HOTĂRÂRE nr. 88 din 23 ianuarie 2003 (*republicată*)privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţiişi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007  __________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 236/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 martie 2004, dându-se articolelor o noua numerotate.Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul de reglementare pentru introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii şi de marcare a acestora.  +  Articolul 2Fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică şi aparatului definit la art. 5 lit. a), care: a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv de uz medical, inclusiv un dispozitiv de uz medical activ, implantabil, în înţelesul prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată; b) constituie un element sau o entitate tehnica separata a unui vehicul, în înţelesul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 - ediţia 2002**)._________ Notă **) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 a fost abrogat la 18 mai 2003 prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul siguranţei publice, din domeniul siguranţei statului, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa statului, din domeniul apărării naţionale, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.  +  Articolul 5În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) aparat - orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicaţii sau amândoua; b) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibra optica sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele fixe, cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv internet şi reţelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, reţelele utilizate pentru transmiterea comunicaţiei audiovizuale şi reţelele de cablu TV, indiferent de tipul informaţiei transportate; c) reţea publică de comunicaţii - reţea de comunicaţii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) echipament terminal de telecomunicaţii - un produs sau o parte componenta relevanta din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii; e) echipament radio - un produs sau o parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale; f) unde radio - unde electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 9 kHz şi 3.000 GHz, care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială; g) interfaţa - punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii, sau o interfaţă radio specificând calea radio între echipamentele radio, incluzându-se în ambele cazuri şi specificăţiile tehnice ale acestora; h) clasa de echipamente - clasa care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum şi interfeţele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot sa aparţina mai multor clase de echipamente; i) dosar tehnic de construcţie - dosar care descrie aparatul şi care furnizează informaţiile şi explicaţiile care arată cum au fost îndeplinite cerinţele esenţiale aplicabile; j) standard armonizat - specificăţie tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut pe baza mandatului Comisiei Europene în scopul stabilirii unei cerinţe la nivel european, fără a fi obligatorie conformitatea cu aceasta; k) interferenţă prejudiciabilă - interferenţa care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de siguranţă ori care degradează serios, împiedică sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicaţii ce funcţionează potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale: a) de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricarei alte persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de securitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitaţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune***), dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;_________ Notă ***) Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003. b) de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice****).________ Notă ****) Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003. (2) Echipamentul radio trebuie să fie construit astfel încât sa utilizeze eficient spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre sau spaţiale şi resursele orbitale şi să se evite interferenţa prejudiciabila. (3) Cerinţe suplimentare pot fi aplicate aparatelor din clase specifice de echipamente sau anumitor tipuri de aparate atunci când a fost adoptata o astfel de măsura de către Comisia Europeana, cerinţe care determina modul în care trebuie construit aparatul, asfel încât, după caz: a) să conlucreze prin intermediul reţelelor cu alte aparate şi să poată fi conectat la interfeţe adecvate în Uniunea Europeana şi în România; b) să nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi sa nu foloseasca în mod necorespunzator resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabila a serviciului; c) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure ca datele personale şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate; d) să prezinte caracteristici care asigura evitarea fraudelor; e) să prezinte caracteristici care asigura accesul la serviciile de urgenţă; f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficienţe. (4) Cerinţele suplimentare prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate prin ordine ale ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Notificarea şi publicarea specificăţiilor de interfaţă  +  Articolul 7 (1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii trebuie să puna la dispoziţie Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei specificăţii tehnice precise şi adecvate pentru toate interfeţele oferite de aceştia înainte ca serviciile furnizate prin interfeţe să fie disponibile public. (2) Pentru a îndeplini prevederile alin. (1) specificăţiile tehnice de interfaţa trebuie să includă: a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfeţe; b) toate informaţiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante privind verificarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor terminale de telecomunicaţii. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei asigură publicarea prin mijloace electronice a specificăţiilor tehnice de interfaţa prevăzute la alin. (1), după primirea acestora de la operatorii reţelelor publice de comunicaţii.  +  Articolul 8Operatorii reţelelor publice de comunicaţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) ori de câte ori acestea sunt solicitate de parţile interesate.  +  Articolul 9Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au obligaţia să furnizeze Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în vederea publicarii prin mijloace electronice, orice modificare a specificăţiilor tehnice de interfaţă, comunicate în condiţiile art. 7.  +  Capitolul III Introducerea aparatelor pe piaţă  +  Articolul 10Aparatul se introduce pe piaţă numai dacă îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 şi celelalte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri atunci când este instalat, întreţinut şi utilizat corespunzător, conform scopului pentru care a fost produs.  +  Articolul 11Producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze utilizatorului: a) toate informaţiile privind folosirea aparatului, redactate în limba româna, dar aceasta nu exclude furnizarea informaţiilor şi în alte limbi de circulaţie internaţionala; b) declaraţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, redactata în limba româna, declaraţie ce trebuie să însoţeasca fiecare aparat.  +  Articolul 12În cazul echipamentului radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale acestuia trebuie: a) să conţină o indicaţie ca echipamentul este destinat să fie utilizat în România; b) să prevină utilizatorul, atunci când este cazul, asupra oricarei restricţii de folosire sau despre obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionare a respectivului echipament.  +  Articolul 13 (1) Atunci când echipamentele radio funcţionează în benzi de frecvenţă a caror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană şi în România, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori importatorul trebuie să notifice în scris Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei intenţia de a introduce astfel de echipamente radio pe piaţa. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie facuta cu cel puţin patru saptamâni înainte de data la care se intenţioneaza introducerea pe piaţa a acestor echipamente şi trebuie să conţină: a) informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvenţa, ecartul dintre canale, tipul de modulaţie şi puterea de radiofrecvenţa; b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. IV sau V. (3) Procedura de notificare şi conţinutul notificarii asupra intenţiei de a introduce pe piaţa echipamentele radio ce funcţioneaza în benzi de frecvenţa a caror utilizare nu este armonizata în Uniunea Europeana şi România se adoptă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este responsabila pentru evaluarea informaţiilor furnizate şi poate restricţiona punerea în funcţiune a echipamentelor radio în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17. Aparatele a caror punere în funcţiune poate fi restricţionata sunt prevăzute în anexa nr. VIII. (5) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei va actualiza lista aparatelor prevăzută în anexa nr. VIII pe măsura armonizării utilizarii benzilor de frecvenţa în Uniunea Europeana şi în România.  +  Articolul 14În cazul echipamentelor terminale de telecomunicaţii, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale acestora trebuie să conţină şi sa afişeze informaţii suficiente pentru identificarea interfeţelor reţelelor publice de comunicaţii la care acestea sunt destinate a fi conectate.  +  Articolul 15În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi în cazul aparatelor care au fost deja introduse pe piaţă, acestea pot fi menţinute pe piaţă pentru perioada stabilită de actele normative prevăzute la art. 6 alin. (4).  +  Capitolul IV Punerea în funcţiune şi dreptul de conectare  +  Articolul 16Aparatul poate fi pus în funcţiune în scopul utilizarii potrivit destinaţiei, atunci când îndeplineşte cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute la art. 6 şi orice alte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Fără a fi în contradicţie cu prevederile art. 16 şi fără a aduce atingere condiţiilor prevăzute în autorizaţiile pentru furnizarea serviciului care utilizeaza echipamentul radio, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei poate restricţiona punerea în funcţiune a respectivului echipament, numai pentru motive legate de utilizarea eficienta şi corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferenţei prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.  +  Articolul 18Operatorii reţelelor publice de comunicaţii nu trebuie să refuze din motive tehnice, invocând aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii la interfeţele adecvate, atunci când aceste echipamente îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6.  +  Articolul 19 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei poate autoriza un operator al unei reţele publice de comunicaţii sa refuze conectarea, sa deconecteze sau sa retraga din serviciu un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, în cazul în care se considera ca: a) produce deteriorarea serioasă a unei reţele; b) produce interferenţa prejudiciabilă; c) afectează reţeaua sau funcţionarea acesteia. (2) Autorizarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei trebuie să fie precedata de o cerere temeinic motivata a operatorului, însoţita de un set de elemente generale care vor fi definite de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, incluzând urmatoarele; a) dovada ca exista una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1); b) dovada evaluării conformităţii aparatului şi a îndeplinirii de către acesta a cerinţelor esenţiale; c) referire la standardele armonizate aplicate, precum şi la alte standarde sau reglementari tehnice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) clarificări şi elemente suplimentare de la operator, dacă este necesar. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei trebuie să informeze operatorul asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificând motivele pentru adoptarea acesteia.  +  Articolul 20 (1) În situaţii de urgenţă operatorul unei reţele publice de comunicaţii poate deconecta aparatul fără autorizarea prealabila din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, dacă sunt îndeplinite simultan urmatoarele condiţii: a) protecţia reţelei impune deconectarea aparatului fără întârziere; b) utilizatorului i se poate oferi pe loc o soluţie alternativa, fără cheltuieli pentru el. (2) Operatorul trebuie să informeze imediat Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei cu privire la măsura luata, prezentând dovezile privind procedura de urgenţa şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, după analizarea documentaţiei prezentate de către operator, trebuie să decida dacă se menţine măsura deconectarii aparatului sau se permite reconectarea acestuia.  +  Capitolul V Evaluarea conformităţii  +  Articolul 21Procedurile de evaluare a conformităţii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 şi 26, trebuie să fie utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către aparat a tuturor cerinţelor esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6.  +  Articolul 22 (1) Aparatul este presupus conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, dacă acesta este în concordanţa cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii sau cu parţi din acestea, care cuprind cerinţele esenţiale şi ale caror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitaţilor Europene. (2) Lista standardelor române care au adoptat standardele armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista standardelor se reactualizeaza ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 23 (1) Prezumţia identificata la art. 22 alin. (1) nu exclude necesitatea evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Producătorul poate alege ca evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) să fie facuta utilizându-se procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 567/2002*) şi, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001**), ca alternativa la procedurile prevăzute la art. 24, 25 şi 26, atunci când aparatul este în domeniul de aplicare al acestor hotărâri._________ Notă *) A se vedea nota de la pag. 21. Notă **) A se vedea nota de la pag. 21. (3) Standardele române care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2002, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001, şi care au adoptat standardele ale caror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitaţilor Europene pot fi utilizate ca baza pentru prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b). (4) Reglementarile tehnice comune ale caror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitaţilor Europene şi care au fost transpuse ca reglementari tehnice naţionale pot fi utilizate ca baza pentru prezumţia conformităţii cu alte cerinţe esenţiale relevante prevăzute la art. 6.  +  Articolul 24Echipamentul terminal de telecomunicaţii care nu utilizeaza spectrul alocat comunicaţiilor radio terestre sau spaţiale şi parţile de recepţie ale echipamentelor radio trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. II, IV şi V, la alegerea producătorului.  +  Articolul 25Când producătorul a aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se afla în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. III, IV şi V, la alegerea producătorului.  +  Articolul 26Când producătorul nu a aplicat sau a aplicat numai parţial standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se afla în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în anexa nr. IV sau V, la alegerea producătorului.  +  Articolul 27Înregistrarile şi corespondenţa legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 şi 26, se vor face în limba româna sau într-o limbă de circulaţie internaţionala agreata de organismul de evaluare.  +  Capitolul VI Marcajul de conformitate CE şi alte inscripţii  +  Articolul 28 (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerinţele esenţiale aplicabile trebuie să poarte marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. VII. (2) Marcajul de conformitate CE se aplică de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori de către importator. (3) Dacă pentru evaluarea conformităţii este utilizata una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. III, IV şi V, marcajul de conformitate CE trebuie însoţit de numărul de identificare a tuturor organismelor notificate implicate.  +  Articolul 29 (1) Marcajul echipamentului radio trebuie să fie însoţit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit. Identificatorul de clasa este prevăzut în anexa nr. VII. (2) Marcajul echipamentului radio trebuie să includa un element de informare a utilizatorului ca aparatul funcţioneaza în benzi de frecvenţa a caror utilizare nu este armonizata în Uniunea Europeana şi în România.  +  Articolul 30 (1) Marcajul de conformitate, aplicat în condiţiile prevăzute la art. 28 şi 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la ştergere şi aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placa de marcaj aplicata aparatului, precum şi pe ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ce îl însoţesc. (2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare terţe parţi, în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE, aşa cum sunt specificate în anexa nr. VII. (3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisa numai cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE sa nu fie afectate.  +  Articolul 31Aparatul trebuie să fie identificat prin producător pe baza tipului, lotului şi/sau numarului de serie şi prin denumirea producătorului sau a importatorului.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementari specifice care privesc alte aspecte, transpuse pe baza directivelor europene care impun aplicarea marcajului CE, marcajul atesta îndeplinirea prevederilor acestor reglementari. (2) Într-o perioadă de tranziţie, când una sau mai multe dintre aceste reglementari specifice permit producătorului sa aleaga ce măsuri sunt aplicabile, marcajul CE trebuie să indice ca aparatul îndeplineşte numai prevederile acelor reglementari specifice care au fost aplicate de producător. Documentaţia, informaţiile şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc aparatele trebuie să includa o versiune în limba româna şi sa indice în mod expres acele reglementari specifice care au fost aplicate.  +  Articolul 33Este permisa prezentarea la târgurile comerciale, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea a aparatului care nu îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia ca acesta sa poarte un semn distinctiv care să indice clar că nu poate fi comercializat sau pus în funcţiune pâna când nu îndeplineşte aceste prevederi.  +  Capitolul VII Organisme notificate şi autorităţi de supraveghere  +  Articolul 34 (1) Procedura privind desemnarea la nivel naţional şi notificarea organismelor care îndeplinesc sarcinile relevante referitoare la realizarea evaluării conformităţii produselor din domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii se adoptă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. VI. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va desemna organismele notificate pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevăzute în anexele nr. III, IV şi V. (3) Pâna la data intrarii în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, sau pâna la aderarea României la Uniunea Europeana, organismele notificate vor fi denumite organisme de certificare recunoscute. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va publică şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare recunoscute, aprobata prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. După perioada de tranziţie România va notifica Comisiei Europene organismele de certificare recunoscute, conform prevederilor speciale cuprinse în PECA sau în directivele europene, iar acestea vor deveni organisme notificate şi vor fi incluse în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitaţilor Europene.  +  Articolul 35 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este autoritatea competentă în domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, în scopul asigurarii îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este organismul responsabil pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii. (3) În cazul aparatelor destinate consumatorilor persoane fizice, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 36 (1) Activităţile de supraveghere prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (3), planificate sau la sesizarea oricarei persoane interesate, sunt exercitate de personalul de inspecţie anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor sarcini. Personalul de inspecţie trebuie: a) să aibă acces liber ori de câte ori este necesar, în condiţiile legii, în orice spaţiu în care producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora stabiliţi în România, importatorii, distribuitorii, operatorii reţelelor de comunicaţii şi alţi utilizatori ai aparatelor, precum şi persoanele care asambleaza, deţin, instaleaza, conecteaza sau întreţin aparate desfaşoara activităţi susceptibile de a cadea sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri; b) să solicite şi sa reţina orice document şi orice informaţie necesare în vederea realizării inspecţiei privind îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri; c) sa sigileze, sa reţina şi să solicite efectuarea de încercări asupra aparatelor pentru care exista motive întemeiate să se presupuna încălcarea prevederilor prezentei hotărâri; d) sa ia orice alte măsuri necesare în situaţia data, în condiţiile legii. (2) producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori importatorul are obligaţia de a deţine şi de a prezenta spre examinare, la cererea personalului de inspecţie, documentele ce atesta îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. (3) Personalul de inspecţie este obligat: a) să nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţa cu ocazia exercitarii atribuţiilor sale; b) să păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizarile sau cu plângerile primite.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei poate să hotărasca în orice moment efectuarea încercarilor adecvate pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, înscrise în declaraţia de conformitate. (2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercarilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (3) Dacă în urma încercarilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, cheltuielile determinate de efectuarea încercarilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către producător, responsabilul autorizat al acestuia sau de către importator. În cazul în care niciuna dintre aceste persoane nu poate fi identificata, aceste cheltuieli sunt suportate de către deţinatorul aparatului.  +  Articolul 38 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei poate lua toate masurile necesare pentru ca aparatele să fie retrase de pe piaţa sau din serviciu, poate interzice introducerea lor pe piaţa sau punerea lor în funcţiune ori poate să restricţioneze libera lor circulaţie, atunci când constata ca aparatele care intra sub incidenţa prezentei hotărâri nu îndeplinesc cerinţele acesteia. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei poate să interzica sau sa restricţioneze introducerea pe piaţa ori sa dispună retragerea de pe piaţa a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio, pentru care se considera, din motive întemeiate, ca vor produce interferenţe prejudiciabile serviciilor existente sau planificate în cadrul benzilor de frecvenţa prevăzute în Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecvenţa. (3) În situaţia în care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a luat o hotărâre în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), acesta trebuie să specifice motivele pentru adoptarea ei şi dacă neconformitatea se datorează: a) aplicarii incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 22; b) insuficienţelor standardelor armonizate prevăzute la art. 22; c) neconformităţii cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate prevăzute la art. 22; d) cauzelor ce au legătură cu interferenţa prejudiciabila.  +  Capitolul VIII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 39Constituie contravenţii urmatoarele fapte şi se sancţioneaza astfel: a) încălcarea prevederilor art. 8, 10, 11, ale art. 13 alin. (1) şi (2), ale art. 16 şi ale art. 32 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi retragerea de pe piaţa, interzicerea comercializarii şi utilizarii aparatelor neconforme, în concordanţa cu prevederile art. 38; b) încălcarea prevederilor art. 14, 24, 28, 29, 30, 31, ale art. 32 alin. (2) şi ale art. 33, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, precum şi cu retragerea de pe piaţa sau interzicerea comercializarii ori a utilizarii aparatelor neconforme, în concordanţa cu prevederile art. 38; c) în cazul în care persoana care a aplicat marcajul fără a ţine cont de prevederile art. 28, 29 şi ale art. 30 alin. (2) nu poate fi identificata, prevederile lit. b) din prezentul articol se aplică deţinatorului aparatului din momentul în care a fost descoperita neconformitatea; d) încălcarea prevederilor din anexa nr. II pct. 5 şi 7, anexa nr. III pct. 4, anexa nr. IV pct. 2 şi 6 şi din anexa nr. V pct. 14, 15, 19 şi 24, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, precum şi interzicerea comercializarii şi utilizarii pâna la termenul prevăzut pentru eliminarea neconformităţilor, stabilit de către personalul de inspecţie prevăzut la art. 36 alin. (1), împreuna cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul aparatelor, după caz; e) încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2), ale art. 9,18 şi ale art. 20 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) încălcarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi confiscarea aparatelor retrase de pe piaţa sau din serviciu.  +  Articolul 40 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 39 se fac de către personalul de inspecţie al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor atribuţii, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 39 lit. a), b) şi d), precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se pot face, în cazul în care cumparatorul are calitatea de consumator persoana fizica, şi de către inspectorii de specialitate ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu.  +  Articolul 41Contravenţiilor prevăzute la art. 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29 din aceeaşi ordonanţa.  +  Articolul 42 (1) În cazul constatarii contravenţiilor şi aplicarii sancţiunilor prevăzute la art. 39 lit. a) sau b), organul de inspecţie trebuie să informeze în scris Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în termen de 3 zile. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei trebuie să confirme sancţiunea aplicata şi sa notifice producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului aparatelor, după caz, confirmarea acestei sancţiuni. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, notificarea masurii de retragere de pe piaţa sau din serviciu a aparatelor neconforme, de interzicere a introducerii lor pe piaţa, precum şi de punere în funcţiune. Notificarea poate fi publicata şi în cotidiene naţionale sau în reviste de specialitate, în funcţie de tipul echipamentului radio sau al echipamentului terminal de telecomunicaţii.  +  Articolul 43Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul aparatelor, după caz, trebuie să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în termen de 60 de zile de la notificarea masurii de retragere de pe piaţa a aparatelor neconforme, prevăzută la art. 39 lit. a) şi b), inventarierea şi sigilarea aparatelor care au fost retrase de pe piaţa sau din serviciu.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 44Până în momentul semnarii Protocolului european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA), dacă evaluarea conformităţii unui aparat destinat pieţei naţionale implica participarea unui organism notificat desemnat conform prevederilor art. 34, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. VII. După intrarea în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (PECA) aparatele vor purta numai marcajul de conformitate CE în concordanţa cu prevederile cap. VII.  +  Articolul 45Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii pot fi introduse pe piaţa şi puse în funcţiune pe baza documentelor de autorizare prevăzute în Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 259/2002 privind abilitarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, dacă introducerea pe piaţa a avut loc pentru prima data înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi numai pâna la data abrogarii respectivului ordin, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2).  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 46 (1) Prezenta hotărâre nu este o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001*) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitaţii electromagnetice. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001 nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu excepţia cerinţelor de protecţie prevăzute la art. 3 alin. (1) şi în anexa nr. 1 şi a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001*)._______ Notă *) A se vedea nota de la pag. 21. (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitaţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune**) nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu excepţia cerinţelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) şi în anexa nr. 2, precum şi procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002._________ Notă **) A se vedea nota de la pag. 21.  +  Articolul 47Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 48 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 22 alin. (2) şi ale art. 34, care intră în vigoare pe data publicarii prezentei hotărâri. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 49Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora.  +  Anexa IECHIPAMENTELEcare nu intră în domeniul de aplicare al acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 31. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definiţia 53 din regulamentul radio al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, şi echipamentele comerciale modificate de către radioamatori şi destinate utilizarii lor de către aceştia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial3. Echipamentele din domeniul de aplicare al Ordinului ministrului transporturilor nr. 216/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MT. RNR-EM-2000*)___________ Notă *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 216/2000 a fost abrogat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, iar Ordinul nr. 582/2003 a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006.4. Cablurile şi traseele de linii5. Echipamentele de recepţie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de recepţie a radiodifuziunii sonore şi a televiziunii6. Produsele, aplicaţiile şi componentele din domeniul aviaţiei civile7. Sistemele şi echipamentele pentru managementul traficului aerian  +  Anexa IIPROCEDURAde evaluare a conformităţii, prevăzută la art.24 Modulul A (Controlul intern al producţiei)1. Aceasta anexa descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeana ori în România asigura şi declara ca produsele implicate satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. producătorul trebuie să întocmeasca documentaţia tehnica care să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale şi sa conţină informaţii privind concepţia, fabricarea şi funcţionarea produsului.3. