HOTĂRÂRE nr. 172 din 13 februarie 2003privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 26 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Reprezentarea României la Cartierul general al NATO din Bruxelles se asigură de către Misiunea României la NATO și de către Reprezentanța militară.(2) Reprezentarea militară a României la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, denumit în continuare SHAPE, se asigură de către Reprezentanța Statului Major General.  +  Capitolul II Misiunea României și Reprezentanța militară la NATO  +  Secţiunea 1 Misiunea României la NATO  +  Articolul 2Misiunea României la NATO, denumită în continuare Misiunea, este condusă de un ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO, sau, pe timpul absenței acestuia, de locțiitorul sau de drept. După aderarea României la NATO Misiunea își va schimba denumirea în Delegația României la NATO.  +  Articolul 3Șeful Misiunii are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea întregii Misiuni, inclusiv strategia de contacte diplomatico-militare și participarea la reuniuni NATO sau conexe a personalului Misiunii, potrivit atribuțiilor acestuia;b) stabilește atribuțiile secțiunilor și compartimentelor Misiunii, precum și fișele posturilor personalului acesteia, pe baza cerințelor impuse de activitatea NATO și de parteneriat;c) primește și repartizează, conform fișei postului, cu respectarea principiului nevoii de a ști, comunicările sosite din țară, din partea Secretariatului NATO sau a misiunilor aliate și partenere, precum și orice alte comunicări de serviciu;d) semnează comunicările transmise în țară de către personalul Misiunii, în virtutea îndatoririlor de serviciu. Șeful Misiunii poate delega competența de semnatură pentru lucrările cu caracter tehnic;e) întocmește aprecierile de serviciu pentru personalul Misiunii.  +  Articolul 4(1) Misiunea este alcătuită din Secțiunea politică, Secțiunea de apărare, precum și din compartimentele: Registrul extern, Comunicații-informatică-curier, Secretariat și Serviciul administrativ și protocol.(2) Structurile Misiunii cooperează în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin și acordă șefului Misiunii, la cerere, expertiza de specialitate.  +  Articolul 4^1În scopul exercitării Președinției Comitetului NATO pentru bugete se suplimentează numărul maxim de posturi din cadrul Secțiunii de apărare a Delegației României la NATO cu o funcție, pentru perioada 1 iulie 2019-15 septembrie 2022, conform anexei nr. 1b) la prezenta hotărâre. (la 05-06-2019, Secțiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 356 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 05 iunie 2019 )  +  Articolul 4^2Suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut la art. 4^1 se prelungește până la data de 15 septembrie 2023. (la 23-06-2022, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 804 din 23 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2022 )  +  Articolul 5(1) Misiunea va fi încadrată cu personalul necesar reprezentării adecvate a României la Cartierul general al NATO, prevăzut în anexele nr. 1a) și 1b). În acest scop structurile organizatorice ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale celorlalte instituții care contribuie la încadrarea cu personal a Misiunii se modifică corespunzător, fără a se depăși numărul maxim de posturi aprobat prin lege pentru aceste instituții.(2) În cazul în care, ulterior, volumul activității și domeniile de cooperare impun, prin hotărâre a Guvernului, numărul personalului va putea fi sporit cu până la o treime din totalul prevăzut în anexele menționate, cu suplimentarea corespunzătoare a structurilor organizatorice și a structurilor de posturi ale instituțiilor trimitatoare, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Pentru a face față cerințelor NATO cu privire la structurile delegatiilor permanente ale țărilor invitate în perspectiva aderării, numărul de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru serviciul exterior se suplimentează cu 5 posturi, conform anexei nr. 1c). Aceste posturi vor fi alocate Misiunii.  +  Articolul 7(1) În cadrul Misiunii se organizează și funcționează Registrul extern al Registrului central al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Registrul extern coordonează toate subregistrele externe organizate în cadrul fiecărei structuri.  +  Secţiunea a 2-a Reprezentanța militară  +  Articolul 8Reprezentanța militară este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea legăturilor cu Comitetul Militar al NATO și cu Comitetul Militar al Uniunii Europene.  +  Articolul 9Reprezentanța militară este subordonată nemijlocit șefului Statului Major General și îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură asistența de specialitate necesară autorităților militare naționale și cooperează cu structurile militare naționale, inclusiv cu cele care funcționează pe lângă comandamentele strategice și regionale ale NATO;b) cooperează cu misiunile României la NATO și la Uniunea Europeană, acordând expertiza militară de specialitate;c) sprijină participarea delegatiilor militare ale Statului Major General și ale structurilor subordonate la activități organizate la Cartierul general al NATO și în cadrul organismelor militare ale Uniunii Europene;d) facilitează legătură dintre structurile militare naționale și cele ale NATO și ale Uniunii Europene în ceea ce privește procesele de analiză și planificare militară, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ referitor la apărarea națională, cu înțelegerile și convențiile pe linia NATO și Uniunii Europene, la care România este parte;e) cooperează cu reprezentanțele militare ale statelor membre NATO și partenere, în scopul îndeplinirii misiunilor și sarcinilor comune.  +  Articolul 10(1) Șeful Reprezentanței militare are funcția prevăzută în statul de organizare cu gradul de general-locotenent și este reprezentantul militar al României pentru comitetele militare ale NATO și Uniunii Europene. (la 15-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (2) Șeful Reprezentantei militare are următoarele atribuții:a) conduce activitatea Reprezentanței militare a României la NATO și Uniunea Europeană;b) stabilește atribuțiile și competențele birourilor și compartimentelor;c) întocmește fișele posturilor pentru locțiitorii săi și șefii de birouri și compartimente;d) aprobă fișele posturilor pentru întregul personal care este încadrat la Reprezentanța militară, pe baza dispozițiilor șefului Statului Major General și a cerințelor stabilite de structurile militare aliate;e) avizează sau aprobă, după caz, rapoartele de specialitate pe care personalul Reprezentanței militare le înaintează structurilor militare naționale;f) întocmește aprecierile anuale de serviciu pentru personalul Reprezentanței militare care îi este subordonat nemijlocit și hotărăște asupra aprecierilor întocmite de către subordonați pentru restul personalului;g) informează și prezintă rapoarte pe probleme specifice ministrului apărării naționale, secretarilor de stat și șefului Statului Major General;h) asigură consilierea, pe probleme militare de specialitate, a șefului Misiunii și a șefului Misiunii României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 11(1) Structura organizatorică și structura de posturi ale Reprezentanței militare sunt prevăzute în anexele nr. 2a) și 2b). (la 27-07-2006, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2006 ) (1^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene se suplimentează numărul maxim de posturi din cadrul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE cu 3 funcții, pentru perioada 1 iulie 2018 - 31 august 2019. (la 15-05-2018, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (1^2) Structura organizatorică și structura de posturi suplimentate conform alin. (1^1) sunt prevăzute în anexele nr. 2a^1) și 2b^1) la prezenta hotărâre. (la 15-05-2018, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (2) În rezolvarea atribuțiilor de serviciu, șeful Reprezentanței militare este ajutat de un locțiitor. (la 01-10-2009, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 964 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 septembrie 2009 ) (2^1) Locțiitorul șefului Reprezentanței militare are funcția prevăzută în statul de organizare cu gradul de general de brigadă. (la 15-05-2018, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (3) Statul de organizare se elaborează de Statul Major General și se aprobă de ministrul apărării naționale.  +  Articolul 12(1) Diagrama de relații, competentele și atribuțiile specifice, precum și modul de încadrare cu personal a Reprezentanței militare se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Statului Major General.(2) În cazul în care, ulterior, volumul activității și domeniul de cooperare o vor impune, numărul personalului va putea fi sporit cu până la o treime din totalul menționat în anexele nr. 2a) și 2b), prin hotărâre a Guvernului, cu suplimentarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a structurii de posturi, fără a se depăși numărul aprobat prin lege pentru Ministerul Apărării Naționale.  +  Capitolul III Reprezentanța Statului Major General la SHAPE  +  Articolul 13Reprezentanța Statului Major General la SHAPE este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea legăturii Statului Major General și a statelor majore ale categoriilor de forțe armate cu SHAPE.  +  Articolul 14Reprezentanța Statului Major General la SHAPE este subordonată nemijlocit șefului Statului Major General și îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură legătură directă dintre Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forțe armate și SHAPE pentru toate aspectele care vizează armata;b) asigură schimbul permanent de informații între Armata României și SHAPE în toate domeniile de interes;c) coordonează activitățile de cooperare dintre Statul Major General, categoriile de forțe armate și SHAPE;d) coordonează și negociază încadrarea cu personal național în structurile SHAPE și în celelalte structuri militare de comandă din cadrul NATO.  +  Articolul 15(1) Șeful Reprezentanței Statului Major al Apărării la SHAPE are funcția prevăzută în statul de organizare cu grad de general-maior și este reprezentantul șefului Statului Major al Apărării la SHAPE. (la 15-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (2) Atribuțiile specifice funcției sunt stabilite de către șeful Statului Major General. Responsabilitățile specifice în relația directă cu SHAPE sunt stabilite în conformitate cu prevederile directivelor SHAPE în vigoare.  +  Articolul 16(1) Structura organizatorică și structura de posturi ale Reprezentanței Statului Major General la SHAPE sunt menționate în anexele nr. 3a) și 3b).(2) Statul de organizare se elaborează de Statul Major General și se aprobă de ministrul apărării naționale.  +  Capitolul IV Dispoziții comune și tranzitorii  +  Articolul 17Șeful Misiunii poartă răspunderea generală în ceea ce privește reprezentarea României la NATO. Șeful Reprezentanței militare urmează orientările politice generale de acțiune în raporturile cu NATO, statele aliate și partenere, stabilite de șeful Misiunii pe baza mandatului încredințat. În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Reprezentantei militare îl informează pe șeful Misiunii și se consultă cu acesta.  +  Articolul 18(1) Misiunea și Reprezentanța militară se informează reciproc asupra problemelor de interes comun și cooperează în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.(2) Reprezentanța militară la Cartierul general al NATO și Reprezentanța Statului Major General la SHAPE se informează reciproc asupra problemelor de interes comun în domeniul militar și cooperează în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 19(1) Comunicațiile Misiunii și ale Reprezentanței militare sunt astfel organizate încât să se asigure informarea promptă și în deplină confidențialitate a factorilor de decizie, potrivit competențelor stabilite de lege, precum și primirea rapidă de instrucțiuni.(2) Misiunea va asigura accesul la rețelele NATO de transmitere a informațiilor și va asigura comunicarea, la standardele NATO de securitate, a informațiilor NATO către țară.(3) Misiunea este dotată cu o unitate de cifru de stat și va dispune de canale protejate de comunicație pentru date, voce și fax cu Ministerul Afacerilor Externe, precum și de un serviciu de curier special, care va funcționa săptămânal sau ori de câte ori va fi necesar.(4) Unitatea de cifru de stat și serviciul de curier special deservesc și Reprezentanța militară care are la dispoziție, în plus, sisteme proprii de comunicații și legături secretizate cu Statul Major General la Armatei României și alte structuri militare naționale. În mod similar, Reprezentanța Statului Major General la SHAPE are la dispoziție sisteme proprii de comunicații și legături secretizate cu Statul Major General al Armatei României și cu alte structuri militare naționale.  +  Articolul 20(1) În scopul asigurării protecției informațiilor clasificate în conformitate cu reglementările NATO și naționale, în cadrul Misiunii, al Reprezentanței militare și al Reprezentanței Statului Major General la SHAPE, se aplică măsurile specifice de securitate fizică, a personalului, documentelor și INFOSEC.(2) Sistemele de calcul vor fi împărțite în rețele fizic separate, conform destinației acestora - rețele NATO, rețea națională, rețea Internet -, protejate conform normelor INFOSEC în vigoare și acreditate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.  +  Articolul 21Ministerele și celelalte instituții reprezentate transmit, în conformitate cu dispozițiile legii, în mod curent, Misiunii și Reprezentanței militare, potrivit competențelor acestora, orice date și informații de interes pe linia NATO.  +  Articolul 22În cadrul Reprezentanței militare și al Reprezentanței Statului Major General la SHAPE se organizează câte un subregistru. Subregistrele sunt coordonate metodologic de Registrul extern.  +  Articolul 23(1) Misiunii, Reprezentanței militare și Reprezentanței Statului Major General la SHAPE li se asigură resursele necesare funcționării la standarde NATO, conform anexei nr. 4.(2) Personalul care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de condiții de cazare conform standardelor de reprezentare, la nivelul funcției, practicate de toate țările aliate la Cartierul general al NATO.