. (la 26-12-2003, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (1^2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și următoarele categorii de persoane care:a) au fost preluate după data de 1 ianuarie 2005, prin protocol, de societăți comerciale în baza actelor normative în vigoare și ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu aceste societăți au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, în urma disponibilizărilor prin concedieri colective;b) au fost preluate de societățile comerciale și regiile autonome rezultate în urma divizării celor prevăzute la art. 1, ale căror contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată au încetat până la data de 31 ianuarie 2006 în urma disponibilizărilor prin concedieri colective, dacă anterior datei de 1 ianuarie 2005 aveau încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societățile comerciale și regiile autonome supuse divizării. (la 16-05-2006, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare acordat în condițiile art. 2.(3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reincadreaza în munca în societățile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii.(4) Persoanele care se încadrează în munca la alte societăți comerciale decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condițiile art. 2 alin. (1).  +  Articolul 8Abrogat. (la 26-12-2003, Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 9Persoanele disponibilizate în condițiile prezentei ordonante de urgenta nu au dreptul la plati compensatorii acordate din bugetul asigurarilor pentru șomaj, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de muncă vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 312/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Pentru plata consumului de energie electrica și gaze naturale aferent lunii decembrie 2002, facturat și neachitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi societăților din portofoliul sau aflate în proces de privatizare.(2) Împrumuturile se acordă din veniturile Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, altele decât veniturile din privatizare.(3) Societățile care beneficiază de împrumuturile prevăzute la alin. (1), precum și condițiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului poate acorda împrumuturi în condițiile alin. (2) și (3) și pentru plata unei părți din consumul de energie electrică și gaze naturale aferent lunilor ianuarie iunie 2003, pentru: Societatea Comercială ”Siderurgica” S.A. Hunedoara, Societatea Comercială ”Tractorul UTB” S.A. Brașov, Societatea Comercială ”Roman” - S.A. Brașov și Societatea Comercială ”ARO” - S.A. Câmpulung. (la 26-12-2003, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (5) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului poate acorda împrumuturi în condițiile alin. (2) și (3) și pentru plata unei părți din consumul de energie electrică și gaze naturale aferent perioadei 1 iulie 30 septembrie 2003, pentru societățile comerciale: ”Siderurgica” - S.A. Hunedoara, ”Roman” - S.A. Brașov și ”ARO” - S.A. Câmpulung. (la 26-12-2003, Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (6) Sumele încasate de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în condițiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica” - S.A. (la 26-12-2003, Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (7) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica” - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Națională a Lignitului ”Oltenia” - S.A., în limita obligațiilor acesteia la Fondul de risc pentru garanții de stat aferente împrumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Națională a Lignitului ”Oltenia” - S.A., precum și diferența rămasă față de suma încasată de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” - S.A. de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica” S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garanții de stat aferente împrumuturilor externe. (la 26-12-2003, Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) (8) Primirea și utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) și (7) de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica” - S.A. și Compania Națională a Lignitului ”Oltenia” - S.A. se efectuează prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societățile comerciale. (la 26-12-2003, Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 10^1(1) În scopul reducerii volumului arieratelor din economie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate acorda împrumuturi unor societăți comerciale din portofoliul sau, pentru plata unei părți din consumul de energie electrica și gaze naturale.(2) Societățile care beneficiaza de imprumuturile prevăzute la alin. (1), precum și condițiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Imprumuturile se acordă din veniturile obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit legii.(4) În cazul în care imprumuturile acordate potrivit alin. (1) nu vor fi rambursate de societatea comerciala până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor acesteia, creantele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, rezultate din acordarea acestor împrumuturi, împreună cu dobanzile și penalitatile de orice fel aferente sumelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, se convertesc în acțiuni, care vor fi vandute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu acordarea dreptului de preferinta cumparatorului participatiei statului la capitalul social al societatii comerciale sau succesorului legal al acestuia. (la 21-11-2004, Alin. (4) al art. 10^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 484 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004. ) (5) Administratorii societatilor comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor adunarea generală extraordinara a acționarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele care fac obiectul conversiei în acțiuni prevăzute la alin. (4). (la 21-11-2004, Alin. (5) al art. 10^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 484 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004. ) (6) Cumparatorul sau succesorul legal al acestuia își va exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a majorarii capitalului social prevăzute la alin. (5). (la 21-11-2004, Alin. (6) al art. 10^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 484 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004. ) (7) În cazul în care cumparatorul sau succesorul legal al acestuia nu își manifesta dreptul de preferinta în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu accepta prețul de oferta, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate vinde actiunile rezultate din conversia prevăzută la alin. (4) prin orice metoda de privatizare, potrivit legii. (la 21-11-2004, Alin. (7) al art. 10^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 484 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004. ) (la 29-06-2004, Art. 10^1 a fost introdus de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004. )  +  Articolul 11În functie de situația economico-financiară și de strategia de privatizare care urmeaza să fie aplicata pentru fiecare societate comerciala creantele Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, izvorate din contractele de împrumut incheiate în baza prevederilor art. 10, inclusiv creantele neexigibile, pot fi stinse în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Abrogat. (la 26-12-2003, Pct. 1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) 2. Abrogat. (la 26-12-2003, Pct. 2 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) 3. Abrogat. (la 26-12-2003, Pct. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. ) 4. Articolul 19 se abroga.  +  Articolul 13Abrogat. (la 08-04-2005, Art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005. )  +  Articolul 14Abrogat.Art. 14 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul 15Se scutesc de la plata penalitatile pentru intarziere datorate și neachitate de Societatea Comerciala "Republica" - S.A. București către Administratia Naționala a Rezervelor de Stat, cu obligația restituirii marfurilor imprumutate în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 15^1(1) Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, vor fi notificate Consiliului Concurenței de către inițiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia.(2) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal. (la 12-11-2006, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 401 din 31 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 09 noiembrie 2006 )  +  Articolul 16(1) Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, vor fi notificate Consiliului Concurenței de către inițiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia.(2) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor de judecată competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal. (la 16-05-2006, Art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. ) Notă
  Art. II din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003 menționează:
  ”Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 și persoanele disponibilizate din cadrul Societatii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, cu condiția ca aceste persoane sa fi avut raporturi de muncă cu societatea comerciala mentionata, indiferent de natura acestora, cu cel puțin 6 luni înainte de data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003.”

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul Autorității pentru
  Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidaritatii sociale,
  Marian Sarbu
  București, 27 februarie 2003.Nr. 8.-----