LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizată*)pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997(actualizată până la data de 9 iulie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997 şi republicată*), li se stabileşte dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege.---------*) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regula pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o alta confirmare.  +  Articolul 3 (1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale respective. (2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafeţe de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condiţiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, oraşului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judeţene, precum şi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (4) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat. (5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se înţelege persoana titulara a dreptului de proprietate în momentul deposedarii.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 4 (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe din terenurile aflate la dispoziţia comisiilor locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (2) În cazul în care lucrările pentru care suprafaţa de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.  +  Articolul 4^1Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, sere sau plantaţii de hamei în funcţiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă exista suprafeţe suficiente, sau se acordă despăgubiri în condiţiile legii.------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 5În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie şi diferenţa de suprafaţa neatribuita sau li se acordă despăgubiri.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 6 (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de producţie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de producţie, ale amenajamentelor silvice şi pastorale, precum şi alte înscrisuri, cu data certa din perioada respectiva.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.(1^2) Instituţiile care deţin înscrisurile prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia sa elibereze, la cerere, actele solicitate de cei interesaţi. Refuzul de a elibera înscrisurile solicitate se sancţionează potrivit legii.-----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (2) Dispoziţiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 6^1 (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de 2 solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativa sau de stat, se va restitui în natura ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (2) În cazul în care resursele sunt insuficiente se va atribui în natura teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condiţiile legii. (3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari. (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condiţiile art. 2 alin. (2).------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 7 (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 şi 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauza au deja un titlu emis în condiţiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţa.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Capitolul II Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 8Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, indiferent dacă au încheiat sau nu contracte de locaţiune în temeiul art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se restituie în natura suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi. Atribuirea efectivă a terenurilor se face în condiţii care să nu afecteze exploatatiile agricole, proprietate publică sau privată a statului, în unitatea lor.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 9 (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi cele pentru creşterea de animale de rasa, precum şi terenurile administrate de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic aparţin domeniului public al statului.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, trec în proprietatea acestora.  +  Articolul 10 (1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi de regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile naţionale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natura din terenurile proprietate privată a statului. (2) În situaţia în care suprafeţele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafeţe ce se vor scoate din domeniul public al statului, în condiţiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 12 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreună cu oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ,vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, în sole situate în imediata apropiere a localităţilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (2) În cazul în care pe suprafeţele retrocedate sunt amplasate lucrări de hidroamelioratii, proprietarii puşi în posesie sunt obligaţi să asigure accesul şi folosinţă comuna pentru toţi proprietarii, la întreaga capacitate a acestora. (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care au dreptul de acces şi de folosinţă comuna la lucrările şi instalaţiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinţa, sa nu afecteze starea de folosinţă normală şi să contribuie, proporţional, la întreţinerea şi reparaţia acestor lucrări şi instalaţii. Toţi utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor şi instalaţiilor în toate cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizata. (4) Procesul-verbal de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judeţene, care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (5) Hotărârea comisiei judeţene şi, respectiv, procesul-verbal de delimitare şi planul de situaţie vor fi transmise societăţilor comerciale, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate. (6) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a carei raza teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 13Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va inainta lunar Ministerului Administraţiei Publice un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de tragere la răspundere a primarilor care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 15 (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (2) În toate cazurile în care nu este posibila restituirea în natura a terenurilor se vor acorda despăgubiri potrivit legii.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 19În cazul în care pe suprafeţele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în condiţiile prezentei legi se afla investiţii functionale, contravaloarea acestor investiţii rămasă neamortizata se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 20 (1) În localităţile în care rămân terenuri agricole după aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui în folosinţă loturi de până la 5 ha de familie familiilor fără pământ, familiilor ţinere nou-întemeiate, specialiştilor care lucrează în agricultura, cadrelor medicale, personalului didactic, slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv şi profeseaza în localitatea respectiva, nu au în proprietate alte terenuri agricole şi numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor condiţii. (3) În localităţile în care nu exista rezerva de terenuri agricole consiliile locale pot cumpara asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevăzute la alin. (1).