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 2 documentaţia tehnica trebuie să cuprindă: a) o descriere generală a produsului; b) desenele de concepţie şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc. ; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionarii produsului; d) o lista a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea şi explicarea soluţiilor adoptate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale prezentei hotărâri, în situaţia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu exista astfel de standarde; e) rezultatele calculelor de concepţie facute, examinarile efectuate etc.; f) rapoartele de încercare.4. Producătorul trebuie să ia toate masurile necesare în scopul asigurarii în procesul de producţie a conformităţii produselor fabricate cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi 3, precum şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5. producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana ori în România trebuie să păstreze documentaţia tehnica pentru inspecţii o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.6. Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeana ori în România, obligaţia de a pastra documentaţia tehnica disponibila pentru inspecţii revine importatorului.7. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana ori în România trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi sa redacteze o declaraţie de conformitate. producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate împreuna cu documentaţia tehnica.  +  Anexa IIIPROCEDURAde evaluare a conformităţii, prevăzută la art. 25(Controlul intern al producţiei împreuna cu încercări specifice ale aparatelor)Aceasta anexa consta din anexa nr. II la care se adauga urmatoarele cerinţe suplimentare:1. Pentru fiecare tip de aparat toate seturile de încercări radio esenţiale trebuie efectuate de producător sau în numele sau.2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esenţiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu excepţia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite organismul notificat trebuie să ţina cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, acţionând de comun acord.4. producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana ori în România sau importatorul trebuie: a) sa declare ca aceste încercări au fost efectuate; b) sa declare ca aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale; c) să aplice în timpul procesului de producţie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esenţiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numarului de identificare a organismului notificat pe aparat.  +  Anexa IVPROCEDURAde evaluare a conformităţii, prevăzută la art.26(Dosarul tehnic de construcţie)Aceasta anexa consta din anexa nr. III la care se adauga urmatoarele cerinţe suplimentare:1. producătorul trebuie să întocmeasca dosarul tehnic de construcţie, compus din urmatoarele elemente: a) documentaţia tehnica descrisa la pct. 3 al anexei nr. II; b) declaraţia de conformitate cu seturile de încercări radio specifice, descrise la pct. 2 al anexei nr. III.2. producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori importatorul trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.3. În cazul în care dosarul tehnic de construcţie este prezentat mai multor organisme notificate, entitaţile specificate la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de construcţie şi, în cel mult patru saptamâni de la primirea dosarului, poate: a) sa emita un aviz către producător, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori importator, prin care se precizeaza că nu a fost demonstrata corespunzător îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri, şi sa informeze în consecinţa celelalte organisme notificate care au primit dosarul; sau b) sa emita un aviz către entitaţile specificate la lit. a), prin care să se precizeze ca dosarul probeaza îndeplinirea cerinţelor prezentei hotărâri.5. La primirea acestui aviz aparatul poate fi introdus pe piaţa fără sa aduca atingere prevederilor art. 13 lit. a) şi ale art. 20.6. producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeana sau în România ori importatorul trebuie să păstreze dosarul tehnic de construcţie pentru inspecţii la dispoziţia autoritaţilor naţionale desemnate pentru inspecţie, o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.  +  Anexa VPROCEDURAde evaluare a conformităţii, prevăzută la art. 24, 25 şi 26(Asigurarea calităţii complete)1. Asigurarea calităţii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigura şi declara ca produsele în cauza satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28, 29 şi 31 din prezenta hotărâre şi sa redacteze o declaraţie de conformitate.3. producătorul trebuie să aibă în funcţie un sistem de calitate aprobat pentru concepţie, producţie, inspecţii şi încercări finale ale produselor, aşa cum este prevăzut la pct. 4-17, şi acesta trebuie să se supuna supravegherii, aşa cum este specificat la pct. 18-23.4. În scopul celor prevăzute la punctul precedent, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului sau de calitate.5. Cererea trebuie să includa: a) toate informaţiile relevante pentru produsele avute în vedere; b) documentaţia sistemului de calitate.6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri.7. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o maniera sistematica şi raţională, sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.8. Documentaţia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniforma a masurilor şi procedurilor de calitate, aşa cum sunt programele, planurile, manualele şi dosarele de calitate.Aceasta trebuie să conţină în special o descriere adecvata: a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilitaţilor personalului de conducere şi influenţa acestuia în ceea ce priveşte calitatea concepţiei şi a produselor; b) a specificăţiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementarilor tehnice şi specificăţiilor de încercare relevante care vor fi aplicate şi, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1) nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea ca cerinţele esenţiale aplicabile ale prezentei hotărâri vor fi îndeplinite; c) a tehnicilor de control şi de verificare a concepţiei, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor aparţinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare; d) a tehnicilor corespunzătoare producţiei, controlului calităţii şi asigurarii calităţii, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; e) a examinarilor şi încercarilor care vor fi executate înainte, în timpul şi după procesul de producţie şi a frecvenţei cu care acestea vor fi executate, precum şi, dacă este cazul, a rezultatelor încercarilor efectuate înainte de procesul de producţie; f) a mijloacelor prin care se asigura ca dotările pentru încercări şi examinari îndeplinesc cerinţele adecvate pentru executarea încercarilor necesare; g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi datele de încercări şi etalonare, rapoartele asupra calificarii personalului implicat etc.; h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calităţii necesare în ceea ce priveşte concepţia şi produsul, precum şi funcţionarea eficienta a sistemului de calitate.9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la punctul precedent.10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplica standardul armonizat relevant.11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calităţii asigura conformitatea produselor cu prevederile prezentei hotărâri, în baza documentaţiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 şi 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercarilor furnizate de producător.12. Pentru îndeplinirea cerinţei de la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţa de evaluator în tehnologia produsului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includa o vizita de evaluare la locul unde se realizează produsul.13. Decizia trebuie notificata producătorului. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinarii şi decizia de evaluare motivata.14. producătorul trebuie să se angajeze ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat şi sa confirme ca acesta ramâne adecvat şi eficient.15. producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent şi trebuie să hotărasca dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerinţele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.17. Decizia organismului notificat, în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinarii şi motivarea deciziei de evaluare, trebuie să fie notificata producătorului.18. Scopul supravegherii sistemului de calitate, sub responsabilitatea unui organism notificat, este să se asigure ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.19. Pentru efectuarea inspecţiei producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, producţie, examinare şi încercări, depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia sistemului de calitate; b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicata concepţiei, aşa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercarilor etc.; c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicata producţiei, aşa cum sunt rapoartele de examinare şi datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; d) producătorul trebuie să permită inspectarea, fără notificare prealabila, de către organismul notificat în locurile unde se realizează produsul.20. Organismul notificat trebuie să desfăşoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur ca producătorul menţine şi aplica sistemul de calitate.21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmita producătorului un raport de audit.22. Suplimentar organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau sa ceara să se efectueze încercări în scopul verificării funcţionarii corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.23. În condiţiile prevăzute la punctul precedent, organismul notificat trebuie să transmita producătorului un raport de vizita şi, dacă a fost efectuata o încercare, un raport de încercare.24. producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autoritaţilor naţionale de supraveghere, o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, urmatoarele: a) documentaţia prevăzută la pct. 5 lit. b); b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 şi 23.25. Fiecare organism notificat trebuie să ţina la dispoziţia celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobarile sistemelor de calitate, emise şi retrase, incluzând referinţele la produsul implicat/produsele implicate.  +  Anexa VICRITERIILE MINIMEpentru desemnarea organismelor notificate în conformitate cu art. 341. Organismul notificat, directorul sau şi personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, operator de reţele, furnizor de servicii şi nici mandatar al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenţi şi nu pot sa participe direct la proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea echipamentelor radio sau a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, nici sa reprezinte parţile angajate în aceste activităţi. Aceste dispoziţii nu împiedica posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.2. Organismul notificat şi personalul sau trebuie să îndeplineasca sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesionala şi de competenţa tehnica. Ei trebuie să fie în siguranţa faţă de orice presiune şi risc de corupţie, în special financiar, susceptibile de a influenţa judecata lor sau rezultatele inspecţiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispoziţia sa personalul şi dotările necesare care să-i permita să execute corespunzător lucrarile administrative şi tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.4. Personalul responsabil pentru inspecţii trebuie:- să aibă o buna formare tehnica şi profesionala;- să aibă cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor privind încercarile sau inspecţiile efectuate, precum şi o experienţa adecvata pentru aceste încercări sau inspecţii;- să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrarile şi rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspecţiilor.5. Imparţialitatea membrilor personalului de inspecţie trebuie să fie garantata. Remunerarea acestora nu trebuie să depinda nici de numărul, nici de rezultatele încercarilor sau inspecţiilor efectuate.6. Organismul notificat trebuie să obţina o asigurare de responsabilitate în afara cazurilor în care aceasta responsabilitate este asumata de stat, în conformitate cu legea, la nivel naţional.7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în efectuarea sarcinilor sale conform prezentei hotărâri.  +  Anexa VIIMARCAJULde conformitate şi identificatorul de clasaDacă marcajul CE este redus sau marit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil, ţinând seama de natura aparatelor.3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscripţionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta exista, şi pe documentele de însoţire.4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi rezistent la ştergere.2. Identificatorul de clasa trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi iniţialele "CE".NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;- diametrul cercului - 20 mm.În cazul în care marcajul CS trebuie să fie marit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.2. Literele componente C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru nu este posibil datorita naturii aparatelor.3. Marcajul CS trebuie să fie aplicat pe aparat sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscripţionate datele acestuia, pe ambalajul aparatului şi pe documentele care însoţesc aparatul.4. Marcajul CS trebuie să fie aplicat în mod vizibil, lizibil şi de neşters.  +  Anexa VIIICLASELEde echipamente şi lista orientativa şi neexhaustiva de echipamente sau tipuri de echipamente1. Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii care pot fi introduse pe piaţa şi puse în funcţiune fără restricţii constituie Clasa 1. Pentru Clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasa de echipamente.2. Echipamentele radio pentru care se aplică restricţii la punerea în funcţiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piaţa, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Pentru Clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut la lit. B din anexa nr. VII.Clasa 1(i) Echipamente terminale conectate la reţele fixe şi echipamente radio care nu sunt destinate pentru emisie:1. ISDN (ISDN acces de baza, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de banda larga ATM)2. PSTN [linie analogica unica, linie analogica multipla (cu/fără apel direct de sosire DDI-Direct Dialling În), echipament conectat la interfeţe Centrex sau reţele private virtuale (VPN)]3. Linii închiriate [analogice (banda de baza) pe 2 fire şi pe 4 fire, analogice (banda vocala) pe 2 fire şi pe 4 fire, digitale, SDH, optice]4. Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay)5. Echipamente de difuziune interactiva pe fir (imagine/sunet necomutate, imagine/sunet comutate)6. Telex (echipament de linie unica, echipament de linie multipla)7. Echipamente radio numai pentru recepţie8. Alte echipamente terminale conectate la reţele fixe(îi) Echipamente radio care emit numai sub controlul unei reţele:9. Seturi portabile GSM, incluzând GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 şi, când va aparea, GSM 45010. Echipamente terminale TFTS11. Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru în benzile 1,5/1,6 GHz12. Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru funcţionând în banda Ku13. Echipamente TETRA pentru utilizatorul final (non-DMO-Direct Mode of Operation)14. Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionând în benzile 1,6/2,4 GHz15. Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionând în benzile 1,9/2,1 GHz16. Staţii de sol din serviciul mobil terestru cu debit binar redus în benzile 1,5/1,6 GHz17. Alte echipamente radio care emit numai sub controlul unei reţeleEmiţatoare radio armonizate tehnic în Comunitatea Europeana, pentru care statele membre nu introduc constrângeri la punerea în funcţiune:18. Echipamente DECT19-21. Dispozitive de distanţa scurta nespecificeUtilizarea acestor benzi de frecvenţa este pentru telemetrie, telecomanda, alarme, date în general şi alte aplicaţii similare. Aplicaţiile video sunt incluse numai în Clasa 1 pentru frecvenţe mai mari de 2,4 GHz.
  Subclasa Banda de frecvenţa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  19. 40,665; 40,675; 40,685 şi 40,695 MHz 10 mW erp 10 kHz ≤ 100% Aplicaţiile care folosesc semnale audio şi vocale sunt excluse din Clasa 1
  20. 433,050 - 434,790 MHz 10 mW erp - ≤ 10% Aplicaţiile care folosesc semnale audio şi vocale sunt excluse din Clasa 1
  21. 2446,5 - 475 MHz 10 mW eirp - ≤ 100% În banda de frecvenţa 2454-2475 MHz sunt incluse în Clasa 1 numai aplicaţiile video de interior
    22. LAN-uri radio
  Subclasa Banda de frecvenţa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  22. 2446,5 - 2475 MHz 100 mW eirp - ≤ 100% Numai aplicaţiile de interior sunt incluse în Clasa 1
  23-24. Aplicaţii inductiveAplicaţiile inductive includ dispozitive pentru: imobilizarea automobilelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, administrarea deşeurilor, identificarea persoanelor, legaturi vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt inductive de radiofrecvenţa, transferul de date la sisteme portabile, identificarea automata a articolelor, sisteme de control prin radio, taxarea automata pe şosele.Utilizatorii trebuie să fie conştienţi ca emisiile de la aplicaţiile inductive pot cauza interferenţe asupra receptoarelor sau altor servicii radio din apropierea lor.O atenţie deosebită trebuie acordată satisfacerii cerinţelor stricte de protecţie a frecvenţelor de comunicaţii din aceste benzi sau din benzile adiacente, care sunt identificate de UIT pentru comunicaţii în caz de siguranţă şi catastrofe globale.
  Subclasa Banda de frecvenţa Puterea Ecartul între canale Ciclul de întrebuinţare Comentarii
  23. 115-119 kHz 42 dBæA/m la 10 m - ≤ 100%
  24. 13,553-13,567 MHz 42 dBæA/m la 10 m - ≤ 100%
  Clasa 2(iii) Alte echipamente radio:1. VSAT-uri în banda C2. VSAT-uri în banda Ku3. Staţii terestre pentru transmisii ocazionale prin satelit (SNG) în banda Ku4. TETRA cu mod de funcţionare direct (DMO)5. TETRAPOL6. Radio mobile private (PMR)7. Dispozitive de distanţa scurta8. Radiorelee9. Echipamente pentru legaturi radio fixe10. Emiţatoare de radiodifuziune sonora şi de televiziune11. Echipamente radio pentru aplicaţii maritime12. Echipamente de infrastructura (de exemplu: staţii de baza)13. Echipamente radio funcţionând în benzile de radioamatori._________