LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 - (*actualizată*)privind permisele de muncă(actualizată până la data de 03 februarie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 03 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează încadrarea în munca a străinilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) străin - persoana care nu are cetăţenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile prezentei legi, care da dreptul titularului să fie încadrat în munca în România; c) lucrătorul stagiar - strainul încadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucrătorul sezonier - strainul încadrat în munca pe teritoriul Romanei, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada determinata; e) lucrătorul transfrontalier - strainul încadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetăţean este.------------Alin. (2) şi (3) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.Literele c) şi e) ale alin. (2) al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001.Litera f) a alin. 2 al art. 2 a fost introdusă de LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001.Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 2^1 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă şedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca, străinilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii: a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiază de drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor în România; c) beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii şi solicita încadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai cetăţenilor români cu domiciliul în România.-------------Art. 2^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 3 (1) Permisul de muncă se eliberează de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de câte 6 luni. (3) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite şi în alte condiţii sau situaţii decât cele prevăzute în prezenta lege.(3^1) Abrogat. (4) Litigiile în legătură cu refuzul acordării permisului de muncă se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.------------Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.Alin. (1) şi (3) ale art. 3 au fost modificate de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (3^1) al art. 3 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 4Permisul de muncă da dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă, la o singura persoana fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta autorizata din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 5Pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii: a) străinii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) cetăţenii străini al căror acces liber pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state; d) străinii care au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României; e) străinii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoana juridică română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română; f) străinii detasati de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele doua părţi; g) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, în instituţii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort; h) străinii care urmează sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale sau de autorităţi administrative autonome.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 5^1La propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 5^2 (1) Lucrătorii străini pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României numai cu respectarea următoarelor condiţii: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) lucrătorul străin îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienta în activitate, solicitate de angajator. (2) Permisul de muncă eliberat acestor lucrători poate fi prelungit numai în situaţia în care sunt întrunite condiţiile de încadrare în munca prevăzute la alin. (1).-------------Art. 5^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 5^3 (1) Accesul lucrătorilor străini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale, încheiate de România cu alte state. (2) Lucrătorii stagiari pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a şederii până la obţinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul. (3) Lucrătorii sezonieri pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni şi trebuie să rămână în afară teritoriului României cel puţin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelaşi scop. Permisul de muncă al lucrătorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de alta natură.-------------Art. 5^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 6 (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniţi din schimb valutar, stabilită în raport cu cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. (2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (1). (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Abrogat. (5) Abrogat. (6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.În cuprinsul alineatului (3) al articolului 6 denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" a fost înlocuită cu denumirea "Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă", prin ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 6 au fost abrogate de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 7Încadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridică din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 8 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 7 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 9Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi din comisionul prevăzut la art. 6 alin. (3), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.-------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 10Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 5 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------NOTĂ:Prevederile din ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----------