(2^1) Pentru personalul care încadrează funcții la Reprezentanța Statului Major General la SHAPE, cu excepția reprezentantului Statului Major General la SHAPE, baremul lunar de cazare nu poate depăși suma de 2.000 euro. (la 01-10-2009, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 964 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 septembrie 2009 ) (3) Personalul care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1), inclusiv membrii de familie care îl însoțesc la post, beneficiază de asigurare medicală pe perioada mandatului.(4) Salarizarea, fondurile necesare cazării și alte drepturi ce revin personalului militar care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1) se asigură conform echivalărilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 24(1) Instituțiile care asigură cu personal Misiunea și reprezentanțele militare contribuie la suportarea cheltuielilor implicate de funcționarea acestora, proporțional cu numărul de posturi și cu suprafețele ocupate.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente funcționării structurilor prevăzute la art. 1 se asigura din bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor care asigură cu personal aceste structuri, denumite instituții reprezentate.  +  Articolul 25Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 3a), 3b), 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului de Interne și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Notă
  Conform alin. (2) al art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 22 din 15 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2004, anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
  Notă: Anexa nr. 1 se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
  Notă
  Conform alin. (2) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.341 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2005, anexele nr. 3a) și 3b) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  Art. 4 din același act normativ prevede că anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
  Notă
  Conform pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2006, anexele nr. 2 a), 2 b) și 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  Art. III din același act normativ prevede că anexele nr. 1-4*) se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
  Notă *) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  Notă
  Conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 964 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 septembrie 2009, anexele nr. 2 a), 2 b), 3 a) și 3 b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. II din același act normativ prevede că anexele nr. 1-4*) se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
  Notă *) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  Notă
  Pct. 5-8 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 prevăd:
  5. Anexa nr. 1b) se modifică și se completează potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
  6. Anexele nr. 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.
  7. După anexa nr. 2a) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a^1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
  8. După anexa nr. 2b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2b^1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
  Conform art. III din același act normativ, anexele nr. 1-5*) se comunică de către Ministerul Apărării Naționale instituțiilor interesate.
  *) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  Notă
  Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 662 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 31 august 2018 prevede:
  ”Anexa nr. 2b^1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.”
  Notă
  Conform pct. 2 din art. I din HOTĂRÂREA nr. 356 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 5 iunie 2019, anexa nr. 1b) se completează potrivit anexei la prezenta hotărâre.
  Art. II din același act normativ prevede că anexa*) se comunică instituțiilor interesate de către Ministerul Apărării Naționale.
  Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
  Notă
  Art. I și II din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 24 septembrie 2021, prevăd:
  Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1b), numărul curent 8^1 din cadrul Serviciului administrativ și protocol se abrogă.
  2. Anexa nr. 2a) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  3. Anexa nr. 2b) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  Articolul II
  Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Naționale prin legile bugetare anuale.
  Conform art. III din același act normativ, anexele nr. 1 și 2^*) se comunică instituțiilor interesate de către Ministerul Apărării Naționale.
  ^*) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
   +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Alexandru-Radu Timofte
  Directorul general al Oficiului Registrului Național
  al Informațiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 13 februarie 2003.Nr. 172.