-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 22Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice îndreptăţite conform prezentei legi, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene, în conformitate şi în condiţiile prevăzute la art. 12 şi la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în regulamentul de aplicare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 22^1Suprafeţele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor şi altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Naţionale rămân în domeniul public al statului şi nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 23 (1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult pot dobândi în proprietate, prin reconstituire, suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, astfel: a) centre eparhiale, până la 100 ha; b) protoierii, până la 50 ha; c) manastiri şi schituri, până la 50 ha; d) parohii şi filii, până la 10 ha.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(1^1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafeţe agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi.------------Alin. (1^1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege. (3) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolilor generale din mediul rural şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha.-----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (4) Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosinţă, suprafeţe de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale.------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Capitolul III Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 24 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face de regula pe vechile amplasamente.-----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele terenuri forestiere:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. a) terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie; b) terenurile pe care se afla sau sunt în curs de realizare construcţii sau amenajări silvice, drumuri forestiere ori alte amenajări sau instalaţii ori alte mijloace fixe; c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lungă durata, aflate sub observatia Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice; d) rezervaţiile forestiere de seminţe de importanţa deosebită, plantaje, plantaţii-mama de butaşi şi arboreturile - surse de seminţe din specii valoroase, înscrise în catalogul naţional al materialelor de reproducere admise în culturile silvice; e) rezervaţiile ştiinţifice, pădurile - monumente ale naturii şi alte arii strict protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii; f) pădurile cu rol de protecţie deosebită antierozionala şi hidrologica; g) terenurile defrisate total sau parţial după data de 1 ianuarie 1990. h) terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice şi a staţiunilor de cercetare silvică, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată.-----------Litera h) a alin. (2) al art. 24 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente.(3^1) În situaţia în care prevederea de la alin. (3) nu poate fi pusă în aplicare, stabilirea terenurilor şi a amplasamentelor pe care vor fi puşi în posesie foştii proprietari se va efectua de către comisia judeteana, cu acordul Regiei Naţionale a Pădurilor, la propunerea comisiilor locale.-----------Alin. (3^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(3^2) În cazul în care pe raza judeţului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despăgubiri potrivit legii.-----------Alin. (3^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (4) Unităţile şi subunitatile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor vor delimita şi vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit şi s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi. (5) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice de celelalte suprafeţe de terenuri.  +  Articolul 25 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), şi conform prezentei legi. (2) Gospodărirea şi exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condiţiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 25 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001, prin abrogarea pct. 36 al art. I din aceasta ordonanţa de către pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier de până la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţa rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a prezentei legi.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 26 (1) Foştilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorate, obsti de moşneni în devălmăşie, obsti razesesti nedivizate, păduri graniceresti, păduri comunale provenite din păduri graniceresti şi alte forme asociative asimilate acestora, precum şi moştenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menţiunea <>: <>, <>, <>, <>, alte asociaţii şi cu denumirea localităţii respective.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (2) Suprafaţa restituită formelor asociative se compune din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat.-----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(2^1) În cazul în care forma asociativa a fost în devălmăşie, fără specificarea cotei-părţi pentru fiecare asociat deposedat, suprafaţa ce se restituie se stabileşte în cote-părţi egale, în limitele prevăzute la alin. (2).-----------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(2^2) Suprafaţa restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.-----------Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(2^3) Suprafaţa restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafaţa dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1).------------Alin. (2^3) al art. 26 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.(2^4) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri graniceresti se va realiza în cote egale către formele asociative ale foştilor graniceri şi comunelor, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective.------------Alin. (2^4) al art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schita de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut composesoratului, obstii de moşneni, obstii de răzeşi etc., ce urmează a fi restituit, şi de o anexa cuprinzând numele, prenumele şi, când este cazul, cotaparte ce i se cuvine fiecăreia dintre persoanele prevăzute la alin. (1), pe baza actelor care le atesta aceasta calitate şi în limitele prevăzute în aceste acte.-----------Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 27Administrarea şi gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în condiţiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 28 (1) În vederea administrării şi gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obsti de moşneni, obsti de răzeşi, păduri graniceresti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizata de către judecătorie, potrivit legii.