ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002 - (*actualizată*) (**republicată**)privind impozitele şi taxele locale(actualizată până la data de 19 februarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 10 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 19 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 17 octombrie 2002; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 februarie 2003.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 522/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 522/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neingradit la acestea.  +  Articolul 2Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigura de la bugetele locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Sunt asimilaţi persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercita în mod individual sau prin asociere orice profesie libera. (3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi, precum: a) comercianţii şi filialele acestora, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2); b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică. (4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanţe, şi sucursalele şi reprezentantele autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea. (5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Capitolul 2 Impozitul pe clădiri  +  Articolul 4 (1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora. (2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă. (3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie care serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea. (4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.  +  Articolul 5 (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinata potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1. (2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afară celei de la adresa de domiciliu. (3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determina în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. (4) Contribuabilii care intra sub incidenţa alin. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială asi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective. (5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 6 (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluari, înregistrată în contabilitatea acestora. (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determina asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar. (4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluari înregistrate în contabilitate.  +  Articolul 7 (1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune, cat şi cele în rezerva sau în conservare. (2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.  +  Articolul 8Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.  +  Articolul 9 (1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situaţiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii, precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redata în anexa nr. 2. (3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, şi se aplică în anul fiscal următor.  +  Articolul 10Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi se plăteşte trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.  +  Capitolul 3 Impozitul şi taxa pe teren  +  Articolul 11Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii, oraşe şi comune, în intravilanul sau în extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren.  +  Articolul 12 (1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în suma fixa pe metru patrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 şi, respectiv, anexei nr. 4. (2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.  +  Articolul 13Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.  +  Articolul 14 (1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifica în cursul anului fiscal.  +  Articolul 15În situaţia în care în cursul anului se modifica rangul localităţii, impozitul pe teren se modifica corespunzător noii incadrari a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit aceasta modificare.  +  Articolul 16 (1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. 17 din prezenta ordonanţă. (2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redata în anexa nr. 5.  +  Articolul 17Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul pe teren prevăzut la art. 12.  +  Articolul 18 (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi cai ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 17 datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează: a) pentru drumuri 200.000 lei/km; b) pentru cai ferate normale 390.000 lei/km; c) pentru cai ferate inguste 200.000 lei/km. (2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.  +  Articolul 19Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 17 şi 18.  +  Articolul 20Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc, se modifica şi se încasează potrivit prevederilor art. 8-10.  +  Capitolul 4 Taxa asupra mijloacelor de transport  +  Articolul 21 (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxa anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune din aceştia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I. (2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, precum şi pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III. (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi, respectiv, de 40% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucureşti. (4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B. (5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.  +  Articolul 22Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.  +  Articolul 23 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C. (2) Navele fluviale de pasageri, barcile şi luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brailei şi Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.  +  Articolul 24 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidentele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se da la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.  +  Articolul 25Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii asi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 26 (1) Instituţiile publice, precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plată taxei asupra mijloacelor de transport. (2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanta în afară localităţii, dacă se practica tarife stabilite în condiţiile transportului în comun.  +  Articolul 27 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului. (3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligaţia de a achită integral taxa datorată, la data luării în evidenta de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Capitolul 5 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor  +  Articolul 28Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 7.  +  Articolul 29 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat. (2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligaţi sa declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire. (3) Structurile specializate menţionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire. (4) Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mica decât valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.  +  Articolul 30 (1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene, după caz. (2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizarii, după caz, a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor. (3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean. (4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare. (5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective.  +  Capitolul 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate  +  Articolul 31 (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclama şi publicitate, cu excepţia celui realizat prin mijloacele de informare în masa scrise şi audiovizuale, sunt obligaţi sa încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxa de reclama şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxa care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/mp şi 130.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiune şi poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/mp şi 200.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în suma fixa se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 februarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003.  +  Articolul 32 (1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă. (2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama şi publicitate. (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate datorată potrivit art. 31 alin. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. În situaţiile în care mijloacele de reclama şi publicitate au o durată mai mare de un în, taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligaţia sa o achite trimestrial la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate. (6) Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare şi avertizare a instalaţiilor energetice.  +  Capitolul 7 Impozitul pe spectacole  +  Articolul 33 (1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competitii sportive, activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în suma fixa pe metru patrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul, mai puţin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii. (2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.  +  Articolul 34Pentru manifestările artistice şi competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competitiile sportive interne şi internaţionale; b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.  +  Articolul 35 (1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videoteca şi discoteca impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, după cum urmează: a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi; b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi. (2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute la alin. (1). (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corectie menţionaţi la nota din anexa nr. 4.  +  Articolul 36 (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 34, au obligaţia de a inregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială asi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.  +  Articolul 37Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la art. 35, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.  +  Articolul 38 (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se desfăşoară spectacolul. (2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.  +  Articolul 39Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.  +  Articolul 40Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia sa ţină evidenta acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa plătitorul asi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 41Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi: a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole; b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi sa nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete; c) sa pună la dispoziţie organelor de control documentele care atesta calculul şi plata impozitului pe spectacole.  +  Articolul 43 (1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.  +  Articolul 44Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul 8 Taxa hoteliera  +  Articolul 45 (1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotara instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani. (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere. (3) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% şi 5%, la tarifele practicate de unităţile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.------------Alineatul (3) al art. 45 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 17 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002.  +  Articolul 46Taxa hoteliera se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenta a persoanelor cazate, şi se vărsa la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Articolul 47În cazul în care taxa hoteliera este inclusă în chitanţa sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 46 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Capitolul 9 Alte taxe locale  +  Articolul 48 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice. (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate sa funcţioneze în scopul obţinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale. (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an. (4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat. (5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menţionate la art. 76 din prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 10 Facilităţi fiscale  +  Articolul 49 (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor social şi alocaţie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. (3) Sunt scutiţi de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I şi II, pensionării, elevii, studenţii şi militarii în termen. (4) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. (5) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3. (6) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauza atesta situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5). (7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 50Persoanele fizice, veterani de război, şi cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 51Persoanele fizice, vaduve de război şi vaduve nerecăsătorite ale veterănilor de război, sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hoteliera.  +  Articolul 52Prevederile art. 6 şi ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 53Scutirile prevăzute la art. 50-52 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor.  +  Articolul 54 (1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva. (2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.  +  Articolul 55 (1) Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural. (2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor şi taxelor locale fundaţiile şi asociaţiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii.  +  Articolul 56Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plată impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităţi.  +  Articolul 57Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti.  +  Articolul 58Consiliile locale pot hotara scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.  +  Articolul 59 (1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează: a) pentru locuintele noi, în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (1), noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri. (3) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată.  +  Articolul 60Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale.  +  Capitolul 11 Dispoziţii comune  +  Articolul 61 (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiectiilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii. (2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. 74 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 62 (1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se afla bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente. (2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz. (3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevăzute la alin. (2). (4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială contribuabilii asi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz. (5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile. (6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială se afla clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.  +  Articolul 63Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construcţie. Înştiinţarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizaţiei de construcţie şi nici pe cele ale titlului de proprietate.  +  Articolul 64Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplina, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 65 (1) Contribuabilii, persoane fizice şi juridice străine, plătesc impozitele şi taxele locale, majorările aferente şi amenzile contravenţionale, stabilite potrivit prezentei ordonanţe, în lei. (2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.  +  Articolul 66Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii asi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.  +  Articolul 67Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, precum şi valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 şi 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%.  +  Articolul 68Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine, în măsura în care, prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileşte altfel.  +  Articolul 69Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 70 (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin. (1), (4)-(6); b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin. (1), (4)-(6). (2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. (4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%. (5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*), cu excepţia art. 28.────────────*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 71 (1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale. (2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare. (3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea. (4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani. (5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată. (6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate. (7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.  +  Articolul 72În funcţie de condiţiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majoră anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 73 (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adopta hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui în pentru anul fiscal următor. (2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei. (3) Primării şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. (1), în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  +  Articolul 74 (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti: a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepţie de la dispoziţiile art. 13^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996*) privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă; c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap. I-IV, precum şi la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.------------NOTĂ:*) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 august 2002.  +  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 75În fiecare an, până la data de 15 mai, autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sa cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.  +  Articolul 76În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 77În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2003.  +  Articolul 78Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 şi 76, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum şi ale dispoziţiilor art. 30 alin. (3) şi ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 79Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abroga următoarele acte normative: a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale; b) Ordinul ministrului finanţelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994; c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994; e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994; f) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998; h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998; j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999; k) art. 6 alin. (15) şi art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001; l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999; m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.  +  Articolul 80Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                    VALORILE IMPOZABILE       pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată*)           la clădiri şi alte construcţii aparţinând                      persoanelor fizice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Felul clădirilor şi al altor Valoarea impozabilă** ) crt. construcţii impozabile (lei/mp)                                           ───────────────────────────────────                                         Cu instalaţii de apa, Fără instalaţii                                         canalizare, electrice, de apa,                                         încălzire [condiţii canalizare,                                         cumulative***)] electrice,                                                                încălzire─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Clădiri:    a) cu pereţi sau cadre din beton 5.300.000 3.100.000    armat, din caramida arsa, piatra    naturala sau din alte materiale    b) cu pereţi din lemn, caramida 1.400.000 900.000    nearsa, valatuci, paianta şi alte    materiale asemănătoare 2. Construcţii anexe, situate în afară    corpului principal al clădirii:    a) cu pereţi din caramida arsa, piatra, 900.000 800.000    beton sau din alte materiale    asemănătoare    b) cu pereţi din lemn, caramida 500.000 300.000    nearsa, paianta, valatuci etc. 3. Pentru locuinţe situate la subsol, Valoarea reprezintă 75% din valoarea    demisol sau la mansarda corespunzătoare fiecărei grupe de                                          clădiri 4. Pentru spaţiile cu alta destinaţie, Valoarea reprezintă 50% din valoarea    situate în subsolul sau demisolul corespunzătoare fiecărei grupe de    clădirilor clădiri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează: a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%; b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute în col. 3.NOTĂ:1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexa se vor aplica următorii coeficienţi de corectie:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Zona în cadrul Rangul localităţii localităţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              0 I II III IV V─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C şi D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corectie menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.  +  Anexa 2LISTAcuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului1. Clădirile instituţiilor publice, precum şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice4. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice5. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificările ulterioare6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire7. Construcţii speciale: (1) sonde de ţiţei, gaze, sare; (2) platforme de foraj marin; (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice, precum şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport şi distribuţie, instalaţii electrice de forta; (4) canalizatii şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu; (5) cai de rulare; (6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de put; (7) puţuri de mina; (8) coşuri de fum; (9) turnuri de răcire; (10) baraje şi construcţii accesorii; (11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor; (12) construcţii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, canale navigabile; (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri; (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare şi reţele de canalizare; (15) terasamente; (16) cheiuri; (17) platforma betonata; (18) împrejmuiri; (19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare; (20) altele de natura similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.Prin construcţii speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.------------Subpunctul (12) al pct. 7 al anexei 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.────────────*) Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.  +  Anexa 3                           IMPOZITUL                pe terenurile situate în intravilan                                                               - lei/mp -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona în cadrul Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi   localităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                0 I II III IV V A 5.900 4.900 4.300 3.700 500 400 B 4.900 3.700 3.000 2.500 400 300 C 3.700 2.500 1.900 1.200 300 200 D 2.500 1.200 1.000 700 200 100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4                            IMPOZITUL                  pe terenurile situate în extravilan                                                              - lei/mp -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categoria crt. de folosinţă Zona I Zona a II-a Zona a III-a Zona a IV-a                      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Terenuri cu construcţii*) 10 9 8 7  2. Arabil 15 12 10 8  3. Păşuni 12 10 8 6  4. Fanete 12 10 8 6  5. Vii 25 20 15 10  6. Livezi 30 25 20 15  7. Păduri şi alte terenuri cu 15 12 10 8     vegetaţie forestieră  8. Terenuri cu ape 8 6 4 x 9. Drumuri şi cai ferate x x x x 10. Terenuri neproductive x x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.NOTĂ:Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 12 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corectie: a) localităţi urbane de rangul 0 ........................... 8,00 b) localităţi urbane de rangul I ........................... 5,00 c) localităţi urbane de rangul II .......................... 4,00 d) localităţi urbane de rangul III ......................... 3,00 e) localităţi rurale de rangul IV .......................... 1,10 f) localităţi rurale de rangul V ........................... 1,00.  +  Anexa 5TERENURILEpentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe terenA. Nu se datorează impozit pe teren pentru:1. terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa construită a acestora;2. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţilor locale ale acestora cu personalitate juridică;3. terenurile cimitirelor;4. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate;5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996*) privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;6. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;7. terenurile aferente clădirilor instituţiilor publice, precum şi clădirilor care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996*), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare;2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;3. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.5. terenurile aferente complexurilor hidrotehnice sau de navigaţie.-----------Punctul 2 al literei B a anexei 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.Punctul 5 al literei B a anexei 5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.-----------NOTĂ:*) Legea nr. 72/1996 a fost abrogată de LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002.  +  Anexa 6                            TAXA                    asupra mijloacelor de transport    A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Tipul mijlocului de transport - lei/an/500 cmc sau fracţiune -──────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) autoturisme cu capacitatea cilindrică 58.000    de până la 2.000 cmc inclusiv b) autoturisme cu capacitatea cilindrică 72.000    de peste 2.000 cmc c) autobuze, autocare, microbuze 117.000 d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv 126.000 e) tractoare înmatriculate 78.000 f) motociclete, motorete şi scutere 29.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru atase taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere.A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        Taxa (lei/an/autovehicul)                                    ───────────────────────────────────────────                                     Axa/axe motoare cu Axa/axe motoare Numărul axelor şi masa totală suspensie pneumatica cu alt sistem maxima autorizata (an tone) sau un echivalent de suspensie                                         recunoscut─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Autovehicule cu doua axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 1.000.000 1.100.000 b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 1.100.000 1.200.000 c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 1.200.000 1.400.000 d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 1.400.000 2.800.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 1.100.000 1.200.000 b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 1.200.000 1.300.000 c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 1.300.000 1.600.000 d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 1.600.000 2.500.000 e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.500.000 3.800.000 f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 2.500.000 3.800.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.600.000 1.700.000 b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 1.700.000 2.500.000 c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 2.500.000 4.000.000 d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 4.000.000 6.000.000 e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 4.000.000 6.