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moştenitorii acestora cu majoritate simpla va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) Comitetul va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea şi cu certificatul eliberat de comisia locală, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili: structura acestora şi organele de conducere; modul de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii; drepturile şi obligaţiile membrilor, care nu pot fi decât cetăţeni români cu domiciliul efectiv în România la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; raspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice, însoţite de dovada calităţii de membru dobândite numai pe cale de moştenire legală.-----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoana juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie. (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comuna rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei asociaţiei.-----------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (6) În cazul dizolvării formei asociative suprafeţele de teren forestier respective revin în proprietatea statului şi în folosinţă consiliului local respectiv.-----------Alin. (6) al art. 28 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (7) În situaţia în care nu vor exista moştenitori legali ai membrilor formelor asociative înfiinţate în conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec în proprietatea statului şi în folosinţă consiliului local respectiv.-----------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-părţi unor persoane din afară acestora.------------Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (9) Pe raza localităţilor în care se reconstituie forme asociative, după stabilirea suprafeţei totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului şi pot fi date în folosinţă consiliului local până la limita suprafeţei de 200 ha.------------Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 29 (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, instituţiei de învăţământ, indiferent de forma acesteia, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi. (2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.------------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.(3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosinţă sau în inzestrare terenuri cu destinaţie forestieră, dobândesc în proprietate suprafeţe până la limita de 30 ha din pădurile pe care le-au avut în administrare sau în inzestrare.------------Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (4) Comunele, oraşele şi municipiile, care au deţinut în proprietate terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fanete şi păşuni împădurite, redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atesta suprafeţele solicitate în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată. (5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, oraşului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.  +  Articolul 29^1 (1) Pentru cazurile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă pe care în prezent se afla vegetaţie forestieră cuprinsă în fondul forestier naţional, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure. (2) În situaţiile în care o persoană fizica sau juridică solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinaţie agricolă, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol. (3) În situaţiile în care suprafeţele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii. (4) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile alin. (1) şi (2) pădurile înfiinţate în cadrul perimetrelor de ameliorare.------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 30În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţara sau în străinătate.  +  Articolul 31 (1) Construcţiile de orice fel, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţii din Legea nr. 187/1945, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora. (2) Construcţiile de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatatia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora. (3) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despăgubiri.-----------Art. 31 a fost repus în vigoare prin abrogarea pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001 de către pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 32 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au obligaţia să depună declaraţia pe propria răspundere în legătură cu suprafeţele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, deţinute efectiv, în temeiul aceluiaşi articol, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.  +  Articolul 33Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri şi pot depune actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 34Terenurile fără construcţii neafectate de lucrări de investiţii aprobate potrivit legii sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintă nici o valoare de întrebuinţare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donaţie, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz.  +  Articolul 35 (1) Punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească în proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai după crearea în teritoriu a structurilor de control şi de aplicare a regimului silvic şi numai după promulgarea legilor privind contravenţiile silvice, regimul silvic şi administrarea fondului forestier proprietate privată şi de stat, precum şi statutul personalului silvic. (2) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari până la punerea în posesie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 36Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile.  +  Articolul 37Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasarilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, de regula pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 38Comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisă reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritorială la alta.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 39 (1) Prevederile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător şi în cazul pasunilor şi fanetelor ce au aparţinut formelor asociative care au deţinut astfel de terenuri. (2) Suprafeţele de păşuni şi fanete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi pe raza unui judeţ, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 40Pentru toate terenurile agricole şi forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele şi cu procedura prevăzute de Legea nr. 18/1991, republicată, care nu au putut fi retrocedate, precum şi în situaţiile în care foştii proprietari au optat pentru despăgubiri, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor stabili valoarea terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari.-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 41Guvernul va modifica şi va completa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat*).-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----------