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Taxa (lei/an/autovehicul)                                             ──────────────────────────────────                                          Axa/axe motoare cu Axa/axe motoare Numărul axelor şi masa totală suspensie pneumatica cu alt sistem maxima autorizata (an tone) sau un echivalent de suspensie                                             recunoscut─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 1.000.000 1.100.000 b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 1.100.000 1.200.000 c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 1.200.000 1.300.000 d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 1.300.000 1.400.000 e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 1.400.000 1.500.000 f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 1.500.000 1.600.000 g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.600.000 2.000.000 h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 2.000.000 3.400.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.200.000 1.300.000 b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 1.300.000 1.600.000 c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 1.600.000 2.000.000 d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 2.000.000 2.300.000 e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 2.300.000 3.700.000 f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 3.700.000 5.200.000 g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 5.200.000 7.900.000 h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 5.200.000 7.900.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 4.200.000 5.700.000 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 5.700.000 8.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 3.500.000 5.000.000 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 5.000.000 7.000.000 c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 7.000.000 7.900.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 2.800.000 3.100.000 b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 3.100.000 3.700.000 c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 3.700.000 7.500.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote*):───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Capacitat - lei/an -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la o tona inclusiv 59.000 b) între 1 şi 3 tone inclusiv 194.000 c) între 3 şi 5 tone inclusiv 292.000 d) peste 5 tone 3 70.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   *) Cu excepţia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule      (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.    C. Pentru mijloacele de transport pe apa:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    - lei/an -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) luntre, barci fără motor, scutere de apa,    folosite pentru uz şi agrement personal 100.000 b) barci fără motor, folosite în alte scopuri 300.000 c) barci cu motor 600.000 d) bacuri, poduri plutitoare 5.000.000 e) şalupe 3.000.000 f) iahturi 15.000.000 g) remorchere şi impingatoare:    g1) până la 500 CP 3.000.000    g2) între 501 şi 2.000 CP 5.000.000    g3) între 2.001 şi 4.000 CP 8.000.000    g4) peste 4.000 CP 12.000.000 h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw    sau fracţiune din aceasta 1.000.000 i) ceamuri, slepuri şi barje fluviale,    în funcţie de capacitatea de încărcare:    i1) până la 1.500 tone inclusiv 1.000.000    i2) între 1.501 şi 3.000 tone inclusiv 1.500.000    i3) peste 3.000 tone 2.500.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7TAXEpentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilorA. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicita:1.1. În mediul urban:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Suprafaţa Taxa                                                    - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 150 mp inclusiv 25.000-35.000 b) între 151 şi 250 mp inclusiv 37.000-47.000 c) între 251 şi 500 mp inclusiv 48.000-60.000 d) între 501 şi 750 mp inclusiv 61.000-72.000 e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 73.000-85.000 f) peste 1.000 mp 85.000+130 lei/mp                                                pentru ceea ce depăşeşte                                                suprafaţa de 1.000 mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.2.(1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinta şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%. (2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare mp este cuprinsă între 37.000 lei şi 48.000 lei.4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile - organizare de şantier -, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a construcţiilor.5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizata a lucrării sau a construcţiei.6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare mp.7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolarii.8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 73.000 lei pentru fiecare instalatie.10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei şi 364.000 lei.11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 61.000 lei.B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe:1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Activităţi lucrative - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru meseriasi şi cărăuşi 50.000-75.000 b) pentru cazane de fabricat rachiu 75.000-130.000 c) pentru liber-profesionisti 130.000-200.000 d) pentru mori, prese de ulei şi darace 200.000-400.000 e) pentru activităţi de proiectare 500.000-1.000.000 f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 400.000-1.000.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:                                                - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────── a1) la scara 1:500 240.000 a2) la scara 1:1.000 360.000 a3) la scara 1:2.000 480.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei şi 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, între 25.000 lei şi 100.000 lei.  +  Anexa 8                             LISTA                    cuprinzând vehicule lente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. Denumirea vehiculului lent─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Autocositoare  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)  3. Autogreder  4. Autoscreper  5. Autostivuitor  6. Buldozer pe pneuri  7. Combina agricolă pentru recoltat cereale sau furaje  8. Compactor autopropulsat  9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc. 10. Excavator cu racleti pentru săpat santuri 11. Excavator cu rotor pentru săpat santuri 12. Excavator pe pneuri 13. Freza autopropulsata pentru canale 14. Freza autopropulsata pentru pământ stabilizat 15. Freza rutiera 16. Încărcător cu o cupa pe pneuri 17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 18. Macara cu greifer 19. Macara mobila pe pneuri 20. Macara turn autopropulsata 21. Masina autopropulsata multifuncţională pentru lucrări     de terasamente 22. Masina autopropulsata pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei     asfaltice la drumuri 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor 25. Masina autopropulsata pentru forat 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 27. Plug de zapada autopropulsat 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru tăiat lemn 29. Tractor pe pneuri 30. Troliu autopropulsat 31. Utilaj multifunctional pentru întreţinerea drumurilor 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 33. Vehicul pentru macinat şi compactat deşeuri 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────